BELEDİYE MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Belediye Meclisimiz 5393 Belediye Kanunun'un 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 6. dönem 1. olağan toplantısını 03/01/2014 CUMA günü Saat: 19.00'da Belediye Başkanı Mustafa İÇA'nın Başkanlığında Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden;1-NEJAT ÖZTURAN,2-HALİL TOKLU,3- SÜLEYMAN ÇİMENLER,4-AYNUR KOÇUK MERCAN,5-İSMAİL BAŞBUNAR,6-SERHAN DAYANÇ,7-ÜMMÜHAN ŞAPÇI, 8-SÜLEYMAN MALTAŞ,9-RAŞİT ARKAÇ,10-HİLMİ MİTHAT DELEN,11-AYLİN GİRGİN OĞUZ, 12-NECATİ KAYMAK,13-BANU AKALINOĞLU, 14-MEHMET CELAL DALKILIÇ,15-MEHMET BACACI,16-HALİT OĞUZ ATAKAN, 17-YILMAZ TOKERİM,18-SEVGİ BAKIRSÖZER, 19-SEBAHATTİN CEYHUN,20-ABDULLAH USTALAR,21-İBRAHİM YİĞİT,22-HASAN BASRİ HÜRATA,23-FARUK ÖZLEBLEBİCİ, 24-HARUN ÖZTULUM, 25-AZİZ AYDIN,26-EROL ALPERTÜRK, 27-HASAN HÜSEYİN SELVİ,28-İLHAN TOPAL'ın iştirakleri ile yaptı. Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı. İzin dilekçeleri olduğunu belirten Meclis Başkanı,Meclis Üyelerinden H.OĞUZ SEÇEN ile Ercan ÖZÇINAR'ın izin dilekçelerini okudu ve izinli sayılıp sayılmamalarını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi. Meclis Başkanı gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler olduğunu belirterek, önergeleri tek tek okudu ve; -Ege İhracatçılar Birliği ve Ege Üniversitesi ile Kütahya'da Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve araştırma yapılması amacıyla 10 dekara kadar deneme üretimi için protokol imzalanması ve yetki verilmesi, -Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele ödenecek maktu fazla mesai ücretinin tespit edilmesi, -İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi, 3514, 3515, 3286, 3288 nolu parsellerde sosyal ve kültürel tesis alanı ilave-mevzii imar planı yapımı, -İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi, 43 paftada imar planı değişikliği, -İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 43 pafta, 220 ada 88 parselde İmar Planı değişikliği, -İlimiz, merkez, Parmakören Mahallesi Yerleşik Alanı kuzeyinde 1/5000 Nazım İmar Planında Eğitim Kampüs alanının bir bölümünün iptali, -5393 Sayılı Belediye Kanunun 14.maddesinin (b) bendine istinaden Belediye Spor Kulübü sporcu ve yöneticilerine ve Belediye El Sanatları Merkezinde gelir durumu düşük kursiyerlere her gün öğle tabldot yemek verilmesi, -İlimiz, Bölcek Mahallesi girişinde bulunan Üretici Pazar Yerinin tahsisi, -Spor Kulüplerine yardım yapılması, -İlimiz, merkez, Siner Mahallesi, 17.Ö.3 pafta,36 ada,1 parselde bulunan dini tesis alanının küçük olması nedeniyle imar planında dini tesis alanının büyütülmesi konularının gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi. Meclis Başkanı; Ilıca Otel Harlek Tesisleri ile ilgili olarak; kiracımız NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. adına Avukat sıfatıyla Noter onaylı 12.12.2013 tarih ve 42994 yevmiye numaralı İhtarnamede; söz konusu tesislerde bulunan Jeneratör ve Kazanlar ile ilgili Belediyemizce yenilenmesini talep etmişler ve taleplerini sözleşme hükümlerine göre “…büyük temel onarımlar Belediyece yapılır.” Gerektiği bahisle -15- gün içinde Belediyemizce değiştirilmesi gerektiği aksi takdirde “… sözleşmeye aykırı hareket edeceğinizden kira sözleşmenizin feshedileceğini, sözleşmeden doğan yükümlülüklerinizin yerine getirilmesi nedeni ile uğradığımız ve uğrayacağımız zararların tazminine ilişkin haklarımızı saklı tutarak bilvekale ihtar ederiz.” denilmektedir. İhtarnameye esas 16.12.2013 tarihli Başkanlık oluru ile kurulan komisyon tarafından incelenmiştir. Hazırlanan rapor ve sözleşme hükümlerine göre 20.12.2013 tarih ve 4913 sayılı yazı ile şirkete cevap verilmiş olup, bu konuyu meclisin bilgisine sunarak gündemin 10.maddesinde de Otel Harlek Konusunun görüşüleceğini söyledi ve; Sırasıyla gündem maddelerine geçildi. ./.. (2) GÜNDEMİN 1. MADDESİNİN: Denetim Komisyonu' na gizli oyla en az üç,en çok beş üyenin seçimi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25'inci maddesine göre Denetim Komisyonu üyelerinin (beş) 5 üye den oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi. Gizli oylamaya geçildi ve; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25'inci maddesine istinaden, yapılan gizli oylama sonucuna göre; Denetim Komisyonu üyeliğine; 1-YILMAZ TOKERİM 18 oy, 2-H.BASRİ HÜRATA 19 oy, 3-M.CELAL DALKILIÇ 19 oy, 4-NECATİ KAYMAK 19 oy, 5-AYNUR KOÇUK MERCAN 19 oyla seçilmelerine, Yine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25'nci maddesi 3 üncü fıkrasında Denetim Komisyonu toplantılarına,Belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000);kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere Büyük şehir belediyelerinde (3.000),diğer Belediyelerde (2.000)gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık kat sayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere ödeme yapılmasına; İhtiyaç halinde Denetim Komisyonu'nun emrinde yeterli miktarda kişinin görevlendirilmesine; Seçilen komisyonun çalışmasını kırkbeş (45) iş günü içinde tamamlayıp buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 2. MADDESİNİN: Sözleşmeli personel ücretlerinin tespiti konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediyemizce Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi konusunda 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49.maddesinin 3.fıkrasında; “Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro ünvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 (%) fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro ünvanları için ise o kadro ünvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usule göre tespit olunur.” hükmü uyarınca; 2014 yılında da çalıştırılmaya devam edilmesi uygun görülen ve ihtiyaç duyulması halinde yeni sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılacaklar için 2014 yılı itibarıyla hesaplanacak ücret tavanını aşmamak kaydıyla ücret tespitine ilişkin, ekli cetvelde sunulan Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Ücretlerinin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 3. MADDESİNİN: Dolu kadro derece değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 11.maddesinde; “Boş memur kadrolarında sınıf, Unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan II. sayılı cetvel, dolu Kadro değişikliklerinde ise III. sayılı cetvel eksiksiz doldurularak gerekçeleri ile birlikte Meclise sunulur.” hükmü gereğince; Ekte sunulan III. Sayılı dolu kadro değişiklik cetvelinin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi. ./.. (2) GÜNDEMİN 4. MADDESİNİN: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde Trafik Zabıtası olarak görevlendirilen Kemal Sabri SARIYILDIZ' a zabıta ve itfaiye personeline ödenen fazla mesai ücretinin fiilen yaptığı işlerden dolayı ödenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Resmi Gazete'nin 31.10.2010 tarih ve 27802 mükerrer sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren 2011 Yılı Bütçe Kanununun K Cetvelinde “Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personel (destek hizmeti yürüten personel hariç) ile kadro olarak fiilen çalışan koruma ve güvenlik personeline belediye meclis kararı ile tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.” hükmü gereğince; Başkanlık Makamı'nın 13.12.2013 tarih ve 3420 sayılı OLUR yazılar ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde Trafik Zabıtası olarak görevlendirilen Kemal Sabri SARIYILDIZ'a, Belediye Meclis Kararı ile belirlenen ve Zabıta ve İtfaiye personeline ödenen fazla mesai ücretinin, fiilen yaptığı işlerden dolayı ödenmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 5. MADDESİNİN: 5957 Sayılı Hal Kanunu gereğince alınacak 2014 yılı teminat bedellerinin tespiti konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 5957 Sayılı Yeni Hal Kanununun ve 07.07.2012 tarihinde yayınlanan 28346 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmeliğin 31.maddesinin 3.fıkrası; “Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarı, kiracılar için Halde ki işyerinin, malikler için ise bulunduğu toptancı halinde kiralama yoluyla işletilen emsal işyerinin bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere Belediye Meclisinin Ocak meclisinde karar alınır.” gereğince; 04.01.2013 tarih ve 45 sayılı Belediye Meclisi kararı ile 2013 yılı için uygulanan teminat bedeli 75 m2.lik işyerleri için 3.600,00.