BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2016 TARİHLİ 3.DÖNEM  8. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT  KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3. dönem 8. Olağan toplantısını Belediye Meclis 1.Başkan Vekili  Nuri ÇETİN'in Başkanlığında 01.09.2016 Perşembe günü Saat: 18.30'da üyelerden; 1-GALİP GÜLTEKİN, 2-CAFER CİHAT CEYLAN, 3-BANU AKALINOĞLU 4-HALİT OĞUZ ATAKAN, 5-EBUBEKİR ERDOĞMUŞ, 6-MUSTAFA AYDIN, 7-FATMA GÜL,  8-FURKAN YILMAZ, 9-MEHMET NACİ PEKCAN, 10-RAMAZAN YILDIRIM, 11-PINAR AKBULUT, 12-SELİM DURMAZ, 13-MUHAMMED İKBAL GÜNDEM, 14-ŞULE UYKUN, 15-SALİH ÖZDEN,
16-ENVER ERDOĞAN, 17- AHMET ULUCA, 18-SERDA BAL YILDIZ, 19-NEDİM DELEN, 20-CEMAL AYDIN, 21-YUSUF SÖKMEN, 22-EROL MERCAN, 23-MUSTAFA EROL, 24-AHMET UYGAR, 25-GÜLŞAH ARIKAN AKANDERE’ nin iştirakleri ile yaptı.

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

 

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Murat HASER, Mehmet   ÖZDOĞAN, Ömer Faruk DURMAZ, Azime Nur AKTAŞ AKALIN’ın izin dilekçesinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.   

  

      Gündeme ilavesi istenilen önergeler tek tek okundu ve;

            - İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 556 ada 34 nolu, 804 ada 45 ve 46 nolu,  682 ada 30 nolu, 591 ada 175 nolu, 592 ada, 3 nolu ile 593 ada 3 nolu, 681 ada, 17 nolu, 682 ada 18 nolu, 683 ada,12 nolu parsel alanlarının bulunduğu bölgelerde,  681 adadaki park alanında; imar planı değişiklikleri,

            - İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, 6306 sayılı kanun kapsamındaki Riskli Alanda uygulanan koşullar sahasının; kaydırılarak uygulanması,

            - İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, 1296 adanın batı ve kuzeybatı bölgelerinde imar planı değişikliği,

            - İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi J23B04A3 pafta, 110 ada 4 parsel numaralı alanda plan değişikliği,

            - İlimiz merkez İnköy Mahallesi J24A06A1B pafta 3592 ada 1 parsel ve 5235 parsel numaralı alanda plan değişikliği,

            - İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 136 parsel alanında imar planı değişikliği,

            - İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, 4334 ada 1, 4335 ada 1 ve 4340 ada 1 nolu parsellerde imar planı değişikliği,

            - İlimiz merkez Seydiköy Köyü 101 ada 153, 157, 159, 167, 168, 172, 173, 224, 227, 228, 229, 230, 233, 389 ve 390 nolu parsellerde Mevzii İmar Planı yapımı,

            - İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 22.N.3 pafta, 5052 parsel ile 4258 ada 2 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliği,

            - Sokak Hayvanlarına yemek dağıtımı ve acil müdahalelerde kullanılmak üzere alınacak aracın alınabilmesi için, 2016 yılı T1 cetveli 14 numarada bulunan çift kabinli kamyonetin, tek kabinli panelvana çevrilmesi,

      Konularının gündeme alınmalarına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİNİN:

Şehrimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesine istinaden ilimiz Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, Meydan Mahallesi ve diğer mahallelerinde isimsiz bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Bahçelievler Mahallesi, (Bölcek Mahallesi 20L1 pafta, 145 ada, 10 parsel) Şehit Şekip Erdem Caddesi 28/A Kat:1 adresinde bulunan Bahçelievler Muhtarlığının yan tarafındaki boş taşınmazın Sağlık Bakanlığı Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ve tüm işlemler için; Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi konusunu müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Kütahya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün 03.08.2016 tarih ve 55719891/756.01 sayılı yazısında; İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı olarak, İlimiz merkezinde 5 noktada 6 adet acil sağlık hizmetleri istasyonu görev yaptığını, acil sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulabilmesi ve vaka ulaşım sürelerinin kısaltılabilmesi amacı ile İlimiz Bahçelievler Mahallesi, Şehit Şekip Erdem Caddesi 28/A Kat 1 adresinde bulunan (Bölcek Mahallesi, 20L1 pafta, 145 ada, 10 parsel numaralı taşınmaz) Bahçelievler Muhtarlığı’nın yan tarafındaki boş taşınmazın Kütahya Merkez 6 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere Müdürlüklerine tahsisinin yapılması talep edilmektedir.

