BELEDİYE MECLİSİNİN 01.03.2016 TARİHLİ 3.DÖNEM  3. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT

 

KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3. dönem 3. olağan toplantısını Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında 01.03.2016 Salı günü Saat: 18.30'da  1- MEHMET ÖZDOĞAN,
2-NURİ ÇETİN,  3-GALİP GÜLTEKİN,  4- CAFER CİHAT CEYLAN,  5- BANU AKALINOĞLU, 
6- ÖMER FARUK DURMAZ,  7- HALİT OĞUZ ATAKAN, 8- EBUBEKİR ERDOĞMUŞ,  9- MUSTAFA AYDIN,  10- FATMA GÜL,  11-FURKAN YILMAZ,  12-MEHMET NACİ PEKCAN, 13-RAMAZAN YILDIRIM,  14-PINAR AKBULUT,  15- SELİM DURMAZ,  16- MUHAMMED İKBAL GÜNDEM, 
17-ŞULE UYKUN,  18-MURAT HASER, 19-SALİH ÖZDEN,  20-ENVER ERDOĞAN,  21-AZİME NUR AKTAŞ AKALIN,  22-AHMET ULUCA,  23-SERDA BAL YILDIZ,  24-NEDİM DELEN, 25-YUSUF SÖKMEN,  26-EROL MERCAN,  27-MUSTAFA EROL, 28-AHMET UYGAR,  29-GÜLŞAH ARIKAN AKANDERE, 'nin iştirakleri ile yaptı.

 

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

 

 

Bu arada Meclis Başkanı;

 

-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinin 2. Fıkrası gereği “Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisinin bilgisine sunulur” hükmüne istinaden  Ömer Sait ÖZCAN Ulaşım Hizmetleri Müdürü olarak atamaları yapılmıştır.“ diyerek Meclisi Bilgilendirdi.

 

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler  tek tek okundu ve ;

 

-27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik kapsamında toplu başvurunun yapılabilmesi için Belediyemiz ve Kültür Bakanlığı arasında protokol konusunun müzakeresi,

 

            -Kütahya İli merkez, 30 Ağustos Mahallesi, 511/14, 511/16, 511/22, 566/1, 567/1, 568/1, 569/1, 570/1, 572/1, 574/1, 574/2 nolu ada parsellerde, Çalca Mahallesi, 2564 parsel, 510 parsel, 144 parselde, Çalca Mahallesi Kadastro harici taşlık, 2508 parsel ve 428 parselde, Rezerv Yapı Alanı konusunun müzakeresi,

 

            -İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 89 pafta, 511 ada, 2-35 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

 

            -Ilıca Kaplıcalarında bulunan Belediyemize ait Aquapark ve bayanlar yüzme havuzunun İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesine alınması ve fiyat tarifelerinin belirlenmesi konularının müzakeresi,

 

-Yükseköğrenim Güçlendirme, Geliştirme ve Yardımlaşma Vakfının bağlı ortaklığı olan 30 Ağustos Eğitim Öğretim Ltd. Şti. nin hissedarı olduğu, Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş.’ye ait hisselerin % 19’luk hissenin Belediyemizce alınması konularının gündeme alınmasında işaretle yapılan oylama sonucunda üyelerden  SALİH ÖZDEN,  ENVER ERDOĞAN, AZİME NUR AKTAŞ AKALIN,  AHMET ULUCA,  SERDA BAL YILDIZ,  NEDİM DELEN,  YUSUF SÖKMEN, EROL MERCAN, MUSTAFA EROL, AHMET UYGAR, GÜLŞAH ARIKAN AKANDERE 'nin red oylarına karşılık önergelerin gündeme alınmasına oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN:

 

İlimiz Merkez Siner Mahallesi 36 ada, 37 parselde bulunan taşınmazdaki 2.548,59 m2 lik Kütahya Belediyesi hissesinin, Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya İl Müftülüğü’ne tahsis edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

Kütahya Valiliği İl Müftülüğü  02.11.2015 tarih ve 2843 sayılı yazıları ile “İlimiz Siner Mahallesi, 36 ada, 37 parsel numaralı 3.342,38 m2. yüzölçümlü  mer'i imar planında 'İbadet Yeri' olan taşınmazda bulunan (254859/334238 hisse) 2.548,59 m2.lik Kütahya Belediyesi hissesinin Diyanet İşleri Başkanlığı (Kütahya İl Müftülüğü)'ne tahsisi”  yönündeki talepleri görüşülmüş olup;

 

İlimiz Siner Mahallesi, 36 ada, 37 parselde bulunan (254859/334238 hisse) 2.548,59 m2.yüzölçümlü  mer'i imar planında 'İbadet Yeri'olanBelediye hissesinin, 5393 Sayılı Kanunu’nun Belediye Meclisi'nin görev ve Yetkileri Başlıklı 18. maddesi (e) bendi“taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek” hükmü gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı (Kütahya İl Müftülüğü)'ne tahsis edilmesine, bununla ilgili tüm hususlarda ve konu ile ilgili işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

  GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN:

 

            İlimiz Merkez Cemalettin Mahallesi, 33 Pafta, 930 ada 59 parselde bulunan taşınmazın kamulaştırma işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık imar programının 2016 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

İlimiz merkez Cemalettin Mahallesi, 33 pafta, 930 ada, 59 parselin tamamı Koruma Amaçlı İmar Planına göre yolda kalmaktadır.

 

           Söz konusu taşınmazın üzerinde yıkılmaya yüz tutmuş ve çevresi için de tehlike arz eden iki katlı yapı bulunmaktadır. Yolda kalan parsel ve üzerindeki binanın kamulaştırılması gerekli hale gelmiştir.

 

5393 Sayılı Kanunu'nun 15.maddesi (h) fıkrası “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” hükmü ve 2942 / 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince aşağıda mahallesi, ada, parsel bilgileri ve yaklaşık kamulaştırma maliyeti belirtilen taşınmazda yapılacak kamulaştırma işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık imar programının 2016 yılı dilimine ilave edilmesine ve tüm bu işlemler için Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

1-5 Yıllık imar programının

 

a-Program numarası :Ek

 

b-Başlangıç Tarihi      :01.01.2013

 

c-Bitiş Tarihi                :31.12.2017

 

                        Toplam Maliyeti          :37.057,60 TL

 

Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı

 

            2013 yılı                      :-

 

            2014 yılı                      :-

 

            2015 yılı                      :-

 

            2016 yılı                      :37.057,60 TL.