-TL. ve 150 m2.lik işyerleri için 7.200,00.-TL. Belirlenmiş olup; 2014 yılında da aynı teminat bedellerinin uygulanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 6. MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Bosna-i Cedit Mahallesi, 24.Ö.I – 24.Ö.II pafta,117 parsel numaralı taşınmazlar ile aynı paftada Çalca Mahallesi, 144, 510 parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Şehrimiz konum itibarı ile, İstanbul, İzmir, Konya, Ankara ve Antalya’nın tam orta noktasında olup, Bursa ve Eskişehir’e komşudur. Ülkemiz nüfusunun çok büyük bir kısmına ulaşabilir Karayolu, Demiryolu, Hava yolu ve Bursa, Balıkesir gibi komşu illerle denizyolu bağlantıları olan stratejik konumda lojistik bir merkezdir. Yapılan tarımsal uygulamalarda, kış mevsiminin sert hava koşullarına rağmen, Yer Altı Soğuk Hava Depolarında ürünlerin uygun sıcaklıklarda zarar görmeden muhafaza edildiği görülmektedir. Yer Altı Soğuk Hava Depoları İstanbul Hal Yönetiminin ve esnafımızın çok büyük ilgisini çekmektedir. Bu proje sadece Kütahya’mızın bir projesi olmayıp, ülkemiz tarımsal faaliyetinin bölgesel olarak artırılmasında önemi büyüktür. Ayrıca, sadece tarımsal üretimin teşvikini değil, bu ürünlerin Hal Yasası’nda belediyelere verilen görevler doğrultusunda işlenerek tasniflenip, ambalajlanıp, pazara uygun hale getirilmesini sağlamaktadır. Yer Altı Soğuk Hava Depoları sadece yer altı mağaralarının açılmasını değil, İşleme tesisleri, laboratuarlar, kantarlar, ilave saklama ve soğutma tesisleri, idari, yönetim, sosyal tesisleri ile üzerinde önemli bir yatırımı ihtiva etmektedir. Kütahya’mızın sahip olduğu bu potansiyel, bölgemiz ve ülkemiz tarımsal üretimine, yerel kalkınmaya ve istihdama hizmet edecektir. Belediye Meclisimizin 02.12.2011 tarih 482 sayılı kararı ile onaylanan imar planı ile,İlimiz Merkez Bosna-i Cedit Mahallesi, 24.Ö.I – 24.Ö.II pafta, 117 parsel numaralı taşınmaz ile aynı paftada Çalca Mahallesi,144, 510 parsel numaralı taşınmazlar Belediye Hizmet alanı (Yer Altı Soğuk Hava Depoları Sahası) olarak ayrılmıştır. ./.. (4) Gerekli çalışmaların ve yatırımların yapılabilmesi için, İlimiz Merkez Bosna-i Cedit Mahallesi, 24.Ö.I – 24.Ö.II pafta, 117 parsel numaralı taşınmaz ile aynı paftada Çalca Mahallesi,144, 510 parsel numaralı taşınmazların 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması gerekmektedir. Aşağıda mahallesi, ada, parsel bilgileri ve kamulaştırma maliyetleri belirtilen taşınmazlarda yapılacak işlemlerin, meclisimizce tespit edilen öncelik sıralarına göre yapılmak üzere 01.01.2013 tarihinde başlayıp, 31.12.2017 tarihinde tamamlanacak olan 5 yıllık imar programının 2014 yılı dilimine ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi. 1-5 Yıllık imar programının a-Program numarası :Ek b-Başlangıç Tarihi :01.01.2013 c-Bitiş Tarihi :31.12.2017 Toplam Maliyeti :251.500,00.- TL Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı 2013 yılı: - 2014 yılı: 251.500,00 TL 2015 yılı: - 2016 yılı: - 2017 yılı: - 2-Yapılacak işlere göre ödenekler Kamulaştırma: 251.500,00.- TL Sıra No Konusu Yeri / Açıklaması Yılı Yaklaşık Kamulaştırma Bedeli (TL) 1 Kamulaştırma İmar planında Belediye Hizmet Alanı’na (Yer Altı Soğuk Hava Depoları Sahası) tahsisli olan İlimiz Merkez Bosna-i Cedit Mahallesi, 24.Ö.I-24.Ö.II pafta, 117 parsel numaralı taşınmazın ve Çalca Mahallesi, 24.Ö.I-24.Ö.II pafta, 144, 510 parsel numaraları taşınmazların kamulaştırılması 2014 251.500,00.- TL GÜNDEMİN 7. MADDESİNİN: Sümer Holding A.Ş.Genel Müdürlüğü Özelleştirme Uygulamaları Daire Başkanlığından Belediyemize devri uygun görülen Çalca ve Bosna-i Cedit Mahallesinde bulunan toplam 30 adet taşınmazın satın alma bedelinin son taksidinin 26.06.2014 tarihinden önce ödenip ödenmemesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Mülkiyeti Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait olan 30 adet taşınmaz 2.038.800,00.TL bedelle ( peşin, geri kalanı 72 ay vadeli, 72 ay vadenin de her 12 ayda bir olmak üzere yılda bir defa ödeme yapılması kaydıyla) Belediyemize devir edilmesi Belediye Encümeni'nin 01.07.2008 tarih ve 1278 sayılı kararıyla uygun görülmüş, ödemenin tamamlanmasına müteakip tapu devirlerinin yapılmasına kadar Belediyemize kullanım hakkı verilmiştir. Bu taşınmazlardan, ifraz, tevhid ve yola terk işlemlerinden sonra oluşan 2529 parsel numaralı taşınmaz, Belediye Encümeni'nin 03.07.2012 tarih ve 2493 sayılı kararıyla Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.ne ihale edilmiş ve ilgili şirketin Belediyemize başvurusuna istinaden, Belediye Encümeni'nin 10.09.2013 tarih ve 2142 sayılı kararıyla bahse konu taşınmazda kat irtifakı kurulması uygun görülmüş, Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden, Tapu Müdürlüğünde takip edilecek olan kat irtifakı işlemleri için bir yetkilinin görevlendirilmesi taleb edilmiştir. Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Özelleştirme Uygulamaları Daire Başkanlığı 11.12.2013 tarih ve 556/3719 sayılı yazısında; Belediyemizin talebinin kabul edilmesi halinde, 8 adet dükkan ve atölyeden oluşan bağımsız bölümler üzerine, Holdingleri lehine kat irtifakı kurulması, her bağımsız bölüm için kat irtifakı tapusunun düzenlenmesi ve her bağımsız bölüm üzerinde Belediyemiz lehine intifa hakkı tesis edilmesiyle, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 705. Maddesi gereğince, Holdinglerinin, söz konusu taşınmaz üzerinde kat karşılığı ihale ile yapılan binanın sahipleri konumunda olacağı, kat irtifakı tesis edilmesi halinde, taşınmazın devrinden sonra Maliyece Holdingleri adına, (kurumlar vergisi, KDV vb.) söz konusu olacağından Belediyemizin talebinin uygun görülmediği belirtilmiş olup; ./.. (5) Bu itibarla taşınmaz bedelinin son taksidinin, vade tarihi olan 26.06.2014 tarihinden önce ödenmesi durumunda, tapu devir işlemlerinin gerçekleşmesini müteakip kat irtifakının Belediyemizce kurulmasının mümkün olacağı ifade edilmiştir. Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Özelleştirme Uygulamaları Daire Başkanlığından Belediyemize devri uygun görülen Çalça ve Bosna-i Cedit Mahallesinde bulunan toplam 30 adet taşınmazın satın alma bedelinin son taksidi olan 321.111,00.-TL bedelin,Belediyemizin finansmanı göz önüne alınarak, son vade tarihi olan 26.06.2014 tarihinden önce ödenmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 8. MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Gaybi Efendi Mahallesi 21.M.II pafta, 222 ada, 49 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Gaybi Efendi Mahallesi, 21.M.II pafta, 222 ada, 49 parsel numaralı taşınmaz mer’i imar planına göre kısmen yola kısmen de park alanına tahsislidir. Söz konusu taşınmaz Kütahya – Tavşanlı karayolunun güneyinde, şehrimizin sanayi bölgesine yakın kesimde bulunmaktadır. Bölgenin park ve yol ihtiyacının karşılanması için söz konusu taşınmazın 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması gerekmektedir. Aşağıda mahallesi, ada, parsel bilgileri ve yaklaşık kamulaştırma maliyeti belirtilen taşınmazda yapılacak işlemlerin, meclisimizce tespit edilen öncelik sıralarına göre yapılmak üzere 01.01.2013 tarihinde başlayıp, 31.12.2017 tarihinde tamamlanacak olan 5 yıllık imar programının 2014 yılı dilimine ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi. 1-5 Yıllık imar programının a-Program numarası :Ek b-Başlangıç Tarihi :01.01.2013 c-Bitiş Tarihi :31.12.2017 Toplam Maliyeti :710.000,00.- TL Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı 2013 yılı: - 2014 yılı: 710.000,00.- TL 2015 yılı: - 2016 yılı: - 2017 yılı: - 2-Yapılacak işlere göre ödenekler Kamulaştırma: 710.000,00.- TL Sıra No Konusu Yeri / Açıklaması Yılı Yaklaşık Kamulaştırma Bedeli (TL) 1 Kamulaştırma İmar planında kısmen yola kısmen de park alanına tahsisli olan İlimiz Merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 21.M.II pafta, 222 ada, 49 parsel numaralı taşınmazın -kamulaştırılması 2014 710.000,00.