Meclis Tarihi

05.02.2020

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

2. Dönem, 2.Olağan,1. Birleşim, 1,2,3. oturum Meclis Salonu.

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, Salih ÖZDEN, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Ahmet ULUCA, Özgür MUSLU, Seda SANCAKTAR, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Ahmet GÜVEN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Erçin AÇIKEL

 

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden 1-Mehmet ÖZKARA, 2-Ahmet ACAR, 3-Yusuf SÖKMEN’ in izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

- 2020 Mali Yılı Bütçesi'nin taşıt cetvelinde olmayıp 2020 yılı içerisinde alınacak olan Binek Araç, Minibüs, Camlı Van, Kabin Kamyonet, 4x4 Kamyonet ve Panelvan Kamyonetlerin 2020 Yılı Taşıt Cetveline ilave edilmesi,

- Kütahya'mızın adını duyurmak ve tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Mustafa KALYON tarafından yazılan ve 2000 yılında Belediyemiz tarafından basımı yapılan Kütahya'da Selçuklu, Germiyan ve Osmanlı Eserleri isimli kitabın basılması,

- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (n) bendine istinaden Dumlupınar Mahallesi, Şehit Ömer HALİSDEMİR Caddesi'nin alt kısmında oluşan yerleşim alanına yeni bir mahalle kurulması, 

- 2020 Yılı Gelir Tarifesinde yer alan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne ait ‘İlan tahtasında ilan edilmesi istenen ilanlar’ ve Mezarlıklar Müdürlüğü ile Türk Hava Yolları arasında imzalanan ‘Cenaze Nakli Protokolü’ kapsamında alınan ücretlerin güncellenmesi,

- 2020 yılı için Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi,

- Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KÜKAB) Tüzüğünde değişiklik yapılması,

- Belediye Meclisimizin 04.12.2019 tarih, 358 sayılı kararıyla onaylanan Gaybiefendi Mahallesi, 229 ada, 54 numaralı parselin güneyinde imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusu,

- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.Ö.2 pafta, 8 ada, 1 parselde imar planı değişikliği,

- Gündemin 2’nci maddesinde yer alan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinde kaldırılması düşünülen Park ve Bahçeler Müdürlüğünün mevcut durumunun korunarak kaldırılmaması (gündemin 2.maddesi ile birleştirilmiştir.)

konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

Bilgilendirme;

-2018 yılı Sayıştay Denetim Raporunun Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.

-Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamaların Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 40

05.08.2019 tarih ve 241 sayılı Kütahya Belediyesi Meclis Kararı ile kurulmasına karar verilen, 26.12.2019 tarih ve 1934 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kurulması onaylanan Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel A.Ş.’de Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’ın Kütahya Belediyesi Tüzel Kişilik adına Yönetim Kurulu Üyesi olması, şirketi temsilen yetkili kılınması ve Belde A.Ş. bünyesinde bulunan 32 adet güvenlik görevlisi personelinin ve gerektiğinde çalışan diğer personelin de yeni kurulan şirkete aktarılması konularının müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

05.08.2019 tarih ve 241 sayılı Kütahya Belediyesi Meclis Kararı ile kurulmasına karar verilen ve 26.12.2019 tarih ve 1934 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kurulması onaylanan KÜTAHYA BELEDİYESİ ÖZEL GÜVENLİK VE PERSONEL A.Ş.’de Kütahya Belediyesi Tüzel Kişiliğinin Yönetim Kurulu Üyesi olmasına ve bu tüzel kişi adına hareket etmek üzere Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’ın yönetim kurulu adına şirketi temsilen yetkili kılınmasına,

            Ayrıca 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24’üncü maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar kapsamında 02.04.2018 tarihinden geçerli olarak işçi statüsünde BELDE A.Ş. ye aktarılan ekli listede yer alan 14 adet Güvenlik Görevlisi ile 09/04/2018 tarih ve 11608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 28/04/2018 tarih 30405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, Belediyemize bağlı Belde A.Ş. bünyesinde doğrudan hizmet alımı kapsamında işe başlatılan ekli listede yer alan 18 adet Güvenlik Görevlisinin yine aynı usul ve esaslarda yer alan “GEÇİCİ MADDE 1- (1) 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihte idarenin 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yaptığı idare şirketi birden fazla ise idare, işçileri mali ve sosyal haklarıyla birlikte hizmetin devredildiği idare şirketine aktarabilir.'' hükmüne istinaden KÜTAHYA BELEDİYESİ ÖZEL GÜVENLİK VE PERSONEL A.Ş. bünyesine aktarılmasına ve gerektiğinde BELDE A.Ş.’de çalışan diğer personelin yeni kurulan şirkete aktarılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 41

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği gereğince halen mevcut olan toplam 26 müdürlüğün 20'sinin aynen korunması, 3 yeni müdürlüğün ihdası ve 1 müdürlüğün isminin değiştirilerek toplam müdürlük sayısının 24’e düşürülmesi, bütçe aktarmalarının yapılması ve yönetmeliklerinin hazırlanması konularının müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisine verilen 05.02.2020 tarih ve 3103 kayıt numaralı önergede, Türkiye İstatistik Kurumunun açıklamış olduğu (04.02.2020 tarihli) ve Kütahya merkez nüfusunun 252.633 olması ve dolayısıyla 250.000'i geçmesi nedeniyle Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ekinde bulunan Kütahya Belediyesi B7 grubunda yer almakta ve yönetmelik değişikliği  yapıldıktan sonra nüfus durumu itibari ile B8 grubuna yükselmesi öngörüldüğünden, diğer müdürlük ve memur, sürekli işçi sayısında artış olacağı öngörüldüğünden, teknik personel sayısı, işgücü, ekipman ve tesis yeterliliği gibi faktörler ve Belediyemizin sahip olduğu teknik kapasitenin de ve fiziki girdilerinin etkin ve verimli kullanılmasında, kentin ve kentsel çevrenin daha iyi bir görünüm alması ve projelerin gerçekleştirilmesi aşamasında teklif edilen gündemden kaldırılması düşünülen Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün kaldırılmayarak müdürlüğün aynen korunmasına;

T.C. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğinin 2019 yılı 159/32, 143/30, 38/12 sayılı Teftiş Raporunda yer alan öneriler ışığında halen mevcut olan toplam (26) müdürlüğün (21)' inin aynen korunmasına, (3) yeni müdürlüğün ihdasına, (1) müdürlüğün isminin değiştirilerek toplam müdürlük sayısının (25)'e düşürülerek Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan ve ekte sunulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvele göre yapılmasına;

Söz konusu müdürlüklerin bütçe aktarımlarının yapılmasına;

İhdası yapılan ve değiştirilen müdürlüklere ait 2020 yılı bütçe ve performans programı hazırlıkları ile çalışma yönetmeliklerinin söz konusu Müdürlüklerce hazırlanmasına;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesinin (l) fıkrası “Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.” hükmü gereğince işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 42

