T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

 

Meclis Toplantı Tarihi

07.06.2023

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

5. Dönem, 6.Olağan, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Ahmet ULUCA, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Hasan ALTAY, Mehmet Buğra BAYDAR, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR, Banu AKALINOĞLU, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Ali DUMAN, Osman VAROL

 

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

Yusuf SÖKMEN, Fuat GÖKÇE ve Sami KAPLAN’nın izin dilekçesinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

Bilgilendirme/

1. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki "...Birim Müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisi'nin bilgisine sunulur." hükmü gereğince, yapılan atamalar meclisin bilgisine sunulmuştur.

İbrahim ALTIOK

Afet İşleri Müdürü

22.05.2023 tarihinden geçerli görevlendirme

Şükriye KAYA

Sosyal Yardım İşleri Müdürü

01.06.2023 tarihinden geçerli görevlendirme

Celalettin CURCA

Hukuk İşleri Müdürü

01.06.2023 tarihinden geçerli Özel Kalem Müdürü görevinin yanı sıra

 

 

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

-Belediyemizin de üyesi olduğu, UNESCO Yaratıcı Şehirler Zanaat ve Halk Sanatları Alt Ağı'nın üyelerini daveti üzerine Manises/İSPANYA’da düzenlenecek olan seramik festivaline katılım için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK, Etüd Proje Müdürü Mehmet ZENCİ ve Etüd Proje Müdürlüğü personeli Hazal BABUR'un yurtdışı görevlendirilmesi,

-İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Jeolojik-Jeoteknik Etüt Yapımı İşi İçin İller Bankası AŞ’den Kredi Kullanımı,

-İlimiz Merkez Gaybiefendi mahallesi 229 ada 63 parsel alanında imar planı değişikliği,

-İlimiz Merkez İnköy Mahallesi 4581 ada 382 parsel alanında imar planı değişikliği,

Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 172

İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde hizmet vermekte olan 287 adet Denetimli Özel Halk Otobüslerine 2023 yılı için gelir desteğinin verilip verilmemesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 31.05.2023 tarihinde Belediyemiz tarafından verilen gelir desteği sona ermektedir. Devlet tarafından verilen gelir desteğine ilave olarak kalan tutarın daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 173

Kütahya-Eskişehir Karayolu Sera Alışveriş Merkezi önü ve Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu Tren Garı önünde bulunan Yaya Üst Geçitlerinin vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, tercih edilebilir bir hale getirmek amacıyla, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ve Belediyemizce protokol yapılması için Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Kütahya-Eskişehir Karayolu Sera Alışveriş Merkezi önü ve Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu Tren Garı önünde bulunan Yaya Üst Geçitlerinin vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, tercih edilebilir bir hale getirmek amacıyla, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ve Belediyemizce imzalanacak olan Protokolle söz konusu yaya geçitlerinin iş ve işlemlerinin yapılabilmesi için Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 174

Brüksel/BELÇİKA'da düzenlenecek olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı'nın (UCLG) Brüksel Zirvesi'ne katılım sağlamak üzere Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK ve Etüd Proje Müdürü Mehmet ZENCİ'nin yurtdışı görevlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK ve Etüd Proje Müdürü Mehmet ZENCİ'nin 12.06.2023-16.06.2023 tarihleri arasında Brüksel/BELÇİKA'da düzenlenecek Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı'nın (UCLG) Brüksel Zirvesi'ne katılım sağlamak üzere yurtdışına görevlendirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 175

Kanal Kütahya Rekreasyon Alanı Yapım İşi yatırım projesini finanse etmeye yönelik; İller Bankasından veya İller Bankasından alınacak teminat mektubuyla, gayrimenkul teminatı ya da açık kredi usulü ile Kamu/Özel Bankalardan kredi kullanılmasına yönelik ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

             Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Ali DUMAN, Osman VAROL’un (6)  ret oylarına karşılık;

             Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Ahmet ULUCA, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Hasan ALTAY, Mehmet Buğra BAYDAR, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Bilal YURTTAŞ, Hatice YAKAR, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR'ın (17) kabul oyları sonucunda;

             5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinin (e) bendi " Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapabilir." hükmü gereğince meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu (17 kişi) sağlandığından oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 176

2023 Mali Yılı Bütçesinin taşıt cetvelinde olmayıp 2023 yılı içerisinde alınması planlanan Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nde kullanılmak üzere 1 adet camlıvan aracın 2023 yılı taşıt cetveline ilave edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

2023 yılı taşıt cetveline ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 177