- TL GÜNDEMİN 9. MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yunus Emre Mahallesi, Haymeana Caddesi üzeri Mekke Camii parseli bitişiğindeki alana büfe yapılması ve tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Encümenimizin 19.12.2013 tarih ve 2874 sayılı kararı gereği Belediye Meclisine havalesine karar verilen İlimiz, merkez, Yunus Emre Mahallesi, Haymeana Caddesi üzeri Mekke Camii parseli bitişiğindeki, ekli planda ve fotoğraflarda belirtilen boş alana büfe yapılmasına, işletilmek üzere kiraya verilmesi, ihale şartlarının belirlenmesi v.b. konularda Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. ./.. (6) GÜNDEMİN 10. MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Ilıca Kaplıcalarında bulunan Otel Harlek Tesisleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Ilıca Otel Harlek ile ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın talep etmiş olduğu bedeller ile ilgili olarak;Belediye Meclisimizin 01.11.2013 tarih ve 476 sayılı kararı ile “ NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. Tarafından ödeme yapılmaması durumunda, Belediyemizin mağdur olmaması için dava hakkımızı saklı tutarak (itirazi kayıtla) 15.Şubat.2015 tarihine kadar tüm ödemelerin yapılarak, süre uzatım talebinin en az -6- ay öncesinde yapılmasına; talep edilen bedellerin NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.'nin Belediyemiz ile uzlaşarak ödememesi halinde, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre; 1.Taksit: 15.12.2013 – 2.Taksit:15.03.2014 – 3.Taksit:15.06.2014 – 4.Taksit:15.*9.2014 tarihlerinde ödemelerin Belediyemizce yapılmasına ...” karar verilmiş ve ilk taksit 283.809,15.-TL. 17.12.2013 tarihinde ödenmiştir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı'nın 19.12.2013 tarih ve 2401 sayılı yazılarında “ ......Bakanlığımızın 27.03.2013 tarihli ve 55 sayılı oluru ile belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve bedel borçlarının tahsili ve takibinin Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne, Bölge Müdürlüğümüzce talep edilen bedellerin ödenmesinin izin lehtarına bildirilmesi, ayrıca söz konusu yükümlülükler yerine getirildikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığına uygun görüş verilebileceğinin ilgili Bakanlığa bildirilmesi uygun görülmüştür” denilmektedir. Konu incelenmiş olup; Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın yukarıda bahsi geçen yazısı, tahsis süresimizin uzatılmasında problem yaşanmaması ve Belediyemizin hakkının zayi olmaması için Orman ve Su İşleri Bakanlığınca talep edilen kalan bedellerin, dava hakkımızı saklı tutarak (itirazı kayıtla) Belediyemizin finans durumuda göz önüne alınarak, 30 HAZİRAN 2014 tarihine kadar ödenmesine, bu konuda Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine, Meclis Üyelerinden H.Mithat DELEN, Abdullah USTALAR, Yılmaz TOKERİM, İbrahim YİĞİT, Raşit ARKAÇ,İlhan TOPAL, H.Hüseyin SELVİ, Erol ALPERTÜRK 'ün çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi. GÜNDEMİN 11. MADDESİNİN: İlimiz, şehiriçi toplu taşımada örgün eğitim haricinde kalan indirimli öğrenci kartlarından yararlanacak kişiler için (açık lise,açık öğretim fakültesi vb.) gerekli kriterlerin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisinin 1.10.2013 tarih 427 sayılı kararında ilimiz şehir içi toplu taşımada örgün eğitim haricinde kalan indirimli öğrenci kartlarından yararlanacak kişiler için (açık lise, açık öğretim fakültesi vb.) gerekli kriterlerin belirlenmesi noktasında daha detaylı incelemek üzere Belediye Meclisimizce Plan Bütçe komisyonumuza havale edilmekle konu incelenmiştir. Örgün eğitim tarifinde, belirli yaş grubunda ve aynı seviyedeki bireylere amaca göre hazırlanmış programlarla, aynı çatı altında yapılan düzenli eğitimdir. Yaygın eğitimin tarifi ise, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden birinden ayrılmış olan bireylere ilgi ve gereksinim duydukları alanlarda örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar. Yaygın eğitim halk eğitimi, çıraklık eğitimi ve uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilmektedir. Her iki tanım toplu ulaşım olarak incelendiğinde örgün eğitim devam mecburiyeti olup, öğrencinin evinden belli bir mesafeyi kat edip toplu ulaşım aracı ile belirli bir noktayı giden ve belli yaş gruplarındaki öğrenciler olup, velileri tarafından eğitim ve öğretimde desteklenen bireyleri ifade etmektedir. Yaygın eğitimde ise eğitim kurumlarına devam mecburiyeti olmayan derslerini evde çalışıp dönem sınavlarını belirli merkezlerde giren öğrenciler anlaşılmaktadır. Ayrıca 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35. Maddesinin C bendinde ise ‘Lise veya dengi okullar ile fakülteler ve yüksek okullarda öğrenim görenlerin askerlikleri, 29 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişkileri kesilinceye kadar ertelenmektedir.’ Askerlik kanununun 35/c maddesinden de anlaşılacağı üzere eğitim ve öğretimin bireyler üzerinde anayasal olarak güvence altına alınmış olsa bile askerlik yaşının 29 yaşını geçirmemiştir. ./.. (7) Bilindiği gibi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası (f) bendinde yer alan ifadeye göre, toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek belediyeye görev olarak verilmiş olup bu yetki aynı zamanda bir imtiyaz niteliğine de sahip olmakla 287 Adet Denetimli Özel Halk Otobüsü olarak Toplu ulaşımda şehrimizde hizmet vermektedir. Her ne kadar 287 adet Toplu ulaşım Aracının Mülkiyeti Gerçek kişilerin olsada Denetimleri Kütahya Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği ve 2918 sayılı Kara yolları Kanun ve yönetmelik gereği Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce yapılmaktadır. 4736 sayılı Kanunun ulaşım hizmetinin esasları konusundaki temel ilkelerini şu şekilde özetlememiz mümkündür: a) ‘’İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler tarafından üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz.’’ b) ‘’Belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, toplu taşım hizmetlerinde malûl, yaşlı, öğrenci ve basın kimlik kartı sahiplerine indirim uygulamaya yetkilidirler.’’ Denilmektedir. 4736 sayılı kanunu (b) bendinde Öğrenci kavramını genel olarak kullanılmış, Örgün eğitim veya Yaygın Eğitim kapsamında değerlendirmemiş ise de 287 adet otobüs işletme sahibi Esnaf ve sanatkarlar odası, Şöförler cemiyeti ve Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı özel müteşebbis olup, Belediyemizin kurduğu birlik, müessese ve işletmeler kapsamında değildir. Diğer taraftan ilimizde faaliyet gösteren denetimli özel halk otobüsleri 4736 ve 6495 sayılı torba kanunu ile yürürlüğe giren toplu taşımada ücretsiz veya indirimli binişler, son zamanlarda gerek araç değişimi gerekse mazota gelen zamlar işletmecilere zor durumda bırakarak Toplu ulaşım hizmetlerinin durma noktasına geldiği, Son zamanlarda ilimizde yapılan Toplu ulaşım araçlarında modernizasyon ve araç yenileme çalışmaları gerek yatırım, gerekse işletme maliyetleri analiziyle belgelenmektedir. Yukarıda açıklanan nedenlerle hak, hukuk ve adaleti sağlama noktasında aşağıda kriterler belirlenmiş olup; Örgün eğitimde belirli yaş gruplarındaki ve aynı seviyedeki bireylere amaca göre hazırlanmış programlarda okul çatısı altında eğitim alan öğrencilerden aşağıdaki belirlenen bilgi ve belgelere ibraz etmek şartıyla, toplu ulaşım kişileştirilmiş elektronik kart ile indirimli olarak seyahat etmelerine; Nüfuz cüzdanı Fotoğraf Öğrenci belgesi Başvuru formu Yaygın eğitim alan öğrencilerin aşağıdaki kriterler doğrultusunda toplu ulaşım kişileştirilmiş elektronik kart ile indirimli olarak seyahat etmelerine; Açık ilköğretim, açık lise, açık öğretim 4 yıllık fakülte ve 2 yıllık yüksek okulda okuyanlar 29 yaşını doldurmamış olanlar, SGK’ dan sicil numarası olmayanlar veya sicil numarası olup da herhangi bir işte çalışmadığını belgeleyenler; Aşağıdaki tabloda belirlenmiş Azami öğrenim süreleri sonuna kadar mezun olamayan 29 yaşından küçük öğrenciler, Nüfuz cüzdanı Öğrenci belgesi Başvuru formu ./.. (8) Ayrıca ; YARARLANAMAYACAK OLANLARINDA; Halk Eğitim Merkezleri, Çıraklık Eğitim Merkezleri, Pratik