T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi

03.02.2021

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

3. Dönem, 2.Olağan, 1. Birleşim, 1. ve 2.  Oturum, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, Salih ÖZDEN, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman
ÇANKAYA, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Ahmet ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Fuat GÖKÇE, Elif DEMİRELLİ, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Ahmet GÜVEN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Erçin AÇIKEL

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Serda BAL YILDIZ, Ercan MERCAN’nın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 4237-4238-4239-4240-4241-4242-4243-4244-4245-4246-4247 no.lu adalar bölgesinde imar planı değişikliği,

-İlimiz merkez Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 11 parsel bölgesinde imar planı değişikliği,

-Belediye Meclisimizin 04.11.2020 tarih ve 348 sayılı kararı ile onaylanan 3111 ve 3111- A no.lu Bölcek Mahallesi Yerleşik Alanı Çevresi İlave Nazım ve Uygulama İmar Planı ve Değişikliğine askı süresi içinde gelen itirazların değerlendirilmesi,

-İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 3554 ada 45 parsel alanında Belediye Meclisimizin 04.11.2020 tarih ve 361 sayılı kararı ile onaylanan İlave İmar Planına askı süresi dahilinde yapılan itirazlar,

-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 3929 ada, 6 parsel alanında imar planı değişikliği,

- İlimiz merkez Andız Mahallesi 105 ada 2 parsel bölgesinde yol alanı ilave imar planı yapımı,

-Belediye Meclis Üyelerinden Erçin AÇIKEL’in üyesi olduğu komisyon üyeliklerinden istifası nedeniyle boşalan Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu için kalan süreyi tamamlamak üzere 1 asil üye,  Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine yapılacak olan ilk mahalli idareler seçimine kadar 1 yedek üye, Kıymet Takdir Komisyonu için 1 asil üye seçimlerinin yapılması,

-Yol kenarı saatlik otopark ücretleri,

-Belediyemiz gelir tarifesinde yer alan il dışına nakledilecek cenazeler için gidiş dönüş mesafesi ücreti,

-Belediye Meclisinin 04.11.2020 tarih ve 357 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz istihdamına yönelik yapılan çalışmalara ait komisyon raporunun daha kapsamlı olarak hazırlanabilmesi için ek süre verilmesi,

- Belediyenin kentsel dönüşüm, kentin estetik bütünlüğünü sağlayacak karar ve tasarımların oluşturularak uygulanması ve imar kararlarının oluşturulması aşamalarında, konusunda uzman bir danışman desteği alınması,

Konularının gündeme alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Bilgilendirme;

1- Kütahya Belediyesine ait sözleşmeli personel durumunun meclisin bilgisine sunulması.

2- UNESCO yaratıcı şehirler ağı hakkındaki faaliyetlerin meclisin bilgisine sunulması.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 43

2021 yılı için Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan  Nüfus verilerine göre, 2021 Yılı için Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele ödenecek fazla mesai ücretinin bürüt 512,00 TL olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kadar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 44

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, ilimiz merkez Siner Mahallesi 119 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın Cami, Kur'an Kursu ve Müştemilatı yapılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya İl Müftülüğü adına tahsisi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mer'i imar planında "Camii" alanı olan ilimiz merkez Siner Mahallesi 119 ada, 3 parsel numaralı 3.363,63 m2 yüzölçümlü taşınmazın; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesi (e) bendi  hükümleri gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya İl Müftülüğüne, 25 yıla kadar tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 45

Mülkiyetleri Belediyemize ait, İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 5028 ada 1 parsel numaralı mer'i imar planında Vazo Kule, Seyir Terası, Sosyal Kültürel Ticaret Tesis Alanı ile İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2583 ada, 26 parsel numaralı mer'i imar planında Ticaret Alanı olan taşınmazların  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale yapılması ile ilgili bütün işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince;