5957 sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince alınacak 2020 yılı teminat bedellerinin tespiti konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12. maddesi ve 07/07/2012 tarih ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğin 31. maddesinin 3. fıkrası gereği; "Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarı, kiracılar için haldeki işyerinin, malikler için ise bulunduğu toptancı halinde kiralama yolu ile işletilen emsal işyerinin bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere her yılın Ocak ayında Belediye Meclisince belirlenir." hükmüne istinaden;

2020 yılında kira bedeli 502,18 TL olan işyerleri için 6.250,00-TL,

2020 yılında kira bedeli 1.004,36 TL olan işyerleri için 12.500,00-TL,

2020 yılında kira bedeli 1.071,91 TL olan 16 no.lu işyeri için 13.000,00-TL,

2020 yılında kira bedeli 1.205,93 TL olan 19/A no.lu işyeri için 14.500,00-TL,

2020 yılında kira bedeli 1.353,36 TL olan 17 no.lu işyeri için 16.500,00-TL,

olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 43

04.12.2019 tarih ve 347 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Belediyemiz Gelir Tarifesinde bulunan Ahmet Yakupoğlu Kültür Merkezi fiyatlarının yeniden düzenlenmesi ve Hezar Dinari Kültür Merkezi ve Ahmet Yakupoğlu Kültür Merkezinin Resmi Kurumlara işbirliği protokolü ile ücretsiz verilmesi konularının müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

04.12.2019 tarih ve 347 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Belediyemiz 2020 yılı Gelir Tarifesinde yer alan Tiyatro ve Sinema Salonları Kiralama Ücretlerinin Not kısmına “Hezar Dinari Kültür Merkezi ve Ahmet Yakupoğlu Kültür Merkezi Resmi Kurumlara ve Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsüne kavuşmuş Derneklere işbirliği protokolü ile ücretsiz verilir” ibaresinin eklenmesine;

 

            Ayrıca Belediyemiz Gelir Tarifesinin 5.5. / 5.6. / 5.7. / 5.8. gelir kodunda bulunan Ahmet Yakupoğlu Kültür Merkezi fiyatlarının yeniden düzenlenerek aşağıda belirtildiği şekilde uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

5.5. Ahmet Yakupoğlu Kültür Merkezi Hafta İçi Yarım Gün          50,00 TL,

5.6. Ahmet Yakupoğlu Kültür Merkezi Hafta İçi Tam Gün           100,00 TL,       

5.7. Ahmet Yakupoğlu Kültür Merkezi Hafta Sonu Yarım Gün    100,00 TL,

5.8. Ahmet Yakupoğlu Kültür Merkezi Hafta Sonu Tam Gün       200,00 TL

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 44

Belediyemizin 06.09.2011 tarih ve 368 sayılı kararı ile kullanılan Kütahya Belediyesi Amblem/Logosuna T.C. kısaltmasının eklenmesi ve kuruluş yılını ifade eden 1871 tarihinin Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonunca yeniden araştırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

     

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 45

Kıymet Takdir Komisyonu tarafından rayiç değer (kira) araştırması yapılarak m2 birim fiyatı 5,00 TL olarak belirlenen ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne tahsis edilen taşınmazların m2 birim fiyatlarının Belediyemizin 2020 Gelir Tarifesine eklenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne devredilen, başta UNESCO Yaratıcı Şehirler ağına dahil edildiğimiz  ''Zanaat ve Halk Sanatları'' alanında sorumluluklarımız olan sanatçı ve zanaatkarlara yönelik sürdürülebilir faaliyetlerin yürütülebilmesi, eğitim, kurs ve şehrin tanıtımına yönelik çeşitli faaliyetler ile yine şehrin yerel dinamiklerinin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunması amacıyla kullanılacak olan ve aşağıdaki listede isimleri yazan taşınmazların m2 birim fiyatının 5,00 TL olarak belirlenmesine;

            Söz konusu taşınmazlar için belirlenen fiyatın 04.12.2019 tarih ve 347 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Belediyemizin 2020 Gelir Tarifesine eklenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZLAR

1-Mecidiye Mahallesi, 11 pafta, 25 ada, 107 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan Keler Konağı,

2-İstiklal Mahallesi 63 pafta, 412 ada, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde bulunan Ahilik Müzesi,

3-Pirler Mahallesi 27 pafta, 105 ada, 17 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan 389 envanter numaralı Ali Yılmaz Evi,

4-Çalca Mahallesi 2528 parsel A blokta; zemin kat 1 ve 2 bağımsız bölümler ile birinci kat 3 ve 4 bağımsız bölümler,

5-Mecidiye Mahallesi 52 pafta, 265 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde bulunan Kemer Hamamı,

6-Maruf Mahallesi 52 pafta, 271 ada, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde bulunan 18 envanter numaralı Mutaflar 
Konağı - Kadın Çalışmaları Merkezi,

7-Maruf Mahallesi 52 pafta, 271 ada, 6 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan 219 envanter numaralı Akalın Konağı,

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 46

Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan muhtelif mahallelerde bulunan taşınmazların tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan ve aşağıda mahalle, ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi "taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek" gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesi, satış, kat karşılığı, yap-işlet devret modeli, kira karşılığı yapım işi  vb. ile ihale edilmesi, gerekli görülmesi halinde Belediyemizce yapılması, yaptırılması, bu taşınmazlarda yapılan tesis, bina vb. yapıların on yıla kadar kiraya verilmesi, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

SIRA

NO.

MAHALLE

ADA

PARSEL

CİNSİ

KAT – B.B.

YÜZÖLÇÜMÜ

YAKLAŞIK NET (M2)

TESCİL TARİHİ

1.

Ali Paşa

49

11

MESKEN

3 – 7

51,45

25.10.2019

 

SIRA NO.

MAHALLE

ADA

PARSEL

CİNSİ

YÜZÖLÇÜMÜ

(M2)