Sanat Okulları, Olgunlaşma Enstitüleri, Endüstri Pratik Sanat Okulları, Mesleki Eğitim Merkezleri, yetişkinler teknik eğitim merkezleri, özel kurslar, özel dershaneler, eğitim ve uygulama okulları (özel eğitim), Meslek okulları (Özel Eğitim), Mesleki Eğitim Merkezleri (Özel Eğitim), Bilim ve Sanat Merkezleri (özel eğitim), olarak belirlenmesine komisyonumuzca uygun görülmüştür denildiğinden; Yukarıda belirtilen komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 12. MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Gaybi Efendi Mahallesi, 39 pafta, 2988 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusun un müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, verilen bilgilerden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Gaybi Efendi Mahallesi, 39 pafta, 2988 ada, 1 parselde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup; Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 13.12.2013 tarih ve 4577 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Diğer yapılaşma koşulları aynı kalmak kaydıyla; Gaybi Efendi Mahallesi, 39 pafta, 2988 ada, 1 parselde imar planında Kütahya Belediyesi İdari, Ticari, Sosyo-Kültürel vb. Tesisleri Alanı, E(KAKS): 1.20, Hmax: 18.50 metre lejandlı alanın kullanım kararının Adliye Sarayı Alanı olarak değiştirilmesi; buna karşılık Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 131 pafta, 758 ada, 26-27 parsellerde imar planında Cezaevi Alanı, Hmax: 12.50 metre (3 kat) lejandlı alanın kullanım kararının Kütahya Belediyesi İdari, Ticari, Sosyo-Kültürel vb. Tesisleri Alanı olarak değiştirilmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına; İmar planı değişikliğinin yürürlüğe girmesine müteakip; Mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan, Başsavcılığın 13.12.2013 tarih ve 4577 sayılı yazılarında belirtilen ve Adliye Sarayı Alanı yapılan İlimiz Gaybiefendi Mahallesi, 39 pafta, 2988 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ile, üzerinde mevcut Adliye Sarayı ve Ek Binası bulunan İlimiz Saray Mahallesi, 1 pafta, 4 ada, 18 parsel numaralı taşınmazdaki ifraz edilecek olan ek binanın bulunduğu kesim ve Kütahya Belediyesi İdari, Ticari, Sosyo Kültürel vb. Tesisleri Alanı yapılan İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 131 pafta, 758 ada, 26 parsel numaralı taşınmazın, arada alan ve değer farkı gözetmeksizin başabaş takas edilmesi, yeni cezaevi yapıldıktan sonra eski cezaevi binasının yıkılıp alanının Belediyemize teslim edilmesi, takas vb. bütün işlemlerin gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 13. MADDESİNİN: İlimiz, merkez,Yoncalı, 50.K.1.D pafta, 206 ada, 16 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Yoncalı, 50.K.1.D pafta, 206 ada, 16 parselde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup; 11.11.2013 tarih, 6818 kayıt nolu dilekçe; “Yoncalı Kaplıcalarında bulunan turizm belgeli Huzur otelimizin kapasitesini artırmak ve turizme daha iyi katkıda bulunmak amacı ile otelimizin önünde bulunan 50.K.1.D pafta nolu, 206 ada, 16 parselde bulunan 277 metre arsamız üzerine otelimize ait ilave tesis yapacağımızdan dolayı adı geçen parselin T2 olarak değişiklik yapılması için gereğini emir ve müsaadelerinize arz ederiz.” şeklindedir. Yoncalı, 50.K.1.D pafta, 206 ada, 16 parselde imar planında Bitişik nizam 2 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alana T2 (Talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek yapı nizamı) lejandı eklenmesi; “Yapı yoğunluğunu değiştirmemek amacıyla, bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz; plan değişikliğinden önceki imar planında belirlenen bahçe mesafelerine, T2 uygulamasında da aynen uyulacaktır.” plan notu belirlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 14. MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Evliya Çelebi Mahallesi, 79-80 pafta, 654-655 adalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; ./.. (9) İlimiz, merkez, Evliya Çelebi Mahallesi, 79-80 pafta, 654-655 adalarda imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup; İl Sağlık Müdürlüğü’nün 09.12.2013 tarih, 7571 sayılı yazısı; “İlimiz yatırımları arasında yer alan, 700 Yataklı Devlet Hastanesinin yapılması için eski Jandarma taburuna ait, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, tapuda Evliya Çelebi Mahallesi, 655 ada, 17 parsel noda kain 149.926,72 m2 yüzölçümlü taşınmaz ilgi sayılı yazımız ekindeki 02.04.2013 gün ve 187 nolu Meclis Kararıyla Sağlık Tesis Alanı olarak ayrılmış, bu taşınmaza ait çap, plan örneği ve diğer bilgi ve belgeler Sağlık Bakanlığına intikal ettirilmişti. Sağlık Bakanlığımız Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığından alınan yazımız ekindeki 28.11.2013 gün ve 16768 sayılı yazılarından mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, eski Jandarma Taburunun bulunduğu, imar planında da “Rezerv Sağlık Tesis Alanı” olarak ayrılan, tapuda, İlimiz, Evliya Çelebi Mahallesinde, 654 ada, 101 parselde kayıtlı 77.997 m2 yüzölçümlü parsel, 655 ada, 7 nolu parselde kayıtlı 16.536 m2 yüzölçümlü parsel, 655 ada, 9 parselde kayıtlı 60.767,90 m2 yüzölçümlü parsel, 655 ada, 10 nolu parselde kayıtlı 153,10 m2 yüzölçümlü parsel ile 655 ada, 2 nolu parselin ifrazından ortaya çıkan 655 ada, 16 nolu 50.018,33 m2 yüzölçümlü parsel ve 655 ada, 15 parsel nolu 56.521,91 m2 yüzölçümlü parsellerin tamamının “...imar planında ‘Rezerv Sağlık Tesis Alanı’ olarak ayrılmış olan diğer parsellerin ...imar planında ‘Sağlık Tesis Alanı’ olarak planlanması için gerekli girişimde bulunulması...” istenmektedir. Anılan sebeplerden dolayı yukarıda arsa bilgileri verilen “Rezerv Sağlık Tesis Alanı” olarak ayrılan taşınmazların tamamının imar plan değişikliği yapılarak “Sağlık Tesis Alanı” olarak hususunda; gereğini rica ederim” şeklindedir. Evliya Çelebi Mahallesi, 79-80 pafta, 654 ada, 101 parselde imar planında Rezerv Sağlık Tesisi Alanı, Serbest nizam, TAKS: 0.50, E(KAKS): 1.50, Hmax: Serbest lejandlı alan, Trafo, Park, kanal, yol, yeşil alan, yapı yasaklı alanlar bulunmaktadır. 655 ada, 9 parselde imar planında Rezerv Sağlık Tesisi Alanı Bahçe Alanı, Trafo, yol, yeşil alanlar bulunmaktadır. 655 ada, 15-16 nolu parsellerde imar planında Rezerv Sağlık Tesisi Alanı, Serbest nizam, TAKS: 0.30, E(KAKS): 1.50, Hmax: Serbest lejandlı alan, Rezerv Sağlık Tesisi Alanı Bahçe Alanı, Park, kanal, yol, yeşil alan, yapı yasaklı alanlar bulunmaktadır. 655 ada, 7 nolu parselde imar planında Sağlık Meslek Lisesi-Sağlıkla İlgili Eğitim Hizmetleri Alanı, Serbest nizam, TAKS: 0.40, E(KAKS): 1.50, Hmax: Serbest lejandlı alan, Park, yol alanları bulunmaktadır. 655 ada, 10 nolu parselde imar planında yol alanı bulunmaktadır. Söz konusu alanlara ilişkin olarak; “İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılmasından sonra planlar yürürlüğe girecektir.” plan notu bulunmaktadır. “İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılmasından sonra planlar yürürlüğe girecektir.” koşulu sabit tutularak; söz konusu alanlardaki Sağlık Meslek Lisesi-Sağlıkla İlgili Eğitim Hizmetleri Alanı, Trafo, Park, kanal, yol, yeşil alan, yapı yasaklı alan lejandları ve diğer ilgili yapılaşma koşulları değiştirilmeden; Evliya Çelebi Mahallesi, 79-80 pafta, 654-655 adalarda imar planında bulunan Rezerv Sağlık Tesisi Alanı lejandlarının Sağlık Tesis Alanı olarak düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 15. MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 128 pafta, 815 ada, 10 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, verilen bilgilerden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 128 pafta, 815 ada, 10 parselde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup; İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 16.12.2013 tarih, 3856779 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 128 pafta, 815 ada, 10 parselde imar planında Anaokulu (Fethi Güzen Anaokulu), E: 0.80, Hmax: 8.50 metre lejendlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alanda diğer yapılaşma koşulları aynı kalmak kaydıyla Hmax: 10.00 m. (3 kat) olarak düzenlenmesine yönelik imar plan değişikliği, Koruma Bölge Kurulunun