 

                        2017 yılı                      :-

 

2-Yapılacak işlere göre ödenekler

 

                        Kamulaştırma             :37.057,60 TL

 

 

Sıra No

Konusu

Yeri

Yılı

Bedeli (TL)

1

Kamulaştırma

İmar planına göre yola tahsisli olan İlimiz Cemalettin Mahallesi, 33 pafta, 930 ada, 59 parsel numaralı taşınmazın ve üzerindeki iki katlı binanın kamulaştırılması

2016

37.057,60 TL

 

 

       GÜNDEMİN 3.MADDESİNİN:

 

            Belediye Meclisimizin 02.02.2016 tarih ve 51 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen, Şehrimizin Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi, Bunarlar Caddesi, Bunarlar aralığı Sokak, Kürekenler Sokak İsimlerinin değiştirilmesi ile Şehrimizin muhtelif Mahallelerinde bulunan isimsiz  cadde ve sokaklara isim verilmesi konusununmüzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

Belediye Meclisinin 02.02.2016 tarih ve51 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen,Şehrimizin Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi, Bunarlar Caddesi, Bunarlar aralığı Sokak, Kürekenler Sokak İsimlerinin değiştirilmesi ile Şehrimizin muhtelif Mahallelerinde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili komisyon  raporu incelenmiş olup;

 

            -Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Bunarlar Caddesi isminin “Yusuf Sinan Caddesi” olarak değiştirilmesine,

 

-Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Kürekenler Sokak isminin “Üstün Sokak” olarak değiştirilmesine,

 

-Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Bunarlar Aralığı Sokak isminin “Yaren Sokak” olarak değiştirilmesine,

 

-Dumlupınar Mahallesi 23,30 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “1.Trakya Sokak” isminin verilmesine,

 

-Dumlupınar Mahallesi 30,31 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “2.Trakya Sokak” isminin verilmesine,

 

-Dumlupınar Mahallesi 15,20,23,30,31 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “3.Trakya Sokak” isminin verilmesineişaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 4.MADDESİNİN:

 

            İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne ait düğün salonlarında yapılacak olan,  site yönetimi, sivil toplum kuruluşları, özel şirketlerin tanıtımlarıyla ilgili eğitim, toplantı vb. faaliyetlerde uygulanmak üzere 3 saate kadar kiralama ücretinin belirlenmesi ve gelir tarifesine eklenmesi konusununmüzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne ait düğün salonlarında yapılacak olan,  site yönetimi, sivil toplum kuruluşları, özel şirketlerin tanıtımlarıyla ilgili eğitim, toplantı vb. faaliyetlerde uygulanmak üzere 3 saate kadar kiralama ücretinin belirlenmesi ve gelir tarifesine eklenmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

GÜNDEMİN 5.MADDESİNİN:

 

            Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin kapsamında (kaks) emsal konusunun müzakeresiolduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin kapsamında (kaks)emsal konusu incelenmiş olup; yapılan görüşmeler sonucunda;

 

            01.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren tip imar yönetmeliğindeki kat alanı katsayısı KAKS (Emsal) tanımı içerisinde; “... uygulama imar planında emsal verilmeyen alanlarda planda verilen veya yönetmelikte belirlenen; taban alanı kat sayısı ile kat adeti sayısının çarpılması ile bulunur...” hükmü; 08.09.2013 tarihindeki çıkarılan yönetmelikle, bu tanımdan kaldırılmıştır. Kentimizde revizyon imar planı çalışmaları devam etmektedir. Revizyon imar planı çalışmalarında da EMSAL lejandları gösterimi yapılmaktadır. Kentimizde, 3194 Sayılı İmar Kanununa istinaden, uygulama imar planlarının onaylanıp yürürlüğe girmesinden sonra, TAKS lejandı uygulanıp, KAKS(Emsal) lejandı belirlenmeyen yerlerde KAKS(Emsal) lejandı uygulanmamaktadır.

 

            Uygulamalarda tereddüt olmaması için, Yönetmelikteki geçici 10. Maddeye göre; 01.06.2013 tarihinden önce ve 01.06.2013 tarihi hariç olmak üzere bu tarihten sonraki yönetmelik uygulamalarında; TAKS uygulanıp, uygulama imar planında KAKS(Emsal) olmayan alanlarda, KAKS(Emsal) in uygulanmamasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 6.MADDESİNİN:

 

            BOTAŞ’ın 25.01.2016 tarih, -405.02.99- 3222 sayılı yazılarında belirtilen, “BOTAŞ Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik ve Emniyet ve Çevre Yönetmeliği” konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

BOTAŞ’ın 25.01.2016 tarih, -405.02.99- 3222 sayılı yazılarında belirtilen, “BOTAŞ Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik ve Emniyet ve Çevre Yönetmeliği” konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

            GÜNDEMİN 7.MADDESİNİN:

 

            Belediye Meclisimizin 01.12.2015 tarih, 467 sayılı kararıyla; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 1506 ada, 1 nolu parsel alanında onaylanan 2575 nolu imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itiraz konusununmüzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

Belediye Meclisimizin 01.12.2015 tarih ve 467 sayılı kararıyla; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 1506 ada, 1 nolu parsel alanında onaylanan 2575 nolu imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazkonusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

            GÜNDEMİN 8.MADDESİNİN:

 

            Belediye Meclisimizin 06.10.2015 tarih ve 371 sayılı kararı ile onaylanan Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 parselde bulunan Karakol Alanı lejandlı sahanın İbadet Yeri lejandlı alana dönüştürülmesine yönelik 2550_1 ve 2550_A nolu imar planı değişikliğine yönelik askı süresi içinde gelen İl Emniyet Müdürlüğü’nün yazısı, vatandaş dilekçesi ile askı süresi dışında gelen Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün yazılarının değerlendirilmesikonusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