TESCİL TARİHİ

1

Aydoğdu

107

1

BAHÇE

200,20

01.07.2014

2

Aydoğdu

108

1

BAHÇE VE MÜŞTEMİLATI

164,84

01.07.2014

3

Aydoğdu

109

2

BAHÇE

86,43

01.07.2014

4

Aydoğdu

102

16

BAHÇE

337,36

01.07.2014

5

Aydoğdu

101

983

BAHÇE

77,49

01.07.2014

6

Bölcek

3975

77

ARSA

4.350,00

27.12.2019

7

Bölcek

3975

78

ARSA

19.381,96

27.12.2019

8

Etrafışehir Ağaçköy

-

281

TARLA

9.400,00

30.12.2014

9

Güveçci

3758

23

BAHÇE

671,79

16.08.2013

10

Güveçci

3758

24

BAHÇE

457,87

16.08.2013

11

Güveçci

3758

25

BAHÇE

469,50

16.08.2013

12

İkizhüyük

104

1

ARSA

324,94

14.08.2014

13

İshakseydi

175

3

ARSA

771,29

21.10.2019

14

İshakseydi

110

1

TARLA

5.340,97

21.10.2019

15

İshakseydi

114

60

TARLA

5.404,56

21.10.2019

16

İshakseydi

144

49

TARLA

9.149,96

21.10.2019

17

İshakseydi

117

8

ÇEŞME VE ALANI

7.313,94

21.10.2019

18

İshakseydi

148

1

ÇEŞME VE ALANI

364,68

21.10.2019

19

İshakseydi

157

201

ÇEŞME VE ALANI

664,52

21.10.2019

20

İshakseydi

136

72

TARLA

6.346,44

24.11.2011

21

İshakseydi

118

11

TARLA

4.881,69

19.08.2011

22

İshakseydi

125

161

TARLA

7.506,72

19.08.2011

23

İshakseydi

121

25

TARLA

3.249,18

27.03.2014

24

Karaöz

104

265

TARLA

10.137,20

03.10.2006

25

Kırkıllı

3101

2373

KUYU VE TARLA

3.376,86

07.09.2007

26

Kırkıllı

3101

2478

ÇEŞME VE ALANI

6.687,31

07.09.2007

27

Kırkıllı

3101

2706

ÇEŞME

119,47

07.09.2007

28

Kırkıllı

3137

5

ARSA

97,79

07.09.2007

29

Kırkıllı

3133

7

ARSA

243,96

07.09.2007

30

Kirazpınar

3898

2

BAHÇE

433,21

30.12.2014

31

Kirazpınar

3882

1

TARLA

1.180,30

30.12.2014

32

Kirazpınar

3882

31

TARLA

2.345,58

30.12.2014

33

Kirazpınar

3882

93

TARLA

2.273,62

16.08.2013

34

Kirazpınar

3872

1

ARSA

1.806,66

30.12.2014

35

Kirazpınar

4231

3

ARSA

8.236,16

27.01.2015

36

Okçu

3670

14

ARSA

351,55

20.12.2019

37

Yıldırım Beyazıt

756

63

ÇAYIR

37.616,42

06.01.1997

38

Yıldırım Beyazıt

756

64

ÇAYIR

5.000,33

06.01.1997

39

Yıldırım Beyazıt

756

66

ÇAYIR

5.000,42

06.01.1997

40

Zığra

112

2

ARSA

421,00

08.11.2002

41

Zığra

116

7

ARSA

383,00

08.11.2002

 

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 47

Belediye Meclisinin 02.01.2020 tarih ve 4 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen, ‘Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Gündüz Çocuk Bakımevi Yönetmelik Taslağı’ konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 02.01.2020 tarih ve 4 sayılı Kararı ile Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım  Komisyonuna havale edilen, T.C. Kütahya Belediye Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Gündüz Çocuk Bakımevi Yönetmelik Taslağının 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesi (b) fıkrası "Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek" hükmü gereğince, ekte belirtildiği şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 48

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Sosyal Yardımların işleyiş ve dağıtılmalarına yönelik esas ve usulleri kapsayan ‘T.C. Kütahya Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım Yönetmelik Taslağı’ konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

  Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 49

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (n) bendine istinaden Okmeydanı Mahallesinin bölünerek yeni mahalle kurulması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 50

İlimiz merkez  Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 545 ada, 57 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

  Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 51

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 547 ada, 4 parselde bulunan dükkânların ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

     Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.     

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 52

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 84 pafta, 628 ada, 707 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 53

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 1836 ada, 3 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.     

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 54

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 243 ada, 20 parsel numaralı alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu Bölcek Mahallesi 243 ada, 20 parsel imar planlarında, İbadet Yeri TAKS: Aranmayacaktır KAKS:2.00 Yençok: Serbest lejandlı alanda kalmaktadır. Bahse konu alanda yapımına başlanan camii inşaatı göz önüne alınarak değerlendirildiğinde; yukarıdaki yazı ekinde belirtilen şekilde; söz konusu parsel alanının güneydoğusunda, 3 metre çekme mesafesinin içinde trafo alanı düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 55

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 4340 ada, 1 numaralı parsel alanının doğusunda, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu talep, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında, değerlendirilmiştir.

Bahse konu imar planı değişikliği yapılması talep edilen alan imar planında Park Alanı lejandlı alanda kalmaktadır. İmar planı değişikliği ile; Park alanının kuzeyinde, Cami Alanının güneyinde ve Cami Alanına birleşik olacak şekilde 10.000 m2’lik Park Alanının Belediye Hizmet Alanı, İdari, Sosyal, Kültürel, Ticaret, Eğitim Tesisleri (TAKS:0.40, KAKS:2.50, Yençok:18.50 m.) olarak düzenlenmesi yönlerindeki 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

Azalan park alanı karşılığında aynı miktarda park alanının, kuşuçumu yaklaşık 3420 metre uzaklıkta bulunan, Bölcek Mahallesi, 3944 ada, 1 parsel bölgesinde Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 354 sayılı kararı ile düzenlenen Botanik Parkı ilave imar planında 10.000 m2 sahanın karşılık gösterilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 56

Belediye Meclisimizin 04.12.2019 tarih, 374 sayılı kararıyla onaylanan İnköy Mahallesi 1338 numaralı parsel alanında yapılan imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 04.12.2019 tarih, 374 sayılı kararı ile İnköy Mahallesi 1338 numaralı parselde bulunan LPG Satış ve Ticari Tesis Alanı (KAKS:1.00, Hmax:8.50m, 2 kat) lejandlı alana Akaryakıt lejandı ilave edilerek Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu ve Ticari Tesis Alanı (KAKS:1.00, Hmax:8.50m, 2 kat) olarak düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği onaylanmıştır. Söz konusu imar planı değişikliği ile mevcut imar hatları ve yapılaşma koşulları sabit tutularak sadece Akaryakıt lejandının ilave edilmesi ile fonksiyon değişikliği yapılmış olup, imar hatlarını etkileyen bir değişiklik yapılmamıştır. Bu nedenle; Belediye Meclisimizin 04.12.2019 tarih, 374 sayılı kararı ile onaylanan İnköy Mahallesi, 1338 numaralı parsel alanında yapılan imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 57

İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi, 4402 numaralı adanın batısındaki Park Alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bahse konu trafo alanı olarak plan değişikliği yapılması talep edilen alan, imar planında Park Alanında kalmaktadır. Talep edilen trafo alanının İlkokul Alanı lejandlı alandan 5 metre, Genel Otopark Alanı lejandlı alandan ise 2 metre çekilerek düzenlenmesi hususunda OEDAŞ ile yapılan 04.10.2019 tarih, 15741 sayılı, 10.10.2019 tarih, 79811 sayılı yazışmalar etüt edilmiştir. Park Bahçeler Müdürlüğü'nün 16.01.2020 tarih, 21 sayılı yazısında trafo alanının yeri konusunda peyzaj açısından sakınca olmadığı belirtilmiştir. İmar planı değişikliği ile Genel Otopark Alanı lejandlı alanın batısında bulunan Park Alanında, İlkokul Alanı ile 5 metre mesafe bırakılarak, Genel Otopark Alandan 2 metre çekme mesafesi uygulanarak Trafo Alanı düzenlenmesi, yönlerindeki, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 58

İlimiz merkez Işıkkara Köyü, 123 ada, 513 numaralı parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Işıkkara Köyü, 123 ada, 513 no.lu parsel alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Günübirlik Tesis Alanı, Emsal:0.30, Hmax:7.50m, 2 kat lejandlı alanda kalmaktadır. Parsel alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Günübirlik Tesis Alanı, 1/25.000 ölçekli Kütahya Ilıca Harlek Termal Turizm Merkezi Çevre Düzeni Planında ise Turizm Tesis Alanı lejandlı alanda kalmaktadır.