uygun görmesi kaydıyla 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 16. MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 01.11.2013 tarih ve 487 sayılı kararı ile onaylanan Yoncalı, 12 pafta, 1347 parselde yapılan 2373_1-2 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, verilen bilgilerden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; ./.. (10) Belediye Meclisimizin 01.11.2013 tarih ve 487 sayılı kararı ile onaylanan Yoncalı, 12 pafta, 1347 parselde yapılan 2373_1-2 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi, müracaat dosyası incelenmiş olup; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 10.12.2013 tarih, 7411 sayılı yazısı; “İlimiz, Merkez İlçe, Yoncalı Mahallesinde bulunan, 1347 parsel nolu 27.297 m2 yüzölçümlü, imar planında sağlık tesis alanına ayrılan taşınmazın bulunduğu alanda Belediye Başkanlığınızca imar planı değişikliği yapılarak, söz konusu taşınmazın park alanı olarak ayrıldığı ve 15/11/2013 ila 16/12/2013 tarihleri arasında askı ilanına çıkarıldığı tespit edilmiştir. Bu konuda yapılan araştırmada söz konusu plan değişikliğiyle ilgili olarak mal sahibi olarak İdaremizce imar planı değişikliği yönünde bir talebimizin olmadığı gibi Belediyenizce de görüş sorulmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu taşınmazın Sağlık Bakanlığına tahsisli bulunması ve fiilen de Yoncalı Hidroterapi ve Fizik Tedavi Hastanesi olarak kullanılması nedeniyle; imar planında ayrıldığı amacın sağlık tesis alanı iken park alanına dönüştürülmesinin Hazine zararına sebebiyet vereceği de göz önünde bulundurularak, 15/11/2013 tarihinde askı ilanına çıkarılan imar plan değişikliğine 3194 sayılı Kanun ve bağlı yönetmeliklerinin ilgili hükümleri gereğince itiraz ettiğimizden, söz konusu imar planı değişikliğinin iptali yönünde gereğini rica ederim.” Şeklindedir. Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin 31.12.2013 tarih, 13200 sayılı yazısı; “Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün ilgi (a) ve (b) yazıları ile; İlimiz, Merkez İlçe, Yoncalı Mahallesinde bulunan, 1347 parsel nolu 27.297 m2 yüzölçümlü, Yoncalı Hidroterapi ve Fizik Tedavi Hastanesi olarak kullanılmak amacıyla Sağlık Bakanlığına tahsisli taşınmazın imar planında ayrıldığı amacın sağlık tesis alanı iken park alanına dönüştürülmesine ilişkin Kütahya Belediye Başkanlığınca yapılan imar plan değişikliğine itirazımız olmadığı, ancak bahsi geçen alanda yeni hastane binası yapılıncaya kadar mevcut hastane binasının kullanılacağı belirtilmişti. Konu ile alakalı olarak 30.12.2013 tarihinde Genel Sekreterliğimizin bağlı bulunduğu Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına da bilgi verilmiştir. Kurum ile yapılan şifahi görüşmeler neticesinde; imar plan değişikliğinin durdurulması ve sağlık tesis alanı olarak imar planı değişikliği ile verilecek taşınmazın sağlık tesisi yapmaya uygunluğunun tespiti için Bakanlık yetkililerinin yerinde inceleme yaparak uygunluk raporu tanzim edildikten sonra bu değişikliğe izin verilebileceği belirtilmektedir. Bu nedenle Bakanlığımız yetkililerince tahsis edilecek alanın uygunluğu belirtilmeden konu ile ilgili herhangi bir işlem yapılmaması ve mevcut hastaneye ait sağlık tesis alanının korunması için gereğini bilgilerinize arz ederim.” şeklindedir. Belediye Meclisimizin 01.11.2013 tarih, 487 sayılı kararı ile onaylanan 2373_1-2 nolu imar planı değişikliği ile; Yoncalı, 12 pafta, 1347 parselde bulunan Sağlık Tesisi Alanı (Hastane) lejandlı saha Park alanına dönüştürülmüş; buna karşılık olarak, Yoncalı İlave Uygulama İmar Planı içerisinde Eski Tavşanlı Yolunun güneyinde kalan Park alanında, dönüştürülen hastane alanı kadar, Sağlık Tesisi Alanı (Hastane), TAKS:0.35, Emsal:1.50, Hmax: 30.50 metre lejandlı alan düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği İl Sağlık Müdürlüğü’nden görüş alınması kaydıyla onaylanmıştır. Yoncalı, 12 pafta, 1347 parselde bulunan Yoncalı Hidroterapi ve Fizik Tedavi Hastanesi alanının bir bölümü 1. Zon alanında kalmakta olup; imar planında bu alanda “Ö” lejandı bulunmaktadır. Plan notlarında; “Ö” lejandı bulunan yapı adalarının özel koşullu alanlar olduğu, bu alanlarda mevcut yapıların normal bakım ve onarım dışında esaslı hiçbir tadilat ve ilaveye, yeni yapı yapımına izin verilmeyeceği; bu alanda kalan yapıların ekonomik ömürlerini doldurması veya herhangi bir nedenle yıkılması halinde bu alanların yeşil alan olarak tanzim edilerek çimle kaplanacağı belirtilmektedir. Yine söz konusu hastane alanının bir bölümü Yeraltı suyu yüksek saha sınırı içerisinde kalmaktadır. Ayrıca, Yoncalı Hidroterapi ve Fizik Tedavi Hastanesinin de içinde bulunduğu alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2.nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 17/04/2013 tarihli kararı ile Riskli Alan ilan edilmiş olup; bu karar 17/05/2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Diğer taraftan, imar planı yapımı ve değişikliklerine ilişkin olarak; İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde Hazine zararına sebebiyet verilip verilmediği bakımından herhangi bir değerlendirme kriteri bulunmamaktadır. İmar planı yapımı ve değişiklikleri kamu yararı amacıyla yapılan işlemlerdir. Kaldı ki, imar planı değişikliğinin yürürlüğe girmesinden sonra Park alanından Sağlık Tesisi Alanına (Hastane) dönüştürülen saha tescil edilerek mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kaydedilebilecektir. Yukarıda açıklanan nedenlerle; Belediye Meclisimizin 01.11.2013 tarih ve 487 sayılı kararı ile onaylanan Yoncalı, 12 pafta, 1347 parselde yapılan 2373_1-2 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın reddine oy birliği ile karar verildi. ./.. (11) GÜNDEMİN 17. MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih ve 373 sayılı kararı ile onaylanan 30 Ağustos Mahallesi, 17.O.2 pafta, 1402 ada güneyinde yapılan 2235A_1-2 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, verilen bilgilerden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih ve 373 sayılı kararı ile onaylanan 30 Ağustos Mahallesi, 17.O.2 pafta, 1402 ada güneyinde yapılan 2235A_1-2 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi, müracaat dosyası incelenmiş olup; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 12.12.2013 tarih, 7441 sayılı yazısı; “Bakanlığımız (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 123 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği doğrultusunda yapılan imar plan takibi neticesinde; İlimiz, Merkez İlçe, Hamidiye Mahallesi, J23b11a2 pafta, 2730 ada, 193 parsel nolu, 8.734,77 m2 yüzölçümlü, ham toprak vasıflı, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın; 02/08/2013 tarihli ve 373 sayılı Belediye Meclis kararıyla 30 Ağustos Mahallesi, 17.O.2 pafta, 1402 adanın güneyinde yapılan 2235A_1-2 nolu ilave uygulama imar planıyla iki parça halinde park alanı olarak ayrıldığı ve yapılan düzenlemenin askıya çıkış tarihinin 15/11/2013, askıdan iniş tarihinin ise 16/12/2013 olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu taşınmazın İdaremiz dosyası üzerinde yapılan incelemede; evvelce taşınmazın yaklaşık 1.950 m2’lik kısmının uygulama imar planı içerisine alınarak park olarak belirlendiği ve kalan kısmının planlı saha dışarısında bırakıldığı, bu defa yukarıda belirtilen ilave uygulama imar planı ile de taşınmazın bir kısmının daha (2 parçada yaklaşık 1.700 m2) planlı saha içerisine alınmak suretiyle park olarak ayrıldığı anlaşılmıştır. Ancak mülkiyeti Hazineye ait söz konusu taşınmazın; dönemler itibariyle parça parça imar planı içerisine alınmasının, yapılan her uygulamada park alanı olarak belirlenmesinin ve ayrıca son uygulamayla da yine plansız sahada kalan kısmının mevcudiyetinin Hazine zararına neden olabileceği mütalaa edilmiştir. Bu nedenle taşınmazdan evvelce park alanının ayrılmış olması gerekçesiyle; taşınmazın bulunduğu alandaki 2235A_1-2 nolu ilave uygulama imar planının iptal edilerek, taşınmazın bir bütün halinde imar planı içerisine alınması ve imar planında konut alanına ayrılması hususunda; bilgi ve gereğini rica ederim.” şeklindedir. Belediye Meclisimizin 04.05.2012 tarih, 224 