Mülkiyetleri Belediyemize ait Gazi Kemal Mahallesi 94 ada 29 parsel ile Gaybi Efendi Mahallesi 4408 ada 7 parselde bulunan taşınmazların 5393 sayılı Kanunun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre takas, ihale yolu ile satış ve 5+5 yıl olmak üzere toplamda 10 yıllığına kiralama işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Mülkiyetleri Belediyemize ait aşağıda mahalle ada parsel ile nitelikleri belirtilen taşınmazların 5393 sayılı Kanunun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre takas, ihale yolu ile satış ve 5+5 yıl olmak üzere toplamda 10 yıllığına kiralama işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Ali DUMAN, Osman VAROL’un ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Belediyemize Ait Taşınmazlar Listesi

Sıra
no

Mahalle

Ada/
parsel

Bulunduğu

Kat

Bağımsız
bölüm no

Niteliği

Yüzölçümü

(m²)

1.

Gazi Kemal

94 / 29

ZEMİN + -1.KAT

1.

İŞYERİ

121,53

2.

Gazi Kemal

94 / 29

ZEMİN KAT

2.

İŞYERİ

26,88

3.

Gazi Kemal

94 / 29

ZEMİN KAT

3.

İŞYERİ

16,23

4.

Gazi Kemal

94 / 29

ZEMİN KAT

4.

İŞYERİ

14,40

5.

Gazi Kemal

94 / 29

ZEMİN KAT

5.

İŞYERİ

17,07

6.

Gazi Kemal

94 / 29

ZEMİN KAT

6.

İŞYERİ

15,88

7.

Gazi Kemal

94 / 29

ZEMİN KAT

7.

İŞYERİ

19,26

8.

Gazi Kemal

94 / 29

ZEMİN KAT

8.

İŞYERİ

22,35

9.

Gazi Kemal

94 / 29

ZEMİN KAT

9.

İŞYERİ

21,79

10.

Gazi Kemal

94 / 29

ZEMİN KAT

10.

İŞYERİ

16,99

11.

Gazi Kemal

94 / 29

ZEMİN KAT

11.

İŞYERİ

21,79

12.

Gazi Kemal

94 / 29

ZEMİN KAT

12.

İŞYERİ

22,35

13.

Gazi Kemal

94 / 29

ZEMİN KAT

13.

İŞYERİ

23,39

14.

Gazi Kemal

94 / 29

ZEMİN KAT

14.

İŞYERİ

24,29

15.

Gazi Kemal

94 / 29

ZEMİN KAT

15.

İŞYERİ

24,71

16.

Gazi Kemal

94 / 29

ZEMİN KAT

16.

İŞYERİ

28,46

17.

Gazi Kemal

94 / 29

ZEMİN KAT

17.

İŞYERİ

18,82

18.

Gazi Kemal

94 / 29

ZEMİN KAT

18.

İŞYERİ

18,82

19.

Gazi Kemal

94 / 29

ZEMİN KAT

19.

İŞYERİ

23,92

20.

Gazi Kemal

94 / 29

ZEMİN KAT

20.

İŞYERİ

21,79

21.

Gazi Kemal

94 / 29

ZEMİN KAT

21.

İŞYERİ

21,79

22.

Gazi Kemal

94 / 29

ZEMİN KAT

22.

İŞYERİ

21,79

23.

Gazi Kemal

94 / 29

ZEMİN KAT

23.

İŞYERİ

16,99

24.

Gazi Kemal

94 / 29

ZEMİN KAT

24.

İŞYERİ

34,46

25.

Gazi Kemal

94 / 29

ZEMİN KAT

25.

İŞYERİ

16,22

26.

Gazi Kemal

94 / 29

ZEMİN KAT

26.

İŞYERİ

16,09

27.

Gazi Kemal

94 / 29

ZEMİN, -1., -2. KAT

27.

İŞYERİ

358,76

28.

Gazi Kemal

94 / 29

ZEMİN, -1., -2. KAT

28.

İŞYERİ

273,45

29.

Gazi Kemal

94 / 29

1. KAT

29.

İŞYERİ

281,70

30.

Gazi Kemal

94 / 29

1. KAT

30.

İŞYERİ

17,27

31.

Gazi Kemal

94 / 29

1. KAT

31.

İŞYERİ

17,89

32.

Gazi Kemal

94 / 29

1. KAT

32.

İŞYERİ

20,59

33.

Gazi Kemal

94 / 29

1. KAT

33.

İŞYERİ

25,94

34.

