(1323 Rumi) 1907 M. 1325 H. tarihinde Kütahya Mutasarrıfı olan Giritli Ahmed Fuad Paşa tarafından yaptırılmıştır. Restore edilerek Adalet Sarayı olarak kullanılmaktadır. Konak daha önce bu alanda bulunan Germiyanoğulları Beyliği Sarayı'nın yerine yapılmıştır[1]. Hükümet Konağı uzun bir müddet boş kaldıktan sonra 26.04.1986 tarihinde Adliye Sarayı olarak tahsis edilmiştir.

Avlunun binaya giriş kısmının ortasında Atatürk heykeli ve doğudaki çıkış merdiveni yanında da Giritli Ahmed Fuad Paşa’nın büstü yer almaktadır. Binanın birinci katı dışardan turkuvaz mavi ile boyalı olup ikinci katı çini ile kaplıdır. Çiniler ilk yapılış tarihinden kalmadır. İkinci katın kubbesinde ortada aydınlatma feneri denilen eski adı Cihannüma olan özel bir yapı vardır.

Hükümet Konağı'nın talik hatla yazılmış yedi beyitlik kitabesinde :

Bani- i bünyan şevket hami-i din-i mübin Hazret-i Abdülhamid Han Emir-el mü minin Kainat oldukça arayiş nümün-i intizam Taht-ı ali baht-ı Osmanide olsun Kambin Sayesinde sü besü fushat seray-ı mülkünün Her yeri olmaktadır. Mağbut-ı Firdevs berin İnitaf-ı nür-ı feyzinden o şah-ı akdesin Bu bina-yı nev dahi kesb etti bir şekl-i behin Kulları Ahmed Fuad Paşa bu tarz-ı dil, keşin Hüsn-i tanziminde gösterdi nice sa’y-i güzin Celb-i da’vat-ı Şehinşah-ı Cihandır. Maksadı Mazhar-ı tevfik eder elbette Rabb-ül alemin Hame-i zerrin ile nazım eyledim tarihini Barek - Allah dilferib oldu bu dar-ı dil, nişin 1323 H. 1907 M. yazmaktadır.

Kaynak: Uzunçarşılı, İ.H., Kütahya Şehri, 1932, sayfa, 140