            İlimiz Bahçelievler Mahallesi, Şehit Şekip Erdem Caddesi 28/A Kat 1 adresinde bulunan (Bölcek Mahallesi, 20L1 pafta, 145 ada, 10 parsel numaralı taşınmaz) Bahçelievler Muhtarlığı’nın yan tarafındaki boş taşınmazın; 5393 Sayılı Kanunun Belediye Meclisi'nin görev ve Yetkileri Başlıklı 18. maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) hükmü gereğince; Sağlık Bakanlığı Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü'ne 30 yıllığına tahsis edilmesine, bununla ilgili tüm hususlarda ve konu ile ilgili işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİNİN:

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 21.N.II-21.N.III pafta, 5474 parsel numaralı taşınmaz alana “Terminal Oteli” yapılması ve tüm işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            03 Eylül 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanması ile yürürlüğe giren Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar ile ilgili Yönetmelik ve 29/06/2011 tarih-4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun esaslarına göre Kamu Kaynaklarının verimli kullanılması ve şehrimizde istihdamın arttırılması amacıyla; mülkiyeti Belediyemize ait, İnköy Mahallesi, 21.N.II-21.N.III pafta, 5474 parsel numaralı taşınmaz üzerinde imar planında Oto Terminal Otel Bölümü olarak ayrılan alana Terminal Oteli yaptırılabilmesi için; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/h. maddesi “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” ve 18/e. maddesi “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” gereğince ve 4706 sayılı kanunun 3.Ek maddesine göre “…belediyelere ait arazi varsa arsaların üzerinde kırkdokuz yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilebilir….. irtifak hakkı tesis edilemeyen taşınmazlar üzerinde ise aynı şartlarla kırkdokuz yıl süreli kullanma izni verilebilir.” hükmü gereğince;

03 Eylül 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanması ile yürürlüğe giren Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar ile ilgili Yönetmelik ve 29/06/2011 tarih-4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna istinaden kırkdokuz yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı veya irtifak hakkı tesisi yapılmak üzere işlem yapılmasına, bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için, gerekli olan sözleşme, protokollerin imzalanması kamu kurum ve kuruluşların nezdinde sözleşme ve protokollerin imzalanması vb. konularda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. 18. ve 34. Maddeleri uyarınca  tüm işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’na ve Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİNİN:

Şehir içi ulaşımda hizmet veren Halk Otobüslerinin fiyat tarifesine zam yapılması yönündeki talep konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Kütahya Minibüsçüler, Servis Araçları ve Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanlığı’nın 17/06/2016 tarih ve 06.2016(43)/49 sayılı yazılarında taşıma maliyetlerinin yükselmesi, işletme giderlerinin artması, taşıma ücretlerinin düşük kalması ve 2014 Eylül ayından itibaren ücretlerde herhangi bir iyileştirme yapılmadığını belirterek şehir içi ulaşımda hizmet veren halk otobüslerinin fiyat tarifesine zam yapılması talepleri incelenmiş olup;

            Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan çevre illerin ortalama fiyat tarifeleri, son zamdan itibaren oluşan enflasyon oranı, işletmeci araçlarının amortisman değerlerinin artması, esnaf odalarının görüşleri vb. nedenlerden dolayı Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinin biniş fiyat tarifelerindeki artışın, aşağıda belirtildiği şekliyle aynen kabulüne, aktarma süresi ve aktarmanın hangi hatlarda yapılacağı ile ilgili hususlarda Belediye Başkanı’na ve Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

UYGULANACAK OLAN FİYAT TARİFESİ

Tam Bilet

1,85 ₺

Üniversite Öğrencisi

1,45 ₺

Lise Öğrencisi

1,30 ₺

Tek Biniş Kart

2,00 ₺

Ilıca ve Yoncalı

3,70 ₺

Avans Biniş (Kullanılan Tarifeye Ek Olarak)

0,20 ₺

Aktarma

0,50 ₺

 

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİNİN:

Kütahya’mızın adını duyurmak ve tanıtımı yapmak üzere Belediye Meclisimizin 03.11.2015 tarih ve 402 sayılı kararı ile basılan kitapların fiyatlarının ve kitabın yazarına verilecek telif hakkı miktarının belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Kütahyamızın adını duyurmak ve tanıtımını yapmak üzere, Belediye Meclisimizin 03.11.2015 tarih ve 402 sayılı kararı ile basılan aşağıda adı, yazarı ve sayısı belirtilen kitapların fiyatlarının belirlenmesi ve kitabın yazarına verilecek telif hakkı miktarının belirlenmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Tarih ve Kültür Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Dr Eşref ATABEY

Kütahya İli Tıbbi Jeolojik Unsurları ve Halk Sağlığı   500 Adet

Ahmet DEMİRCAN

Kütahya'nın İlk Milletvekillerinden Yusuf Cemil Bey'in Kütahya Günlükleri 300 Adet

Ali GÜNHAN

İlk Mekteplere Çocuk Kitapları 250 Adet

Ali GÜNHAN

Dumlupınar Nutukları   250 Adet

Ali GÜNHAN

Milli Yardım Defteri 250 Adet

 

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİNİN:

Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih KÖLGELİ ve Park ve Bahçeler Müdürü Murat GİRKİN’nin, 01-05 Eylül 2016 tarihleri arasında, İtalya'nın Firenze Şehrinin Pistoia bölgesinde yapılacak olan, gelecekte şehrimize yapılması planlanan botanik park alanının içerisine peyzaj alanında kullanılmak üzere ithal ağaçları ve bitki bahçelerini yerinde incelemek üzere, yurtdışına görevlendirilmesi ve kanuni yolluk harcırahlarının ilgili müdürlüklerce ödenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 20.06.2005 tarih ve 050.MAH.076.000/5003/50520 sayılı genelgesinde; "Yurtdışı görevlendirmeler için Belediye Meclisinden karar alınacaktır." hükmüne istinaden;

            Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih KÖLGELİ ve Park ve Bahçeler Müdürü Murat GİRKİN 01-05 Eylül 2016 tarihleri arasında, gelecekte şehrimize yapılması planlanan botanik park alanının içerisine peyzaj alanında kullanılmak üzere ithal ağaçları ve bitki bahçelerini yerinde incelemek üzere İtalya'nın Firenze Şehrinin Pistoia bölgesine teknik inceleme yapacaklarından, ilgili genelge doğrultusunda yurtdışına görevlendirilmelerine ve kanuni yolluk harcırahlarının ilgili müdürlüklerin bütçelerinden ödenmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİNİN:

23. Aktarma cetveli konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İşletme ve iştirakler Müdürlüğü Çamlıca Restaurant ve Orman Köşkleri ile Hayme Ana Hanımlar Lokalinde kullanılmak üzere tefrişat alımı için 350.000,00 TL, Özel Kalem Müdürlüğü Temsil ve Tanıtma Giderleri ödeneği yıl sonuna kadar yetersiz kalacağından dolayı 150.000,00 TL ödenek ihtiyacı olduğunu ; Bilgi İşlem Müdürlüğü ise Enformasyon ve Raporlama Giderleri ödeneğinin yıl sonunda 500.000,00 TL artacağı bildirilmiştir

            İşletme ve iştirakler Müdürlüğü Çamlıca Restaurant ve Orman Köşkleri ile Hayme Ana Hanımlar Lokalinde kullanılmak üzere tefrişat alımı için 350.000,00 TL, Özel Kalem Müdürlüğü Temsil ve Tanıtma Giderleri ödeneği yıl sonuna kadar yetersiz kalacağından dolayı 150.000,00 TL ödenek ihtiyacı olduğunu ; Bilgi İşlem Müdürlüğü ise Enformasyon ve Raporlama Giderleri ödeneğinin yıl sonunda 500.000,00 TL artacağı bildirilmiştir.

           Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesinde “Bütçede Fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır” denilmektedir.

            Yine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde “(1) Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla “09-Yedek Ödenek” tertibine bütçe gelirleri toplamının %10’undan fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur. 09-Yedek Ödenek tertibi altındaki yedek ödenek dışındaki diğer tertiplere konacak yedek ödenekler konulduğu amaç dışında kullanılamaz. Bu tertipten diğer tertiplere aktarma encümen kararıyla yapılır.” “(2) Bu amaçla bütçede gerekli tertipler açmaya, bu tertiplere aktarma yapmaya ve tertiplerden yapılacak ödemelerin yer ve esaslarını tespite encümen yetkilidir” hükmü gereğince;

           Kurumsal Kodu, Fonksiyonel Kodu ve Ekonomik Kodu cetvelde belirtilen; 1 adet Hizmet Alımları tertibinden 500.000,00 TL tenzil edilerek;

            1 adet Temsil ve Tanıtma Giderleri tertibine 150.000,00 TL, 1 adet Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alımı, Bakım Ve Onarım Giderleri tertibine 350.000,00 TL ilavesine aşağıda belirtildiği şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

23. AKTARMA CETVELİ

SIRA

KURUM KOD

KURUM ADI

F.K

FONK KOD

EKO KOD

HESAP ADI

İLAVE

TENZİL

1

46430202

Özel Kalem Müdürlüğü

5

01.1.1

0306

Temsil ve Tanıtma Giderleri

150.000,00

 

2

46430235

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

5

04.9.9

0307

Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alımı,Bakım
Ve Onarım Giderleri

350.000,00

 

3

46430210

Bilgi İşlem Müdürlüğü

5

01.3.9

0305

Hizmet Alımları

 

500.000,00

 

TOPLAM

500.000,00

500.000,00

 

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 73 pafta, 728 ada, 77 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

“İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi 73 pafta, 728 ada 77 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; tüm kat maliklerin noter onaylı muvaffaktı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturmayacak şekilde, açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerin estetik kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçla kullanabilir”   şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 21.M.3 pafta, 222 ada, 152-153-154 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, Gaybi Efendi Mahallesi, 21.M.3 pafta, 222 ada, 152-153-154 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

24.06.2016 tarih, 2892 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçede; Gaybi Efendi Mahallesi, Turgutlar Yolu Mevkii, 21.M.3 pafta, 222 ada, 152-153-154 parsel nolu taşınmazlarda büfe inşaatı ve tek katlı ev için imar planı değişikliği yapılması talep edilmektedir. Gaybi Efendi Mahallesi, 21.M.3 pafta, 222 ada, 152-153-154 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar planında Rekreasyon Alanı lejandlı alan ve Enerji Nakil Hattı Koruma Bandı Yapı Yasaklı Alan taraması bulunmaktadır. Söz konusu parsellerin bulunduğu alan aynı zamanda 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 17/04/2013 tarih ve 2013/4678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Riskli Alan içinde kalmaktadır. Bu nedenlerden dolayı Gaybi Efendi Mahallesi, 21.M.3 pafta, 222 ada, 152-153-154 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda talep edilen imar planı değişikliğinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 236 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 236 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

            Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 236 parselin bulunduğu alanda imar planında Belediye Hizmet Alanı (İdari-Teknik Altyapı vb. Tesisleri), Hmax: 9.50 m. lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazın bulunduğu bölge 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 17/04/2013 tarih ve 2013/4678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Riskli Alan içinde kalmaktadır. Belediye Hizmet Alanının batı tarafındaki yolun Park alanına doğru kaydırılarak yol alanının bir kısmının Belediye Hizmet Alanına dahil edilmesi, bu kesimde 8 metre yapı yaklaşma mesafesinin düzenlenmesi; Belediye Hizmet Alanına dönüşen yol alanı kadar yol alanı düzenlenmesi; Belediye Hizmet Alanının doğu tarafındaki Park alanında yol alanı düzenlenerek kuzeydeki 15 metrelik yolla bağlantısının sağlanması; yola cepheli hale gelen kuzeydeki T2 lejandlı alanın doğu tarafında 3 m. yapı yaklaşma mesafesinin düzenlenmesi; azalan Park alanına karşılık mülkiyeti Belediyemize ait Hamidiye Mahallesi, 137 pafta, 773 ada, 28 parselde Ağaçlandırılacak Alan lejandlı sahada Park alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin;(UİP-9420,61 NİP-9422,61) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİNİN:

İlimiz merkez İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 35 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez, İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 35 parsel alanında imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

            İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 35 parsel alanında imar planında 10 metre yapı yaklaşma mesafesi bulunan Sosyal Tesis Alanı (Engelsiz Yaşam Merkezi) lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alandaki yapı yaklaşma mesafelerinin, yola cepheli kısımlarda 10 metre sabit kalmak üzere; diğer bölümlerde 3 metre olarak değiştirilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin (UİP-9420,62) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİNİN:

BOTAŞ’ın 18.08.2016 tarih, 405.02.99 – E.32428 sayılı yazısıyla iletilen Doğal Gaz İletim Hatlarının imar planlarına işlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

BOTAŞ’ın 18.08.2016 tarih, 405.02.99 – E.32428 sayılı yazısıyla iletilen Doğal Gaz İletim Hatlarının imar planlarına işlenmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 214 nolu parselde mevzii imar planı yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 214 nolu parselde mevzii imar planı yapımı konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.Ö.2 pafta, 31 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği, konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.Ö.2 pafta, 31 ada, 1 no.lu parselde imar planı değişikliği, konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 146 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği, konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Siner Mahallesi, 146 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Saray, Alipaşa, Yıldırım Beyazıt, 30 Ağustos, Siner Mahallelerinde;  Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Karayolunda; bisiklet yollarının oluşturulmasına ilişkin imar planı değişikliği, konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Saray, Alipaşa, Yıldırım Beyazıt, 30 Ağustos, Siner Mahallelerinde;  Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Karayolunda; bisiklet yollarının oluşturulmasına ilişkin imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik, İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 08.12.2015 tarihli raporu, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.01.2016 tarih, 60 sayılı yazısı, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün; 23.02.2016 tarih, 504 sayılı, 07.01.2016 tarih, 284 sayılı yazıları,  İl Trafik Komisyonu’nun 02.02.2016 tarih, 2016/01 sayılı kararı ,Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 25.02.2016 tarih, 540 sayılı yazısı, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 24.02.2016 tarih, 491 sayılı yazısı, İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 08.03.2016 tarihli raporu, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 08.03.2016 tarih, 691 sayılı yazısı, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 30.03.2016 tarih, 872 sayılı yazısı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.04.2016 tarih, 915 sayılı yazısı, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün, 30.03.2016 tarih, 872 sayılı yazısı, İl Trafik Komisyonu’nun 25.05.2016 tarih, 2016/91 sayılı kararı; etüd edilmiştir. 

İl Trafik Komisyonu’nun 25.05.2016 tarih, 2016/91 sayılı kararında;...... Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Evliya Çelebi İş Merkezi önünden başlayarak, Zafertepe Mahallesi kavşağına kadar taşıt trafiği ile aynı yönde tek şeritli ve iki yönlü olarak kaldırım alanına birleşik olarak Bisiklet yolu etüd projesi çalışmasının başlamasında, herhangi bir sakıncanın bulunmadığına,....denilmiştir.

