901 Hicri 18 Zilhicce 1288 Tasdik Mazbatası (Miladi: 27 şubat 1872)

Türkçesi (Aynen)

Nefsi Kütahya kasabası daire-i Belediyesi’nin ibtidayı teşekkülü olan 1284 senesi şehri Mayıs’ın on sekizinci gününden 1287 senesi Teşrinievveli gayesine değin vuku bulan irad ve masarif atını nâtık Daire-i Merkuma Meclisinden tanzim olunmuş olan zeyil mazbatalı işbu defter bittedkik vuku bulan irad ve masarifatınca bir güne muğayyer görülmediğini mübeyyin işbu mahalle tasdik kılındı. Olbab
Aza
(Mühür)
Esseyit
Derviş
Abdurrahman
Müdür-ü
Tahrirat 
(Mühür)
Esseyit
Mehmet
Nafız
Vekil-i
Ermeni
(Mühürsüz)
Vekil-i
Katolik
(Mühür)
Rahip
Ohannis
Muhasebeci
(Mühür)
Şeref
Muhasip
(Mühür)
Mehmet
Hakim
(Mühürsüz)

Aza
(Mühür)

Aza
(Mühür)
Esseyyit
Mehmet

Aza
(Mühür)
       

Mazbatanın Sadeleşmiş Hali

901 Hicri 18 Zilhicce 1288 Tasdik Zabtı (Miladi: 27 şubat 1872)
Kütahya kasabası Belediye Dairesi’nin başlangıcını teşkil eden 30 Mayıs 1868 tarihinden 1871 Ekim ayı sonuna kadar vuku bulan gelir, giderin adı geçen meclis dairesinden düzenlenmiş olan yazılar incelenmiş, gelir ve giderlerde herhangi bir uygunsuzluğun görülmediği açıktan görülerek tasdik edilmiştir.

Üye
Kütahya İli 
(Mühür)
Esseyit
Derviş
Abdurrahman

Yazı İşleri
Müdürü 
(Mühür)
Esseyit
Mehmet
Nafız
Ermeniler
Vekili
(Mühürsüz)
Katolikler
Vekili
(Mühür)
Rahip
Ohannis
Hesap İşleri 
(Mühür)
Şeref
Muhasip
(Mühür)
Mehmet

Hakim
(Mühürsüz)

Kütahya
Vilayeti
Mutasarrıfı


Üye
(Mühür)

Üye
(Mühür)
Esseyyit
Mehmet

Üye
(Mühür)
       

Aslından aynen aktarıp ayrıca da sadeleştirdiğim yukarıdaki belgeye göre, Kütahya Belediye’sinin faaliyeti, gayri resmi olarak Rumi 18 Mayıs 1284 yani günümüz takvimine göre Miladi 30 Mayıs 1868 de başlamış olduğu anlaşılmaktadır. Bu tarihten Ekim 1871 tarihine kadar olan gelir giderin 27 Şubat 1872 tarihinde onaylanmasıyla kuruluşu resmiyet kazanmıştır. 
Buna göre gelir giderin 1871 Ekim ayı sonuna kadar olması nedeniyle, Belediye’nin resmi kuruluşu 1871 yılı olarak kayıtlara geçmiş, aynı yıl Başkan ve Belediye Meclisi üyeleri, Yıllıklarda yerini almıştır.
Mazbata Defteri, Kütahya Vahitpaşa Kütüphanesi 3186 numarada kayıtlıdır. 


Türkçeye Aktaran
Ali GÜNHAN

 

 

Kütahya Belediyesi Kuruluş Mazbatasının Tasdik 
Edildiği 1872 – 1873 Yılına Ait Vilayet 
Mazbatası Defteri’nin Dış Kapağı

Kütahya VAHİT PAŞA İL HALK KÜTÜPHANESİ D.No: 3186

 


YILLIKTA YER ALAN İLK KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİ (KÜTAHYA SANCAĞI) HİCRİ: 1287 1.DEFA SAYFA: 82Hüdavendigar Vilayet Matbaası


1870 Yılı Kütahya Belediyesi Başkanı ve Meclis Üyeleri

BURSA İL YILLIĞI 
Hicri: 1287
Miladi: 1870

KÜTAHYA SANCAĞI 
Belediye Meclisi

Reis: AZİZ FAİK EFENDİ

 A z a l a r 
- Şemsettin zade Mehmet Efendi, 
- Hüseyin Bey, 
- Hacı Yusuf Ağa, 
- Kiygork Ağa, 
- Osib Ağa, 
- Kâtip: Hacı Ziya Efendi, 
-Sandık Emini: Mehmet Efendi

Bu üyeler, aynı zamanda Kütahya Belediye’sinin resmi olarak, kuruluşunun ilk Meclis Üyelerini teşkil etmektedir.


Bu sayfadaki bilgi ve belgeler Ali GÜNHAN'ın çalışmalarından alıntı yapılarak yayınlanmıştır.