            2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre otuz (30) yıla kadar kira karşılığı yapım (yap-işlet-devret) modeli ihale edilmesi, talipli çıkmaması halinde Belediyemiz öz kaynakları ile yapılması durumunda, yapım işinin tamamlanmasından sonra taşınmazın bir bütün olarak veya bölüm bölüm olacak şekilde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre on (10) yıla kadar kiralama ihalesi yapılması ile ilgili bütün işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 46

Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarih ve 12 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesinde bulunan Numarataj Servisinin Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesine geçmesi sebebiyle, yeniden düzenlenen Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı karar ile kabul edilen söz konusu Yönetmeliğin Yürürlükten kaldırılarak yeniden hazırlanan ve ekte sunulan  “T.C. Kütahya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin” aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 47

Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarih ve 13 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonu’na havale edilen İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta,  536 ada,  144 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 536 ada, 144 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 48

Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarih ve 17 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonu’na havale edilen İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 1682 ada, 93 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 1682 ada, 93 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 49

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 545 ada, 57 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 50

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.O.4 pafta, 2674 ada, 1 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

  İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.O.4 pafta, 2674 ada 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, genel meclis kararında belirtilen 5 metre sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 51

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 536 ada, 21 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

             İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 536 ada, 21 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 52

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 17. maddesi gereğince elektrik iletim ve dağıtım lisansına sahip kurumlarca yapılan kazılarda uygulanması için, kazı tahrip bedelinin, Belediyemiz Gelir Tarifesine eklenmesi ile Fen İşleri Müdürlüğü Kazı İzinlerinin Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi. olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 17. maddesi gereğince elektrik iletim ve dağıtım lisansına sahip kurumlarca yapılan kazılarda uygulanması için, kazı tahrip bedelinin, Belediyemiz Gelir Tarifesine eklenmesi ile Fen İşleri Müdürlüğü Kazı İzinlerinin Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı ve eklerinin daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 53

İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 533 ada, 121 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 533 ada, 121 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 54

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 157 ada, 4 parsel kuzeyinde pasif yeşil alanda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 İnköy Mahallesi 157 ada 4 parsel alanı kuzeyinde pasif yeşil alanda 5.033 m2 Pazar Yeri, TAKS-KAKS aranmayacaktır, YENCOK:12.50 metre, 5'er metre bahçe mesafelerinin düzenlenmesi şeklinde yönlerindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 55

İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 229 ada, 63 parsel alanı güneyi ve güneydoğusu bölgesinde yol alanı düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Gaybiefendi Mahallesi, 229 ada, 63 parsel alanı güneyi ve güneydoğu bölgesinde yol alanları ve pasif yeşil alan düzenlenmesi, azalan yaklaşık 962 m2’lik park alanı karşılığında aynı miktarda park alanının aynı uygulama imar planı etabı içerisinde; kuşuçumu yaklaşık 2900 metre uzaklıktaki Hamidiye Mahallesi 799 adada imar planında bulunan Ağaçlandırılacak Alanda ayrılması, yönlerindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 56

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 3929 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bölcek Mahallesi 3929 ada 1 parsel alanı Kütahya Ticaret Borsası Alanı Emtia Alım- Satım Alanı HMAX:11.00 metre (2 kat), MAX EMSAL: 0.80, TAKS:0.60, kiraya verilmek üzere Kütahya Ticaret Borsası Alanı içerisinde imalathane (Çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturmayan imalathane) ve ticaret yapılabilir şeklinde; plan notu eklenmesi yönlerindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 57

İlimiz merkez Andız Mahallesi 104 ada, 62 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Andız Mahallesi 104 ada, 62 parsel alanında 18. Madde imar uygulaması sırasında mevcut binanın tek parsel alanında kalacak şekilde uygulamanın yapılması, mevcut binanın korunması için; 5 metrelik ön bahçe mesafesinin 3.20 ve 0 metre olarak uygulanması, yıkılıp yeniden yapılanmada, yeni yapı ve inşaat alanı artışı da dahil olmak üzere ilave yapı ruhsatlarında; söz konusu yan bahçe mesafesinin 3 metre, ön bahçe mesafesinin 5 metre olarak uygulanması, mevcut binanın kat adedine (1 kat) göre ruhsatlandırma işlemlerinin yapılabilmesi; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin,  3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 58

