T.C.

 

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

MECLİS TOPLANTISI

 

KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi

05.10.2022

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

4. Dönem, 9.Olağan, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA,
Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Ahmet ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet
ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Hasan ALTAY, Elif DEMİRELLİ,
Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami
KAPLAN, Hatice YAKAR, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR,
İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ali DUMAN

 

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

Meclis Üyelerinden Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Fuat GÖKÇE, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ın izin dilekçesinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve;

-İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, 3468 ada 1-2-3 ve 4 parsel alanının bir bölümünde, Ceza İnfaz Kurumu Alanının kuzeyinde yol alanı düzenlenmesine yönelik imar planı yapımı,

-İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2968 ada, 2 parsel alanı ile ilgili imar planı değişikliği,

            -İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi J23B10B2D paftada bulunan Resmi Kurum Alanı (İdare Mahkemesi Alanında) yapılacak uygulamalar,

-İlimiz merkez Gazi Kemal Mah. Ahierbasan Caddesi No:26'da bulunan Taziye Evi'nin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 76. maddesine istinaden, Kent Konseyine tahsis edilmesi talebi,

-İnsanların zamanını kültür ve sanat alanlarında değerlendirebilmeleri, aynı zamanda ileriye dönük yararlı bir eğitim alabilmeleri için, müzik, resim, halk oyunları, tiyatro vb. alanlarda akademik seviyede eğitim vermek üzere belediyemiz bünyesinde faaliyet göstermesi amacıyla, 5393 Belediye Kanunu'nun 14. maddesine istinaden, Kütahya Belediyesi Kültür Sanat Akademisi'nin kurulabilmesi hususunda Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK'a yetki verilmesi,

-Müdürlükler arası bütçe aktarımı yapılması,

-Mülkiyeti Belediyemize ait olan İnköy Mahallesi 5582 parselde bulunan T-19 numaralı işyerinin tasarruf şeklinin belirlenmesi,

Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 341

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK ve Etüd Proje Müdürü Mehmet ZENCİ'nin Güney Kore/Daejon'da düzenlenecek Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı'nın (UCLG) 7. Dünya Kongresi kapsamında Yönetim kurulu Toplantısı, Genel Kurul Toplantısı ve Dünya Konseyi Toplantısı'na katılım sağlamak üzere görevlendirilmeleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK ve Etüd Proje Müdürü Mehmet ZENCİ'nin 11.10.2022-16.10.2022 tarihleri arasında  Daejon/GÜNEY KORE'de düzenlenecek Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı'nın (UCLG) 7. Dünya Kongresi kapsamında Yönetim kurulu Toplantısı, Genel Kurul Toplantısı ve Dünya Konseyi Toplantısı'na katılım sağlamak üzere görevlendirilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 342

Belediye meclisinin 07.09.2022 tarih ve 311 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Denetimli Özel Halk Otobüslerinin fiyat tarifesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Belediyesinin 14.01.2022 tarih ve 44 sayılı Meclis Kararı ile Mücavir alan içerisinde hizmet vermekte olan 287 Halk otobüsü için araç başına aylık 300,00 TL (üçyüz TL) destek verilmesi kabul edilmişti. Buna ek olarak 01 Ekim 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Devlet ve Belediyemiz tarafından verilen 300,00 TL (Üçyüz)  destek düşüldükten sonra kalan tutarın araç başına ödenmesine;

           Türkiye Cumhuriyeti Kütahya Belediyesi tarafından ödenerek destek verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

Tarife adı

Ücret Tarifesi

Tam Biniş

6,25 TL

İlkokul-Lise

3,75 TL

Üniversite

4,75 TL

Üniversite İkamet Kart

4,00 TL

Kare Kodlu Bilet

7,50 TL

Aktarma

2,50 TL

Üniversite içinde 16 No.lu Hat

2,00 TL

 

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 343

Belediye meclisinin 07.09.2022 tarih ve 340 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Murat Taksi durak ismi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Murat Taksi durak isminin değiştirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 344

