BELEDİYE MECLİSİNİN 06.12.2018 TARİHLİ 5.DÖNEM 11.OLAĞAN

TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5. Dönem 11. olağan toplantısı, Belediye Meclis I. Başkan Vekili Nuri ÇETİN Başkanlığında 06.12.2018 günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, üyelerden; Nuri ÇETİN, Galip GÜLTEKİN, Banu AKALINOĞLU, Halit Oğuz ATAKAN, Ebubekir ERDOĞMUŞ, Mustafa AYDIN, Fatma GÜL, Furkan YILMAZ, Mehmet Naci PEKCAN, Ramazan YILDIRIM, Pınar AKBULUT, Selim DURMAZ, Murat HASER, Salih ÖZDEN, Enver ERDOĞAN, Ahmet ULUCA, Serda BAL YILDIZ, Nedim DELEN, Cemal AYDIN, Yusuf SÖKMEN, Erol MERCAN, Mustafa EROL, Halil İbrahim DOĞLARLIOĞLU, Ahmet UYGAR, Erdoğan ÇOLAK’ın iştirakleri ile yapıldı.

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Mehmet ÖZDOĞAN, Cafer Cihat CEYLAN, Ömer Faruk DURMAZ, Muhammed İkbal GÜNDEM, Şule UYKUN’un izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

-2019 Yılı Geçici İşçi Vizeleri konusunun müzakeresi,

-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmelik taslağı konusunun müzakeresi.

-Kütahya İdare Mahkemesinin 2018/262 sayılı kararıyla iptal edilen, Siner Mahallesi, J24A11B, 12A, 12D paftalarda, Belediye Meclisimizin 02.08.2016 tarih, 261 sayılı kararıyla onaylanan, 2643 no.lu ve 2643_ISD no.lu imar planı değişiklikleri alanında, imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

-Kütahya İdare Mahkemesinin 2018/690-691 sayılı kararlarında belirtilen; İl Toprak Koruma Kurulunun 02.06.2011 tarih ve 46 sayılı kararını şekil yönünden hukuka aykırı bulduğu için ilgili Parmakören Mahallesi Yerleşik Alanlarına ait imar planlarının yürürlük konusunun değerlendirilmesinin konusunun müzakeresi,

-İlimiz merkez Güveççi Mahallesi 3772 ada, 10 parsel bölgesinde imar planı yapımı talebi konusunun müzakeresi.

-İlimiz merkez Enne Mahallesi yerleşik alanının güneyi ile Enne Barajı arasında kalan tapulama harici taşlık arazinin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesine göre “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesi konusunun müzakeresi.

-Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Çinigar Şehirlerarası Otobüs Terminali Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi.

-Mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait Akkent Mahallesin de bulunan Yeşilay Cemiyetine tahsis edilen restoran, kafeterya, kır düğün bahçesinin kiralama süresinin uzatılması konusunun müzakeresi,

-Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği konusunun müzakeresi.

-İlimiz merkez Gazi Kemal Mahallesi, 13 pafta, 97 ada, 15 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

-İlimiz merkez Gaziantep Caddesi isminin değiştirilmesi konusunun müzakeresi.

-İlimiz Sporkent ile Zafertepe Mahallesi arası, İnköy, Lala Hüseyin Paşa, Parmakören, Saray, Alipaşa, Yıldırım Beyazıt, 30 Ağustos ve Siner Mahallelerinde yapılması planlanan “Şehir içi yollarda Bisiklet yolları” konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 Bilgilendirme

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin 2'inci fıkrası gereğince "Birim Müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisi'nin bilgisine sunulur." Hükmü gereğince;

 Enver YURT’un Muhtarlık İşleri Müdürü olarak görevlendirmesinin yapıldığı Meclis Başkanınca meclise bilgi verildi.       

