BELEDİYE MECLİSİNİN 11.07.2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Belediye Meclisimiz; 7.Haziran.2007 tarih ve 26545 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5675 Sayılı Kanun'un 3.maddesi gereği, 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine eklenen fıkra uyarınca, gündem maddelerini görüşmek üzere 5. dönem 1. olağanüstü toplantısı 1. birleşim, 1.oturumunu 11.07.2013 PERŞEMBE günü Saat: 21.30'da Belediye Başkanı Mustafa İÇA'nın Başkanlığında Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda , Üyelerden;1-NEJAT ÖZTURAN,2-H.OĞUZ SEÇEN,3-HALİL TOKLU,4- SÜLEYMAN ÇİMENLER, 5-AYNUR KOÇUK MERCAN, 6-SERHAN DAYANÇ,7-ÜMMÜHAN ŞAPÇI,8-RAŞİT ARKAÇ, 9-HİLMİ MİTHAT DELEN,10-NECATİ KAYMAK,11-BANU AKALINOĞLU,12-MEHMET CELAL DALKILIÇ,13-H.OĞUZ ATAKAN,14-YILMAZ TOKERİM,15-SEVGİ BAKIRSÖZER,16-SEBAHATTİN CEYHUN,17-ABDULLAH USTALAR,18-İBRAHİM YİĞİT,19-HASAN BASRİ HÜRATA,20-FARUK ÖZLEBLEBİCİ,21-AZİZ AYDIN,22-EROL ALPERTÜRK,23-HASAN HÜSEYİN SELVİ, 24-İLHAN TOPAL'ın iştirakleri ile yaptı. Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı. Toplantıya katılamayan meclis üyelerinin izin dilekçeleri olduğunu belirten Meclis Başkanı, 1-Süleyman MALTAŞ,2-Aylin GİRGİN OĞUZ'un izin dilekçelerinin okunmasından sonra izinli sayılıp sayılmamalarını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi. Sırasıyla gündem maddelerine geçildi ve; GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN: Ilıca Otel Harlek konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Ilıca Otel Harlek tesisimiz Orman ve Su İşleri Bakanlığından Belediyemize 49 yıllığına tahsis edilmiştir. Belediyemiz yatırım şartı ile 10 yıllığına yap-işlet-devret modeli ile ihale etmiştir. Kiracı ve Belediyemiz Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na karşı kendilerine düşen bedeli bugüne kadar eksiksiz ödemiştir. Ancak kiracının Belediyemiz bilgisi dışında; Kültür Turizm Bakanlığından aldığı Turizm İşletme Belgesine, 200 yataklı özel konaklama tesisi ibaresini kiracının talebi doğrultusunda düzenlettiği, Orman ve Su İşleri Bakanlığından, Belediyemize kiracının ilettiği isteğe göre önceden aldığımız 196 yataklı, 5 yıldızlı tatil köyü Turizm İşletme belgesinden, farklı belge olmasından dolayı, geçmişe yönelik tahakkuk ettirdiği tutar ve faizlerin kiracının kusuru nedeniyle, kiracı tarafından ödenmesi Belediyemizce istenmiştir. Ancak kiracı ödemeyeceğini noter kanalı ile bildirmiştir. 15 Şubat 2015 tarihinde 49 yıllık tahsis süresi dolacağından; yeniden Orman ve Su İşleri Bakanlığından yeni tahsis süresi isteyebilmek için gerek tahsisin doğrudan muhatabı olmamızdan, gerekse yeni tahsis süresi talebi için Belediyemiz ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında herhangi bir ihtilafın ve ödenmemiş borcun bulunmaması gerektiğinden, Orman ve Su İşleri Bakanlığı nezdinde yeniden gerekli girişimlerde bulunarak ödenecek bedel için iyileştirme talebinde bulunulmasına, sonucuna göre Belediyemiz ve müstecirin bugüne kadar yapmış olduğu yatırımların sahipliğinin devamı ve yukarıdaki zorunluluklar nedeniyle ödemenin Belediyemizce yapılmasına; Sözleşme gereği bugüne kadar kiracının ödediği bedellere ilave olarak hesaplanan ve nihai olarak yukarıdaki hususlara göre Belediyemiz tarafından ödenen bedelin kiracıya ait olan farkların faizi ile birlikte kiracıdan hukuki yollardan tahsiline; Bu konularda her türlü gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek için Belediye Başkanı Mustafa İÇA'ya ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine; Meclis Üyelerinden Hilmi Mithat DELEN, Yılmaz TOKERİM, Raşit ARKAÇ, Banu AKALINOĞLU, Erol ALPERTÜRK'ün çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verildi. GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN: İmar Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İmar Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusu incelenmiş olup; Konu ile ilgili Mimarlar Odası Kütahya Temsilciliğinin ve İnşaat Mühendisleri Odası Kütahya Temsilciliğinin yazıları ve ilgili müracaatlar etüd edilmiştir. ./.. (2) 01.06.2013 tarih ve 28664 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 47. maddesine eklenen geçici madde 4’de “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce imar durum belgesi almaya yönelik olanlar da dahil olmak üzere yapı ruhsatı almak için yapılan müracaatlar başvuru tarihinde yürürlükteki mevzuata göre sonuçlandırılır.” denildiğinden; 1) 31.05.2013 Tarihinden önce işlemine başlanılmış olan parselasyon (İfraz, tevhit, yola terk, şuyulanma, yoldan ihdas) işlemlerine esas imar durum belgesi, encümen kararı, Anıtlar Kurulu kararları, parselasyon (İfraz, tevhit, yola terk, şuyulanma, yoldan ihdas) haritalarının kadastro onayı olan parsellere ait yapılacak müracaatlar; parseli etkileyen imar planı değişikliği yok ise 01.06.2013 tarihinden önce yürürlükte olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine tabidir. 2) 31.05.2013 Tarihinden önce yıkım ruhsatı almış olanlara ait yapılacak müracaatlar; yıkım ruhsatı alım tarihinden sonra ; parseli etkileyen imar planı değişikliği yok ise 01.06.2013 tarihinden önce yürürlükte olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine tabidir. 3) 31.05.2013 Tarihinden önce yeni yapılanmaya esas imar durum belgesi almış olanlar ve aynı tarihten önce parselasyon (İfraz, tevhit, yola terk, şuyulanma, yoldan ihdas) için alınmış olan imar durum belgeleri ile yeni yapılanmaya ve parselasyona (İfraz, tevhit, yola terk, şuyulanma, yoldan ihdas) ilişkin yapılacak müracaatlar; parseli etkileyen imar planı değişikliği yok ise 01.06.2013 tarihinden önce yürürlükte olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine tabidir. 4) 31.05.2013 Tarihinden önce Kentsel Sit Alanları ile Etkilenme Geçiş Alanları dışında kalan parselasyon, yeni yapılanma ve ruhsatlı binalardaki proje tadilatı ve vb. işlemler için Anıtlar Kurulu başvuruları, devam eden işlemleri ve alınan kararlar ile ilgili yapılacak müracaatlar; parseli etkileyen imar planı değişikliği yok ise 01.06.2013 tarihinden önce yürürlükte olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine tabidir. 5) 31.05.2013 tarihinden önce yapılan noter onaylı inşaat yapım sözleşmelerini (kat karşılığı, vekaletname) ibraz edenler ile ilgili yapılacak müracaatlar; söz konusu sözleşme tarihinden sonra parseli etkileyen imar planı değişikliği yok ise 01.06.2013 tarihinden önce yürürlükte olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine tabidir. 6) 01.01.2013 – 31.05.2013 Tarihleri arasında Belediye Meclisimizce onaylanan; askı işlemleri, Kurum-kuruluş görüşleri, İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etütlerin vb. tamamlanarak 31.10.2013 tarihine kadar yürürlüğe giren; İlave, Mevzi, Yeni, Revizyon, vb. her türlü uygulama imar planları ve uygulama imar planı değişikliği alanlarındaki parseller ile ilgili yapılacak müracaatlar; 01.06.2013 tarihinden önce yürürlükte olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine tabidir. 7) 31.05.2013 Tarihinden önce aynı parsel içinde alınmış ruhsatlı yapı mevcut ise parseli etkileyen imar planı değişikliği yok ise 01.06.2013 tarihinden önceki yönetmeliğe tabidir. - Yukarıdaki maddelerde istenilen belgelerin asıllarının veya suret tasdikli belgelerinin ibraz edilmesi, - Yukarıdaki maddelerde belirtilen şartları sağlayan parsellerdeki işlemlere ait yapılacak müracaatlar; 31.10.2013 tarihine kadar geçerli olmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 3.MADDESİNİN: Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde Belediyemizi temsil etmek üzere 5 asil, 5 yedek üyenin seçilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı konuyu açık oya sundu ve; Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 7.maddesi gereğince Organize Sanayi Bölgesinde Belediyemizi temsil edecek Müteşebbis Heyeti'ne 1)Mustafa İÇA, 2)Halil TOKLU, 3)H.Oğuz SEÇEN, 4)Süleyman MALTAŞ, 5)Raşit ARKAÇ'ın ASİL olarak, 1)Süleyman ÇİMENLER, 2)Hilmi Mithat DELEN, 3)Yılmaz TOKERİM, 4)Necati KAYMAK, 5)Ali Alper OLGUN 'un YEDEK olarak iki yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. ./..x (3) GÜNDEMİN 4.MADDESİNİN: Afet Riski altındaki alanlar ile ilgili, Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih ve 269 sayılı kararının yeniden görüşülmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizce alınan 04/06/2013 tarih ve 269 nolu kararı ile ilgili konu incelenmiş olup; Belediye Meclisimizce