Belediye Meclisimizin 06.10.2015 tarih ve 371 sayılı kararı ile onaylanan Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 parselde bulunan Karakol Alanı lejandlı sahanın İbadet Yeri lejandlı alana dönüştürülmesine yönelik 2550_1 ve 2550_A nolu imar planı değişikliğine yönelik askı süresi içinde gelen İl Emniyet Müdürlüğü’nün yazısı, vatandaş dilekçesi ile askı süresi dışında gelen Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün yazılarının değerlendirilmesikonusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

            GÜNDEMİN 9.MADDESİNİN:

 

            İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.L.3 pafta, 2343 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresiolduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.L.3 pafta, 2343 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliğikonusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

            GÜNDEMİN 10.MADDESİNİN:

 

            İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 20.K.2 pafta, 84 ada, 9 parsel alanında imar planı değişikliği konusununmüzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

   İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 20.K.2 pafta, 84 ada, 9 parsel alanında imar planı değişikliğikonusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

            GÜNDEMİN 11.MADDESİNİN:

 

            İlimiz merkez Mecidiye Mahallesi, 10 pafta, 32 ada, 73 parsel alanında imar planı değişikliği konusununmüzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

İlimiz merkez Mecidiye Mahallesi, 10 pafta, 32 ada, 73 parsel alanında imar planı değişikliğikonusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

            GÜNDEMİN 12.MADDESİNİN:

 

            Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarih ve 10 sayılı kararı ile onaylanan Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.M.4 pafta, 2862 ada, 1-2 parsele yönelik 2577 nolu imar planı değişikliğine askı süresi içinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusununmüzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

            Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarih ve 10 sayılı kararı ile onaylanan Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.M.4 pafta, 2862 ada, 1-2 parsele yönelik 2577 nolu imar planı değişikliğine askı süresi içinde gelen itirazın değerlendirilmesi, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

 

16.02.2016 tarih, 642 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarih, 10 sayılı kararı ile onaylanan 2577 nolu imar planı değişikliğiyle; Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.M.4 pafta, 2862 ada, 1-2 parsel alanında imar planında bulunan TAKS: 0.30, KAKS: 0.90, Ayrık Nizam 3 kat konut lejandlı alan TAKS: 0.30, KAKS: 0.90, Ayrık Nizam 2 kat, H: 8.50 m., T2 lejandlı alana dönüştürülmüştü. Yukarıdaki dilekçe ile imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde itiraz edilmiş ve söz konusu imar planı değişikliğinin dilekçe ekindeki imar planı değişikliği teklifine uygun olarak düzenlenmesi talep edilmiştir. Teklif imar planı değişikliği ile alan lejandınınTicaret+Konut Alanı, yapılaşma koşullarının TAKS: 0.40, KAKS: 0.90, Yençok: 8.50 m. ve alanın batı tarafındaki yapı yaklaşma mesafesinin 3 metre olarak düzenlendiği görülmüştür. Ayrıca, teklif imar planı değişikliğinde plan notu da önerilmiş olup; bu notun uygulamada karışıklıklara yol açabileceği nedeniyle dikkate alınmaması uygun görülmüştür.

 

            Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.M.4 pafta, 2862 ada, 1-2 parsel alanında Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarih, 10 sayılı kararı ile onaylanan 2577 nolu imar planı değişikliğine ilişkin olarak: Alan lejandınınTicaret+Konut Alanı, yapılaşma koşullarının TAKS: 0.40, KAKS: 0.90, Ayrık Nizam 2 kat, Yençok: 8.50 m. olarak düzenlenmesi, alanın batı tarafındaki yapı yaklaşma mesafesinin 3 metre olarak düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin (UİP-9420,39-NİP-9422,44); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

 

            Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılarak 2014 yılı haziran ayında Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmeliğe göre; imar planı değişiklikleri ilgili plan müelliflerince hazırlanmakta ve belediye meclisi tarafından onaylanırken PİN numarası (Plan İşlem Numarası) alınmaktadır. Plan değişikliklerinin askı işlemleri her onama için ayrı ayrı yapılmaktadır. Söz konusu imar planı değişikliği örneğinde görüldüğü üzere bu plan değişikliği ile beraber; “Yapılabilecek plan değişikliklerinde; parselle ilgili plan değişikliği taleplerinin Belediye Meclisince uygun görülerek askıya çıkartılması, askıdayken bu plan değişikliğinin dışında başka plan değişikliği talepleri itiraz şeklinde yapılması ve Belediye Meclisince tekrar plan değişikliğinin onaylanması halinde imar planı değişikliği toplam inceleme ücretinin (%25 + %75) tamamının iki defa alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

            GÜNDEMİN 13.MADDESİNİN:

 

        Yoncalı'da bulunan 4 adet jeotermal kuyunun imar planlarına işlenmesi ve çevresinde koruma alanı (yapı yasaklı alan) belirlenmesi konusununmüzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

   Yoncalı'da bulunan 4 adet jeotermal kuyunun imar planlarına işlenmesi ve çevresinde koruma alanı (yapı yasaklı alan) belirlenmesi, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

 

  İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 18.08.2015 tarih, E.10315 sayılı yazısında; “...İdaremize ait yazı ekinde iletilen 94 nolu jeotermal işletme ruhsatı bulunmaktadır. Ruhsat sahası içerisinde şahıslara ve İdaremize ait kuyuların olduğu, bir şahsa ait arama ruhsatı bulunduğu ve koruma alanında belirtilen zon sınırlarına dikkat edilmesi gerektiği...” hususları belirtilmiştir. Yazı ekinde iletilen 94 nolu jeotermal işletme ruhsatında kuyu bilgileri verilen 5 adet kuyunun koordinatları girilerek imar planlarındaki konumları tesbit edilmiştir. Bu kuyulardan İYJ-4 nolu kuyunun daha önce imar planlarına işlenmiş olduğu ve çevresinde koruma alanı belirlenerek imar planında gösterildiği görülmüştür. Diğer 4 adet kuyunun da 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde belirtildiği şekilde kuyulardan 30 metre çapında dairesel alanın koruma alanı olarak belirlenmesi gerekmektedir. Kuyu merkez olmak üzere 30 metre çapında dairesel alanda koruma alanı (yapı yasaklı alan) belirlenmek üzere: İYJ-2 nolu kuyu çevresinde imar planında bulunan Ayrık nizam 3 kat konut, yol alanı, dini tesis lejandlı alanlarda koruma alanı (yapı yasaklı alan) belirlenmesi; YON-3 nolu kuyu çevresinde imar planında bulunan Su Pompa Tesisleri Alanı, Bitişik nizam 2 kat konut, Bitişik nizam 2 kat T2, Park lejandlı alanlarda koruma alanı (yapı yasaklı alan) belirlenmesi; YON-7 nolu kuyu çevresinde imar planında bulunan Kaplıca Tesis Alanı, Kür Parkı lejandlı alanlarda koruma alanı (yapı yasaklı alan) belirlenmesi; YON-5 nolu kuyu çevresinde imar planında bulunan Kaplıca Tesis Alanı, Kür Parkı, yol lejandlı alanlarda koruma alanı (yapı yasaklı alan) belirlenmesine, ilgili koşulların imar planlarında uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