            İmar planı değişikliği ile; Işıkkara Köyü, 123 ada, 513 numaralı parsel alanının Özel Sağlık Tesisi Alanı (TAKS:0.40, KAKS:2.00, Yençok:21.00 metre) olarak düzenlenmesi, ilgili Nazım İmar Planı ve Çevre Düzeni Planında da plan değişikliklerinin yapılması Belediye Meclisimizin 02.05.2019 tarih, 147 sayılı kararıyla uygun görülmüş, onaylanmak üzere konu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün 08.01.2020 tarih, E.22603 sayılı yazısında; ''...1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ''Sağlık ve Turizm Tesis Alanları'' na ilişkin plan notlarının ''Bu alanlarda asli konaklama tesisi, kür merkezi, senatoryum, hastane, sağlık tesisi, rehabilitasyon merkezi vb. Tesisler yapılabilir. E:0.60, Yençok:5 kattır.'' şeklinde düzenlenmesi, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifinde kullanım kararının ''Sağlık ve Turizm Tesis Alanı'' olarak düzenlenerek plan notlarının Çevre Düzeni Planı plan notlarıyla aynı olacak şekilde düzenlenmesi ve yapılara kotun tabii zemin ortalamasından verileceğine ilişkin plan hükmü eklenmesi...'' hususları iletilmiştir. Bahse konu Işıkkara Köyü, 123 ada, 513 numaralı parsel alanının Sağlık ve Turizm Tesis Alanı (E:0.60, Yençok:5 kat) olarak düzenlenmesi, ilgili Nazım İmar Planı ve Çevre Düzeni Planında da plan değişikliklerinin yapılması, ilgili plan notlarının oluşturulması uygun görülmüş olup, paftalar hazırlandıktan sonra, onaylanmak üzere konunun Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletilmesine,

            Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan İlimiz merkez Ilıca – Işıkkara Köyü, 123 ada, 513 parsel numaralı taşınmazın (devam etmekte olan terk işleminin tamamlanmasından sonra ada, parsel değişikliği olması halinde yeni ada, parsel üzerinden işlemler devam edecektir.), 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi (Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) hükmü gereğince Hazine’den satın almaya, irtifak kurmaya ve satın alma işlemlerinin tamamlanmasından sonra kiralama, satış, 25 yıla kadar kira karşılığı yapım vb. işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 59

İlimiz merkez Işıkkara Köyü, 123 ada, 517 numaralı parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Işıkkara Köyü, 123 ada, 517 no.lu parsel alanının büyük kısmı Turizm Yatırım Alanı, Termal Turizm Alanı, Kür Merkezi (E:0.30) lejandlı alanda, parsel alanının bir kısmı da yol alanında kalmaktadır. Parsel alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Turizm Yatırım Alanı, Termal Turizm Alanı ile bir kısmı yol alanında, 1/25.000 ölçekli Kütahya Ilıca Harlek Termal Turizm Merkezi Çevre Düzeni Planında ise Tercihli Kullanım Alanı(Turizm+Konut) lejandlı alanda kalmaktadır.

İmar planı değişikliği ile; Işıkkara Köyü, 123 ada, 517 no.lu parsel alanının Ticaret-Turizm Alanı (TAKS:Aranmayacaktır, KAKS:2.50, Yençok:30.50 metre) olarak düzenlenmesi, ilgili plan notlarının oluşturulması yönlerindeki imar planı değişikliği Belediye Meclisimizin 02.05.2019 tarih, 148 sayılı kararıyla uygun görülmüş, onaylanmak üzere konu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün 08.01.2020 tarih, E.21905 sayılı yazısında; ''...1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ''Turizm Tesis Alanları'' na ilişkin plan hükümlerinin; ''Bu alanlarda Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik''te belirtilen tesisler yapılabilir. Tesis türleri ve bu planda yer almayan yapılaşma hükümleri alt ölçekli planlarda belirlenecektir. Turizm Tesisi ile bu kullanıma hizmet edecek sağlık, sosyal, kültürel, teknik, altyapı, ticaret, spor, idare vb. kullanımlar yer alabilir. E:0.60, Yençok:19,50 m'dir. (5 kat). Min. ifraz:7500 m2'dir. Asli konaklama tesisleri ile birlikte termal kür tesisi yapılması halinde E:0.70 olarak uygulanır. Günübirlik Tesis yapılması halinde E:0.30, Yençok:7.50 m (2 kat). Turizm tesislerinin bodrum kat veya katlarında yatak üniteleri haricinde bar, gece kulübü, satış üniteleri, restoran, toplantı salonu, kür merkezi ve ilgili alanları, mutfak, depolar, teknik donanım alanları, otopark, sığınak alanları vb. kullanımlar inşaat alanına dahil değildir. Orman arazilerinde yapılaşma E:0.30'u geçemez. Turizm tesis alanlarında bölgeleme yapılmak suretiyle sera alanları oluşturulabilir. Sera alanlarında beton temel, çelik çatılı vb. nitelikte seralar inşaat alanına dahil değildir. Sera faaliyetlerinin gerektirdiği idari, depo, sosyal vb. tesisler için E:0.05, Yençok:4.50 m'dir. (1 kat). '' olacak şekilde düzenlenmesi, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği teklifinde kullanım kararının ''Turizm Tesis Alanı'' olarak düzenlenerek bu alanlara ilişkin plan notlarının 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan notlarıyla aynı olacak şekilde düzenlenmesi ve yapılara kotun tabii zemin ortalamasından verileceğine ilişkin plan hükmü eklenmesi...'' hususları iletilmiştir. Bahse konu Işıkkara Köyü, 123 ada, 517 numaralı parsel alanının Turizm Tesis Alanı olarak düzenlenmesi, ilgili Nazım İmar Planı ve Çevre Düzeni Planında da plan değişikliklerinin yapılması, ilgili plan notlarının oluşturulması uygun görülmüş olup, paftalar hazırlandıktan sonra, onaylanmak üzere konunun Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmesine,

Mülkiyeti Kütahya Belediyesi’ne ait olan İlimiz merkez Ilıca – Işıkkara mahallesi, 123 ada, 517 parsel numaralı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendine (Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) hükmü gereğince kiralama, satış, 25 yıla kadar kira karşılığı yapım vb. işlemler için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 60