sayılı kararı ile; 30 Ağustos Mahallesi, 17.O.1 pafta, 1410 adada Ticari Tesisler lejandının Ticari ve Yurt Tesisleri lejandına dönüştürülmesi, T2 lejandı eklenmesi ve “Konut yapılabilir.” plan notunun eklenmesine ilişkin imar planı değişikliği onaylanmıştır. İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 26.02.2013 tarih, 1591 sayılı yazısında; ilgili kurum teknik elemanlarından oluşturulan komisyonca hazırlanan raporda 04.05.2012 tarih, 224 nolu Belediye Meclis kararının Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 16. ve 28. maddeleri kapsamında değerlendirilmesi halinde, uygulamalarda daha müspet sonuçlar olabileceği açıklanmıştır. Yönetmeliğin 16. maddesi “Hazırlanacak her ölçekteki imar planlarının yapım ve değişikliklerinde planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile gelecekteki gereksinimleri göz önünde tutularak sosyal ve teknik donatı alanlarında EK-1 deki tabloda belirtilen asgari standartlara uyulur.” Yönetmeliğin 28. maddesi “İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun arttırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları EK-1 de belirtilen standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır ve/veya artırılır.” şeklindedir. Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları olarak Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih, 373 sayılı kararı ile; 30 Ağustos Mahallesi, 17.O.2 pafta, 1402 ada güneyinde plansız sahada Park alanı düzenlenmesine yönelik 2235A_1-2 nolu ilave uygulama imar planı onaylanmıştır. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler Servisi’nin 02.01.2014 tarihli Teknik Raporu; “...2004 yılında yapılan ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünce de onaylanan rapora göre saha ile ilgili olarak aşağıda belirtilen bilgiler verilmiştir: - İnceleme sahası Neojen yaşlı karbonatlı çökellerden oluşmuştur. Anadolu Üniversitesi İnşaat Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı 1993 yılında 30 adet temel sondajı yapmıştır. Bunlardan 4 tanesi (ÖSK-118, 119, 120, 121) inceleme sahasının kuzeyinde yer almaktadır. Sondajlarda genellikle bozunmuş ve ayrışmış tüfler belirlenmiştir. Ayrışmış tüf seviyeleri 5.50 metrelerden sonra başlamaktadır. Bozunmuş üst zonlar içinde az ayrışmış tüf çakıllarından bahsedilmektedir. - Kütahya’nın yakın güneyinden geçen ve Kütahya ovasını sınırlayan Kütahya Fayı yaklaşık 30 km. uzunlukta K50-60 B genel gidişli eğim atımlı normal fay zonu karakterindedir. Fay 4 parçadan oluşmaktadır. Bir parçası da inceleme sahasının 100 metre kuzeyinden geçmektedir.” şeklindedir. ./.. (12) Taşınmazın bulunduğu alanda Park alanı düzenlenmesine yönelik 2235A_1-2 nolu ilave uygulama imar planının iptal edilerek, taşınmazın bir bütün halinde imar planı içerisine alınması ve imar planında konut alanına ayrılması talebine ilişkin olarak: Taşınmazın güney kesimi orman sınırları içinde kalmaktadır. 2004 yılında Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanan Kütahya kent merkezine yönelik jeolojik-jeoteknik-jeofizik etüdüne göre bu bölgede Fay kırığı bulunmaktadır. Ayrıca, taşınmazın bulunduğu bölgede arazi eğimi % 40 civarındadır. Kuzey bölümde, taşınmaz ile konut alanları arasında kalan kesimde ise arazi eğimi % 60 civarındadır. Dolayısıyla, yüksek arazi eğimi, bölgede fay kırığı bulunması, taşınmazın güney kesiminin orman sınırları içinde kalması nedenleriyle söz konusu alanın konut alanı olarak düzenlenmesi mümkün değildir. Yukarıda açıklanan nedenlerle; Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih ve 373 sayılı kararı ile onaylanan 30 Ağustos Mahallesi, 17.O.2 pafta, 1402 ada güneyinde yapılan 2235A_1-2 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın reddine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 18. MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 634 ada, 116 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, verilen bilgilerden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 634 ada, 116 nolu parsel alanında imar planı değişikliği müracaat dosyası incelenmiş olup; Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 634 ada, 116 nolu parselde, imar planında konut lejandlı sahada, T2 (Talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek yapı nizamı) lejandının eklenmesi; “Yapı yoğunluğunu değiştirmemek amacıyla, bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz; plan değişikliğinden önceki imar planında belirlenen bahçe mesafelerine, T2 uygulamasında da aynen uyulacaktır.” plan notu belirlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 19. MADDESİNİN: Belediye Alan Sınırları içerisinde yer alan Aloğlu Köyünün mahalle olması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, verilen bilgilerden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Alan Sınırları içerisinde yer alan Aloğlu Köyünün mahalle olması konusu dosyası incelenmiş olup; Konu ile ilgili, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 13.10.2009 tarihli, 8913 sayılı genelgesi, İdaremizin; 25.11.2013 tarih, 6956 sayılı yazısı, Kütahya İl Özel İdaresinin; 11.11.2013 tarih, 9382 sayılı yazısı, 13.12.2013 tarih, 10428 sayılı yazısı ve yazı ekinde iletilen, 14.11.2013 tarih, 8162 sayılı İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün yazı örneği, 16.11.1988 tarihli İçişleri Bakanlığının Olur örneği, ilgili dökümanlar etüd edilmiştir. 16.11.1988 tarihli İçişleri Bakanlığının Olurunda; Kütahya İli Merkez Belediyesi, Hamidiye Mahallesine bağlı Aloğlu Çiftliği ve Cennetoğlu Çiftliği semtlerinin, buradan ayrılarak merkezi Aloğlu Çiftliği semti olmak üzere ALOĞLU adıyla bağımsız bir köy haline getirilmesi belirtilmiştir. Günümüzde Aloğlu Köy Alanının büyük bir bölümü, Belediye Alan sınırlarımız içerisindedir. Belediye Alan Sınırlarımız içerisindeki, Aloğlu Köy Alanı bölümünde nazım ve uygulama imar planları bulunmamaktadır. Aloğlu Köy Alanının olduğu bölgede Belediye Sınırlarının 1974 yılında kesinleştiği, bu tarihten sonra da, günümüze kadar bu sınırların uygulandığı tesbit edilmiştir. İdaremize, İl Özel İdaresinin 13.12.2013 tarihli yazısından önce, 16.11.1988 tarihli söz konusu Bakanlık Oluru iletilmemiş olup, Belediye Sınırları ile ilgili bir Karar da gönderilmemiştir. Aynı zamanda konuyla ilgili, Belediye Meclis Kararına da rastlanmamıştır. Ancak, Belediye Sınırlarının onanıp yürürlüğe girmesinden sonra, uygulamalar yapılabilmektedir. 1996 yılında gerçekleştirilen; Belediye Mücavir Alanlarının genişletilmesi konusunda; 28.10.1996 tarihli Belediye Meclis Kararında, 21.11.1996 tarihli İl İdare Kurulu Onayında, 27.11.1996 tarihli Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Onayında, Belediye ve Mücavir Alanlarımıza dair haritalarda, Aloğlu Köyü Bölgesindeki Belediye Sınırlarımız günümüzdeki ile aynı şekildedir. Zaten, 2006 yılında 19 köy alanı, 2010 yılında 5 köy alanı olmak üzere toplam 24 köy alanıyla ilgili; Köy Tüzel Kişiliklerinin fesh edilerek Kütahya Belediye Alanlarına katılması konularında, iş ve işlemlerinde Aloğlu Köyü bölgesinde, günümüzdeki Belediye Sınırları aynen aktarılmıştı. ./.. (13) Bu nedenlerden dolayı, 1974 te belirlenen günümüzde de devam eden Belediye Alan ve Sınırlarının ve bunlara dayalı iş , işlemlerin uygulanmasına devam edilmesi, iletilen Köy Yerleşik Alanı olduğu belirtilen sahada da , Aloğlu yerleşimi Yerleşik Alanında uygulamaların İdaremizce yapılması, sehven yapılan hata sonucunda tüzel kişiliğinin Köye dönüştüğü görülen Aloğlu Köyünün; Mahalleye dönüşmesi, Mahalle Sınırları olarak Aloğlu Köy Alan Sınırlarının esas alınması hususunun saklı kalması kaydıyla oy birliği ile karar verilmiştir. GÜNDEMİN 20. MADDESİNİN: Ege İhracatçılar Birliği ve Ege Üniversitesi ile Kütahya'da Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve araştırma yapılması amacıyla 10 dekara kadar deneme üretimi için protokol imzalanması ve yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Ege İhracatçılar Birliği ve Ege Üniversitesi ile Kütahya'da Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve araştırma çalışmaları yapılması amacıyla,Belediyemizin 7 göller bölgesindeki tapulu yaklaşık 10 dekar alanın, 10 yıl