            GÜNDEMİN 14.MADDESİNİN:

 

            İlimiz merkez Siner Mahallesi, 122 ada 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresiolduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 122 ada 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

 

Müdürlüğümüze iletilen 22/02/2016 tarih, 756 kayıt nolu dilekçe; ''İlimiz Merkez Siner Mahallesi 122 ada 1 parsel üzerine Yurt yapmak istiyorum. Mevcut alanı Konut Alanından Ticari Alana döndürülmesi, taban alanı kat sayısının 0.40 'a çıkarılması ve ada çizgisinin kaldırılması hususunda gereğinin yapılmasını...'' şeklindedir.

 

Söz konusu, Siner Mahallesi, 122 ada 1 nolu parsel alanında; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Konut Alanı lejandlı saha, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise Konut Alanı (Ayrık Nizam, 4 kat, TAKS:0.35, KAKS:1.40) lejandlı alan bulunmaktadır.

 

Plan değişikliği ile, söz konusu parselin, Ticaret Alanı (Ayrık Nizam, 4 kat, TAKS:0.40, KAKS:1.40) olarak düzenlenmesi, parseldeki ada ayırma çizgisinin kaldırılması yönlerindeki Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliğinin (UİP-14478,1-NİP-17871,1), 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasınaişaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

                GÜNDEMİN 15.MADDESİNİN:

 

            İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 5356 ve 5358 nolu parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresiolduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 5356 ve 5358 nolu parsellerde imar planı değişikliği konusu görüşülmüş olup yapılan görüşmeler sonunda;

 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 10.09.2015 tarih 1404 sayılı dilekçeleri ile “Kütahya ili merkez ilçesi İnköy Mahallesinde idaremizce talep örgütlenme konut projesi yapılmış, konutlar bitme aşamasındadır. Konutlara hitap edecek trafoya ait imar planı tadilat yapılması gerekmektedir. Ekte gönderilen taslak imar planının Belediye Başkanlığı'nızca ilgili mevzuat kapsamında onaylanması ve planların onaylı bir kopyası ile onamaya esas Belediye Meclis Kararının bir örneğinin idaremize iletilmesi hususunda;.. “şeklindedir.

 

İlgi dilekçe etüd edilmiştir. Bahse konu İnköy Mahallesi, 5356 ve 5358 nolu parseller bölgesinde bulunan trafo alanı halihazırda bulunmakta olup imar planı ile çakıştırıldığında bir kısmı yol alanında(kaldırımda) kaldığı görülmüştür. Bahse konu trafo alanının kaldırılması veya başka bir yere taşınması mümkün olmadığı belirtilmiş olup bu doğrultuda 15 metrelik yol alanının 5358 parsel alanına doğru yol aksı değiştirilmeden kaydırılması, 5356 parselde artan yapı adası kadar yolun karşısında bulunan 5358 parselden yol alanına dahil edilmesi, karşılıklı azalan ve artan alanların eşit olması, bahçe mesafelerinin 15 metrelik yola bakan kısımlarından 5'er metre olarak düzenlenmesinin (UİP-17872,1-NİP-17873) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasınaişaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

             GÜNDEMİN 16.MADDESİNİN:

 

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1084 ada 5 parsel alanında plan değişikliği konusununmüzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1084 ada 5 parsel alanında İmar planı değişikliği müracaat konusu görüşülmüş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

 

Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1084 ada 5 parsel alanı ile ilgili olarak Yenidoğan Mahalle Muhtarlığı’nın08/02/2016 tarih 496 kayıt numaralı dilekçesi etüd edilmiştir. Söz konusu Mülkiyeti Belediyemize ait Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1084 ada, 5 parsel numaralı taşınmaz alanında uygulama imar planlarında Belediye Hizmet Alanı (İdari, Ticari-Pazar Ek tesisleri) bulunmaktadır. Söz konusu Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1084 ada, 5 parsel alanında Çocuk bahçesi lejandlı alan düzenlenmesi yönlerindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile bu uygulama imar planı değişikliğindeki fonksiyonun nazım imar planlarına aktarılması yönündeki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin (UİP-9421,24-NİP-9422,45), 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

             GÜNDEMİN 17.MADDESİNİN:

 

            İlimiz merkez Zığra Mahalle Yerleşik Alanlarında 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı düzenlemesi konusunun müzakeresiolduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

İlimiz merkez Zığra Mahalle Yerleşik Alanı 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı düzenlenmesi, dosyası incelenmiş olup yapılan görüşmeler sonucunda;

 

Söz konusu Zığra Mahallesi yerleşik alanında; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 91 sayılı kararıyla 1/5000 Nazım İmar Planı İlgili Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınması ve İmar planına esas jeolojik-jeotekniketüd yapılması kaydıyla, onaylanmıştı. Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih, 505 sayılı kararıyla da yol alanları, ilköğretim tesisleri, ibadet yeri alanları, resmi kurum alanları, Sağlık Tesisleri alanı, sosyo-kültürel tesis alanları, belediye hizmet alanları, aktif yeşil alanlar ve meskun konut bölgesinde bitişik nizam, 3 kat ve gelişme konut bölgesinde ayrık nizam konut alanları(T.A.K.S: 0.35, K.A.K.S: 1,05, 3 kat), olarak planlanmasına yönelik 1/1000 Uygulama İmar Planı; İlgili Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınması, İmar planına esas jeolojik, jeotekniketüd yapılması kaydıyla onaylanmıştı. Bahse konu Nazım İmar planları etüd edildiğinde kamu kurum ve kuruluş görüşlerine aykırı olarak düzenleme yapıldığı, alanların kadastral durumlarının altlık olarak kullanılmadan tasarımların gerçekleştirildiği görülmüş ve söz konusu planlar bu sebeplerden dolayı yürürlüğe girmemiştir.