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 297          

Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarih ve 274 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2019 Mali Yılı Belediyemiz Gelir Tarifesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemizce 2019 yılında uygulanacak olan ve ekte sunulan Belediye Gelir Tarifesinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 298          

 Belediye Meclisimizin 01.11.2018 tarih ve 294 sayılı meclis kararında tashih yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinin (e) bendi " Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir." hükmü gereğince meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu (17 kişi) sağlanamadığından karar tashihi kabul edilmemiştir.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 299

Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında, Kuruluşumuzca uygulanmasına karar verilmiş ve TTGS/045 referans numaralı Proje kapsamında Kuruluşumuzu temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun görevlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bahsi geçen proje kapsamında kuruluşumuzu temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalama hususunda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun görevlendirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 300

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince, 2019 yılında yapılacak yerel seçimlere kadar meclis toplantılarının gün ve saatinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2019 yılında yapılacak yerel seçimlere kadar Meclis toplantılarının ayın ilk haftası; ayın ve haftanın durumuna göre Salı günleri yapılmasına, Salı günleri olmaması durumunda Perşembe günleri yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 301

Belediye Meclisimizin 01.11.2018 tarih ve 275 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen ''Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yönetmelik Taslağı'' konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

''Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Yönetmelik Taslağı’nın” ekte sunulduğu şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 302

Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

"Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağının” daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 303

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

"Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği"'nin iptal edilmesi ve yeniden hazırlanan "Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği" konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 304

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesine istinaden, İlimiz de bulunan isimsiz cadde sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesine istinaden, İlimiz TOKİ 627 ve 345 toplu konut alanları içerisinde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ile mevcutta bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 305

İlimiz merkez Siner Mahallesi 16.P.1 pafta, 115 ada, 5 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Siner Mahallesi 16P1 pafta, 115 ada, 5 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; “kat maliklerinin 3/4 nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 306

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 638 ada, 62 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 638 ada, 62 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; “kat maliklerinin 3/4 nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 307

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 152 ada, 41 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 152 ada, 41 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; “kat maliklerinin 3/4 nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 308

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 638 ada, 137 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 638 ada, 137 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; “kat maliklerinin 3/4 nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 309

İlimiz merkez Sekiören Köyü, J24B02A pafta, 104 ada, 18 parsel alanında ilave mevzii imar planı yapımı için ön izin verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Müracaat sahibi tarafından; ilgili kurum-kuruluşlardan görüşlerin alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt yaptırılması, ilgili şehir plancısına hazırlatılması, parsel alanının en az % 40’ının kentsel-sosyal-teknik altyapı alanı olarak ayrılması kaydıyla; Sekiören Köyü, J24B02A pafta, 104 ada, 18 parsel alanında Turizm Tesis Alanı (TAKS: 0.35, Hmax: 2 kat) lejandlı ilave mevzii imar planı yapımı için ön izin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 310

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi 401 ada, 9 parsel alanının kuzeyinde, 355 ada, 6-12 parsel alanının doğusunda ve 352 ada, 66-67 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Söz konusu Yoncalı Mahallesi 401 ada, 9 parselin kuzeyindeki pasif yeşil alanda, Ayrık Nizam 4 katlı TAKS:0.25 KAKS:1.05 lejandlı konut alanı düzenlenmesi, 355 ada, 6 ve 12 parsel alanındaki konut alanının doğusundaki yol alanına doğru genişletilmesi, bu alanın güneyindeki yol alanının konut alanına doğru genişletilmesi ve bu düzenlemeler sonucunda artan yoğunluk ve azalan yeşil alan ihtiyacına karşılık 352 ada, 66 ve 67 parsel alanındaki park alanlarının genişletilmesi yönlerindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile bu Uygulama İmar Planı değişikliklerindeki fonksiyonların nazım imar planlarına aktarılması yönündeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 311

İlimiz merkez Alayunt Mahallesi 3363 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde imar planı iptali konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu Alayunt Mahallesi 3363 ada, 1 parselin kuzeyinde yukarıdaki dilekçede belirtilen alan imar planında yol ve kısmen park alanında kalmaktadır. Söz konusu 3363 ada, 1 parselin kuzeyindeki halihazırda yapıların (yapı kayıt belgesi alan yapıların) bulunduğu alanda bahse konu yol ve kısmen park alanının iptal edilmesine ve bu alanın Alayunt Mahalle Yerleşik Alanı sınırları içerisine alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 312

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt ve Bölcek Mahallelerinde trafo alanlarıyla ilgili imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Trafoların yapımı ve yapımından sonra; can güvenliği ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla;