Gazi Kemal

94 / 29

1. KAT

34.

İŞYERİ

49,62

35.

Gazi Kemal

94 / 29

1. KAT

35.

İŞYERİ

49,62

36.

Gazi Kemal

94 / 29

1. KAT

36.

İŞYERİ

49,62

37.

Gazi Kemal

94 / 29

1. KAT

37.

İŞYERİ

49,62

38.

Gazi Kemal

94 / 29

1. KAT

38.

İŞYERİ

66,04

39.

Gazi Kemal

94 / 29

1. KAT

39.

İŞYERİ

31,71

40.

Gazi Kemal

94 / 29

2. KAT

40.

İŞYERİ

49,62

41.

Gazi Kemal

94 / 29

2. KAT

41.

İŞYERİ

49,62

42.

Gazi Kemal

94 / 29

2. KAT

42.

İŞYERİ

49,62

43.

Gazi Kemal

94 / 29

2. KAT

43.

İŞYERİ

49,62

44.

Gazi Kemal

94 / 29

2. KAT

44.

İŞYERİ

66,04

45.

Gazi Kemal

94 / 29

2. KAT

45.

İŞYERİ

143,61

46.

Gazi Kemal

94 / 29

2. KAT

46.

İŞYERİ

269,22

47.

Gazi Kemal

94 / 29

3. KAT

47.

İŞYERİ

49,62

48.

Gazi Kemal

94 / 29

3. KAT

48.

İŞYERİ

49,62

49.

Gazi Kemal

94 / 29

3. KAT

49.

İŞYERİ

49,62

50.

Gazi Kemal

94 / 29

3. KAT

50.

İŞYERİ

49,62

51.

Gazi Kemal

94 / 29

3. KAT

51.

İŞYERİ

66,04

52.

Gazi Kemal

94 / 29

3. KAT

52.

İŞYERİ

143,61

53.

Gazi Kemal

94 / 29

3. KAT

53.

İŞYERİ

107,14

54.

   Gaybi Efendi

4408 /
7

Kütahya barosu hizmet evi

Tescil işlemleri devam etmektedir

ARSA

2.500,00

 

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 178

İlimiz merkez Sekiören Mahallesi 104 ada 21,22 ve 23 numaralı parsellerde bulunan taşınmazlar ile Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz merkez Parmakören Mahallesi 4923 ada 3 parsel, 4928 ada 1 parsel, 4928 ada 3 parsel, 5008 ada 11 parsel, 5008 ada 12 parsel, 5008 ada 13 parsel, 5008 ada 14 parsel, 5008 ada 15 parsel numaralı taşınmazların takas talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 Takas işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 179

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından 2023 yılı içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanan Çocuk Eğlence Merkezi giriş ücreti tarifesinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüzce 2023 yılı içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanan Çocuk Eğlence Merkezi giriş ücretlerinin aşağıdaki tablodaki belirtildiği şekliyle ücret tarifesinin belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

Çocuk Eğlence Merkezi Giriş Ücret Tarifesi

Kanuni Dayanak

Tarifede Uygulanacak Ölçüt

KDV Dahil Ücret

2464 Sayılı Belediye

Gelirleri Kanunu

0-2 Saat Giriş Ücreti

75 TL

Sonraki Her 1 Saat İçin Ek Ücret

25 TL

 

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 180

5393 sayılı Belediye Kanunu, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardıma Dair Kanun, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, Türkiye Afet Müdahale Planı ve Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmelik hükümlerine göre, afet öncesi, afet esnası ve afet sonrası çalışmaların yapılması amacıyla hazırlanan, T.C. Kütahya Belediye Başkanlığı Afet İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

T.C. Kütahya Belediye Başkanlığı Afet işleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağının daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 181

Belediye Meclisinin 03.05.2023 tarihli ve 152 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) bendi gereğince ilimizde isimsiz bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Alipaşa Mahallesi 1635, 1636 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Bestekâr Nilüfer ÖZKAN Sokak” isminin verilmesine,

           Vefa Mahallesi 6404, 6405, 6406, 6407, 6408 adalar arasında bulunan isimsiz caddeye “Şeyhoğlu Sadreddin Mustafa Caddesi” isminin verilmesine,

           Vefa Mahallesi 6405, 6406, 6407 adalar ile demiryolu arasında bulunan isimsiz sokağa “Gamze-1 Sokak” isminin verilmesine,

           Vefa Mahallesi 590, 6404 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Gamze-2 Sokak” isminin verilmesine,