İl Trafik Komisyonu Kararında bahsedilen ilgili hususlara uyularak, Saray, Alipaşa, Yıldırım Beyazıt, 30 Ağustos, Siner Mahallelerinde, Bisiklet yollarının; Belediye binamızın bulunduğu sahanın doğusundan başlayarak, 1.inci O.S.B kavşağına kadar, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Karayolunda;  Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında uygulamaların yapılması, bahse konu yönetmelikteki; “dar yaya kaldırımında iki şeritli bisiklet yolu” ölçüsü olan 2.7 metre olarak bisiklet yollarının 30 Ağustos Mahallesindeki yeşil kuşak alanında tasarlanması, diğer bölgelerde ise “dar yaya kaldırımında tek şeritli bisiklet yolu (daraltılmış)” ölçüsü olan 1.4 metre olarak bisiklet yollarının yolun her iki tarafında da olmak üzere trafik akışı ile aynı ve tek yönlü olarak planlanması, taşıt trafiği genişliklerinin de en az 6.5 metre olarak planlanması, kaldırım, yeşil, yol alanlarının, imar hatlarının düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliğinin; (UİP-9421,28) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, Uydukent bölgesinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı kapsamına alınabilecek taşınmazların görüşülmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, Dumlupınar Mahallesi 4290/3, 4289/6, 4291/2, 4300/1, 4297/2, 4296/1, 4295/1, 4294/1, 4292/4, 4299/1 Parmakören Mahallesi 4152/2,6, 4151/1, 4154/1, 4155/3, 4142/2, 4195/1, 4086/2, 4084/3, 4136/4, 4145/1, 4148/1, 4149/1, 4150/3,1, 4159/2, 4083/1, 4162/1, 4134/1, 4161/1, 4080/2, 4078/5, 4077/1, 4137/1, 4075/3,2,1, 4156/2, 4072/2, 4157/7, 4070/3, 4069/2, 4196/1, 4141/3,6, 4088/2, 4089/1,2, 4092/1, 4138/3,4, 4164/1, 4091/2, 4090/1, 4050/1, 4052/1, 4054/1, 4165/1, 4163/1, 4047/1, 4082/1, 4081/1, 4045/1, 4044/1, 4042/1, 4009/1, 4003/1, 4006/1, 4147/1, 4169/1, 4170/1, 4171/1   Ada / Parsel nolu taşınmazların ''5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine göre Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'' konulu dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesinde;

            ''Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilebilmesi için yukarıda sayılan hususlardan birinin veya bir kaçının gerçekleşmesi ve

bu alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır. Ancak, kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi

için ilgili belediyenin talebi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca bu yönde karar alınması şarttır.

            Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilecek alanın; üzerinde yapı olan veya olmayan imarlı veya imarsız alanlar olması, yapı yükseklik ve yoğunluğunun belirlenmesi, alanın büyüklüğünün en az 5 en çok 500 hektar arasında olması, etaplar halinde yapılabilmesi hususlarının takdiri münhasıran belediye meclisinin yetkisindedir. Toplamı 5 hektardan az olmamak kaydı ile proje alanı ile ilişkili birden fazla yer tek bir dönüşüm alanı olarak belirlenebilir.'' denilmektedir.

            6306 sayılı  '' Afet Riski Altındaki Alanları Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'' ve bu kanuna ait uygulama yönetmeliği kapsamındaki, 03/08/2012 tarih ve 312-323-324 sayılı Belediye Meclisi kararları ile Kütahya ili merkezi içerisinde 13 adet Afet Riski Altında Alan belirlenmiştir. Söz konusu yaklaşık 500 Ha. Afet Riski Altındaki Alanın dönüştürülmesi Bakanlar Kurulunca 17.04.2013 tarih ve 2013/4678 sayılı karar ile onaylanmış 17.05.2013 tarih ve 28650 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Belediyemizce, Bahse konu 500 Ha. Afet Riski Altındaki Alanın yerinde dönüşümün yapılamayacağı, yeni dere güzergahları ve bazı mahallelerin sağlam zeminde konut ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, mevcut imar planında bir adedi ticaret ve geri kalanı konut alanında bulunan, ilimiz Dumlupınar Mahallesi 4290/3, 4289/6, 4291/2, 4300/1, 4297/2, 4296/1, 4295/1, 4294/1, 4292/4, 4299/1 Parmakören Mahallesi 4152/2,6, 4151/1, 4154/1, 4155/3, 4142/2, 4195/1, 4086/2, 4084/3, 4136/4, 4145/1, 4148/1, 4149/1, 4150/3,1, 4159/2, 4083/1, 4162/1, 4134/1, 4161/1, 4080/2, 4078/5, 4077/1, 4137/1, 4075/3,2,1, 4156/2, 4072/2, 4157/7, 4070/3, 4069/2, 4196/1, 4141/3,6, 4088/2, 4089/1,2, 4092/1, 4138/3,4, 4164/1, 4091/2, 4090/1, 4050/1, 4052/1, 4054/1, 4165/1, 4163/1, 4047/1, 4082/1, 4081/1, 4045/1, 4044/1, 4042/1, 4009/1, 4003/1, 4006/1, 4147/1, 4169/1, 4170/1, 4171/1 Ada / Parsel nolu yaklaşık 30 ha taşınmazların, imar planlarının iptal edilerek, 5393  Sayılı Kanunun 73. maddesince '' Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'' kapsamına alınmasına ve ilgili bakanlığa müracaatta bulunulmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 556 ada 34 nolu, 804 ada 45 ve 46 nolu,  682 ada 30 nolu, 591 ada 175 nolu, 592 ada, 3 nolu ile 593 ada 3 nolu, 681 ada, 17 nolu, 682 ada 18 nolu, 683 ada,12 nolu parsel alanlarının bulunduğu bölgelerde,  681 adadaki park alanında; imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 556 ada 34 nolu, 804 ada 45 ve 46 nolu,  682 ada 30 nolu, 591 ada 175 nolu, 592 ada, 3 nolu ile 593 ada 3 nolu, 681 ada, 17 nolu, 682 ada 18 nolu, 683 ada,12 nolu parsel alanlarının bulunduğu bölgelerde,  681 adadaki park alanında; imar planı değişiklikleri,  dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