İlimiz merkez İnköy Mahallesi Toplu Konut Alanları ile Yoncalı Mahallesinde Belediye Sınırlarımıza kadar olan kısımda Doğalgaz Boru Hattı ve Alanları ile ilgili koşulların imar planlarında uygulanması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 19.09.2019 tarih, 7125 sayılı ve 16.10.2019 tarih, 8103 sayılı yazıları etüt edilmiştir. İlgi yazılarda; BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. ile imzalanan bağlantı anlaşması kapsamında yapılan, Kütahya ilinden başlayıp, Tavşanlı ilçesi sınırlarında biten 31+328.58 m. uzunluğunda ''Kütahya-Tavşanlı Yüksek Basınç Doğal Gaz Boru Hattı'' işinin inşaat montajı, proje ve teknik şartnamelere uygun olarak tamamlandığı, kazı güzergahı eski haline getirildiği bildirilmiş olup, konu ile ilgili görüş verilebilmesi için güzergahın sayısal olarak tarafımıza iletildiği, söz konusu yapım işi tamamlanan ''Kütahya-Tavşanlı Yüksek Basınç Doğal Gaz Boru Hattı'' güzergahına ait sayısal veriler ıtrf/3'lik koordinat sistemine göre hazırlanarak Ek-1 CD'de sunulduğu, bu konuya ilişkin görüşümüzün tarafınıza gönderilmesi hususları iletilmiştir. Bahse konu güzergah etüt edilmiştir. İnköy Mahallesi Toplu Konut Alanları ile Yoncalı Mahallesi Belediye Sınırlarımıza kadar olan bölgede doğalgaz hattı ve kamulaştırma sınırları ile ilgili kriterler imar planlarında uygulanmaktadır. Çinigaz tarafından 16.10.2019 tarih, 8103 sayılı yazı ile iletilen doğalgaz hattı ve kamulaştırma sınırlarında kayıklık olduğu görülmüştür.

İnköy Mahallesi Toplu Konut Alanları ile Yoncalı Mahallesinde Belediye Sınırlarımıza kadar olan bölgede Doğalgaz Boru Hattı ve Alanlarının, ilgili kriterlerinin imar planlarına aktarılarak uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 61

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 3591 ada, 3 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İnköy Mahallesi 3591 ada, 3 parsel yürürlükteki imar planında Konut Dışı Kentsel İş Alanı, KAKS: 1.00, hmax:8.50 m (2 kat), karayolu kenarından 25 metre, diğer yönlerden beşer metre bahçe mesafeli alanda kalmaktadır.

Bahse konu imar planı değişikliği ile ilgili olarak 29.01.2020 tarih 298 sayılı yazımız ile İtfaiye Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup; 30.01.2020 tarih E:45 sayılı cevabi yazıda “parselin güneyinde Akaryakıt-LPG istasyonunun Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 167. maddesinde belirtilen “mevcut bina akaryakıt istasyonları kapsamına girmekte olduğu Tablo-ek 13 ün NOT: a. Topluma açık yerler ile hastane ve okul arsa sınırına olan mesafeler mevcut akaryakıt istasyonları için % 60 azaltılır” denildiğinden, belirtilen parselde bu hususta göz önünde bulundurularak ve Akaryakıt-LPG Satış İstasyonunun bulunduğu alanın ilgili yönetmeliğin 110. maddesinde belirtilen Tablo: ek 13’te yer alan Akaryakıt Servis İstasyonlarında Asgari Emniyet Mesafelerinin sağlaması halinde Müdürlüğümüzce herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.” şeklindedir.

Bahse konu İnköy Mahallesi 3591 ada, 3 parsel Konut Dışı Kentsel İş Alanı, KAKS: 1.00, hmax:8.50 m (2 kat), karayolu kenarından 25 metre, batı tarafından 5 metre, parsel alanının kuzey kesiminde 2 metre, güney kesiminde 3 metre olacak şeklinde bahçe mesafelerinin düzenlenmesi, İtfaiye Müdürlüğünün söz konusu yazısında belirtilen şartların plan notlarına aktarılması yönlerindeki 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 62

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 1746 ada, 101 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 63

Belediye Meclisimizin 06.11.2019 tarih, 334 sayılı kararıyla onaylanan, Otuz Ağustos Mahallesi, 564 ada, 46,47 ve 50 parsel alanlarının bulunduğu bölgede, imar planı değişikliğinde güneybatı kesimindeki TİCK bölümünün iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 06.11.2019 tarih ve 334 sayılı kararıyla onaylanan, Otuz Ağustos Mahallesi, 564 ada, 46, 47 ve 50 parsel alanlarının bulunduğu bölgede, imar planı değişikliğinde güneybatı kesimindeki TİCK bölümünün iptal edilmesi konusu incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Belediye Meclisimizin 06.11.2019 tarih ve 334 sayılı kararıyla onaylanan imar planı değişikliklerinde, Otuz Ağustos Mahallesi, 564 ada, 46, 47 ve 50 parsel alanlarının olduğu bölgede, TİCK (Ticaret + Konut) – TAKS: 0.40, KAKS: 1.60, Ayrık Nizam – 4 kat , yençok:16.50 m. gösterimli alan düzenlenmiş, yol ve park alanları planlanmıştı. Ancak sehven yapılan hatadan dolayı, söz konusu 564 ada, 46, 47 ve 50 parseller dışında da, alanın güneybatı kesiminde TİCK bölümünün tasarlandığı görüldüğünden, bu kesimdeki 564 ada, 51 parselin olduğu bölgede; TİCK bölümünün iptal edilerek, tadilattan önce imar planlarındaki ağaçlandırılacak alanın uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 64

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 688 ada, 45 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 688 ada, 45 parselde imar planı değişikliği müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

31.12.2019 tarih, 4672 kayıt no.lu dilekçeyle, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 688 ada, 45 parseldeki ada ayırma çizgisinin kaldırılması yönünde imar planı değişikliği yapılmıştır. Söz konusu talep, Belediye Meclisimizin 03.05.2018 tarih, 149 sayılı kararıyla reddedilmiştir. Parsel alanında 4.75 metre olan arka bahçe mesafesinin 3 metreye düşürülmesine ilişkin imar planı değişikliği talebi ise Belediye Meclisimizin 02.08.2018 tarih, 228 sayılı kararıyla reddedilmiştir.

688 ada, 45 no.lu parsel alanının batısındaki, birleşik parselde ada ayırma çizgisine göre mevcut yapılaşmaların bulunduğu görülmüştür. Bu nedenle ada ayırma çizgisinin bu alanda iptal edilmesiyle yapılaşma dokusu bozulacak, bahçe alanlarının devamlılığı kesilecektir. Bu nedenlerle 45 no.lu parsel alanıyla ilgili söz konusu imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 65

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1474 ada, 23 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.    

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 66

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 634 ada, 141 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 67

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 279 ada, 5 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Milli Emlak Müdürlüğünün 11.11.2019 tarih ve 24825 sayılı yazısı etüt edilmiştir. Bölcek Mahallesi, 279 ada, 5 parsel alanında imar planında 5 m. ön, 5 m. yan, 6.25 m. arka bahçe alanlı, TAKS: 0.40, KAKS: 1.60, Ayrık nizam 4 kat, Hmax: 12.50 m. Kamu Konutu Alanı lejantlı alan bulunmaktadır. Söz konusu bölgede Kamu Konutu Alanına ihtiyaç olmadığı belirtilmekte ve mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın imar planında ayrıldığı amacın Konut Alanı olarak değiştirilmesi; birleşiğindeki parsellerin imar durumuyla eşdeğer hale getirilmesi talep edilmektedir. Bölcek Mahallesi, 279 adadaki diğer parseller alanında imar planında 5 m. ön, 3 m. yan bahçe mesafeli, ayrık nizam 4 kat konut lejantlı alan bulunmaktadır.