 

İmar Planı yapımı ile ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri, ilgili dokümanlar, müracaatlar, bilgi ve belgeler etüd edilmiştir.

 

Planlama alanı 302.734 m2 ve öngörülen nüfus 4.790 kişidir. Mahallenin halihazırda yapıların yoğun bulunduğu bölgeleri; mahalle yerleşik alanı (nazım ve uygulama imar plansız) olarak belirlenerek, konut bölgelerinde Ayrık Nizam (T.A.K.S:0.25, K.A.K.S:1.05, 4 kat), Ticaret+Konut alanları, Parklar, İlkokul alanı (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yençok:16.50m 4 kat, Serbest Nizam), Sağlık Tesisi Alanları (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yençok:16.50m 4 kat, Serbest Nizam), Cami alanı (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yençok:Serbest, Serbest Nizam), Yol alanları, pasif yeşil alan v.blejandlısahalar düzenlenmesi, 18. Madde İmar Uygulaması yapılacak alanların belirlenmesi ve Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüşlerin plan notlarına aktarılması ve planlarda belirtilmesi yönlerindeki Zığra Mahallesine ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının (UİP-17876-NİP-17878), 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

             GÜNDEMİN 18.MADDESİNİN:

 

            İkizhüyük Mahalle Yerleşik Alanlarında 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı düzenlemesi konusununmüzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

İkizüyük Mahalle Yerleşik Alanı 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı düzenlenmesi, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

 

Söz konusu İkizüyük Mahallesi yerleşik alanında; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 91 sayılı kararıyla 1/5000 Nazım İmar Planı İlgili Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınması ve İmar planına esas jeolojik-jeotekniketüd yapılması kaydıyla, onaylanmıştı. Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih, 505 sayılı kararıyla da yol alanları, ilköğretim tesisleri, ibadet yeri alanları, resmi kurum alanları, Sağlık Tesisleri alanı, sosyo-kültürel tesis alanları, belediye hizmet alanları, aktif yeşil alanlar, akaryakıt satış istasyonu ve meskun konut bölgesinde bitişik nizam, 3 kat ve gelişme konut bölgesinde ayrık nizam konut alanları(T.A.K.S: 0.35, K.A.K.S: 1,05, 3 kat), olarak planlanmasına yönelik 1/1000 Uygulama İmar Planı; İlgili Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınması, İmar planına esas jeolojik, jeotekniketüd yapılması kaydıyla onaylanmıştı. Bahse konu Nazım İmar planları etüd edildiğinde kamu kurum ve kuruluş görüşlerine aykırı olarak düzenleme yapıldığı, alanların kadastral durumlarının altlık olarak kullanılmadan tasarımların gerçekleştirildiği görülmüş ve söz konusu planlar bu sebeplerden dolayı yürürlüğe girmemiştir.

 

İmar Planı yapımı ile ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri, ilgili dökümanlar, müracaatlar, bilgi ve belgeler etüd edilmiştir.

 

Planlama alanı 513.665 m2 ve öngörülen nüfus 2.615 kişidir. Mahallenin halihazırda yapıların yoğun bulunduğu bölgeleri; mahalle yerleşik alanı (nazım ve uygulama imar plansız) olarak belirlenerek, konut bölgelerinde Ayrık Nizam (T.A.K.S:0.25, K.A.K.S:1.05, 4 kat) ve Ayrık İkiz Nizam (T.A.K.S:0.32, K.A.K.S:1.05, 4 kat), Ticaret+Konut alanları, Parklar, İlkokul alanı (T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1.60 Yençok:16.50m 4 kat, Serbest Nizam), Sağlık Tesisi Alanları (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yençok:16.50m 4 kat, Serbest Nizam), Cami alanı (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yençok:Serbest, Serbest Nizam), Resmi Kurum Alanı (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yençok:16.50m 4 kat, Serbest Nizam), Sosyal Tesis Alanı (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yençok:16.50m 4 kat, Serbest Nizam), Yol alanları, Mezarlık Alanı, pasif yeşil alan, rekreasyon alanı v.blejandlı sahalar düzenlenmesi, 18. Madde İmar Uygulaması yapılacak alanların belirlenmesi ve Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüşlerin plan notlarına aktarılması ve planlarda belirtilmesi yönlerindeki İkizüyük Mahallesine ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının (UİP-17879-NİP-17880), 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

             GÜNDEMİN 19.MADDESİNİN:

 

            İlimiz merkez Geven Mahallesi 113 ada 2 parsel alanında plan değişikliği konusununmüzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

            İlimiz merkez Geven Mahallesi 113 ada, 2 parsel alanında İmar planı değişikliği müracaat konusu görüşülmüş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

 

            Geven Mahallesi 113 ada, 2 parsel alanı ile ilgili olarak Geven Mahalle Muhtarlığı’nın23/02/2016 tarih 775 kayıt numaralı dilekçesi; "Geven Mahallesinde bulunan 113 ada 2 parsel alanındaki Belediye Hizmet Alanının üzerine yapılacak mahalle evi binası plana göre sığmadığından dolayı plandaki 3 metrelik çekme mesafelerinin iptal edilmesi hususunu bilgilerinize arz ederim." şeklindedir.

