T.C

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARAR ÖZETLERİ

                                                                                                                                 

 

 

Meclis Tarihi

01.03.2019

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

6.Dönem, 3.Olağan,1.Birleşim,1.Oturum, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Kamil SARAÇOĞLU, Nuri ÇETİN, Galip GÜLTEKİN, Cafer Cihat CEYLAN, Banu
AKALINOĞLU, Halit Oğuz ATAKAN, Ebubekir ERDOĞMUŞ, Mustafa AYDIN,
Fatma GÜL, Mehmet Naci PEKCAN, Pınar AKBULUT, Selim DURMAZ, Şule
UYKUN, Murat HASER, Salih ÖZDEN, Enver ERDOĞAN, Ahmet ULUCA, Serda
BAL YILDIZ, Nedim DELEN, Yusuf SÖKMEN, Erol MERCAN, Mustafa EROL,
Ahmet UYGAR, Gülşah ARIKAN AKANDERE, Erdoğan ÇOLAK
,

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Furkan YILMAZ’ın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

- Elektronik Haberleşme İstasyonu Yer Seçim Belgesi Ücretinin güncellenmesi,

- Belediyemiz ile ortak proje geliştirilmesi amacıyla talep olması durumunda; Belediyemize tahsisi yapılan, İlimiz merkez, 30 Ağustos Mahallesi, Belediye Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan E-1 bloğun tamamı ile Ahmet Yakupoğlu Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi'nin amacına uygun olarak bedelsiz kullanım hakkı verilmesi ve teslimi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi,

- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2019 Yılı bütçesinde "03.05.01.09 Özel Güvenlik Hizmetleri Giderleri" ekonomik kodunda bulunan 450.000,00 TL ödeneğin Zabıta Müdürlüğünün 2019 yılı Bütçesinin "03.05.01.09 Özel Güvenlik Hizmetleri Giderleri" ekonomik koduna aktarılması,

- İlimiz merkez İnköy Mahallesi, J24A06A1A, 1D paftalarda, 5400, 2565, 2514, 2517, 2518 no.lu parseller bölgesinde, Belediye Meclisimizin 03.01.2019 tarih, 22 sayılı kararıyla onaylanan, 2918 işlem no.lu ilave imar planı ve değişikliğine askı süresi dâhilinde yapılan itiraz,

- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91, 129, 132, 133 pafta, 555, 758, 759, 1946, 1948, 760, 761, 762 ve 763 no.lu adaların olduğu bölgede, Belediye Meclisimizin 07.09.2017 tarih, 243 sayılı kararıyla onaylanan, 2794 işlem no.lu imar planı değişikliklerine, askı süresi dâhilinde yapılan itiraz,

- Siner Mahalle Yerleşik Alanlarına ait 1/5000 Revizyon Nazım ve 1/1000 Revizyon Uygulama İmar Planları yapımı,

- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 3944 ada, 16 parsel alanında imar planı değişikliği,

- İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 514 ada, 16 parsel alanında imar planı değişikliği,

- İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, 4137 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği,

- İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 222 ada, 13 ve 55 no.lu parsellerde imar planı değişikliği talebi,

- İlimizdeki TOKİ 2'lerin güneyi ile imar planındaki 50 metrelik yol alanı arasında kalan alanda, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün yol talebi,

- İlimiz merkez Enne Mahallesi, 50.K.I.C pafta, 132 ada, 10 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri,

- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 94 pafta, 1906 ada, 232 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri,

-Yeni belediye hizmet binamızın faaliyete geçmesi ile birlikte ihtiyaç fazlası olan Belediyemiz Müdürlüklerine kayıtlı demirbaş taşınır malzemelerin talepler doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesine istinaden, Müdürlüklerimizce bedelsiz devri,

            -5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesine istinaden yeni mahalle olan İshak Seydi Mahallesinde isimsiz bulunan Cadde ve Sokaklara isim verilmesi,

- İlimiz Merkez Siner Mahallesi, 36 ada, 38 parsel numaralı, mer'i imar planında "Eğitim ve Öğretim Tesisleri Alanında bulunan, Kütahya Belediyesi'ne ait olan taşınmazdaki hissemizin; 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi (e) bendi gereğince, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'ne tahsis edilmesi ile ilgili işlemler için Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi,

- Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünce itfaiye binası yapılarak, Belediyemize bedelsiz tahsis edilmesi ve İtfaiye Müdürlüğümüz tarafından Personel Görevlendirilmesi,