           Vefa Mahallesi 6406, 6407 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Gamze-3 Sokak” isminin verilmesine,

           Vefa Mahallesi 6405, 6406 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Gamze-4 Sokak” isminin verilmesine,

           100.Yıl Mahallesi 272, 263, 264, 273, 279, adalar arasında bulunan isimsiz Sokağa “Gürbüz Sokak” isminin verilmesine,                                                                                                                 

           100.Yıl Mahallesi 272, 263/17, 263/18, 263/16, 273, 275, 270, 268, 269 adalar arasında bulunan isimsiz Sokağa “Dizdar Sokak” isminin verilmesine,

           Akkent Mahallesi 5277, 5278, 5279, 5283, 5284, adalar arasında bulunan isimsiz Sokağa “Eser-1 Sokak” isminin verilmesine,

           Akkent Mahallesi 5277, 5278, 5279, 5280, 5284, 5285 adalar arasında bulunan isimsiz Sokağa “Eser-2 Sokak” isminin verilmesine, 

           Akkent Mahallesi 5284, 5285 adalar arasında bulunan isimsiz Sokağa “Eser-3 Sokak” isminin verilmesine,                           

           Akkent Mahallesi   5280, 5281, 5282, 5283, 5284 adalar arasında bulunan isimsiz Sokağa “Eser-4 Sokak” isminin verilmesine,                           

           Akkent Mahallesi   3190, 3191 adalar arasında bulunan isimsiz Sokağa “Fatma Sunay Birsen Sokak” isminin verilmesine,                           

           Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 208, 209, 213 adalar arasında bulunan isimsiz Sokağa “Seyyah Sokak” isminin verilmesine,

          İşaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 182

Belediyemiz Müdürlükler arasında bütçe aktarımı yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Aşağıda belirtilen 28. Aktarma Cetvelinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

28.AKTARMA CETVELİ

SIRA

KURUM KOD

KURUM ADI

F.K

FONK KOD

EKO KOD

BÜTÇE TERTİBİ

İLAVE

TENZİL

1

46.43.02.45.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

5

04.5.9

05.04.

Hane Halkına Yapılan Transferler

1.000.000,00

 

2

46.43.02.45.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

5

04.5.9

03.07

 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

5.000.000,00

 

3

46.43.02.05

İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü

5

01.3.1

03.02.

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

 

6.000.000,00

 

TOPLAM        

6.000.000,00

6.000.000,00

 

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 183

Belediyemiz çalışanlarından emekliliğe hak kazanmış olan personellerin emeklilik tazminat ödemeleri için borçlanma yetkisi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Meclis Üyelerinden Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Ahmet ULUCA, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Hasan ALTAY, Mehmet Buğra BAYDAR, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR, Banu AKALINOĞLU, İlyas SİVRİ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Ali DUMAN, Osman VAROL’un (27) kabul oyları sonucunda;

          5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinin (e) bendi " Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapabilir." hükmü gereğince meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu (27 kişi) sağlandığından oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 184

İlimiz Göynükören Köyü ve Porsuk Köyündeki su abonelerinden alınan atık su bedelinin kaldırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz tarafından su temin hizmeti verdiğimiz Porsuk Çiftliği ve Göynükören Köyü su ücretleri üzerinden alınan Atıksu bedeli, belediyemiz kanalizasyon bağlantısı hizmeti verilemediğinden su bedeli içinden Atıksu bedelinin alınmamasına ve merkez mesken su tarifesinin uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 185

İlimiz merkez Siner Mahallesi 12-A pafta 153 ada 7 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Siner Mahallesi 12-A pafta 153 ada 7 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda; Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Ali DUMAN, Osman VAROL’un ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 186

İlimiz Merkez Bölcek Mahallesi 21.L.4 pafta 3954 ada 2 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 21.L.4 pafta 3954 ada 2 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kap  anır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Ali DUMAN, Osman VAROL’un ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 187

İlimiz Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.Ö.3 pafta 1359 ada 11 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.Ö.3 pafta 1359 ada 11 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Ali DUMAN, Osman VAROL’un ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 188

İlimiz Merkez Bölcek Mahallesi J23B10A4B pafta 3944 ada 20 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi J23B10A4B pafta 3944 ada 20 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun haritada belirtilen alanlarda uygulanmamasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.   