 

            Söz konusu Mülkiyeti Belediyemize ait Geven Mahallesi 113 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz alanında uygulama imar planlarında Belediye Hizmet Alanı bulunmaktadır. Söz konusu Belediye Hizmet Alanı lejandalı alandaki 3 metrelik yapı yaklaşma mesafelerinin iptal edilmesi yönlerindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin (UİP-11170,2), 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasınaişaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

               GÜNDEMİN 20.MADDESİNİN:

 

            İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 84 pafta, 624 ada, 17 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 84 pafta, 624 ada, 17 parsel alanında imar planı değişikliğikonusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

             GÜNDEMİN 21.MADDESİNİN:

 

            Belediye Meclisinin 03.01.2012 tarih ve 29 sayılı kararının revize edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

İlimiz Merkez,Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 536 ada, 78 parsel, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

 

05.01.2016 tarih ve 33 numaralı Kütahya Belediyesi Meclis Kararına ek olarak; "Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 536 ada, 78 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; tüm kat maliklerinin noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasınaişaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

            GÜNDEMİN 22.MADDESİNİN:

 

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1048 ada, 17 parsel üzerinde bulunan kısmen yolda kalan binanın tamamı ve 1089 ada 5 parsel üzerinde bulunan kısmen yolda kalan binanın tamamının kamulaştırma işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık imar programının 2016 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

İlimiz Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre imar uygulaması yapılmış, imar uygulaması sonucunda, 1048 ada, 17 parsel üzerinde bulunan bina kısmen yolda, kısmen de konut adasında kalmaktadır. Yine aynı sokakta 1089 ada, 5 parsel üzerinde bulunan bina kısmen yolda, kısmen de konut adasında kalmaktadır. Söz konusu binaların bulunduğu alanda yol daralmakta, trafik sıkışıklığına neden olmaktadır.

 

İlimiz Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1048 ada, 17 parsel üzerinde bulunan kısmen yolda kalan binanın tamamı ve 1089 ada, 5 parsel üzerinde bulunan kısmen yolda kalan binanın tamamının kamulaştırma işlemleri için, 01.01.2013 - 31.12.2017 tarihlerini kapsayan 6'ncı 5 yıllık imar  programının 2016 yılı dilimine ilave edilmesine ve tüm bu işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

1-5 Yıllık imar programının

 

a-Program numarası : Ek

 

b-Başlangıç Tarihi                  : 01.01.2013

 

c-Bitiş Tarihi                            : 31.12.2017

 

Toplam Maliyeti                      : 92.001,66 TL

 

    Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı

 

2013 yılı                                  :-

 

2014 yılı                                  :-

 

2015 yılı                                  :-

 

2016 yılı                                  : 92.001,66 TL

 

2017 yılı                                  :-

 

 

 

2-Yapılacak işlere göre ödenekler

 

Kamulaştırma                         : 92.001,66 TL

 

 

 

Sıra No

Konusu

Yeri

Yılı

Bedeli (TL)

1

Kamulaştırma

İmar uygulaması sonucu kısmen yol, kısmen de 1048 ada, 17 parselde kalan bir katlı bina ve müştemilatının tamamı ile imar uygulaması sonucu kısmen yol, kısmen de 1089 ada, 5 parselde kalan bodrumlu bir katlı bina ve müştemilatının tamamının kamulaştırılması

2016

92.001,66 TL

 

 

 

            GÜNDEMİN 23.MADDESİNİN:

 

“Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği’nin 95. Maddesinin 8. Fıkrası gereğince, emanet hesabında biriken ve birikecek olan paranın yangın hidrantı, yeni oluşan mahallelerde kullanacağımız çekilebilir tip itfaiye tankerleri, dar sokak ve caddelerimizde büyük araçların giremeyeceği alanlar için yaptıracağımız küçük itfaiye arazözleri, yangın havuzu ve sarnıç yapımlarında kullanılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

İtfaiye Müdürlüğü’müzün 03/08/1992 tarih ve 4-281-92 sayılı yazısı ile çıkan 04.08.1992 tarih ve 2263 sayılı Belediye Encümeni’mizin kararlarına istinaden; şehrimizin muhtelif yerlerinde yapılan toplu konut ve inşaatlardan en az 16 meskenlik olanların, İtfaiye yönünden çıkması muhtemel yangınlarda faydalanılan 110 cm yer üstü yangın vanaları aldırılmasına karar verilmiş olup, İtfaiye Müdürlüğü’nün 18/08/1992 tarih ve 4-322-92 sayılı yazısı ile yer üstü yangın vanası alan konut sahiplerinin, aldıkları yangın vanalarını konutlarının önlerine koymaları sonucu yan yana konut yapılması halinde, yangın vanalarının çok sık olacağı, İtfaiye yönünden problem yaratacağından yer üstü yangın vanaları alınması yerine bedellerinin,

 

16-50 adet bağımsız bölüme inşaat ruhsatı alacaklardan 1 adet;

 

51-100 adet bağımsız bölüme inşaat ruhsatı alacaklardan 2 adet;

 

101 ve daha yukarı bağımsız bölüme inşaat ruhsat alacaklardan 3 adet olmak üzere, yangın vanası bedelinin İtfaiye Müdürlüğünce tahakkuk ettirildiğine dair yazıya müteakip inşaat ruhsatı verilmesine, yıl başındaki bir adet yangın vanasının rayiç bedelinin belirlenerek yıl sonuna kadar değişmemek üzere tahsiline, bu bedellerin emanet hesabına alınarak bir fon oluşturulmasına, bilahare bu fondan yangın vanalarının satın alınarak itfaiye müdürlüğünce gerekli yerlere monte edilmesine Belediye Encümenin 27.08.1992 tarih ve 2495 sayılı kararı alınmıştır.

 

            Bahse konu kararlara müteakip 27.01.2004 tarih ve 75/04 nolu encümen kararı ile de yukarıda karara ek olarak;1500-5000 m² işyerlerinden 1 adet, 5000 m² den yukarı olanlardan 2 adet yangın vanası bedeli alınmasına ve bir adet yangın vanası bedelinin 1.000,00 TL olarak belirlenmesi kararı alınmıştır.