Trafo alanlarının düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliklerinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 313

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97-98 pafta, 1465 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 314

Gevrekseydi Köy Tüzel Kişiliğinin feshedilerek Kütahya Belediyesi'ne katılması nedeniyle, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 6. maddesi gereği Kütahya Belediye Sınırlarının genişletilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

         Kütahya Belediyesi sınırıyla kesiştiği noktaya bağlanması; bu noktalarla belirlenen sınırlar ile mer'i Belediye sınırları arasında kalan sahaların ilave Belediye Alanı olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 315

2019 Yılı Geçici İşçi Vizeleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Belediyemiz Memur Norm Kadro sayısının % 20’si (138x179=24702 Adam/Gün) üzerinden hesaplanmış olan ve 5 ay 29 gün süre ile çalıştırılmak üzere 2019 yılı geçici iş pozisyon vizeleri alınması ile ilgili Geçici İşçi Vize Teklifi Cetvelinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 316

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmelik taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

"İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmelik Taslağı” konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 317

Kütahya İdare Mahkemesinin 2018/262 sayılı kararıyla iptal edilen, Siner Mahallesi, J24A11B, 12A, 12D paftalarda, Belediye Meclisimizin 02.08.2016 tarih, 261 sayılı kararıyla onaylanan, 2643 no.lu ve 2643_ISD no.lu imar planı değişiklikleri alanında, imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

18. madde İmar Uygulaması yapılacak alanın yeni çevre yolu sahasının kuzey bölümü dışta kalacak şekilde düzenlenerek, uygulama imar planında belirlenmesi, orman alanını içermeyecek şekilde, daha önce onaylı mevzii imar planlı alanları da içine alarak, 18. madde İmar Uygulamasının yapılması,

               Daha önce onaylı mevzii imar planlı alanlarda;  E(KAKS) uygulanmayan, “TAKS: 0.35 , Yençok=8.50 m. (2 Kat)”  “TAKS: 0.40, Yençok=9.50 m.” “TAKS:0.55, Yençok=9.50 m.” lejantları ile  yoğunluğu da değiştirmemek amacıyla emsal uygulanan yerlerde; “TAKS: 0.40, E: 0.65, Yençok: 9.50 m.”   “TAKS: 0.30, E: 0.50, Yençok: 9.50 m.”  lejantlarının düzenlenmesi; yönlerindeki ilave uygulama ve nazım imar planlarının; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 318

Kütahya İdare Mahkemesinin 2018/690-691 sayılı kararlarında belirtilen; İl Toprak Koruma Kurulunun 02.06.2011 tarih ve 46 sayılı kararını şekil yönünden hukuka aykırı bulduğu için ilgili Parmakören Mahallesi Yerleşik Alanlarına ait imar planlarının yürürlük konusunun değerlendirilmesinin konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar Planlarına dayanak teşkil eden, Kütahya Valiliği İl Toprak Koruma Kurulu'nun 02.06.2011 tarih ve 46 sayılı kararı iptal edildiğinden, Parmakören Mahallesi Yerleşik Alanlarına ait Nazım ve Uygulama İmar Planlarının iptali ve Parmakören Mahallesinde 2011 tarihindeki Yerleşik alan sınırının aynen uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 319

İlimiz merkez Güveççi Mahallesi 3772 ada, 10 parsel bölgesinde imar planı yapımı talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu Güveççi Mahallesi 3772 ada, 10 parselin (Eski parsel nosu:1009) bir bölümü nazım ve uygulama imar planlarının içerisinde yol alanında kalmakta, bir bölümü de nazım ve uygulama imar planlarının dışında, Güveççi Mahalle Yerleşik Alanı içerisindedir. Söz konusu 3772 ada, 10 parselin kuzeydoğu bölümündeki komşu parseller ile arasında 7 metrelik yol alanı düzenlenmesi ve taşınmazın geriye kalan plansız bölümünün de Ağaçlandırılacak Alan olarak düzenlenmesi yönlerindeki 1/5000 ölçekli İlave Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı yapımının 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 320