süreliğine, deneme üretimi ve gerekli çalışmaları yapmak üzere kullanım hakkı verilmesine ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. konularda Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 21. MADDESİNİN: Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele ödenecek maktu fazla mesai ücretinin tespit edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Zabıta Müdürlüğü personeli, 11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince günün 24 saati görevli olup, haftanın 6 günü çalışmakta, Resmi ve dini bayramlar ile genel tatil günlerinde tam kapasite ile görev yapmaktadır. Ayrıca günün şartlarına göre günlük mesai saatleri uzatılarak göreve devam edilmektedir. Buna karşılık 2013 yılı için bürüt 261 TL. maktu fazla mesai ücreti ödenmektedir. Ancak; Resmi Gazetenin 27 Aralık 2013 tarih ve 28864 mükerrer sayılı nüshasındaki 2014 yılı Mali yılı Bütçe Kanunu K Cetvelinin “Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” bölümünün, Belediyelerle ilgili 1.fıkrasında; “Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç) görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personel (destek hizmeti yürüten personel hariç) belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla mesai ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu; 100.001-250.000'e kadar olanlar için 276,00.- TL'yı geçemez” denilmektedir. Bu nedenle Zabıta ve İtfaiye Personeline 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 276,00.-TL fazla mesai ücretinin ödenmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 22. MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi, 3514, 3515, 3286, 3288 nolu parsellerde sosyal ve kültürel tesis alanı ilave-mevzii imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, verilen bilgilerden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi, 3514, 3515, 3286, 3288 nolu parsellerde sosyal ve kültürel tesis alanı ilave-mevzii imar planı yapımı müracaat dosyası incelenmiş olup; 26.11.2013 tarih, 7200 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Bölcek Mahallesi, 3514, 3516, 3286, 3288 nolu parseller mahalle yerleşik alanı içinde kalmaktadır. Belediye Meclisinin 02.03.2012 tarih, 95 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve Belediye Meclisinin 03.09.2013 tarih, 405 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı onaylanmıştır. Belediye Meclisinin 02.03.2012 tarih, 95 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planında söz konusu parsellerin bulunduğu alanda gelişme konut alanları, park ve yol alanları bulunmaktadır. Söz konusu planlar DSİ görüşü ve imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılmasından sonra yürürlüğe girecek olup; halen yürürlüğe girmemiştir. ./.. (14) DSİ’den görüş alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması, parseller toplamının en az 9’u kadar saha park ve yol olarak kamuya bedelsiz terk edilmesi; askıya çıkmadan önce plan inceleme ücretinin 1. taksidinin yatırılması kaydıyla; Bölcek Mahallesi, 3514, 3516, 3286, 3288 nolu parsellerde TAKS: 0.40, KAKS: 1.20, Serbest nizam, Hmax: 12.50 m. (3 kat), Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı ilave-mevzii nazım ve uygulama imar planının 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 23. MADDESİNİN: İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi, 43 paftada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, verilen bilgilerden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi, 43 paftada imar planı değişikliği müracaat dosyası incelenmiş olup; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 31.12.2013 tarih, 4293 sayılı yazıları etüd edilmiştir. Söz konusu yazı ile Çalca Mahallesindeki Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilen yerde, TEİAŞ porje enerji iletim hattının geçtiği belirtilerek, İnköy 43 pafta, 2565 nolu parsel alanında imar planı değişikliği talebi yapılmıştır. Eskişehir Karayolu çevresinde bölgedeki mera vasıflı alanların, imar planlarında kontrol amaçlı yapı yasaklı alanlar olarak belirlendiği görülmüştür. Söz konusu 2565 nolu parsel alanının bulunduğu sahada, imar planında yapı yasaklı alan lejandının yanında, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd haritalarında belirtilen, ÖA-1.1 : önlemli alanlar (sıvılaşma tehlikesi açısından) lejandı yer almıştır. 2565 nolu parsel alanında; imar planında belirlenen söz konusu yapı yasaklı lejandlı saha bölgesinde, kurutma kanalı tarafında 10 metrelik yaya yolunun ve park alanının düzenlenmesi, “Arkeoloji ve Maden Müzesi Alanı – TAKS: 0.35 – KAKS: 1.05 – Hmax: 3 KAT (20.00 metre) – serbest nizam” lejandlı sahanın tasarlanması, karayolu tarafından 25 metre diğer kesimlerde 10 metre yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesi yönlerindeki imar planı değişikliği; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden uygun görüşün alınması, batı bölümde eksik olan jeolojik- jeoteknik etüdlerin tamamlanması şartlarıyla 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 24. MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 43 pafta, 220 ada 88 parselde İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, verilen bilgilerden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 43 pafta, 220 ada 88 parselde İmar Planı değişikliği konusu görüşülmüş olup; Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih 295 sayılı kararıyla Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 43 pafta, 220 ada, 88 nolu parsel alanı içerisinde yürürlükteki İmar Planında yol, park ve H:5.50, TAKS: 0.40 lejandlı Sanayi Alanı saha bulunmaktadır. TAKS: 0.40' a göre asma katlar da dahil edilerek hesaplanan zemin kattaki toplam inşaat alanı 9.476 m2 dir. 88 nolu parsel alanı içerisindeki güney bölümünde park alanı sabit tutularak, H:5.50, TAKS: 0.40 Sanayi Alanı lejandlı alanın; yapı yaklaşma sınırları sabit tutularak, enerji nakil hattı koruma alanının düzenlenerek, Otel ve Ticaret Merkezi Alanı. İfraz yapılamaz. Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkındaki yönetmeliğe uyulacaktır. 88 nolu parsel alanındaki park sahası kamuya bedelsiz terk edilecektir. Konut Yapılamaz. İnşaat ruhsatı aşamasında DSİ 34. Şube Müdürlüğünden ve Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş den görüş alınacaktır. Yapı yaklaşma mesafeleri içerisinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz. Hmax: Otel ve ilgili tesislerinde çatı ve çatıdaki tüm yükseklikler dahil hava mania planlarında belirlenen 967 metre kodunu geçemez. Otel ve ilgili diğer tesisleri dışındaki ticari tesislerde Hmax: 11.50 metre dir. Emsal (KAKS)=2.00lejandlı alana dönüştürülmesi yönlerindeki imar planı değişikliği talebiyle beraber; 88 nolu parsel alanında imar planında kat adedi artacağından parsele ait imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin yaptırılması 15.114 m2 artan inşaat alanı hesaplandığından artan yapı yoğunluğu karşılığında aynı şartlarda parsel alanının yanında parselin dışında sanayi alanında veya aynı bölgede olması halinde arsa değerleri göz önünde tutularak 11.335 m2 den az olmamak üzere yine sanayi alanında kentsel sosyal teknik altyapı alanları ayrılması teklifi yapılması halinde, değerlendirilmesi uygun görülmüştü. ./.. (15) Artan yapı yoğunluğuna karşılık teklif edilen parseller, Parmakören Mahallesi 28 pafta, 1541 nolu parsel(3198/12) parsel alanı 1.990 m2 ve Parmakören Mahallesi 37 pafta, 2050 nolu parsel( 3471/4), parsel alanı yaklaşık 4715 m2 dir. 1541 nolu parsel; Yeni Çevre Yolunun güneyinde, 1/5000 Nazım İmar Planında kısmen Eğitim Kampüs Alanı, kısmen gelişme konut alanı içerisinde kalmaktadır. 2050 nolu parsel ise ; kısmen yeni çevre yolu içerisinde kısmende 1/5000 Nazım İmar Planında gelişme konut alanı içerisinde kalmaktadır. Yukarıda açıklanan parseller ile ilgili olarak parsellerin toplam alanları yaklaşık 6705 m2’dir. Arsa değerleri göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmelerde yaklaşık 6705 m2’lik alanın 1341 m2’lik alanı artan yoğunluğu karşılamaktadır. Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih 295 sayılı kararıyla değerlendirilen artan yapı yoğunluğu karşılığında aynı şartlarda parsel alanının yanında parselin dışında sanayi alanında veya aynı bölgede olması halinde arsa değerleri göz önünde tutularak geri kalan; 9.994 m2 den az olmamak üzere yine sanayi alanında kentsel sosyal teknik altyapı alanları ayrılması teklif yapılması halinde konunun tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 25. MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Parmakören Mahallesi Yerleşik Alanı kuzeyinde 1/5000 Nazım İmar Planında Eğitim Kampüs alanının bir bölümünün iptali konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, verilen bilgilerden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Parmakören Mahallesi Yerleşik Alanı kuzeyinde 1/5000 Nazım İmar Planında Eğitim Kampüs alanının bir bölümünün iptali konusu görüşülmüş olup; 1/5000 Nazım İmar Planında Eğitim Kampüs Alanı olarak bulunan bölge için 31.12.2013 tarih, 8438 sayılı dilekçe ile; “Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih 98 sayılı kararıyla onaylanan Nazım İmar Planında belirlenen Parmakören Mahallesi yerleşik Alanı kuzeyinde bulunan eğitim kampüs alanı olarak belirlenmiştir. Bu Uygulama Mahalle insanlarımızı mağdur etmektedir. Sebebi insanlarımız o bölgede bulunan tarlasını satmak istediğinde tarlasını Eğitim Kampüsü Alanı diye alıcı çıkmıyor. Milli Eğitimin ne zaman okul yapacağı belli olmadığından dolayı yapılan vatandaşlarımız mağdur olmaktadır. Mağduriyetimizin bitmesi için Eğitim Kampüsünün şahıs arazileri üzerinden kaldırılmasını saygıyla arz ederim” şeklindedir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 23.09.2011 tarih 18534 sayılı yazıları ile ; İlimiz Merkez Akkent Mahallesinde bulunan 2. Ve 3. Toplu Konut Konut Alanı üzerinde İmar Planında spor tesisleri imar planı araştırması altında kalan yerden 1500 dönüm büyüklüğündeki alanın Eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere Şehir Planına dahil edilmesi konusunda .... şeklindedir. Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih 98 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planında Ortaöğretim tesisleri yapılabilmesi için J24B05A, J24B04B paftalarda Eğitim Kampüs Alanı planlanması bu nedenle, Ortaöğretim tesis alanları için yer belirlenmemesi hususları belirtilmiştir. Nazım İmar Planı ile ilgili Kurum Kuruluş görüşleri etüd edilmiştir. İl Kültür Turizm Müdürlüğü( Müze Müdürlüğü)’nden uygun görüş gelmesi halinde söz konusu Eğitim Kampüs Alanı Nazım İmar Planı yürürlüğe girecektir. Belediye Meclisimizin 01.02.2013 tarih 69 sayılı kararıyla onaylanan; Uygulama İmar Planlarının tamamı için askı işlemleri tamamlanmamış olup, Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih 98 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planı dışında kalan kısım için 18 adet kurum ve kuruluş görüşleri tamamlandıktan ve jeolojık-jeoteknık etüdler yapıldıktan sonra söz konusu Uygulama İmar Planları yürürlüğe girecektir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden görüş alınması kaydı ile; Parmakören Mahalle Yerleşik Alanı kuzeyinde Belediye Meclisimizin 01.02.2013 tarih 69 sayılı kararıyla onaylanan alan sabit tutularak bu alanın doğusunda Karaöz kadastral yoluna kadar, kuzeyinde Nazım İmar Planında bulunan 80 metrelik yol sınırı esas alınarak, batısında da uydukent sınırı esas alınarak bu alan içerisinde yaklaşık 500 dönümlük alanın Eğitim Kampüs alanı olarak kalması, Eğitim Kampüs Alanının yaklaşık 1000 dönümlük alanında 1/5000 Nazım İmar Planın iptal edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 26. MADDESİNİN: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14.maddesinin (b) bendine istinaden Belediye Spor Kulübü sporcu ve yöneticilerine ve Belediye El Sanatları Merkezinde gelir durumu düşük kursiyerlere her gün öğle tabldot yemek verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belİrten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasindan ve yapilan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; ./.. (16) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14.maddesinin (b) bendine istinaden Belediye Spor Kulübü sporcu ve yöneticilerine her gün öğle ve akşam tabldot yemek verilmesine; Belediye El Sanatları Merkezinde gelir durumu düşük kursiyerlere her gün öğle tabldot yemek verilmesine ve bu verilecek yemeklerin, Belediyemiz sosyal yardım kapsamında hane halkına verilen fakir yemeği tabillotundan sağlanmasına; Bu konularda gerekli protokol hazırlanması,imzalanması vb. konularda Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 27. MADDESİNİN: İlimiz, Bölcek Mahallesi girişinde bulunan Üretici Pazar Yerinin tahsisi konusunun müzakeresi, olduğunu belİrten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasindan ve yapilan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, Bölcek Mahallesi girişinde bulunan Üretici Pazar Yeri, Belediye Encümenimizin 21.06.2012 tarih ve 2353 sayılı kararı ile Köyden Mahalle olan 24 Mahallenin kurmuş olduğu, S.S.Kütahya Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ihale edilmiş ve yine Belediye Encümenimizin 28.11.2013 tarih ve 2697 sayılı kararı ile 31.06.2016 tarihine kadar 3 yıl süre uzatımı yapılmış olup; Tarım Bakanlığı'nın desteklemekte olduğu iller arasında olmamız ve kooperatif marifetiyle üreticilerimizin ürünlerini işleyip pazarın istediği şartları sağlayıp değerlendirebileceği, bir ön işleme tesisi kurmaları için, proje desteğinden yararlanabilmeleri konusunda ve mülkiyet sorununun ortadan kaldırılması amacıyla, bu sürenin 10 yıl uzatılmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 28. MADDESİNİN: Spor Kulüplerine yardım yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasindan ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapılması konusu incelenmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin b fıkrasına göre Belediye Amatör Spor Kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar yardım yapabilir denildiğinden ve Sayıştay Temyiz Kurulunun 15/12/2009 tarih ve 30592/31013 sayılı kararında nakdi yardım yapılmasında sakınca bulunmadığından; Kütahya Belediye Sınırları içinde bulunan Amatör Spor Kulüplerinden Kütahya'mızı temsil eden Futbolda Bölgesel Amatör Lig 8.Grup da 2013-2014 sezonun birinci devreyi grup ikincisi olarak tamamlayan, voleybol, basketbol, yüzme, masa tenisi branjlarıyla birlikte 350 kayıtlı sporcusu bulunan KÜTAHYA SPORUMUZ maddi sıkıntı çekmektedir. Futboldaki şampiyonluk iddiasını sürdürebilmesi ve diğer branjlardaki faaliyetlerini daha başarılı bir şekilde yürütebilmesi için 100,000.-TL.(YÜZBİN) nakdi yardım yapılmasına, Belediyemiz bünyesinde bulunan; Amatör Basketbol 3 lig'de, Voleybol bölgesel liğ'de, Halterde yıldız, genç ve büyüklerde, Badminton'da 9- 16 yaş kategorilerinde, Boksta minik ve küçüklerde, bisiklette minik ve yıldızlarda, Santrançta küçük, yıldız ve gençlerde, atletizm'de minik ve küçüklerde, izcilikte ergin izci olmak üzere bu spor dallarında 610 sporcu ile faaliyet gösteren KÜTAHYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ'ne 50,000.-TL.(ELLİBİN) nakdi yardım yapılmasına; Yine Belediyemiz sınırları içinde bulunan diğer 20 adet mahalle ve SEMT AMATÖR SPOR KULÜPLERİNİN her birine 2,500.-TL.(İKİBİNBEŞYÜZ) verilmek üzere 50,000.-TL.(ELLİBİN) nakdi yardım yapılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14/b maddesine istinaden oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 29. MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Siner Mahallesi, 17.Ö.3 pafta,36 ada,1 parselde bulunan dini tesis alanının küçük olması nedeniyle imar planında dini tesis alanının büyütülmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasindan ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Siner Mahallesi, 17.Ö.3 pafta,36 ada,1 parselde bulunan dini tesis alanının küçük olması nedeniyle imar planında dini tesis alanının büyütülmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy bilriği ile karar verildi. Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek,üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı. BELEDİYE MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Mustafa İÇA Aynur KOÇUK MERCAN Mehmet Celal DALKILIÇ BELEDİYE BAŞKANI