 

Bütün bu Encümen kararlarına istinaden; o günden bu yana alınan bu bedeller emanet hesabında tutulmaktadır. İhtiyaç durumunda yangın hidrantları alınarak Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’müzce montajı yapılmaktadır. Ancak 19.12.2007 gün ve 26735 sayılı resmi gazetede çıkan ve yürürlüğe giren “Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği’nin 95. Maddesi’nin 8. Fıkrasında; bugüne kadar alınan encümen kararlarına destek vermiş ve mezkur yönetmeliğin ilgili maddesinde; Madde 95- (8) “Sorumluluk bölgelerinde hizmette bulunan araçların giremeyeceği veya manevra yapamayacağı, ulaşım imkânı olmayan yerleşim mahalleri olan belediyeler, buralarda meydana gelebilecek yangınlara etkili bir şekilde müdahale yapılabilmesi bakımından, bu yerleşim yerlerinin uygun yerlerine yerüstü yangın hidrantları veya pompa ile teçhiz edilmiş yeterli kapasitede yangın havuzları ve sarnıçları yaptırmak mecburiyetindedir” demektedir.

 

Bütün bunlara istinaden bu yangın hidrantları bedelinin daha önceki alınan 27.01.2004 tarih ve 75/04 nolu Encümen Kararında olduğu gibi alınmasına, yangın hidrantı bedelinin günün şartlarına uygun olarak 1.300,00 TL olmasına ve bu emanet hesabında biriken ve birikecek paranın, yangın hidrantı, yeni oluşan mahallelerde kullanacağımız çekilebilir tip itfaiye tankerleri, dar sokak ve caddelerimizde büyük araçların giremeyeceği alanlar için yaptıracağımız küçük itfaiye arazözleri alımlarında ve yangın havuzu ve sarnıç yapımlarında kullanılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi

 

 Gündemin 24. Maddesine kadar olan konular,  meclis üye tamsayısının (32 kişi), salt çoğunluğu olan 30 kişinin katılımı ile görüşüldükten sonra, Meclis üyelerinden SALİH ÖZDEN,  ENVER ERDOĞAN, AZİME NUR AKTAŞ AKALIN,  AHMET ULUCA,  SERDA BAL YILDIZ,  NEDİM DELEN,  YUSUF SÖKMEN, EROL MERCAN, MUSTAFA EROL, AHMET UYGAR, GÜLŞAH ARIKAN AKANDERE  toplantıdan ayrıldılar.

 

 GÜNDEMİN 24.MADDESİNİN:

 

27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik kapsamında toplu başvurunun yapılabilmesi için Belediyemiz ve Kültür Bakanlığı arasında protokol konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

İlimiz, Merkez, Cemalettin, Pirler, Ali Paşa ve Balıklı Mahallerini kapsayan ,Meydan Caddesi , Germiyan Caddesi, Osmanlı Caddesi ve  Balıklı Caddesi ile Karadonlu Sokak, Narin Sokak ve Karaa Sokak üzerinde, Kütahya Kentsel Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan, arasında Korunacak Sokaklarımızın da bulunduğu,(Germiyan ve Meydan Caddesi) Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu'nun 17.07.1987 gün, 3552 sayılı Kararı ile tescil kayıtlarının devamına karar verilen ve tescillenen,yazımız ekinde iletilen  öneri 1 ve 2 alan içerisinde tescilli korunması gerekli kültür varlığı yapıların rölöve, restorasyon projelerinin hazırlanması, Koruma Bölge Kurulunca onaylanması, bu tescilli yapılara komşu ,kentsel doku içerisinde yer alan tescilsiz taşınmazların ise sokağa bakı veren cepheleri ile birlikte avlu duvarları, çeşme vb. mimari elemanların özgün sokak dokusu ve kentsel mobilyaları ile birlikte belgelenmesi, korunması, sağlıklaştırılarak yaşatılması ve çağdaş yaşama katılmasının sağlanmasına yönelik projelerinin hazırlanması, 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik kapsamında toplu başvurunun yapılabilmesi için Belediyemiz ve Kültür Bakanlığı arasında protokol yapılması konusunda Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 25.MADDESİNİN:

 

Kütahya İli merkez, 30 Ağustos Mahallesi, 511/14, 511/16, 511/22, 566/1, 567/1, 568/1, 569/1, 570/1, 572/1, 574/1, 574/2 nolu ada parsellerde, Çalca Mahallesi, 2564 parsel, 510 parsel, 144 parselde, Çalca Mahallesi Kadastro harici taşlık, 2508 parsel ve 428 parselde, Rezerv Yapı Alanı konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 511/14, 511/16, 511/22, 566/1, 567/1, 568/1, 569/1, 570/1, 572/1, 574/1, 574/2 nolu ada parsellerde, Çalca Mahallesi, 2564 parsel, 510 parsel, 144 parselde, Çalca Mahallesi Kadastro harici taşlık, 2508 parsel ve 428 parselde, Rezerv alan çalışması konulu dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

 

6306 sayılı '' Afet Riski Altındaki Alanları Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'' ve bu kanuna ait uygulama yönetmeliği kapsamındaki, 03/08/2012 tarih ve 312-323-324 sayılı Belediye Meclisi kararları ile Kütahya ili merkezi içerisinde 13 adet Afet Riski Altında Alan belirlenmiştir. Söz konusu alanların Afet Riskli Alanlar olarak dönüştürülmesi Bakanlar Kurulunca 17.04.2013 tarih ve 2013/4678 sayılı karar ile onaylanmış 17.05.2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Belediyemizce, yerinde dönüşümün yapılamayacağı, yeni dere güzergahları ve bazı mahallelerin sağlam zeminde konut ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, ilimiz 30 Ağustos Mahallesi, 511/14, 511/16, 511/22, 566/1, 567/1, 568/1, 569/1, 570/1, 572/1, 574/1, 574/2 nolu yaklaşık 13 ha taşınmazların, Çalca Mahallesi, 2564 parsel, 510 parsel, 144 parsel nolu yaklaşık 6 ha taşınmazların, Çalca Mahallesi Kadastro harici taşlık, 2508 parsel ve 428 parsel nolu yaklaşık 29 ha taşınmazların, 6306 Sayılı Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasının ( c ) bendi uyarınca '' Rezerv Yapı Alanı '' olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 26.MADDESİNİN:

 

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 89 pafta, 511 ada, 2-35 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

  İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 89 pafta, 511 ada, 2-35 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