İlimiz merkez Enne Mahallesi yerleşik alanının güneyi ile Enne Barajı arasında kalan tapulama harici taşlık arazinin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesine göre “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz, Merkez İlçesi, Enne Mahallesi sınırları içerisinde, Enne Mahallesi yerleşik alanının güneyi ile Enne Barajı arasında kalan, imar planı bulunmayan, ekli haritada sınırları gösterilen 150144.038 m² tapulama harici taşlık arazinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesine göre; konut alanları, ticaret alanları ve ilgili sosyal donatı alanları oluşturmak amacıyla “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilebilmesi için Cumhurbaşkanınca bu yönde karar alınması amacıyla müracaatta bulunulmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 321

Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Çinigar Şehirlerarası Otobüs Terminali Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            16.12.2014 tarih 453 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Çinigar Şehirlerarası Otobüs Terminali Yönetmeliğinde; Üçüncü Bölüm Kiracılar, Otobüs İşletmecileri ve Yazıhanelerin sorumlulukları başlığı altında bulunan Madde-11 “o” bendinden sonra “ö) Otobüs İşletmecileri ve Yazıhane Firmalarının İlimize taşıdıkları yolcuları gece 00:00 ile sabah 06:00 saatleri arasında yolcunun gideceği/geleceği güzergaha ulaştırmaları için servis hizmeti vermesi şartı ile yıllık kira sözleşmesi yenilenir.” ibaresinin eklenmesine;

          Yukarıda bahsi geçen yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair ekte sunulan yönetmelik taslağının aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 322

Mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait Akkent Mahallesin de bulunan Yeşilay Cemiyetine tahsis edilen restoran, kafeterya, kır düğün bahçesinin kiralama süresinin uzatılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan Akkent Mahallesi, Yedigöller, Şehzadeler Parkında bulunan Restaurant, Kafeterya, Kır Düğün Bahçesi, 01.12.2014 tarihinde Yeşilay Cemiyeti Kütahya Şubesine 3 yılllığına kira karşılığı tahsis edilmiştir. Bu sürenin bitiminde Encümen kararıyla 1 yıl daha uzatılan bu yer için bugüne kadar yapılan harcamaların ve kamp tesisi ilave edilecek olması sebebiyle de daha fazla harcama olacağı göz önünde bulundurularak kiralama süresinin Meclis kararıyla 10 yıl uzatılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 323

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

   Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 324

İlimiz merkez Gazi Kemal Mahallesi, 13 pafta, 97 ada, 15 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Gazi Kemal Mahallesi, 13 pafta, 97 ada, 15 parsel alanında TAKS ve Emsal'in iptal edilerek; söz konusu alanın Sağlık Tesisi Alanı, Bitişik nizam 4 kat, Yençok: 12.50-16.50 m. lejandlı alana dönüştürülmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 05.12.2018 tarihli toplantısında görüşülerek uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 325

İlimiz merkez Gaziantep Caddesi isminin değiştirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Belediye Meclisinin 03.08.2010 tarih ve 326 sayılı kararı ile “Gaziantep Caddesi” ismi verilen, İlimiz Dumlupınar Mahallesi 2654, 2669, 2674, 2678, 2685 ile 1341, 1342, 1359 adalar arasında kalan caddenin isminin “Şehit Ömer HALİSDEMİR Caddesi” olarak değiştirilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 326

İlimiz Sporkent ile Zafertepe Mahallesi arası, İnköy, Lala Hüseyin Paşa, Parmakören, Saray, Alipaşa, Yıldırım Beyazıt, 30 Ağustos ve Siner Mahallelerinde yapılması planlanan “Şehir içi yollarda Bisiklet yolları” konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İl Trafik Komisyonunun 06.12.2018 tarih ve 2018-122 sayılı kararında belirtilen “İlimiz Sporkent ile Zafertepe Mahallesi arası, İnköy, Lala Hüseyin Paşa, Parmakören, Saray, Alipaşa, Yıldırım Beyazıt, 30 Ağustos ve Siner Mahallelerin de”, "Şehir içi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik" hükümlerine istinaden, yapılması planlanan projenin Kütahya Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

Nuri ÇETİN

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili

 

Pınar AKBULUT

Katip

 

Selim DURMAZ

Katip