alınan 04/06/2013 tarih ve 269 nolu kararında "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 17/04/2013 tarih ve 2013/4678 sayılı Bakanlar kurulu Kararı ile riskli alanlar olarak ilan edilen 17/05/2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kütahya Merkezinde bulunan 12 adet Mahalle ile derelerin belirlenmiş alanları riskli alan olarak ilan edilmiştir. İlan edilen bütün alanlarda ön fizibilite ve analiz çalışmaları ile uygulama esas master Plan, İmar planı yapılması ve Kentsel Tasarım Projelerinin hazırlattırılması yönünde ihale çalışmaları yasaların öngördüğü usul ve esaslarda devam etmektedir. Uygulamaya esas bu alanların 5'er yıllık etaplama ile 20 yılda yapılması, Belediye Meclisimizin 04/09/2012 tarih ve 389 sayılı kararı ile kararlaştırılmış olup, Meclis Kararına ve Belediye İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 12/09/2012 tarihli toplantısında karalaştırılan ve 1.Etapta yer alan Ziraat (Osmangazi) Mahallesi, Sultanbağı Mahallesi ile derelerin belirlenmiş saha içerisinde kalan taşınmazlarda yapı yasağı getirilmesine, her türlü imar çapı, imar plan örneği verilmemesine, ifraz, tevhid ve parselasyon izni verilmemesine, inşaat-iskan ruhsatı verilmemesine, oy birliği ile karar verilmişti denilmektedir. Ancak söz konusu Belediye Meclis kararından önce inşaat ruhsatı almış ve iskan aşamasına gelmiş yapılarda problem doğmaması açısından Belediye Meclisimizin 04/06/2013 tarih ve 269 nolu kararındaki " iskan ruhsatı " ibaresinin çıkartılarak iskan ruhsatlarının verilmesine; Ayrıca Söz konusu riskli alanlar 17/05/2013 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğinden 17/05/2013 tarihinden önce, -İmar durum Belgesi (ifraz, tevhid, yolaterk dahil olmak üzere) alanlara, -Yıkım Ruhsatı Alanlara, -Noter Kanalı ile anlaşma yapmış olanlara, -Projeleri Belediyemizce incelenmiş olanlara (Belediyemizdeki kayıtlara göre) inşaat ruhsatı verilmesine; Söz konusu 6306 sayılı Kanun Kapsamında yapı yasağı getirilen alanların, uygulama imar planlarında, parsellerin ön bahçe alanlarında kalması halinde, bu parsellere; yapı yasaklı koşulun uygulanması kaydı ile her türlü imar durum belgesinin; gerekirse diğer ilgili koşullar da belirtilerek İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu – Belediye Başkanlığı Oluru ile verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 5.MADDESİNİN: İlimiz, fuar alanının tasarruf şeklinin müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 04.12.2012 tarih ve 522 sayılı kararı ile; Belediyemize ait fuar alanının daha etkin ve verimli hale getirilmesi ve yıl içinde değişik etkinliklerin yapılması amacı ile 10 yıla kadar yap,işlet,devret modeli ile ihaleye çıkılmasına karar verilmiş olup; Söz konusu alanın büyüklüğü ve yapılacak yatırım gözönüne alınarak 10 yıllık sürenin yetersiz olacağından söz konusu Meclis kararının iptal edilmesine; Fuar alanının; Fuarın geliştirilmesi bölgesel bir fuar olması, değişik ihtisas fuarlarının yapılması, festivallerin yapılması, klasik geleneksel Fuarların yapılması, değişik sosyo kültürel etkinliklerin yapılması, düğün konferans ve kongrelerin yapılması vb. gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacı ile Lunaparkın, Yedigöller bölgesi Şehzadeler parkında, Ezop Masallar adasında planlanan eğlence alanında yapılması kaydıyla, gerekli avan projesinin hazırlanarak, yapılacak keşif özetine göre 29 yıla kadar yap-işlet-devret modeli ile ihaleye verilmesine; Talipli çıkmaması halinde Belediyemiz tarafından yaptırılmasına; Bu konularda yapılacak olan protokol, sözleşme, anlaşma ve şartnamelerin hazırlanması, imzalanması, gerektiğinde bankalardan kredi alınması, kredi anlaşmaları ve gerekli sözleşmelerinin yapılması, vb. konularda Belediye Başkanı Mustafa İÇA'ya ve Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclis Üyelerinden Erol ALPERTÜRK, İlhan TOPAL, H.Hüseyin SELVİ, İbrahim YİĞİT'in red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verildi. Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek,üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı. BELEDİYE MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Mustafa İÇA Aynur KOÇUK MERCAN Mehmet Celal DALKILIÇ BELEDİYE BAŞKANI