 

  02.12.2015 tarih, 5374 kayıt nolu dilekçe ile; Meteoroloji Sokak sakinlerinin gidiş gelişlerini kolaylaştıracak şekilde Şehitlik Caddesi ile Meteoroloji Sokak arasında bağlantı sağlayacak bir yol düzenlenmesi talep edilmişti. Talep edilen yol alanı 30 Ağustos Mahallesi, 89 pafta, 511 ada, 2 ve 35 parsel nolu taşınmaz alanında imar planında bulunan Rasathane, Yeraltı Otoparkı lejandlı sahanın kuzey kesiminde önerilmiştir. Müracaat, Komisyonumuzun 15.12.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda değerlendirilmiş ve Şehitlik Caddesi ile Meteoroloji Sokak arasında bağlantı sağlayacak şekilde Rasathane, Yeraltı Otoparkı lejandlı sahanın kuzey kesiminde 3 metre genişlikte yol alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması uygun görülmüştü. Söz konusu imar planı değişikliğine ilişkin olarak 22.12.2015 tarih, 3913 sayılı yazı ile İl Meteoroloji Müdürlüğü'ne görüş sorulmuştur. Meteoroloji Müdürlüğü'nün 15.01.2016 tarih, E.428 sayılı yazısı ekinde iletilen Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14.01.2016 tarih, E.1823 sayılı yazısında; “...1929 dan bu yana ölçümlerin yapıldığı Kütahya Meteoroloji İstasyonunda, geçmiş veri serisinin bozulmaması ve kesintiye uğramaması maksadıyla mevcut çevresel etkenlere (bina, yol, yansıtıcılar vb.) maruz kalmaması için adı geçen imar planı değişikliği Genel Müdürlüğümüzce uygun değerlendirilmemiştir.” hususları belirtilmiştir. Konu tekrar etüd edilmiştir. Söz konusu alandan geçirilmesi düşünülen 3 metrelik yolun yaya yolu niteliğinde olması; arazinin düşük kottaki kesiminden geçecek olması; Şehitlik Caddesi ile Meteoroloji Sokak arasında bağlantı sağlayacak böyle bir yola, yaya ulaşımı açısından ihtiyaç duyulması; yapılacak düzenlemede sadece yaya yolu oluşturulmasının amaçlanması, dolayısıyla bina vb. herhangi bir yapı yapılmayacak olması; geçirilecek yolun kamu yararı amacına yönelik olması hususları göz önünde bulundurularak; söz konusu Rasathane, Yeraltı Otoparkı lejandlı alanda 3 metrelik yaya yolu oluşturulmasına yönelik düzenleme yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır. Öneri imar planı değişikliği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.02.2016 tarih ve 139 nolu toplantısında görüşülmüş ve konunun Belediyesince değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bu nedenlerle; 30 Ağustos Mahallesi, 89 pafta, 511 ada, 2 ve 35 parsel nolu taşınmaz alanında imar planında bulunan Rasathane, Yeraltı Otoparkı lejandlı sahanın kuzey kesiminde 3 metre genişlikte yaya yolu alanı düzenlenmesi ve söz konusu bölgede imar hatları ile kadastral sınırlar arasındaki kayıklıkların giderilmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin (UİP-9420,40-NİP-9422,46); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına;

 

İmar planı değişikliğinin yürürlüğe girmesine müteakip taşınmazların yol alanında kalan kesiminin kamulaştırılabilmesi için 5 yıllık kamulaştırma programının 2016 yılı dilimine ilave edilmesine ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

   GÜNDEMİN 27.MADDESİNİN:

 

           Ilıca Kaplıcalarında bulunan Belediyemize ait Aquapark ve bayanlar yüzme havuzunun İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesine alınması ve fiyat tarifelerinin belirlenmesi konularının müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

Ilıca Kaplıcalarında bulunan Belediyemize ait Aquapark ve bayanlar yüzme havuzunun İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesine alınarak, bütçe içi işletme tarafından işletilmesine;

 

Aşağıda belirtilen fiyat tarifesinin uygulanmasına; 2016 yılı Gelir Tarifesinin İşletme ve İştirakler Bölümüne ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile karar veridi.

 

 

Uygulanacak olan fiyat tarifesi

Aqua Park

7,50 TL ( KDV dahil) (0-6 yaş ücretsiz)

Bayanlar Yüzme Havuzu

5,00 TL (KDV dahil)  (0-6 yaş ücretsiz)

 

 

 

GÜNDEMİN 28.MADDESİNİN:

 

Yükseköğrenim Güçlendirme, Geliştirme ve Yardımlaşma Vakfının bağlı ortaklığı olan 30 Ağustos Eğitim Öğretim Ltd. Şti. nin hissedarı olduğu, Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş.’ye ait hisselerin % 19’luk hissenin Belediyemizce alınması konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

Yükseköğrenim Güçlendirme, Geliştirme ve Yardımlaşma Vakfı Başkanlığı’nın 15.02.2016 tarih, 5 sayılı ve 22.02.2016 tarih ve 7 sayılı yazılarında: Vakıflarının bağlı ortaklığı olan 30 Ağustos Eğitim Öğretim Ltd. Şti. nin hissedarı olduğu Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş.’ye  ait hisselerin % 39’luk kısmının; %1’lik hisse bedeli 5.000,00 TL(BeşbinTürklirası) den satışa çıkarıldığı bildirilmiş ve konu Meclisimizce görüşülmüş olup;

 

            Yükseköğrenim Güçlendirme, Geliştirme ve Yardımlaşma Vakfının bağlı ortaklığı olan 30 Ağustos Eğitim Öğretim Ltd. Şti. nin hissedarı olduğu, Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş.’ye ait hisselerin % 19’luk hissenin Belediyemizce alınmasına ve tüm işlemler için, gerektiğinde anlaşma, sözleşme ve Protokol imzalanması v.b. hususlarda Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün ilgili harcama kalemine  aktarma yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 Belediye Meclis Başkanı                                          Katip                                             Katip

 

   Kamil SARAÇOĞLU                                         Şule UYKUN                            Murat HASER       

 

     Belediye Başkanı