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 56. maddesince yol kenarında park eden araçlardan alınan Araç İşgaliye Harçları konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 345

T.C. Kütahya Belediyesi Karayolu Yolcu Terminali Ücret Tarifesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 346

İlimizde kurulması planlanan Elektronik Denetleme Sistemi kurulumunun finansmanının sağlanması amacıyla İller Bankasından veya İller Bankasından alınacak teminat mektubuyla kamu/özel bankalardan ya da gayrimenkul karşılığı kamu/özel bankalardan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68/e maddesi gereğince kredi kullanılması için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

17.000.000,00 TL (OnyediMilyonTL) kredi kullanılması için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda;

          Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ali DUMAN’nın (3)  ret oylarına karşılık;

          Prof. Dr. Alim IŞIK, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Ahmet ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Hasan ALTAY, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR (22)  kabul oyları sonucunda;

        5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinin (e) bendi "Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir." hükmü gereğince meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu (22 kişi) sağlandığından oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 347

Belediye meclisinin 07.09.2022 tarih ve 308 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile alakalı araç, iş makinası ve diğer ekipmanların 2022 yılı güncel kiralama birim fiyatları konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yükselen Maliyetler ve artan yakıt fiyatları nedeniyle Belediye Gelir Tarifesinde yer alan ve aşağıdaki tabloda detayları verilen, iş makinaları kiralama bedelleri fiyatlarının aşağıda belirtildiği şekliyle güncellenerek uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

2022 YILI İŞ MAKİNELERİ KİRALAMA BEDELİ BİRİM FİYATLARI

Gelir
 Kodu

Gelirin Yasal Dayanağı
(Kanun, Tüzük, Yönetmelik vb.)

Tarife Konusu

2022 yılı tarife

(KDV Hariç)

KDV
Oranı

2022 yılı tarife
 (KDV Dahil)

13.

Makine İkmal Birimi İş Makineleri Kiraları

13.1.

İş Makineleri Kiraları

13.1.1.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi

Lastik Tekerlekli Yükleyici

TL/Saat

732,74

18,00%

864,63

13.1.2.

2465 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi

Paletli ekskavatör (Nakliye Hariç)

TL/Saat

860,73

18,00%

1.015,66

13.1.3.

2466 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi

Dozer (Nakliye Hariç)

TL/Saat

1.626,97

18,00%

1.919,82

13.1.4.

2467 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi

Kazıcı Yükleyici

TL/Saat

656,29

18,00%

774,42

13.1.5.

2468 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi

Greyder

TL/Saat

734,72

18,00%

866,97

13.1.6.

2469 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi

Silindir (Nakliye Hariç)

TL/Saat

605,38

18,00%

714,35

13.1.7.

2470 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi

Sepetli gezer platform aracı

TL/Saat

485,77

18,00%

573,21

13.1.8.

2471 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi

Kamyon (DAMPERLİ)

TL/Saat

606,76

18,00%

715,98

13.1.9.

2472 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi

Su Tankeri

TL/Saat

608,39

18,00%

717,90

13.1.10.

2473 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi

Asfalt Kesme makinası  (Nakliye Hariç)

TL/Saat

173,16

18,00%

204,33

13.2.

Trayler (TIR)

13.2.1.

2478 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi

Her Türlü İş makinasının Belediye sınırları içinde nakli (50 km yük ile gidiş - 50 km yüksüz dönüş)

TL/50km

1.536,17

18,00%

1.812,68

13.2.2.