Bölcek Mahallesi, 279 ada, 5 parsel alanı daha önce, adadaki diğer parseller gibi, imar planında 5 m. ön, 3 m. yan bahçe mesafesi olan, ayrık nizam 4 kat konut lejantlı alanda kalmakta iken Belediye Meclisinin 03.04.2012 tarih, 178 sayılı ve 03.12.2013 tarih, 521 sayılı kararları ile önce Polis Hizmet Merkezi Alanına daha sonra da Kamu Konutu Alanına dönüştürülmüştür. Aşağıda açıklanan imar planı değişikliği Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında etüt edilmiştir. Söz konusu parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planında gelişme konut alanı lejandlı sahada kaldığından; nazım imar planının dokusu ve ölçeği gereği, bütünlüğünü bozmayacağından, nazım imar planında değişikliğe gerek olmadığı, tespit edilmiştir.

Bölcek Mahallesi, 279 ada, 5 parselin imar planındaki kullanım kararı ve yapılaşma koşullarının adadaki diğer parsellerde olduğu şekilde 5 m. ön, 3 m. yan bahçe mesafeli, ayrık nizam 4 kat konut alanı olarak değiştirilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 68

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 352 ada, 9 parsel alanında ilave mevzii imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yoncalı Mahallesi, 352 ada, 9 parsel alanında ilave mevzii imar planı yapılacak bölümde imar planına esas jeolojik-jeoteknik etütlerin İdaremiz tarafından yaptırılmasına;

1-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2-DSİ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 3-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 4-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 5-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 6-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Müze Müdürlüğü Kütahya, 7-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 8-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 9-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 10-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 11-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 12-İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kütahya, 13-İl Sağlık Müdürlüğü / Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya, 14- Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi: A) Fen İşleri Müdürlüğü, B) Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, C) Sağlık İşleri Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 18- Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Kütahya, 19- Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Ankara, 20-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Ankara, Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşlerin alınması; görüş alınması için yazıların İdaremizce yazılması, yazıların takibinin Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılması kaydıyla;

Parsel alanının imar planı içerisindeki bölümlerinde bulunan park alanı, ağaçlandırılacak alan, yol alanı vb. sosyal ve teknik altyapı alanları planlama aşamasında göz önünde bulundurulmak üzere; gerekli kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanları da ayrılarak Yoncalı Mahallesi, 352 ada, 9 parsel alanında Hobi Evleri, Yençok: 4.50 m. (1 kat), TAKS-KAKS: 0.15 lejandlı alanlar olarak İlave Nazım ve Uygulama İmar Planlarının hazırlanması için ön izin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 69

İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta, 225 ada, 46 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 13.11.2019 tarih ve 2451 sayılı yazısı etüt edilmiştir. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gaybi Efendi Mahallesi, 225 ada, 46 parsel alanında imar planında TAKS: 0.60, KAKS: 1.50, 5 kat (20.00 m.) yapılaşma koşulları bulunan 1.691 m2'lik Belediye Hizmet Alanı (İdari, Teknik Altyapı, Ticaret vb. Tesisleri) lejandlı alan bulunmaktadır. Taşınmaz, Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamı dışında kalmakta olup, 100 envanter numarasıyla tescilli Musalla II Mezarlığı parseline cephelidir.

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.01.2020 tarih ve 5641 sayılı kararıyla da uygun görüldüğü şekilde; Gaybi Efendi Mahallesi, 225 ada, 46 parsel alanında mevcut yapılaşma koşulları değiştirilmeden, alan kullanım kararının TİCK (Ticaret-Konut Alanı) olarak değiştirilmesi; “İfraz yapılamaz. Yapılacak binanın bodrum katlarında en az 1 kat otopark yapılacaktır. Söz konusu otopark; yol tarafında parsel sınırından 3 m. çekilerek, diğer taraflarda komşu parsel sınırına kadar yapılabilir.” şeklinde plan notu düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği ile; bu plan değişikliyle kaldırılan Belediye Hizmet Alanına karşılık, alana kuşuçumu yaklaşık 2.000 m. mesafede bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait Hamidiye Mahallesi, 137 pafta, 773 ada, 28 parselde Park lejandlı sahada TAKS: 0.60, KAKS: 1.60, 3 kat (12.00 m.) yapılaşma koşulları bulunan Belediye Hizmet Alanı (İdari, Sosyal, Kültürel, Teknik Altyapı, Ticaret vb. Tesisleri) lejandlı alan düzenlenmesi; azalan park alanı ve TİCK lejandlı alanda yoğunluk artışına karşılık, 28 parselde Ağaçlandırılacak Alan lejandlı sahada park alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına;

Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) gereğince tasarruf şeklinin belirlenmesi,  satış  vb. ile ihale edilmesi,  gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 70

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 440 ada, 2 parsel ve 441 ada, 6 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 440 ada, 2 parsel ve 441 ada, 6 parsel alanında imar planı değişikliği dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mülkiyeti Belediyemize ait Yoncalı Mahallesi, 440 ada, 2 parsel alanında imar planında bulunan 25.003 m2'lik Turizm Tesis Alanı, TAKS: 0.35, E: 1.50, Yençok: 30.50 lejandlı alanın Spor Tesisleri Alanı, TAKS: 0.60, E: 1.50, Yençok: 8.50 (2 kat) lejandlı alana dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliği ile; mülkiyeti Belediyemize ait Yoncalı Mahallesi, 441 ada, 6 parsel alanında imar planında bulunan 12.000 m2'lik Spor Tesisleri Alanı, TAKS: 0.60, E: 1.50, Yençok: 8.50 (2 kat) lejandlı alanın Turizm Tesis Alanı, TAKS: 0.35, E: 1.50, Yençok: 30.50 lejandlı alana dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

Karar No: 71

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 9 pafta, 56 ada, 2-3 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 9 pafta, 56 ada, 2-3 parsel bölgesinde imar planı değişikliği dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Alipaşa Mahallesi, 9 pafta, 56 ada, 2-3 parsel bölgesinde imar planında “Bölge Otoparkı ve Pazar Yeri” lejandlı alan bulunmaktadır. 3 no.lu parsel alanı Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Etkilenme Geçiş Alanı içerisinde kalmaktadır. 2 no.lu parsel alanı Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 29.11.2019 tarih ve 5551 sayılı kararı ile revize edilen Kentsel Sit sınırları içerisinde kalmakta olup, söz konusu parsel tescillidir. Kentsel Sit sınırları içerisinde aynı Koruma Bölge Kurulu Kararı eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları geçerlidir.