14.06.2014 tarih,  29030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin, Mekansal kullanım tanımları ve esasları bölümünde; Sosyal altyapı alanları: “Birey ve toplumun kültürel, sosyal ve rekreatif ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlıklı bir çevre ile yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik kamu veya özel sektör tarafından yapılan eğitim, sağlık, dini, kültürel ve idari tesisler, açık ve kapalı spor tesisleri ile park, çocuk bahçesi, oyun alanı, meydan, rekreasyon alanı gibi açık ve yeşil alanlara verilen genel isimdir.” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, imar planında özel sektör tarafından gerçekleştirilecek park alanları (özel park alanı) da ayrılabilecektir. 

Yıldırım Beyazıt Mahallesi 591 ada 175nolu,  592 ada, 3 nolu ve 593 ada 3 nolu parsel alanlarının olduğu bölgede, Belediye Meclisimizin 02.01.2009 tarih ve 20 sayılı kararıyla okul alanının genişletilmesine ilişkin imar planı değişikliği onaylanmıştı. Bu plan değişikliğiyle kaldırılan otopark alanı karşılığında otopark yapılabilecek Müdürlüklerine ait bir alanının  bulunmadığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 26.08.2013 tarih, 2202183 sayılı yazısıyla, açıklanmıştı. Bunun üzerine Belediye Meclisimizin 05.08.2014 tarih, 234 sayılı kararıyla söz konusu imar planı değişikliği iptal edilmiştir. Ancak bölgede eğitim alanının ihtiyacının karşılanması hususu göz önüne alındığında, kaldırılan otopark alanı da temin edilebileceğinden, söz konusu alanda eğitim sahasının genişletilmesi uygun olacaktır.

556 ada 34 nolu, 804 ada 45 ve 46 nolu parsellerin olduğu bölgelerdeki park alanlarının “özel park alanı”na dönüştürülmesi, 682 ada 30 nolu parsel alanının batısındaki yol sahasında “özel park alanı” düzenlenerek bu parsel bölgesindeki park alanının “özel park alanı”na dönüştürülmesi, 591 ada 175 nolu, 592 ada, 3 nolu ile 593 ada 3 nolu parsellerin bulunduğu bölgedeki otopark alanında ilkokul alanının genişletilmesi,  681 ada, 17 nolu, 682 ada 18 nolu, 683 ada,12 nolu parsellerin olduğu bölgedeki; park alanının  “özel park alanı”na dönüştürülerek bu alana birleşik olacak şekilde otopark ve yaya yolu alanlarında “özel park alanı”nın düzenlenmesi, kaldırılan toplam otopark alanlarına karşılık olarak  İbadet Yerine birleşik “ 681 adadaki park alanında yer altı otoparkı en az 3.400 m2 olarak gerçekleştirilecektir” şeklinde plan notu düzenlenmesi, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliklerinin (UİP-9420,63 NİP-9422,62) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda üyelerden SALİH ÖZDEN, ENVER ERDOĞAN, AHMET ULUCA, SERDA BAL YILDIZ, NEDİM DELEN, CEMAL AYDIN, YUSUF SÖKMEN, EROL MERCAN, MUSTAFA EROL, AHMET UYGAR, GÜLŞAH ARIKAN AKANDERE’nin  red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, 6306 sayılı kanun kapsamındaki Riskli Alanda uygulanan koşullar sahasının; kaydırılarak uygulanması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, 6306 sayılı kanun kapsamındaki Riskli Alanda uygulanan koşullar sahasının;  kaydırılarak uygulanması konusu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında, 17.04.2013 tarih ve 2013 / 4678 sayılı Bakanlar Kurulu kararı “Riskli Alan” olarak ilan edilen ve 17.05.2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, dere yataklarına ilişkin, Riskli Alanlara dair; proje çalışmaları devam etmektedir. Yapılan araştırmalar ve etüdler sonucunda hazırlanan bu projelerde, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Çevre Yolunun geçtiği bölgede, 96, 97, 98 ve 99 nolu paftalarda; kanal güzergahı projesinin, yasa kapsamındaki mevcut Riskli Alan güzergahının kuzey kesiminden geçtiği görülmüştür. Söz konusu 6306 sayılı kanun kapsamındaki mevcut Riskli Alanda uygulanan koşullar sahasının; kanal güzergahı projesi esas alınarak kaydırılarak uygulanmasıyla, uygulamadaki problemler en aza inerek, kanal güzergahı projesinin belirlenmesiyle, bu bölgedeki imar planları tamamlanabilecektir. Bu bağlamda;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 96, 97, 98 ve 99 nolu paftalarda;