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 189

İlimiz Merkez Gaybiefendi Mahallesi 225 ada 46 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

         İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 225 ada 46 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun haritada belirtilen alanlarda uygulanması belediyeden şuan mevcut haliyle satın alındığı için, talebin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 190

Maltepe Parkı Doğal Sit Alanı-Sürdürebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanına yönelik hazırlanan koruma amaçlı imar planı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Maltepe Parkı Doğal Sit Alanı-Sürdürebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı uygun görülmüş olup; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanmak üzere Eskişehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna iletilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 191

İlimiz Merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 620 ada, 32 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Konut alanı fonksiyonlu Evliya Çelebi Mahallesi, 620 ada, 32 parselin doğu tarafından 5 m. yola terk olacak şekilde bu kesimde yolun genişliğinin 12 m. olarak düzenlenmesi; konut alanının batı kesimde bulunan 7 m.'lik yol alanına doğru  4 m. genişletilmesi; yeni oluşacak parsel sınırlarından itibaren doğu ve kuzey kesimde 2 m., batı kesimde 0 m., güney kesimde ise 5 m. bahçe alanları belirlenerek bina taban alanının (zemin kat) oturabileceği maksimum alanların planda gösterilmesi; zemin katın üzerinde tertiplenecek 4 adet yükselen blokların maksimum taban alanı sınırlarının ve bloklar arasındaki mesafenin planda gösterilmesi; kat adedinin 6 kat olarak düzenlenmesi; yapılacak binada batı, kuzey ve doğu kesimde açık-kapalı çıkma yapılamaz, güney kesimde 1.5 metre çıkma yapılabilir; parselin doğu kesiminde yola terk edilecek yaklaşık 337 m2 alan ile batı tarafında yoldan ihdas edilecek yaklaşık 194 m2 alanın, bedel ve alan farkı gözetmeksizin başa baş trampa edilmesi; parselin batı tarafındaki yolun, trafo alanı hariç olmak üzere, 7 m. genişlikte olacak şekilde park alanına doğru genişletilmesi; bu düzenleme nedeniyle azalan park alanına karşılık, söz konusu park alanının batı kesimde bulunan yol alanına doğru aynı miktarda genişletilmesine yönelik düzenlemeleri içeren nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 192

Çamlıca bölgesi ilave imar planlarının batı kesiminde yer alan Kocahasan Deresine yönelik DSİ görüşünde belirtilen koruma bandının (yapı yasaklı alanlar) uygulanması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Çamlıca bölgesi ilave uygulama imar planında Kocahasan Deresi’nin geçtiği kesimlerde; kanal, yol, park, trafo lejantlı alanlar bulunmaktadır. Bu alanların doğu tarafında uygulama imar planında 5 m. ön, 3 m. yan bahçe alanlı, TAKS: 0.20, KAKS: ----, Ayrık nizam 2 kat konut lejantlı alanlar bulunmaktadır. Bu alanların batı tarafında ise imar planı bulunmamaktadır. DSİ görüşünde belirtilen Kocahasan Deresi’nin mevcut yatağı ve her iki sahiline 10'ar metre koruma bandı (yapı yasaklı alanlar) bırakıldığında 3 adet konut adası ile 3 adet trafo alanı kısmen bahse konu koruma bandı içerisinde kalmaktadır. Kocahasan Deresi’nin koruma bandı içerisindeki yapı yasaklı alanda kalacağından ve koruma bandı içerisinde yapılaşmaya izin verilmemesi gerektiği belirtildiğinden dolayı söz konusu 3 adet trafo alanının bulunduğu sahalarda imar planlarının iptal edilerek bu alanların imar plansız hale getirilmesi; konut alanlarında ise varsa yapı ruhsatı alınmış parsellerin hakları korunmak kaydıyla Kocahasan Deresi’nin mevcut yatağı ve her iki sahilinde 10'ar metre koruma bandının (yapı yasaklı alanlar) uygulama imar planında ve imar plansız sahalarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 193

İlimiz Merkez Alipaşa Mahallesi, 7 pafta, 67 ada bölgesinde ve Servi Mahallesi, 19 pafta, 666 no.lu adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 194

İlimiz Merkez Hamidiye Mahallesi, 2731 ada, 139 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 195

İlimiz Merkez İshakseydi Mahallesi 174 ada 1 parsel alanının bir bölümünde imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Bu bağlamda söz konusu 174 ada 1 parsel alanının bir bölümünde Belediye Hizmet Alanı (İdari, Sosyal ve Kültürel Merkez) TAKS:0.50 KAKS:2.00, Yençok:16.50 metre yapılaşma koşullu alan, Ağaçlandırılacak Alan ve  yol alanı düzenlenmesine ve “174 ada 1 parsel numaralı taşınmazın vasfı mera olması nedeniyle 4342 sayılı Mera Kanununun 14. Maddesine göre Tahsis Amacı Değişikliği işlemlerinin gerçekleştirilmesi zorunludur.” şeklinde plan notu düzenlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı yapımının; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 196