2479 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi

Belediye sınırları dışında (50 km yük ile gidiş - 50 km yüksüz dönüş)

TL/50km

1.332,25

18,00%

1.572,06

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 348

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların değerlemesinin arsa, konut ve işyeri yapılması için biri inşaat mühendisi olmak üzere en az üç kişi ve tek sayıdan oluşan Kıymet Takdir Komisyonu üyelerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların değerlemesinin yapılması için 7 kişiden oluşan Kıymet Takdir Komisyonu kurulmasına,

           Kıymet Takdir Komisyonunda görev almak üzere;

           1- Süleyman ÇANKAYA,

           2- Abdullah ERTEKİN,

           3- Mahmut ÖZTAŞ,

           4- Dilek ASLAN

           5- Kemal KAYIHAN,

           6- Ertuğrul CEVAHİR ,

           7- Enver YURT’un seçilmelerine;

           işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 349

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz merkez Pirler Mahallesi 2989 ada, 79 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili olarak Bacacılar İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Otomotiv Petrol Tekstil Ürünleri Gıda Ticaret A.Ş. tarafından alınan CYE7GAGCR belge numaralı 65,00 m2 yüzölçümlü olarak alınan ve daha sonrasında Kütahya İdare Mahkemesinin 21.05.2021 tarihli ve 2020/139 Esas sayılı ara kararı ile 184,43 m2 olarak yenilenen yapı kayıt belgesine istinaden yapılacak iş ve işlemlere ilişkin olarak 5393 sayılı Kanunun 18'inci maddesi e bendi gereğince tüm işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu taşınmaz ile ilgili iş ve işlemler için 5393 sayılı Kanunu'nun 18'inci maddesi e bendi (Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 350

İlimiz Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2583 ada, 26 parseldeki taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işletilmek üzere 5+5 yıllığına (toplamda 10 yıllığına) ihale yoluyla kiraya verilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre 5+5 yıllığına toplamda 10 yıllığına kiralama veya kat karşılığı yapım modeli ile ihale edilebilmesi için  Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 351

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi (Hilalkent) 4612 ada 2 parsel no.lu taşınmaz üzerinde bulunan Yamantürk Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Hizmet Binasının tamamının veya bir kısmının kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi ile 75. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince Sağlık Bakanlığı adına Kütahya İl Sağlık Müdürlüğüne sağlık hizmetlerinin devamı için “sağlık tesisi” olarak kullanılmak üzere yapılacak tüm husus ve işlemler için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 İlimiz Merkez Parmakören (Hilalkent) Mahallesi 4612 ada 2 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan Yamantürk Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Hizmet Binasının tamamının veya bir kısmının Sağlık Bakanlığı adına Kütahya İl Sağlık Müdürlüğüne, kamu hizmetlerinde kullanmak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18'inci maddesi (e) bendi ve 75'inci maddesi (d) bendi hükümleri gereğince söz konusu taşınmazlar ile ilgili Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünün taleplerine ilişkin tüm husus ve işlemler (sözleşme/protokol vb.) için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 352

Yedi Göller Rekreasyon Alanı Yapım İşine yönelik finansal desteğin oluşturulması amacıyla İller Bankası veya İller Bankasından alınacak teminat mektubu yada gayrimenkul teminatı karşılığında Kamu/Özel Bankalardan, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesi hükümleri gereğince kredi kullanılmasına yönelik ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanımız Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK' a yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

70.000.000,00 TL. (YetmişMilyonTürkLirası) İller Bankası veya İller Bankasından alınacak teminat mektubu yada gayrimenkul teminatı karşılığında Kamu/Özel Bankalardan kredi kullanılmasına yönelik ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanımız Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK' a yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda;

Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ali DUMAN’nın (3)  red oylarına karşılık;

Prof. Dr. Alim IŞIK, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Ahmet ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Hasan ALTAY, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR (22)  kabul oyları sonucunda;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinin (e) bendi hükmü gereğince meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu (22 kişi) sağlandığından oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 353