            -  6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, dere yatakları ile ilgili Riskli Alanlarda uygulanmakta olan “Yapı yasağı getirilmesi, Her türlü imar çapı imar planı örneği verilmemesi, İfraz – tevhid ve parselasyon izni verilmemesi, İnşaat – 02.09.2014 tarihinden önce inşaat ruhsatı alanlar hariç, iskan ruhsatı verilmemesi ve ilgili diğer koşulların”; hazırlanan kanal güzergahı projesi esas alınarak, imar planında Anaokulu ve Akaryakıt Lpg İstasyonu, Ticari Tes. sahalarının doğusundan geçerek, 598 adanın güneyindeki mevcut Riskli Alana bağlanan bölümdeki güzergahta, genişliği 30 metre olarak belirlenen sahalarda uygulanmasına;

- Yukarıda belirtilen uygulama sahasıyla 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, mevcut 30 metre genişliğindeki Riskli Alanın birleştiği bölümler arasındaki, Riskli Alan kısmında; Riskli Alanlarda uygulanmakta olan “Yapı yasağı getirilmesi, Her türlü imar çapı imar planı örneği verilmemesi, İfraz – tevhid ve parselasyon izni verilmemesi, İnşaat – 02.09.2014 tarihinden önce inşaat ruhsatı alanlar hariç, iskan ruhsatı verilmemesi ve ilgili diğer koşulların”; uygulanmamasına, imar planlarının aynen uygulanmasına, bu riskli alan kısmının iş ve işlemlerde belirtilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, 1296 adanın batı ve kuzeybatı bölgelerinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, 1296 adanın batı ve kuzeybatı bölgelerinde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Fen İşleri Müdürlüğü’nün 16.08.2016 tarih, E.1935 sayılı yazısında; Dumlupınar (Yıldırım Beyazıt ) Mahallesinde Adiller Caddesi ile Vakithane sokak kesimi ve Akşemseddin İmam Hatip Lisesi civarı uygulama imar planına göre kavşak ve yol düzenlemesi yapılacağı açıklanarak, bu düzenlemelere ilişkin kavşak ve yol tasarımlarına ait proje iletilmiştir. 

            Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, 1296 adanın batı ve kuzeybatı bölgelerinde; Adiller caddesinin batı kesimindeki yol alanında park alanının düzenlenmesi, Temel Eğitim Okulu Alanının batı kesiminde yol alanının park alanına doğru genişletilerek kavşak tasarlanması, yol alanlarının düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliğinin; (UİP-9421,29 NİP-9422,63) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi J23B04A3 pafta, 110 ada 4 parsel numaralı alanda plan değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi J23B04A3 pafta 110 ada 4 parsel numaralı alanda İmar planı değişikliği müracaat konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

            Kirazpınar Mahallesi 110 ada 4 parsel ile ilgili olarak 12/08/2016 tarih 3470 kayıt numaralı dilekçe; “Ekte ki tapu ile maliki bulunduğumuz Kütahya İli, Merkez İlçesi, Kirazpınar Mah. Bulunan; J23-B-04-A-3 pafta, 110 ada 1 parsel numaralı arsamızın ifraz işlemine müteakip (ifraz sonrası 110 ada 4 parsel), şirketimiz tasarrufunda kalacak bölümde yurt binası yapmak istiyoruz. Konut Alanı lejantlı bu adamıza Ticaret Alanı (T2) lejantının eklenmesi konusunu tarafınıza arz ederiz.” şeklindedir.

            Kirazpınar Mahallesi 110 ada 4 parsel numaralı taşınmaz Belediye sınırları dahilinde 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarında Ayrık Nizam 3 katlı TAKS:0.35 KAKS:1.05 lejantlı konut alanında kalmaktadır. Söz konusu 110 ada 4 parseldeki konut alanı bölümüne T2 lejantı eklenmesi ve “Yapı yoğunluğunu değiştirmemek amacıyla, bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz; plan değişikliğinden önceki imar planında belirlenen bahçe mesafelerine, T2 uygulamasında da aynen uyulacaktır.” şeklinde plan notu belirlenmesi yönlerindeki 1/1000 Uygulama imar planı değişikliği ile bu Uygulama imar planı değişikliğindeki fonksiyonların nazım imar planlarına aktarılması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin (UİP-19925,3 NİP-19926,3) 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİNİN:

İlimiz merkez İnköy Mahallesi J24A06A1B pafta 3592 ada 1 parsel ve 5235 parsel numaralı alanda plan değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez İnköy Mahallesi J24A06A1B pafta 3592 ada 1 parsel ve 5235 parsel numaralı alanda plan değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 136 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 136 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

            Kütahya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'nın 04.05.2016 tarih, 274 sayılı ve 27.07.2016 tarih, 418 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 136 parsel alanında imar planında Mevcut Kütahya Spor Tesisleri, Belediye Parkı, Toplu Taşım Durağı lejandlı alanlar bulunmaktadır. Parsel alanında bulunan Toplu Taşım Durağının batı, kuzey ve doğu yönlerinde genişletilmesi; parsel alanının geriye kalan kısmının İdari Tesisler ve Ticaret Alanı, TAKS: 0.40, KAKS: 2.00, Serbest Nizam, Yençok: 5 kat lejandlı alana dönüştürülmesi, 3-5-1 m. yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesi; kaldırılan Spor Tesisleri ve azalan Park alanına karşılık, mülkiyeti Belediyemize ait olan Hamidiye Mahallesi, 137 pafta, 773 ada, 28 parselde Ağaçlandırılacak Alan lejandlı sahada Spor Tesisleri Alanı, Park lejandlı alanlar düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin (UİP-9421,30 NİP-9422,64) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, 4334 ada 1, 4335 ada 1 ve 4340 ada 1 nolu parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, 4334 ada 1, 4335 ada 1 ve 4340 ada 1 nolu parsellerde imar planı değişikliği konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