İlimiz Merkez Perli Mahallesi 5674 ada 85 ve 87 parsel alanlarının kuzeyinde imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Söz konusu Perli Mahallesi 5674 ada 85 ve 87 parsel numaralı taşınmazların kuzeyinde dilekçe ekinde belirtilen alan kısmen Nazım ve Uygulama imar Planlarının dışında, kısmen de Uygulama İmar planları içerisinde yol alanında kalmaktadır. Perli Mahallesi 5674 ada 85 ve 87 parsel alanlarının içerisinden geçen 10 metrelik yol alanı iptal edilerek, taşınmazların kuzeyindeki kadastral yol alanına göre 10 metrelik yol alanı düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı yapımı uygun görülmüş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 197

İlimiz Merkez Geven Mahallesi 111 ada 1 parsel ve 112 ada 5 parsel alanlarının bir bölümünde imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Bu bağlamda Geven Mahallesi 111 ada 1 parsel alanının bir bölümünde 15 metrelik yol, 112 ada 5 parsel alanının bir bölümünde de 15 ve 10 metrelik yol alanı ve Ağaçlandırılacak Alan düzenlenmesine yönelik ve “111 ada 1 parsel ve 112 ada 5 parsel numaralı taşınmazların vasfı mera olması nedeniyle 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 14. Maddesine göre Tahsis Amacı Değişikliği işlemlerinin gerçekleştirilmesi zorunludur.” şeklinde plan notu düzenlenmesine yönelik, ilave 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı yapımı uygun görülmüş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 198

İlimiz Merkez Geven Mahallesi 112 ada 5 parsel alanının kuzeyinde imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Bu bağlamda söz konusu 112 ada 5 parsel alanının bir bölümünde 8 metrelik yol alanı, Ağaçlandırılacak Alan düzenlenmesine ve “112 ada 5 parsel numaralı taşınmazın vasfı mera olması nedeniyle 4342 sayılı Mera Kanununun 14. Maddesine göre Tahsis Amacı Değişikliği işlemlerinin gerçekleştirilmesi zorunludur.” şeklinde plan notu düzenlenmesine yönelik, ilave 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı yapımı uygun görülmüş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 199

İlimiz Merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 1829 parsel alanının güney kesiminde yol alanı imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Söz konusu 2. Sınıf Atık Depolama Tesisi alanının yola cephesini sağlamak amacı ile; kadastral yola bağlantı sağlayacak şekilde 10 metrelik yol alanı düzenlenmesi; düzenlenen yol alanının Orman alanı içerisinde olmasından dolayı, Orman Alanlarında yol alanları için, izin ve irtifak haklarının alınması gerekmektedir şeklinde plan notunun oluşturulmasına yönelik 1/1000 Uygulama İmar planının; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 200

Üniversite Karşısı Kavşak alanının kuzeyinde Kirazpınar, Andız mahallelerinde J23B03B2C-3B, J23B04A4A4B-4C4D-1C-1D paftalarda 3356 ve 3356-A işlem numaralı imar planına askı süresinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Enerji İletim Hattının işlenmesi, direk yerlerinin Teknik Altyapı (Direk Yeri) olarak işaretlenmesi, İmar Plan notlarına Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yapım (EKAT) Yönetmeliğinde belirtilen emniyet mesafelerine göre uygulama yapılmasına teminen “Enerji İletim Hattı güzergahına isabet eden kısımlarda 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yapım Yönetmeliğine uyulacaktır  ve “Enerji iletim hattına ait emniyet koridorundaki yapılaşmalar öncesinde TEİAŞ görüşü alınacaktır” şeklinde maddelerin plan notlarına eklenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 201

İlimiz Merkez Enne Mahallesi, 249 ada 1,2,3,4,5 parsel alanlarına yönelik kamu yararı kararı alınması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Yukarıda açıklanan nedenlerle; Kütahya, Merkez, Enne Mahallesi, 249 ada, 1,2,3,4 ve 5 parseller alanlarında (6054 m²/ 0,6054 ha) büyüklüğündeki sahada imar planı değişikliği amacıyla 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. maddesinin (d) bendi gereğince “Kamu Yararı Kararı” alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 202