Belediyemizin ortağı olduğu Kütahya Yoncalı Dübecik Kaplıcaları İşletmesi A.Ş.’nin sermaye artırımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Türk Ticaret Kanununun 461'inci maddesi hükmüne göre rüçhan hakkını kullanım hakkına istinaden belediyemizin sermaye artışı için hisse oranınca üzerine düşen sermaye artırım tutarını 1/4'ü Halk Bankası Kütahya Şubesi TR220001200952700010260549 IBAN numaralı hesaba sermaye artırım bedeli olarak bloke  ettirmesi ve bloke yazısı ile ödeme dekontlarının KÜTAHYA YONCALI DÜBECİK KAPLICALARI İŞLETMESİ A.Ş.'ye ibraz edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 354

İlimiz Merkez Siner Mahallesi 17.Ö.2 pafta, 36 ada, 16 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Siner Mahallesi 36 ada 16 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmamasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 355

İlimiz Merkez 30 Ağustos Mahallesi, 101 pafta, 524 ada, 9 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Otuz Ağustos Mahallesi 524 ada 9 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmamasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 356

Kütahya Kent Meydanındaki binaların, dış cephelerinin iyileştirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 357

İlimiz merkez Çalca Mahallesi, 6120 ada, 3 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Çalca Mahallesi 6120 ada 3 parsel alanında Sanayi alanı ve sosyal teknik altyapı alanı olarak imar planı yapılmıştı. Ancak; kadastro ve orman çalışmalarından sonra 6120 ada 3 parsel alanının güney kesiminin orman sınırına dahil edildiği görülmüş olup; sanayi alanlarının orman sınırından çıkararak düzenlemenin yapılması yönlerindeki Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 358

İlimiz merkez İnköy Mahallesi sanayi alanlarının batısında bulunan Konut Dışı Kentsel İş Alanı Bölgesinde 18. madde imar uygulama sınırının kaldırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 06.01.2021 tarih 18 sayılı kararı ile onaylanan; İnköy Mahallesi J24A1D4B pafta bölgesinde onaylanan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Bölgesine 18. madde imar uygulaması yapılabilmesi için planda belirlenen ancak; ucu açık bırakılan 18. madde imar uygulama sınırının imar uygulamaları yapılması sırasında sorunlar oluşturmaması için 18. madde imar uygulama sınırının kaldırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 359

Belediye Meclisimizin 03.08.2022 tarih 298 sayılı kararı ile onaylanan İnköy Mahallesi 5279 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Bahse konu imar planı değişikliği yapılan alanda belirlenen trafo alanının vaziyet planının etkilemesi, trafo alanının yerinde yapılması sebebiyle TOKİ’nin talep ettiği şekilde İnköy Mahallesi 5279 ada 1 parsel alanında trafo alanının düzenlenmesi yönlerindeki 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 360

İlimiz Zığra, İkizüyük ve Ağaçköy (Etrafışehir Ağaçköy) Mahalleleri Yerleşik alanlarına ait imar planlarının bulunduğu bölgede kadastro yenilemesi sonucu oluşan kayıklıkların giderilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bu bağlamda Söz konusu Zığra, İkizüyük ve Ağaçköy (Etrafışehir Ağaçköy) Mahalleleri Yerleşik Alanlarına ait Uygulama İmar Planlarında belirtilen 18. madde İmar Uygulaması Yapılmasının Zorunlu Olduğu Alan sınırındaki ve imar hatlarındaki kayıklıkların kadastro yenileme çalışmalarına göre düzenlenerek uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 361

İlimiz merkez Ağaçköy (Etrafışehir Ağaçköy) Mahallesi, 1645 parsel alanında ve bu alanın kuzeybatısında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bu bağlamda Ağaçköy (Etrafışehir Ağaçköy) Mahallesi 1645 parseli 18. Madde İmar Uygulaması Yapılmasının Zorunlu Olduğu Alan sınırının dışında bırakılarak, alanının bulunduğu bölgede Yol, Park ve Ağaçlandırılacak alan, bu alanın kuzeybatısında da Ayrık Nizam 4 kat, TAKS:0.25 KAKS:1.05 yapılaşma koşullu 3 metre yan bahçe, 5 metre ön bahçe mesafeli konut alanı düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına;