İlimiz merkez Andız Mahallesi 127 ada,  87 ve 88 parsel bölgelerinde yol alanı ilave imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Andız Mahallesi 127 ada, 87 ve 88 parsel alanlarının güneyinden halihazır yol dikkate alınarak, parsellerin batısında bulunan mevcut kadastral yola kadar 7 metrelik yol alanı düzenlenmesi, söz konusu yol alanının kamu eline bedelsiz geçmesi yönlerindeki; 1/1000 İlave uygulama imar planının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 59

İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada, 1516 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kırgıllı Mahallesi 3101 ada, 1516 parsel alanında 18. Madde imar uygulaması sırasında mevcut binanın tek parsel alanında kalacak şekilde uygulamanın yapılması, mevcut binanın korunması için 5 metrelik ön bahçenin 2.50 metre olarak belirlenmesi, yan ve arka bahçenin mevcut binaya göre uygulanması, yıkılıp yeniden yapılanmada, yeni yapı ve inşaat alanı artışı da dahil olmak üzere ilave yapı ruhsatlarında; söz konusu ön bahçe mesafesinin 5 metre olarak uygulanması, mevcut binanın kat adedine (bodrum üstü1 kat) göre ruhsatlandırma işlemlerinin yapılabilmesi; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 60

İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada, 1476 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kırgıllı Mahallesi 3101 ada, 1476 parsel alanında 18. Madde imar uygulaması sırasında mevcut binanın tek parsel alanında kalacak şekilde uygulamanın yapılması, mevcut binanın korunması için; yan ve arka bahçenin mevcut binaya göre uygulanması, yıkılıp yeniden yapılanmada, yeni yapı ve inşaat alanı artışı da dahil olmak üzere ilave yapı ruhsatlarında; söz konusu yan bahçe mesafesinin 3 metre olarak uygulanması, mevcut binanın kat adedine (1 kat) göre ruhsatlandırma işlemlerinin yapılabilmesi; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 61

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 655 ada, 25 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Evliya Çelebi Mahallesi, 655 ada, 24 ve 25 parseller alanında; 12 m. genişlikte yol alanı düzenlenmesi, yol alanı düzenlendiğinden toplam emsal değişmeden (yoğunluk artmayacak şekilde) parsellerin geriye kalan bölümünde TAKS: 0.36, KAKS: 1.80, Yençok: 20 m. (5 kat), TİCK (Ticaret-Konut Alanı) lejantlı alan düzenlenmesi ve gelecek nüfusa yönelik, mülkiyetleri Belediyemize ait olan Hamidiye Mahallesi, 136 pafta, 798 ada, 2 ve 19 parsel alanında imar planında bulunan Belediye Hizmet Alanı lejantlı sahada 2.560 m2 Sosyal Kültürel Tesis Alanı, TAKS: 0.60, KAKS: 1.50, 3 kat, 12 m. lejantlı alan düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

         Millet Bahçesi Alanı daha önce herhangi bir plan nüfusuna karşılık gösterilmediğinden; söz konusu imar planı değişikliği düzenlenen sahada yaşayacak nüfusa yönelik Millet Bahçesi Alanından 20.520 m2'lik sahanın eşdeğer yeşil alan olarak gösterilmesine,

          Mülkiyetleri Belediyemize ait olan Evliya Çelebi Mahallesi, 655 ada, 24 ve 25 parsel numaralı taşınmazların; 5393 Sayılı Kanunu'nun 18. maddesi (e) bendi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış, kat karşılığı modeli ile ihale edilmesi veya takas işlemlerinde kullanılmak üzere vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 62