- Taşerondan belediye şirketlerine geçirilen işçilere; Belediye ve bağlı idareleri ile belediye şirketlerinde çalışan işçilerin yevmiyelerine, 96526,06- “04-9022,06 (yüzde yirmi iki, sıfır altı) oranında artırılması ile birlikte asgari ücret farkı eklenerek uygulanmasını, ayrıca 6772 S.K tediyelerin 12 aya bölünerek her maaşlarıyla beraber ödenmesi,

-Geçici işçilerin çalışma sürelerinin uzatılması,

-Sürekli işçi kadrolarına geçirilen personelin 2019 yılı aylıklarına yapılan zam oranları,

-Sürekli işçi kadrolarına geçirilen personelin ilave tediyeleri, konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 59

Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarih ve 39 sayılı meclis kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen, 16.12.2014 tarih ve 453 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen “Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Çinigar Şehirlerarası Otobüs Terminali Yönetmeliğinde” değişiklik yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 60

Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarih ve 56 sayılı meclis kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen, Kütahya Belediye Başkanlığı Özel Güvenlik Hizmetleri Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 61

Elektronik Haberleşme İstasyonu Yer Seçim Belgesi Ücretinin güncellenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Aşağıdaki belirtildiği şekliyle güncellenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

32.2.

Elektronik haberleşme (baz) istasyonlarından alınacak Yer Seçim Belgesi Ücreti

2019 YILI

32.2.1.

Mücavir Alanlar içerisinde bulunan bütün baz istasyonlarından Baz İstasyonu başına;(Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesinin 2. bendinde ''Yer seçim belgesi ücretleri her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca belirlenecek Yeniden Değerleme oranında arttırılarak uygulanır.'')

2.970 TL

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 62

Belediyemiz ile ortak proje geliştirilmesi amacıyla talep olması durumunda; Belediyemize tahsisi yapılan, İlimiz merkez, 30 Ağustos Mahallesi, Belediye Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan E-1 bloğun tamamı ile Ahmet Yakupoğlu Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi'nin amacına uygun olarak bedelsiz kullanım hakkı verilmesi ve teslimi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Amacına uygun olarak bedelsiz kullanım hakkı verilmesi, kullanım süresi sonunda kullanımdan doğan eksiklik ve mahsurların giderilerek Belediyemize teslim edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 63

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2019 Yılı bütçesinde "03.05.01.09 Özel Güvenlik Hizmetleri Giderleri" ekonomik kodunda bulunan 450.000,00 TL ödeneğin Zabıta Müdürlüğünün 2019 yılı Bütçesinin "03.05.01.09 Özel Güvenlik Hizmetleri Giderleri" ekonomik koduna aktarılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

"03.05.01.09 Özel Güvenlik Hizmetleri Giderleri" ekonomik koduna 450.000,00 TL ödeneğin aktarılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 64

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, J24A06A1A, 1D paftalarda, 5400, 2565, 2514, 2517, 2518 no.lu parseller bölgesinde, Belediye Meclisimizin 03.01.2019 tarih, 22 sayılı kararıyla onaylanan, 2918 işlem no.lu ilave imar planı ve değişikliğine askı süresi dâhilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İnköy Mahallesi, J24A06A1A, 1D paftalarda, 5400,2565,2514,2517,2518 no.lu parseller bölgesinde,  Belediye Meclisimizin 03.01.2019 tarih, 22 sayılı kararıyla onaylanan,  2918 işlem no.lu ilave imar planı ve değişikliğine askı süresi dahilinde 13.02.2019 tarih, 498 kayıt no.lu dilekçeyle yapılan itirazların reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 65

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91, 129, 132, 133 pafta, 555, 758, 759, 1946, 1948, 760, 761, 762 ve 763 no.lu adaların olduğu bölgede, Belediye Meclisimizin 07.09.2017 tarih, 243 sayılı kararıyla onaylanan, 2794 işlem no.lu imar planı değişikliklerine, askı süresi dâhilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91, 129, 132, 133 pafta, 555, 758, 759, 1946, 1948, 760, 761, 762 ve 763 no.lu adaların olduğu bölgede,  Belediye Meclisimizin 07.09.2017 tarih, 243 sayılı kararıyla onaylanan,  2794 işlem no.lu imar planı değişikliklerine,  askı süresi dahilinde söz konusu dilekçelerle yapılan itirazların reddine işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Nedim DELEN, Mustafa EROL, Ahmet UYGAR'ın red oylarına karşılık oy çokluğu  ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 66

Siner Mahalle Yerleşik Alanlarına ait 1/5000 Revizyon Nazım ve 1/1000 Revizyon Uygulama İmar Planları yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Siner Mahallesi Yerleşik Alanlarına ait 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planlarının, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 67