           Ayrıca söz konusu alanda belirtilen 18. madde imar uygulaması yapılmasının zorunlu olduğu alan sınırındaki ve imar hatlarındaki kayıklıkların kadastro yenileme çalışmalarına göre düzenlenerek uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 362

İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 222 ada, 152 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Talep edilen imar planı değişikliğinin yapılması halinde imar planında bulunan Sosyal Altyapı Alanlarının miktarı azalacak olup, yapı ve nüfus yoğunluğu artacaktır. Açıklanan nedenlerle Gaybi Efendi Mahallesi, 222 ada, 152 parsel alanında nazım ve uygulama imar planında bulunan Park/Rekreasyon Alanının Bitişik nizam 2 kat konut alanına dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 363

İlimiz merkez Enne Mahallesi, 199 ada, 3 parselde bulunan Tatil Köyü Alanında ifraz koşullarının belirlenmesine yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar planında bulunan Tatil Köyü Alanı için ifraz koşullarının belirlenmesi amacıyla Yoncalı kuzey kesimi Turizm Tesis Alanları İmar Planı Plan Notlarına; “Tatil Köyü Alanı minimum parsel cephesi 80 metre, minimum parsel derinliği 100 metre, minimum parsel büyüklüğü 10.000 m2 koşullarıyla ifraz edilebilir.” şeklinde plan notu eklenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 364

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 9 pafta, 56 ada, 11 parsel alanında ve Mecidiye Mahallesi, 11 pafta, 25 ve 37 no.lu adalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 29.09.2022 tarih ve 6992 sayılı kararı ile tashihatla uygun görüldüğü şekilde; Mecidiye Mahallesi, 11 pafta, 25 ve 37 no.lu adalar bölgesinde Bitişik nizam 3 kat konut alanları ve yol alanlarının bulunduğu sahada 2.257 m2 büyüklüğünde Pazar Alanı (Yençok: 6.00 m. (1 kat), batı ve doğu kesimde 3'er m. yapı yaklaşma mesafesi, diğer kesimlerde yapı yaklaşma mesafesi aranmayacaktır, TAKS-KAKS aranmayacaktır) lejantlı alan düzenlenmesi; “Pazar Alanında bodrum katlarda otopark ve pazaryeri yapılabilir. Bu durumda bodrum katlarda çekme mesafesi aranmaz. Pazar Alanı için detaylı bir mimari tasarım projesi hazırlandıktan sonra uygulamaya geçilecektir.” şeklinde plan notu düzenlenmesi; yol genişliği kuzey ve güney kesimde yaklaşık 5 m. iken 8 m. olacak şekilde düzenlenmesi; Alipaşa Mahallesi, 9 pafta, 56 ada, 11 parselin Kentsel Sit sınırları dışında kalan bölümünün Meydan Alanı olarak düzenlenmesi; “Projesi Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun görülmesi kaydıyla; 56 ada, 11 parsel alanında (parselin Kentsel Sit alanında kalan bölümü de dahil olmak üzere) maksimum 500 m2 büyüklüğünde ticari tesisler yapılabilir. Ticari tesisler için Yençok: 4.50 m., yapı yaklaşma mesafesi aranmayacaktır, TAKS-KAKS aranmayacaktır. Meydan için detaylı bir kentsel tasarım projesi hazırlandıktan sonra uygulamaya geçilecektir. Meydan, somut kültür varlıklarının görünebilirliğine ve algılanabilirliğine olumlu katkılar yapacak şekilde tasarlanacaktır. Alan çevresindeki Kültür varlıkları arasında yaya dolaşımı anlamında bağlantısallık (ilişkisellik) gözetilecektir. İhtiyaç halinde Meydan Alanında yeraltı otoparkı yapılabilir.” şeklinde plan notu düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 365