            Parmakören Mahallesi 4334 ada 1, 4335 ada 1 ve 4340 ada 1 nolu parseller; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ''Gelişme Konut Alanları'', 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Gelişme Konut Alanları E:1.20, Yençok:18.50 m lejandlı alanda kalmaktadır.

            Parmakören Mahallesi, 4334 ada 1 ve 4335 ada 1 nolu parsel alanlarındaki projeler mevcut emsale göre uygulanamamaktadır. Söz konusu bölgedeki toplam inşaat alanı artmayacak şekilde ve Yençok:18.50 m sabit tutularak; 4334 ada 1 nolu parsel alanında Emsalin; 1.70 olarak düzenlenmesi, 4335 ada 1 nolu parsel alanında Emsalin; 1.35 olarak düzenlenmesi ve artan emsal değerlerine karşılık 4340 ada 1 nolu parsel alanında Emsalin; 1.00 olarak düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin (UİP-21625) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Seydiköy Köyü 101 ada 153, 157, 159, 167, 168, 172, 173, 224, 227, 228, 229, 230, 233, 389 ve 390 nolu parsellerde Mevzii İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Seydiköy Köyü 101 ada 153, 157, 159, 167, 168, 172, 173, 224, 227, 228, 229, 230, 233, 389 ve 390 nolu parsellerde Mevzii İmar Planı yapımı, konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

            Belediye Meclisimizin 01.12.2015 tarih, 458 ve 02.06.2016 tarih, 216 sayılı kararlarıyla Seydiköy Köyü 101 ada 153, 157, 159, 167, 168, 172, 173, 224, 227, 228, 229, 230, 233, 389 ve 390 nolu parsellerde; ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin yaptırılması, ilgili şehir plancısına hazırlattırılmasına karar verilmişti.

            Bahse konu parsellerde ilgili kurum ve kuruluş görüşleri tamamlanmış, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdler yaptırılmıştır. İlgili kurum ve kuruluş görüşleri etüd edilmiştir. Seydiköy Köyü 101 ada 153, 157,159, 167, 168, 172, 173, 224, 227, 228, 229, 230, 233, 389 ve 390 nolu parsellerde; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali) olarak imar planları düzenlenmiş, Seydiköy Köyü 101 ada 165, 174 nolu parsel alanlarında ise parsel maliklerinin muvaffakatı alınarak yol geçiş izini alınmıştır. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali) alanında bahçe mesafelerinin 5'er metre olarak ve yol alanlarının en az 10 metre olarak planlanması, Güneş Enerji Santrali Tesisi Yapılaşma Koşulları, Güneş Enerji Santrali Panelleri Emsale dahil değildir. Panel Yükseklikleri, Tesisin Gerektirdiği Teknolojik Özelliklerine Göre Y(Ençok)= Serbest'tir. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanında Şalt Sahası Kumanda Binası, İdari-Sosyal Tesis Yapıları Ve Trafo Yapılabilir. Yapı İnşaat Emsali E=0.05 Ve Yapı Yüksekliği Y(Ençok)= 6.50metre Olup 2 (iki) Katı Geçemez. Parsellerin yola cepheli kenarlarında ki yapı yaklaşma sınırları hariç, yapı yaklaşma sınırları içine ihtiyaç duyulması halinde güneş paneli yerleştirilebilir. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu Gereğince Su Ürünlerinin Yaşama Üreme Muhafaza Ve İstihsalini Koruyacak Tedbirlerin Alınması Gerekmektedir şeklinde plan notlarına eklenmesi yönlerindeki mevzii nazım ve uygulama imar planının (UİP-21520 NİP-21521) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİNİN:

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 22.N.3 pafta, 5052 parsel ile 4258 ada 2 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 22.N.3 pafta, 5052 parsel ile 4258 ada 2 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİNİN:

Sokak Hayvanlarına yemek dağıtımı ve acil müdahalelerde kullanılmak üzere alınacak aracın alınabilmesi için, 2016 yılı T1 cetveli 20 numarada bulunan çift kabinli kamyonetin, tek kabinli panelvana çevrilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Sokak hayvanlarına yemek dağıtımı ve acil müdahalelerde kullanılmak üzere alınacak aracın alınabilmesi için, 2016 yılı T-1 cetveli 14 numarada bulunan "Çift Kabinli Kamyonet" in "Tek Kabinli Panelvan" a çevrilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

Belediye Meclis 1.Başkan Vekili

Nuri ÇETİN

Belediye Meclis Üyesi

 

    Katip

    Selim DURMAZ

Katip

  Pınar AKBULUT