İlimiz merkez Mecidiye Mahallesi, 2907 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mecidiye Mahallesi, 2907 ada, 1 parsel alanında İlkokul Alanı (TAKS: 0.40, KAKS: 1.50, YENÇOK: 16.50 m., 4 kat) lejantlı alan düzenlenmesi, kuzey kesimde 7 m., güneyde 5 m., doğuda 3 m., batıda 10 m. yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi, mülkiyet sınırı ile imar hattı arasındaki kayıklıkların giderilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 63

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 335 ada, 51 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kaynak koruma 1. zon sınırları dışında olacak şekilde Yoncalı Mahallesi, 335 ada, 51 parsel alanında Su Deposu Alanı (TAKS-KAKS aranmayacaktır, Yençok: 4.50 m., 1 kat) lejantlı alan düzenlenmesi; azalan park alanına karşılık söz konusu alana kuşuçumu yaklaşık 880 metre mesafede bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Yoncalı Mahallesi, 358 ada, 1 parselde Ağaçlandırılacak Alan lejantlı sahada 340 m2 Park alanı düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

1. Oturuma 15. Dakika ara verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 64

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 586 ada, 16 parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

16 parsel alanında; doğu ve batı bölümlerindeki 5 metrelik yapı yaklaşma mesafelerinin, 3 er metre olarak düzenlenerek, yukarıda açıklanan plan notunun iptal edilmesi, (TAKS: 0.50, KAKS: 2.00, YENÇOK: 16.50 m) Anaokulu alanının düzenlenmesi yönlerindeki; uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 65

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1362 ada, 6 parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlkokul alanında diğer kriterler sabit tutularak, YENÇOK:12.00 metre-3 KAT koşulunun, YENÇOK: 16.50 m. - 4 kat olarak düzenlenmesine yönelik; uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 66

İlimiz merkez Alayunt Mahallesi, 156 ada, 11 parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5 metrelik ön bahçe mesafesinin 1.70 ve 2.50 metre olarak belirlenmesi, yeni yapı ve inşaat alanı artışı da dahil olmak üzere ilave yapı ruhsatlarında, ön bahçe mesafesinin 5 metre olarak uygulanması, mevcut binanın kat adedine (1 kat) göre ruhsatlandırma işlemlerinin yapılabilmesi; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No:67

İlimiz merkez Alayunt Mahallesi, 152 ada, 2 parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2 parsel alanında, mevcut binanın korunması için güneydeki 3 metrelik yan bahçe mesafesinin 1.55 metre olarak, arka bahçe mesafesinin 1.85 metre olarak; belirlenmesi, yıkılıp yeniden yapılanmada, yeni yapı ve inşaat alanı artışı da dahil olmak üzere ilave yapı ruhsatlarında; söz konusu yan bahçe mesafesinin 3 metre, arka bahçe mesafesinin mevzuata uygun olarak uygulanması, mevcut binanın kat adedine (1 kat) göre ruhsatlandırma işlemlerinin yapılabilmesi; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 68

İlimiz merkez Alayunt Mahallesi, 146 ada, 4 parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

4 parsel alanında, mevcut binanın korunması için doğu bölümde; 3 metrelik yan bahçe mesafesinin 0.95 metre olarak, 5 metrelik ön bahçe mesafesinin 3.65 metre olarak; belirlenmesi, yıkılıp yeniden yapılanmada, yeni yapı ve inşaat alanı artışı da dahil olmak üzere ilave yapı ruhsatlarında; söz konusu yan bahçe mesafesinin 3 metre, ön bahçe mesafesinin 5 metre olarak uygulanması, mevcut binanın kat adedine (2 kat) göre ruhsatlandırma işlemlerinin yapılabilmesi; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 69

İlimiz merkez Alayunt Mahallesi, 145 ada, 12 parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

12 parselde, batı bölümde mevcut binanın korunması için; 3 metrelik yan bahçe mesafesinin 2.15 metre olarak, 5 metrelik ön bahçe mesafesinin 0.40 metre olarak; belirlenmesi, yıkılıp yeniden yapılanmada, yeni yapı ve inşaat alanı artışı da dahil olmak üzere ilave yapı ruhsatlarında; söz konusu yan bahçe mesafesinin 3 metre, ön bahçe mesafesinin 5 metre olarak uygulanması, mevcut binanın kat adedine (1 kat) göre ruhsatlandırma işlemlerinin yapılabilmesi; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 70