İlimiz merkez İstiklal Mahallesi, tescilli Ahi Evren Sultan Türbesi bitişiğinde yer alan 440 ada 1-2-3 no.lu parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 29.09.2022 tarih ve 6987 sayılı kararı ile uygun görüldüğü şekilde; Tescilli parsel alanları olduğundan dolayı her türlü inşai ve fiziki müdahalede koruma bölge kararı gerektiği için herhangi bir yapılaşma koşulu (TAKS; KAKS, yençok vb.) belirtilmeden; İstiklal Mahallesi, 440 ada, 1 ve 2 parseller alanında; “Ahi Evren Türbesi ve Bahçesi” lejantlı alan ve 440 ada 3 parsel alanında ise park alanı ve söz konusu parseller bölgesinde yol alanı düzenlenmesi ve “projesi, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun görülmesi kaydıyla Ahi Evren Türbesi ve Bahçesi lejantlı alanda ilave, yeni yapı yapılabilir” şeklinde plan notu düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 366

İlimiz merkez Okçu 241 ada, 1 ve 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Okçu Mahallesi, 241 ada, 1 ve 2 parsellerde bulunan konut lejantlı alanda; 241 ada 1 parsel alanının yaklaşık 100 m²’sinde ve 241 ada 2 parsel alanın da yaklaşık 20 m²sinde yol alanı düzenlemesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 367

İlimiz merkez Enne Mahallesi 200 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 368

Belediye Meclisimizin 03.08.2022 tarih, 285 sayılı kararıyla,  Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 1882 ada, 280 ile 282 parseller, 577 ada, 281, 290 ve 689 parseller ile ilgili onaylanan 3278 işlem numaralı, imar planı değişikliklerinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün, 19.08.2022 tarih, 4383149 sayılı yazısıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binası için kullanılacak tip projenin, imar plan değişikliği onaylanan alana uygulanamayacağının anlaşıldığı hususu açıklanarak, söz konusu imar planı değişikliklerinin iptal edilerek eski durumuna döndürülmesi, istenmiştir.

Bu bağlamda, Belediye Meclisimizin 03.08.2022 tarih, 285 sayılı kararının ve ilgili Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 1882 ada, 280 ile 282 parseller, 577 ada, 281, 290 ve 689 parseller ile ilgili onaylanan 3278 işlem numaralı, imar planı değişikliklerinin iptal edilerek; değişiklikten önceki imar planlarının belirlenmesine işeretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 369

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi; 47 ada, 65, 133, 135 parseller ile 634 ada, 136, 147 parseller bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu Resmi Kurum Alanında bulunan plan notundan dolayı Kütahya İdare Mahkemesi Başkanlığı ve Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden görüşlerin alınması kayıtlarıyla, 634 ada 136 parsel alanının tamamında, 47 ada, 135 parsel alanının imar planında yol alanı haricindeki bölümünde, 47 ada, 65 parsel alanının da güney bölümünde olacak şekilde; (Ayrık Nizam – 2 kat (8.00 m.), TAKS: 0.55, E(KAKS): 1.10 ) 3 ve 5'er metre yapı yaklaşma mesafeli Ticaret Alanının düzenlenmesi, “Ticaret Alanında; sosyal, kültürel tesisler yapılacaktır ve emsalin en az % 30 u sosyal, kültürel tesisler için kullanılacaktır. Sosyal, Kültürel Tesislerde; Kütüphane, Halk Eğitim Merkezi, Sergi Salonu, Kreş, Kurs, Yurt, Çocuk Yuvası, Yetiştirme Yurdu, Yaşlı ve Engelli Bakımevi, Rehabilitasyon Merkezi, Toplum Merkezi, Şefkat Evleri v.b. fonksiyonlar yer alabilir. Hiçbir şekilde çatı katı ve asma kat yapılamaz. İfraz Yapılamaz. Belirtilmeyen hususlarda Kütahya imar planları plan hükümleri ve notları geçerlidir.” şeklinde plan notlarının oluşturulması, batı kesimde yol ve otopark alanlarının düzenlenmesi, doğu kesimde otopark alanının tasarlanması, azalan park alanının karşılanması amacıyla kuşuçumu yaklaşık 1.2 km mesafede Hamidiye Mahallesi, 773 ada bölgesinde ağaçlandırılacak alanda park alanı düzenlenmesi yönlerinde imar planı değişikliklerinin yapılması, imar planı değişikliklerinin onaylanması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Eskişehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna iletilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 370