İlimiz Merkez Cedit Mahallesi, 4970 ada 1 parselin doğusunda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Cedit Mahallesi, 4970 ada, 1 parselin doğusundaki park alanına yönelik; "Park alanın kuzeyindeki kısmında 35 m² büyüklüğünde yençok:4.50m, 1 kat olacak şekilde Muhtarlık Hizmet Binası yapılabilir." şeklinde plan notu düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanması işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Ali DUMAN, Osman VAROL’un ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

Karar No: 203

İlimiz Merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 2256 ada, 22 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 2256 ada, 22 parsel bölgesinde, site giriş kapısının olduğu kesimde konut alanına birleşik olacak şekilde, batı kesimde bulunan 30 m.'lik yola bağlantı sağlayacak şekilde yol alanı düzenlenmesi; azalan park alanına karşılık yaklaşık 660 m uzaklığında Bölcek Mahallesi 4985 ada 1 parselin batısında imar planında yol alanında 220 m² büyüklüğünde park alanı düzenlenmesine; yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 33. MADDESİ:

Karar No: 204

İlimiz Merkez Zığra Mahallesi 112 ada 3 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Söz konusu Zığra Mahallesi 112 ada 3 parselde Kuran Kursu (Kuran Kursu dışında diğer ibadet yeri ile ilgili tesisler yapılamaz.), TAKS: 0.35 KAKS: 1.75, Yençok: 12.50 (3 Kat), 3, 5 ve 6,25 metre yapı yaklaşma mesafeli şeklinde düzenlenmesine yönelik; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Ali DUMAN, Osman VAROL’un ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 34. MADDESİ:

Karar No: 205

İlimiz Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 806 ada 15 parsel ve 1836 ada 161 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Söz konusu Yıldırım Beyazıt Mahallesi 806 ada 15 parsel ve 1836 ada 161 parsel konut lejantlı alanının, Bitişik nizam 4 kat ticaret+konut lejantlı alanına dönüştürülmesine ve “Yapı yoğunluğu değişmemek amacıyla, plan değişikliğinden önceki bahçe mesafeleri aynen uygulanacak olup, bu bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz.” şeklinde plan notunun düzenlenmesine yönelik; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 35. MADDESİ:

Karar No: 206

İlimiz Merkez Siner Mahallesi 5960 ada 21 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Söz konusu Siner Mahallesi 5960 ada 21 parselin Sağlık Tesisleri Alanı TAKS:0,40, KAKS:1.50, Yençok:36.50 m. 5 ve 10’ar metre yapı yaklaşma mesafeli düzenlenmesine yönelik; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 36. MADDESİ:

Karar No: 207

İlimiz Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2659 ada 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 37. MADDESİ:

Karar No: 208

İlimiz Merkez Perli Mahallesinde, Katı Atık Bertaraf Tesisleri Alanının kuzey kesiminde, J24A07A2B, J24A07B1A–1B–1C–1D paftalarda, Küçük Sanayi Sitesi Alanları Bölgesinde, imar planı revizyonu ve ilave imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;  

Perli Mahallesi, 4597/1, 4598/1, 4600/1, 4602/1, 4608/1; parsellerdeki park alanları bölgelerinde, 10'ar metre yapı yaklaşma mesafeli, parsel alanı 500 m2’den az olamaz plan notlu, Küçük Sanayi Sitesi Alanları (Bitişik Nizam–2 kat (yençok: 8.50 m.), TAKS: 0.40, KAKS: 0.80), yol sahalarının düzenlenerek, kaldırılan park alan miktarı azaltılmadan, 4600, 4608, 5629, 5630 ada bölgelerinde, park, yol,   10'ar metre yapı yaklaşma mesafeli , parsel alanı 500 m2 den az olamaz plan notlu, Küçük Sanayi Sitesi Alanları (Bitişik Nizam – 2 kat (yençok: 8.50 m.), TAKS: 0.40, KAKS: 0.80)  düzenlenmesi, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün 31.05.2023 tarih, 9365 sayılı yazısında belirtilen hususlar da dahil edilerek  plan hüküm ve notlarının oluşturulması, yönlerindeki, 12.3 ha.lık: uygulama; imar planı değişikliği ile ilave imar planı ve ilgili nazım; imar planı değişikliği ile ilave imar planının; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 38. MADDESİ:

Karar No: 209

İlimiz Merkez Siner Mahallesinde, 5960 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Yeterli cephe genişliği sağlanması için 10 metrelik yolun güneye doğru devam ettirilmesi, bu yol çevresinde 5 metre yapı yaklaşma mesafelerinin oluşturulması, Siner Mahallesi, 5960 ada, 3,4 parsel alanlarında, YENÇOK=12.50 m. (3 kat) belirlenerek,  konut alanı ve park  tarafındaki 15 metre yapı yaklaşma mesafesinin 6.25 metre olarak düzenlenmesi, söz konusu parsellere birleşik parsel alanlarında tevhid işlemlerinin yapılabilmesi, uygulamada tereddüt oluşturmaması için Yüksek Öğretim Tesisleri Alanının (Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genişleme Alanının) kuzeydoğu köşesi park alanına dönüştürülerek, Yüksek Öğretim Tesisleri Alanına (Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkez Yerleşke Alanına)dönüştürülmesi; yönlerindeki, uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 39. MADDESİ:

Karar No: 210

İlimiz Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2998 ada alanının doğusundaki yol, otopark ve pasif yeşil alanlarla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Karayoluna kenarında bulunan; 2998 ada alanının doğusundaki, yol alanının dönüş kısmının otopark alanına girecek şekilde yumuşatılması, azalan 160 m2’lik otopark alanının daha doğuda kuşuçumu 100 metre mesafede pasif yeşil alanda düzenlenmesi; yönlerindeki, uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR, Banu AKALINOĞLU’nun çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 40.MADDESİ:

Karar No:211

Belediyemizin de üyesi olduğu, UNESCO Yaratıcı Şehirler Zanaat ve Halk Sanatları Alt Ağı'nın üyelerini daveti üzerine Manises/İSPANYA’da düzenlenecek olan seramik festivaline katılım için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK, Etüd Proje Müdürü Mehmet ZENCİ ve Etüd Proje Müdürlüğü personeli Hazal BABUR'un yurtdışı görevlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK, Etüd Proje Müdürü Mehmet ZENCİ ve Etüd Proje Müdürlüğü personeli Hazal BABUR'un 14.07.2023-19.07.2023 tarihleri arasında Manises/İSPANYA'da düzenlenecek Seramik Festivali'ne katılım sağlamak üzere yurtdışına görevlendirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 41.MADDESİ:

Karar No:212

İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Jeolojik-Jeoteknik Etüt Yapımı İşi İçin İller Bankası AŞ’den Kredi Kullanılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Meclis üyelerinden Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Ahmet ULUCA, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Hasan ALTAY, Mehmet Buğra BAYDAR, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR, Banu AKALINOĞLU, İlyas SİVRİ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Ali DUMAN, Osman VAROL’un (27) kabul oyları sonucunda;

           5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinin (e) bendi " Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapabilir." hükmü gereğince meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu (27 kişi) sağlandığından oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 42.MADDESİ:

Karar No: 213

İlimiz Merkez Gaybiefendi mahallesi 229 ada 63 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;   

Gaybiefendi Mahallesi 229 ada 63 parsel alanında Ticaret alanı, Taks:0.27, Kaks:0.50 yencok:5.50 metre, parselin doğu ve kuzey kesiminden 5 metre, Karayolu kenarından 25 metre, batı kesiminden 10 metre yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi azalan park alanı ve artan yoğunluğa karşılık kuş uçumu yaklaşık 1480 metre uzaklıkta bulunan İnköy Mahallesi 5456 ada 115 parsel alanında yürürlük imar planında park alanında bulunan alandan;  3865 m2’lik azalan park alanına karşılık ve kullanılacak olan ticaret yoğunluğunu karşılamak için emsalin  %40'ı olacak şekilde 773 m2, toplamda 4638 m2 karşılık park alanından gösterilmesi; şeklindeki 1/5000 Nazım imar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Ali DUMAN, Osman VAROL’un ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 43.MADDESİ:

Karar No:214

İlimiz Merkez İnköy Mahallesi 4581 ada 382 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;  

Alanda düzenlenen vaziyet planına göre; arazinin halihazır ve topografig yapısından, Enerji İletim hattından dolayı daha düzgün yapılaşmaların oluşabilmesi amacı ile; parsel alanının kuzeybatı ve kuzeydoğu kesiminde 15 metrelik yapı yaklaşma mesafelerinin 10 metre olarak düzenlenmesi yönlerindeki 1/1000 Uygulama İmar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Belediye Meclis 1.Başkan Vekili

Abdullah DAMCI

Kâtip

Özgür MUSLU

Kâtip

Serda BAL YILDIZ