İlimiz merkez Etrafışehir Ağaçköy Mahallesinde, 1470 parsel alanına bitişik sahada imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Etrafışehir Ağaçköy Mahallesinde, 1470 parsel alanına bitişik sahada, spor tesisleri, WC v.b tesislerinin de yapılabileceği, Belediye Hizmet Alanı (TAKS: Aranmayacaktır, KAKS: Aranmayacaktır, YENÇOK: 6.50 m.) düzenlenmesi, yol alanı tasarlanması; yönlerindeki ilave uygulama imar planının, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 71

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 263 ada, 16 parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 72

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 197 ada, 5 parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 73

İlimiz merkez Söğütlüçeşme Camii Alanının bulunduğu bölgede yol alanı düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

Karar No: 74

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 4237-4238-4239-4240-4241-4242-4243-4244-4245-4246-4247 no.lu adalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 4237-4238-4239-4240-4241-4242-4243-4244-4245-4246-4247 no.lu adalar bölgesinde; yapı ve nüfus yoğunluğu azalacak şekilde konut imar adaları (Ayrık nizam 5 kat, TAKS: 0.40, KAKS: 2.00, YENÇOK: 18.50 m.), Ticaret alanı (Ayrık nizam 5 kat, TAKS: 0.60, KAKS: 2.00, YENÇOK: 18.50 m.), Sağlık Alanı (TAKS: 0.60, KAKS: 2.00, YENÇOK: 16.50 m.), İbadet Yeri (TAKS: Aranmayacaktır, KAKS: 2.00, YENÇOK: Serbest) lejantlı alanlar, yol alanlarının düzenlenmesi; azalan park alanına karşılık, azalan nüfus miktarı da dikkate alınarak, Hamidiye Mahallesi, 136 pafta, 799 ada bölgesinde imar planında bulunan Ağaçlandırılacak Alan lejantlı sahada Park alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 33. MADDESİ:

Karar No: 75

İlimiz merkez Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 11 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 11 parsel bölgesinde; park alanında Sağlık Tesis Alanı (TAKS-KAKS aranmayacaktır, YENÇOK: 12.50 m., 3 kat) lejantlı alan düzenlenmesi; 5 m.'lik yolların 7 m. olarak düzenlenmesi; azalan park alanına karşılık söz konusu alana kuşuçumu yaklaşık 1.750 metre mesafede Hamidiye Mahallesi, 136 pafta, 799 ada bölgesinde imar planında bulunan ağaçlandırılacak alan lejantlı sahada park alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 34. MADDESİ:

Karar No: 76

Belediye Meclisimizin 04.11.2020 tarih ve 348 sayılı kararı ile onaylanan 3111 ve 3111- A no.lu Bölcek Mahallesi Yerleşik Alanı Çevresi İlave Nazım ve Uygulama İmar Planı ve Değişikliğine askı süresi içinde gelen itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 35. MADDESİ:

Karar No: 77

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 3554 ada 45 parsel alanında Belediye Meclisimizin 04.11.2020 tarih ve 361 sayılı kararı ile onaylanan İlave İmar Planına askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 36. MADDESİ:

Karar No: 78

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 3929 ada, 6 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bölcek Mahallesi 3929 ada, 6 parsel alanında, konu ile ilgili Çevre Kanununa ilgili tebliğe ve Mevzuatına uyulması, Belediye Hizmet Alanı (Depolama Tesisi yapılabilir), TAKS aranmayacaktır, E:2.00, YENCOK:9.50 m, Min. 1000 m2 olacak şekilde 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi yapılabilir şeklinde plan notu oluşturulmasına yönelik; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 37. MADDESİ:

Karar No: 79

İlimiz merkez Andız Mahallesi 105 ada 2 parsel bölgesinde yol alanı ilave imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 38. MADDESİ:

Karar No: 80

Belediye Meclis Üyelerinden Erçin AÇIKEL’in üyesi olduğu komisyon üyeliklerinden istifası nedeniyle boşalan Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu için kalan süreyi tamamlamak üzere 1 asil üye,  Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine yapılacak olan ilk mahalli idareler seçimine kadar 1 yedek üye, Kıymet Takdir Komisyonu için 1 asil üye seçimlerinin yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclis Üyesi Erçin AÇIKEL'in Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 01.02.2021 tarihli ve 2333 kayıt no.lu istifa dilekçesine istinaden boşalan komisyon üyelikleri için;

- Belediye Meclisinin;

20.4.2020 tarih ve 138 sayılı kararıyla kurulan Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu için kalan süreyi tamamlamak üzere ( Nisan 2021'e kadar) Meclis Üyesi İlyas SİVRİ’nin asil üyeliğe,

10.04.2019 tarih ve 93 sayılı kararıyla seçilen Eski adı Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği  yeni adı Enerji Kentleri Birliğine Belediyemizi Temsilen,  yapılacak olan ilk mahalli idareler seçimine kadar Meclis Üyesi Güler Ezgi DOĞAN TURAN’nın yedek üyeliğe,

22.05.2020 tarih ve 198 sayılı kararıyla kurulan Kıymet Takdir Komisyonu için Meclis Üyesi Kemal KAYIHAN’ın asil üyeliğe,

 Seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 39. MADDESİ:

Karar No: 81

Yol kenarı saatlik otopark ücretleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirlenen vergi ve harç bedellerinin Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün görüş yazısına istinaden 2013 yılı Belediye meclis kararının uygulanması ile ilgili olarak yol kenarı araç işgaliye ücretlerinin 2013 yılındaki gelir tarifesine uygun olarak aşağıda belirtildiği şekliyle uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

2021 YILI VERGİ ve HARÇ GELİR TARİFESİ

Madde 52

 

1 saat için

1,50 TL

c--

2 saat için

2,50 TL

d--

3 saat için

3,50 TL

e--

3 saat üzeri 8 saate kadar

6,00 TL

f--

Aylık Peşin

75,00 TL

 

 

GÜNDEMİN 40. MADDESİ:

Karar No: 82

Belediyemiz gelir tarifesinde yer alan il dışına nakledilecek cenazeler için gidiş dönüş mesafesi ücreti konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

En yakın havalimanına kadar cenaze nakil ücretinin kapsam dışı tutularak bu nakillerden ücret alınmamasına ve  söz konusu notun 2021 yılı gelir tarifesine eklenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 41. MADDESİ:

Karar No: 83

Belediye Meclisinin 04.11.2020 tarih ve 357 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz istihdamına yönelik yapılan çalışmalara ait komisyon raporunun daha kapsamlı olarak hazırlanabilmesi için ek süre verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Yapılan görüşmeler sonucunda diğer kurumlardan görüş alınması, yapılan çalışmaya ait raporların detaylı hazırlanarak daha kapsamlı bir çalışma yapılabilmesi açısından konuya ait nihai raporun Meclis Başkanlığına sunulması için 4 aylık ek süre verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 42. MADDESİ:

Karar No: 84

Belediye Meclis Üyelerinden Elif DEMİRELLİ ve Ruhsen KUMDALI’nın Meclis Başkanlığına vermiş oldukları “Belediyenin kentsel dönüşüm, kentin estetik bütünlüğünü sağlayacak karar ve tasarımların oluşturularak uygulanması ve imar kararlarının oluşturulması aşamalarında, konusunda uzman bir danışman desteği alınması” konulu önerge, ilgili birim müdürlükleri ile ihtiyaç doğrultusunda değerlendirileceği belediye meclis üyelerince müzakere edilmiştir.

 

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı

Prof. Dr. Alim IŞIK

Katip

Özgür MUSLU

Katip

Melih ASLAN