Alipaşa Mahallesi, 9 pafta, 56 ada, 2-3 parsel bölgesinde imar planında bulunan “Bölge Otoparkı ve Pazar Yeri” lejandlı alana Ticaret lejandı eklenmesi; Yençok: 9.50 m., TAKS-KAKS aranmayacaktır yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik imar planı değişikliği uygun görülmüş olup; konunun değerlendirilmek üzere Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na iletilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 33. MADDESİ:

Karar No: 72

İlimiz merkez Okmeydanı Mahallesi bölgesinde imar planına esas jeolojik-jeoteknik etütlerin yenilenmesi; söz konusu bölgede imar planı ve uygulamalarının durdurulması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Okmeydanı Mahallesi bölgesinde imar planına esas jeolojik-jeoteknik etütlerin yenilenmesi; söz konusu bölgede imar planı ve uygulamalarının durdurulması, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Okmeydanı Mahallesi sınırları içerisinde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 17.04.2013 tarih ve 2013/4678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Riskli Alanlar bulunmaktadır. Söz konusu bölgede farklı tarihlerde onaylanan imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarında farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2001 yılında onaylanan imar planına esas yerleşime uygunluk amaçlı (sondajlı) jeolojik ve jeoteknik etüt raporuna göre alan içerisinde önlem alınmadan yapılaşmaya izin verilmeyecek alanlar ve yerleşime uygun olmayan alanlar bulunmakta; Kütahya kent bütünü imar planlarının revizyonuna yönelik hazırlanan ve aynı Kurum tarafından 2004 yılında onaylanan imar planına esas jeolojik - jeoteknik - jeofizik etüt raporuna göre Okmeydanı Mahallesi sınırları içerisinde UOA (uygun olmayan alanlar) ve ÖA-3 (önlem şartlı alanlar) lejandlı alanlar bulunmaktadır. 6306 sayılı Kanun kapsamında belirlenen Riskli Alanlara yönelik hazırlanan ve 2014 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunda Okmeydanı Mahallesi'ndeki riskli alan sınırları içerisinde ÖA-2.1, ÖA-5.1 (önlem şartlı alanlar) lejandlı alanlar bulunmaktadır. Söz konusu Riskli Alana güneybatı tarafından birleşik sahalara yönelik hazırlanan ve 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunda ise alan içerisinde ÖA-2.1 (önlem şartlı alanlar) ve UOA-2.1 (uygun olmayan alanlar) lejandlı alanlar bulunmaktadır. Ayrıca, söz konusu Riskli Alan içerisinde kalan kısmi bir sahaya yönelik olarak Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından Proje Raporu hazırlanmış, bu raporda da ilgili hususlar açıklanmıştır. Okmeydanı Mahallesi sınırları içerisinde gerçekleşen heyelan sonrasında ilgili kurumlarla yapılan yazışmalar kapsamında Kütahya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün 05.12.2018 tarih, E.182930 sayılı; 15.01.2019 tarih, E.7982 sayılı ve 19.04.2019 tarih, E.43173 sayılı yazıları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 10.07.2019 tarih ve E.161635 sayılı yazısı bulunmakta; İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne hitaplı 09.04.2019 tarih ve E.53883 sayılı yazısında da “...bu alanlar için Afete Maruz Bölge Kararı'nın alınması süreci, yeniden Revize İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının hazırlanmasını gerektirmektedir...” hususları belirtilmektedir.

İdaremizce, Okmeydanı Mahallesi sınırları içerisindeki yaklaşık 45 hektarlık sahada İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütlerin yaptırılmasına;

Yaklaşık 45 hektarlık sahada imar planı ve uygulamaların durdurulmasına (yapı yasağı getirilmesi, her türlü imar çapı (durumu), imar planı örneği verilmemesi, ifraz, tevhid ve parselasyon izni verilmemesi, inşaat (yapı) ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi (iskan) verilmemesi) işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 34. MADDESİ:

Karar No: 73

İlimiz merkez Yoncalı kuzey kesimi İlave Uygulama İmar Planı plan notlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yoncalı kuzey kesimi İlave Uygulama İmar Planı plan notlarında imar planı değişikliği dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;

Yoncalı kuzey kesiminde Turizm Tesis Alanlarının bulunduğu İlave İmar Planları yürürlükte olup; imar planına göre 18. madde imar uygulaması da yapılarak parselasyon gerçekleştirilmiştir. Ancak, imar parsellerinin büyük olması nedeniyle parseller çok sayıda hissedardan oluşmaktadır. Bu durum uygulamada problemlere yol açmaktadır. Mevcut plan notlarında Turizm Tesis Alanlarının ifraz edilebilmesine ilişkin; “Turizm tesis alanlarında planda gösterildiği şekilde uygulama yapılacaktır. Bu alanlar tevhid edilebilir. 1- Projenin bütünlüğünün onayı, 2- O proje bütünlüğü içerisinde teşvik ve kredi alınacak yerle ilgili talebin gerekçesinin ortaya konulması, teşvik ve kredi alınacak Kurum tarafından finanse edileceğinin belirtilmesi, “bu işlemler sonunda yatırım gerçekleşmeyecek olursa, yapılacak tevhid işlemiyle parselin eski haline döndürülmesine” ilişkin taahhütnamenin verilmesi, hususlarının, İmar ve Bayındırlık Komisyonu (Estetik Kurulu) - Belediye Başkanlığınca, uygun görülmesi halinde; Turizm Tesis Alanları, minimum parsel cephesi 80 metre, minimum parsel derinliği 100 metre, minimum parsel büyüklüğü 10.000 m2 koşullarıyla ifraz edilebilir. Uygulama imar planında gösterilen turizm tesis alanlarını birbirinden ayıran parsel çizgileri, ada ayırma çizgisi değildir.” şeklinde plan notu bulunmaktadır. Plan notunda belirtilen koşullar imar planlarının uygulanmasını zorlaştırmakta; turizm tesis alanlarına yönelik yatırımların gerçekleşmesini güçleştirmektedir.

Yoncalı kuzey kesimi İlave Uygulama İmar Planı plan notlarında Turizm Tesis Alanlarının ifraz edilebilmesine ilişkin mevcut plan notunun yeniden düzenlenerek; söz konusu plan notunun: “Turizm Tesis Alanları minimum parsel cephesi 80 metre, minimum parsel derinliği 100 metre, minimum parsel büyüklüğü 10.000 m2 koşullarıyla ifraz edilebilir.” şeklinde düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 35. MADDESİ:

Karar No: 74

2020 Mali Yılı Bütçesi'nin taşıt cetvelinde olmayıp 2020 yılı içerisinde alınacak olan Binek Araç, Minibüs, Camlı Van, Kabin Kamyonet, 4x4 Kamyonet ve Panelvan Kamyonetlerin 2020 Yılı Taşıt Cetveline ilave edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 10 maddesi "(Değişik: 17/9/2004 - 5234/4 md.) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir. Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Cumhurbaşkanı kararına bağlıdır. (Ek cümle: 3/7/2005- 5393/85 md.) Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler." hükmü gereğince;

2020 Mali Yılı Bütçesi'nin taşıt cetvelinde olmayıp 2020 yılı içerisinde alınacak olan 5 adet binek araç, 4 adet Minibüs, 14 adet Camlı Van, 1 adet tek Kabin Kamyonet, 1 adet 4x4 Kamyonet ile 2 adet Panelvan Kamyonetlerin 2020 yılı taşıt cetveline ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 36. MADDESİ:

Karar No: 75

Kütahya'mızın adını duyurmak ve tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Mustafa KALYON tarafından yazılan ve 2000 yılında Belediyemiz tarafından basımı yapılan Kütahya'da Selçuklu, Germiyan ve Osmanlı Eserleri isimli kitabın basılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğindeki görevleri arasında yer alan, Kütahya'mızın adını duyurmak ve tanıtımına katkı sağlamak hükmü gereğince; Mustafa KALYON tarafından yazılan ve 2000 yılında Belediyemiz tarafından basımı yapılan Kütahya'da Selçuklu, Germiyan ve Osmanlı Eserleri isimli kitabın 2. baskısından 1000 adet, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi gereğince tanıtım amaçlı basımı konusunun incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Sanat ve Tarih Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 37. MADDESİ:

Karar No: 76

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (n) bendine istinaden Dumlupınar Mahallesi, Şehit Ömer HALİSDEMİR Caddesi'nin alt kısmında oluşan yerleşim alanına yeni bir mahalle kurulması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 38. MADDESİ:

Karar No: 77

2020 Yılı Gelir Tarifesinde yer alan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne ait ‘İlan tahtasında ilan edilmesi istenen ilanlar’ ve Mezarlıklar Müdürlüğü ile Türk Hava Yolları arasında imzalanan ‘Cenaze Nakli Protokolü’ kapsamında alınan ücretlerin güncellenmesi konularının müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 04.12.2019 tarih ve 347 sayılı kararı ile kabul edilen 2020 Gelir Tarifesinde yer alan;

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne ait "2.4. kodunda yer alan “İlan tahtasında 3 güne kadar ilan edilmesi istenen ilanlar" başlıklı tarifenin ücretsiz olmasına ayrıca alt kodları ile not bölümünün kaldırılmasına;

Mezarlıklar Müdürlüğü ile Türk Hava Yolları arasında imzalanan "Cenaze Nakli Protokolü" kapsamında alınan ücretin yenilenen protokol gereğince aşağıda belirtildiği şekliyle düzenlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

2.4

İlan Tahtasında ilan edilmesi istenen ilanlardan;

2.4.1

İlanlar                                                                             

Ücretsiz

Mezarlıklar Müdürlüğü

Yeni (TL)

9.3

Cenaze Nakil Ücreti

 

9.3.2

Uçak İle

500

         

      

GÜNDEMİN 39. MADDESİ:

Karar No: 78

2020 yılı için Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

31/12/2019 tarih ve 30995 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7197 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun   (K) Cetvelinin (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma ücreti bölümünün 1. maddesinde 01/01/2020-31/12/2020 dönemi için nüfusu 250.001'den 1.000.000'e kadar olan belediyelerde Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personele maktuen ödenecek fazla çalışma ücretine dair Belediye Meclis Kararı ile  tespit edilen tutarın  482,00 TL’yi geçemeyeceği belirtilmektedir.

2020 Yılı için Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele ödenecek fazla mesai ücretinin bürüt 482 TL (DörtyüzseksenikiTürkLirası) olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kadar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 40. MADDESİ:

Karar No: 79

Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KÜKAB) Tüzüğünde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme (KÜKAB) Birlik Müdürlüğünün tüzük değişikliği (Tüzüğün Kesinleşmesi) başlıklı 38'inci maddesinde yer alan ''Birlik tüzüğü, Birliği oluşturan Belediyelerin Meclislerinde üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla kabul edildikten sonra Kütahya Valisi onayı ile kesinleşir. Tüzükte yapılacak değişiklikler ise Birlik Meclisince görüşülerek karar bağlanması ile gerçekleşir. Mülki İdare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez.'' hükmü ile; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılmış olan Sıfır Atık Projesi doğrultusunda; Resmi Gazete'nin 02.04.2015 tarih, 29314 sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği ile 27.12.2017 tarih,30283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına yönelik 14.04.2015 tarih ve 2015/6 sayılı Meclis kararı ile değiştirilen Birlik Tüzüğü 5. maddesi ''Birliğin amacı birliği oluşturan Belediyelerin ve İl Özel İdaresinin yapmakla görevli görevli ve yükümlü oldukları fakat maddi veya teknik imkanların yetersizliği nedeniyle tek başlarına yerine getiremedikleri veya gerçekleştirmekte güçlük çektikleri, ambalaj atıkları yönetimi faaliyetinin yürütülmesi çöp ve katı atıkların toplanması, geri kazanılması, imhası veya değerlendirilmesi ile belirlenecek öncelik sırasına göre altyapı çalışmalarını ve hizmetlerini ve bununla ilgili transfer istasyonları gibi tesislerin yapımını, onarımını ve işletilmesini yapmak veya yaptırmak ve devamlı işletilmesini sağlama; Bu amaçla ilgili Kamu, Özel Kurum ve Kuruluşları ile işbirliği yapmaktır.'' denilmektedir.

Söz konusu madde de yer alan 'ambalaj atıkları yönetimi faaliyetinin yürütülmesi' ibaresinin ilgili maddeden kaldırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

GÜNDEMİN 41. MADDESİ:

Karar No: 80

Belediye Meclisimizin 04.12.2019 tarih, 358 sayılı kararıyla onaylanan Gaybiefendi Mahallesi, 229 ada, 54 numaralı parselin güneyinde imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazı ve planların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 42. MADDESİ:

Karar No: 81

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.Ö.2 pafta, 8 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının ve planların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.Ö.2 pafta, 8 ada, 1 parselde imar planı değişikliği müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Siner Mahallesi, 17.Ö.2 pafta, 8 ada, 1 parselde, 0.35 olan TAKS’ın 0.60 olarak belirlenmesi, T2 (talebe bağlı olarak, gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek-konut- yapılaşma.) lejantının, “Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği konusu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında, değerlendirilmiştir. 1 no.lu parsel alanında, 3'er metre bahçe mesafeleri, Ayrık Nizam – 4 kat TAKS: 0.35/ KAKS: 1.40 lejantları, “Yapı yoğunluğunu değiştirmemek amacıyla, bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz; plan değişikliğinden önceki imar planında belirlenen bahçe mesafelerine, T2 uygulamasında da aynen uyulacaktır.” şeklinde plan notu yer almaktadır. KAKS değerinin sabit tutup TAKS değerinin arttırılması halinde imar planında yapı yoğunluğu artmayacaktır. Ticaret alanı düzenlenmesi ile de nüfus yoğunluğu azalacaktır.

Bu bağlamda, 8 ada, 1 parselde; T2 lejantının Ticaret Alanına dönüştürülmesi, 3' er metre bahçe mesafeleri, Ayrık Nizam – 4 kat, KAKS.1.40; lejantlarının sabit tutularak TAKS’ın 0.60 olarak düzenlenmesi, “Yapı yoğunluğunu değiştirmemek amacıyla, bahçe mesafeleri dâhilinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz; plan değişikliğinden önceki imar planında belirlenen bahçe mesafelerine, Ticaret uygulamasında da aynen uyulacaktır.” plan notunun düzenlenmesi yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı
Prof. Dr. Alim IŞIK

Katip 
Özgür MUSLU

Katip

Seda SANCAKTAR