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 3944 ada, 16 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'den görüş alınması kaydıyla; söz konusu parsel alanının batı kesiminde Trafo alanı ve yol alanı ile 3 m. yapı yaklaşma mesafesinin düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 68

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 514 ada, 16 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

“16 no.lu parsel alanında ilgili mevzuatta belirlenen minimum parsel ve bina genişliği aranmadan yapılaşma gerçekleştirilebilir.” şeklinde plan notu oluşturulmasına yönelik uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 69

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, 4137 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 70

İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 222 ada, 13 ve 55 no.lu parsellerde imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 71

İlimizdeki TOKİ 2'lerin güneyi ile imar planındaki 50 metrelik yol alanı arasında kalan alanda, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün yol talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı uygun görülmüş olup, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 72

İlimiz merkez Enne Mahallesi, 50.K.I.C pafta, 132 ada, 10 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kat maliklerinin 3/4'nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklinde ki koşulun belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 73

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 94 pafta, 1906 ada, 232 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kat maliklerinin 3/4'nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 74

Yeni belediye hizmet binamızın faaliyete geçmesi ile birlikte ihtiyaç fazlası olan Belediyemiz Müdürlüklerine kayıtlı demirbaş taşınır malzemelerin talepler doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesine istinaden, Müdürlüklerimizce bedelsiz devri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesine göre ilgili Müdürlüklerimizce bedelsiz devredilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

  

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 75

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesine istinaden yeni mahalle olan İshak Seydi Mahallesinde isimsiz bulunan Cadde ve Sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İshak Seydi  Mahallesinde isimsiz bulunan Caddelere  Halit Efendi Caddesi, Sofular Caddesi, Hacı Kamiller Caddesi, Seyidömer Caddesi, Kara Hüseyinler Caddesi,

           İshak Seydi  Mahallesinde isimsiz bulunan sokaklara Çakıcılar Sokak,  Ayvazlar Sokak, Şatırlar Sokak, Şakirler Sokak, Demiralar Sokak,  İmamlar Sokak,  Çavuşlar Sokak, Bekirler Sokak, Salihler Sokak, Emirler Sokak, Molla Ahmetler Sokak,  Hatçakırlar Sokak, Kıran Sokak, Şipbaşlar Sokak,  Hacı Hasanlar Sokak,  Hacı Osmanlar  Sokak,  Zehirler Sokak,  Karaoğlanlar Sokak”  isimlerinin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 76

İlimiz Merkez Siner Mahallesi, 36 ada, 38 parsel numaralı, mer'i imar planında "Eğitim ve Öğretim Tesisleri Alanında bulunan, Kütahya Belediyesi'ne ait olan taşınmazdaki hissemizin; 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi (e) bendi gereğince, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'ne tahsis edilmesi ile ilgili işlemler için Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'ne tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 77

Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünce itfaiye binası yapılarak, Belediyemize bedelsiz tahsis edilmesi ve İtfaiye Müdürlüğümüz tarafından Personel Görevlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

OSB Müdürlüğü tarafından bir itfaiye binası yapılarak Belediyemize bedelsiz tahsis edilmesine ve İtfaiye Müdürlüğümüz tarafından söz konusu binada bölgeye hizmet verilmesi için personel görevlendirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 78

Taşerondan belediye şirketlerine geçirilen işçilere; Belediye ve bağlı idareleri ile belediye şirketlerinde çalışan işçilerin yevmiyelerine, 96526,06- “04-9022,06 (yüzde yirmi iki, sıfır altı) oranında artırılması ile birlikte asgari ücret farkı eklenerek uygulanmasını, ayrıca 6772 S.K tediyelerin 12 aya bölünerek her maaşlarıyla beraber ödenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü aracılığı ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO) ile, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından görüş alınmasına ve ilgili görüş doğrultusunda işlem tesis edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 79

Geçici işçilerin çalışma sürelerinin uzatılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Maliye Bakanlığından görüş alınmasına ve ilgili görüş doğrultusunda işlem tesis edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 80

Sürekli işçi kadrolarına geçirilen personelin 2019 yılı aylıklarına yapılan zam oranları konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü aracılığı ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO) ile, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından görüş alınmasına ve ilgili görüş doğrultusunda işlem tesis edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 81

Sürekli işçi kadrolarına geçirilen personelin ilave tediyeleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü aracılığı ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO) ile, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından görüş alınmasına ve ilgili görüş doğrultusunda işlem tesis edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı
Kamil SARAÇOĞLU

Katip 
Pınar AKBULUT

Katip

Selim DURMAZ