Trafo Alanları ile ilgili Plan Hüküm ve Notunun düzenlenmesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 2652 adanın güneyindeki ve 1835 adanın batısındaki park alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Uygulama imar planlarında belirlenen; yapılaşması gerçekleşen, gerçekleşecek; trafo yapıları, alanları hakkında;

a. Trafo yapıları ve alanı ile ilgili kurum olan; TEDAŞ, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. v.b kurum tarafından; trafo yapılarından itibaren 1'er metre mesafede; yapılaşması gerçekleşen trafo yapılarının bulunduğu sahalarda; yol olması ve yeterli alan bulunmaması durumunda; bu mesafe kısıtlanarak, Belediyemizin sorumlu olduğu yeşil alanlarda v.b ise ilgili Müdürlüğümüzden görüş alınarak; konut, ticaret, sanayi, turizm v.b alanlar ile eğitim, sağlık, ibadet, bha, resmi kurum v.b kullanım alanlarına birleşik bölümlerde trafo alanı sınırından itibaren; 1.80 m. yüksekliğinde ucu kapalı tel çit yapılması, gerekmektedir.

b. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından; trafo alanından itibaren 10 metre mesafede olacak şekilde oyun alanlarının kısıtlanması gerekmektedir. Şeklinde düzenlenmesine ilişkin, nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 371

İlimiz merkez Siner Mahallesi 115 ada 12 parsel de imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu Siner Mahallesi 115 ada, 12 parselde; yan bahçe mesafesi 2.48 metre ve 3.03 metre, arka bahçe mesafesi 11.07 ve 11.12 olarak değişikliğin yapılması ve “Yıkılıp yeniden yapılanmada, yeni yapı ve inşaat alanı artışı da dahil olmak üzere ilave yapı ruhsatlarında, değişiklikten önceki imar planına göre bahçe mesafelerinin uygulanması gerekmektedir.” şeklinde plan notu düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Yusuf SÖKMEN, Mehmet ÖZKARA ve Özgür MUSLU'nun ret; Hasan ALTAY'ın  çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

Karar No: 372

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1873 ada 490 parsel imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 33. MADDESİ:

Karar No: 373

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, 3468 ada 1-2-3 ve 4 parsel alanının bir bölümünde, Ceza İnfaz Kurumu Alanının kuzeyinde yol alanı düzenlenmesine yönelik imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Bu bağlamda Parmakören Mahallesi 3468 ada 1-2-3 ve 4 parsel alanlarının bir bölümünde 26 metrelik yol alanı düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapımının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına;

Söz konusu yol alanının devamındaki Rezerv alan içerisinde kalan bölümünün de onaylanmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına iletilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 34. MADDESİ:

Karar No: 374

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2968 ada, 2 parsel alanı ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 35. MADDESİ:

Karar No: 375

İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi J23B10B2D paftada bulunan Resmi Kurum Alanı (İdare Mahkemesi Alanında) yapılacak uygulamalar konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 03.08.2022 tarih 302 sayılı kararı ile imar planı değişikliği onaylanarak Resmi Kurum Alanı(İdare Mahkemesi Alanı) Ayrık Nizam, Taks: 0.50, Kaks:1.50, yencok:12.50 lejandlı saha düzenlenmişti. Resmi Kurum Alanı(İdare Mahkemesi Alanı)’nın uygulamalarda kısıtlamaların olmaması amacıyla; Gaybiefendi Mahallesi J23B10B2D paftada Resmi Kurum Alanı(İdare Mahkemesi Alanında) İdare Mahkemesi ifadesinin iptal edilerek Resmi Kurum Alanı olarak uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 36. MADDESİ:

Karar No: 376

36- İlimiz merkez Gazi Kemal Mah. Ahierbasan Caddesi No:26 da bulunan Taziye Evi nin, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 76. maddesine istinaden, Kent Konseyine tahsis edilmesi talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Çalışmalarını kurumsal bir adres ve mekanda sürdürebilmek için Gazi Kemal Mahallesinde bulunan Taziye Evinin Kent Konseyinin kullanımına verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

GÜNDEMİN 37. MADDESİ:

Karar No: 377

İnsanların zamanını kültür ve sanat alanlarında değerlendirebilmeleri, aynı zamanda ileriye dönük yararlı bir eğitim alabilmeleri için, müzik, resim, halk oyunları, tiyatro vb. alanlarda akademik seviyede eğitim vermek üzere belediyemiz bünyesinde faaliyet göstermesi amacıyla, 5393 Belediye Kanunu nun 14. maddesine istinaden, Kütahya Belediyesi Kültür Sanat Akademisi nin kurulabilmesi hususunda Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK a yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 Belediye Kanunu'nun 14. maddesine istinaden Kütahya Belediyesi Kültür Sanat Akademisi'nin kurulabilmesi hususunda yapılacak tüm işlemler için Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK'a yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 38. MADDESİ:

Karar No: 378

Müdürlükler arası bütçe aktarımı yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kurumsal Kodu ve Ekonomik Kodu aşağıdaki cetvelde belirtilen 52. Aktarma cetvelinin kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

52.AKTARMA CETVELİ

SIRA

KURUM KOD

KURUM ADI

F.K

FONK KOD

EKO KOD

BÜTÇE TERTİBİ

İLAVE

TENZİL

1

46.43.02.54.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

5

05.1

06.01.

Mamul ve Mal Alımları

500.000,00

 

2

46.43.02.35.

İşletme İştirakler Müdürlüğü

5

04.9.9.

03.01.

Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

1.300.000,00

 

3

46.43.02.35.

İşletme İştirakler Müdürlüğü

5

04.9.9.

03.07.

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

2.300.000,00

 

4

46.43.02.35.

İşletme İştirakler Müdürlüğü

5

04.9.9.

07.01.

Yurtiçi Sermaye Transferleri

200.000,00

 

5

46.43.02.42.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

5

06.3.

03.07.

Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

4.500.000,00

 

6

46.43.02.39.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

5

08.1.

06.05.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

15.000.000,00

 

7

46.43.02.38.

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü

5

08.9.9.

03.06

Temsil ve Tanıtma Giderleri

1.000.000,00

 

8

46.43.02.38.

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü

5

08.9.9.

03.07.

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

200.000,00

 

9

46.43.02.53.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

5

01.3.9.

03.07.

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

1.300.000,00

 

10

46.43.02.53.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

5

05.1

06.01.

Mamul ve Mal Alımları

700.000,00

 

11

46.43.02.31

Fen İşleri Müdürlüğü

5

01.3.2.

06.05.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

 

27.000.000,00

 

TOPLAM         

27.000.000,00

27.000.000,00

 

GÜNDEMİN 39. MADDESİ:

Karar No: 379

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İnköy Mahallesi 5582 parselde bulunan T-19 numaralı işyerinin tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz merkez İnköy Mahallesi 5582 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan T-19 numaralı işyerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesi (e) bendi ve 75'inci maddesi (d) bendi  hükümleri gereğince (5+5 toplamda 10 yıllığına) tasarruf şeklinin belirlenmesi hususunda tüm husus ve işlemler (sözleşme/protokol vb.) için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı

Prof. Dr. Alim IŞIK

Katip

Özgür MUSLU

Katip

Yusuf SÖKMEN