T.C

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi

05.08.2020

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

2. Dönem, 9.Olağan, 1.Birleşim, 1.Oturum, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, Salih ÖZDEN, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman
ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet
ULUCA, Ahmet ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN,
Melih ASLAN, Fuat GÖKÇE, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK,
Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim
KAPLAN, Ahmet GÜVEN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, İlyas SİVRİ, Mustafa
DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Erçin AÇIKEL

 

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

- İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 4610 ada, 1 parsel, 4610 ada, 2 parsel ve 4613 ada 3 parsel alanlarında imar planı değişikliği,

- 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında yer alan, dere yataklarına ilişkin Riskli Alanlarda uygulama,

- Belediye Gelir Tarifesinde yer alan Yıllık hat rotasyonu kullanım izin bedeli ücretinin pandemi süresince alınmaması talebi,

- Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı kararıyla kabul edilen Fen İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’nin iptal edilerek yeniden düzenlenen Yönetmelik Taslağı,

- Meclis çalışmalarında kullanılmak üzere 2017-2019-2019-2020 yıllarına ait belediyemizin uhdesinde olup tapu satışı ile satılan arsa, daire, iş yeri vb. taşınmazların yıllar itibariyle dökümünün yapılarak verilmesi,

Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 367

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesinin ilk ve ikinci bendi uyarınca 2021 yılı Belediye Meclisinin toplantı gün ve saatleri ile tatil ayının belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 2021 yılında tatil ayının Temmuz ayı olarak belirlenmesine;

            Belediye Meclis toplantılarının ayın ilk haftası Çarşamba günleri,  saat 17:30' da yapılmasına;

            Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 6. maddesi hükmü gereğince çarşamba günlerinin tatile rastlaması durumunda takip eden ilk çalışma günü toplantı yapılmasına;

           İşaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 368

Belediye Meclisinin 04.11.2020 tarih ve 333 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2021 yılı Gelir ve Vergi –Harç Tarifesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisi'nin 04.11.2020 tarih ve  333 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen 2021 Yılı Gelir Tarifesi, Vergi ve Harç Tarifesi ile;

            04.11.2020 tarih ve 333 sayılı meclis kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve kamuoyuna duyurulan,  02/02/2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğe göre hazırlanan Evsel Katı Atık Tarife Raporunun belirlenen şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 369

Mülkiyetleri/tasarruf yetkisi Belediyemize ait olan ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale yolu ile kiraya verilen taşınmazların, 2021 yılında uygulanacak olan kira bedellerinde indirim yapılması ile ilgili Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyetleri/tasarruf yetkisi Belediyemize ait olan ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale yolu ile kiraya verilen taşınmazlar için 01.01.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında kira artışı yapılmamasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 370

Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz merkez Yenibosna Mahallesi 725 parsel numaralı 6.402,49 m2 yüzölçümlü taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendini gereğince ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışa çıkarılması, sözleşme imzalanması vb. işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

          2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışa çıkarılması, sözleşme imzalanması vb. işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 371

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 149 ada, 6 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 149 ada, 6 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için; “Kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakat alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir” şeklindeki koşulun haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 372

İlimiz merkez Siner Mahallesi 16.P.I Pafta, 152 ada, 2 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Siner Mahallesi 16.P.I Pafta, 152 ada, 2 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için; “Kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakat alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir” şeklindeki koşulun haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 373

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 Pafta, 553 ada, 4 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 

 

 

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 Pafta, 553 ada, 4 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için; “Kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakat alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir” şeklindeki koşulun haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 374

İlimiz merkez Siner Mahallesi 16.P.1 pafta 115 ada, 7 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Siner Mahallesi 16.P.1 pafta 115 ada, 7 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için; “Kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakat alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir” şeklindeki koşulun haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 375

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 138 ada, 7 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 376

İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 4583 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kırgıllı Mahallesi 4583 ada 1 parsel alanının Entegre Hayvancılık ve Hayvansal Ürün Üretimi E:1.00 hmax:9.50 m’dir. TAKS:0,60 olarak düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 377

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 1748 ada, 111 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 1748 ada, 111 parsel alanının İdari, Sosyal, Ticari Tesis ve Spor Tesisleri Alanı, Taks: 0.60, Kaks:1.50, yencok:13.50 m olarak düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesi (e) bendi hükmü gereğince 15 yıla kadar kira karşılığı yapım veya yap-işlet-devret modeli ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale yapılması için gerektiğinde şartname hazırlanması, sözleşme imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine;

İşaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 378

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 912 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 912 no.lu adaya güneydoğu tarafından birleşik Park alanında 10 metre genişlikte yol alanı düzenlenmesi; azalan park alanına karşılık söz konusu Park alanının güney kesimde yol alanına doğru genişletilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 379

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 3729 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Okçu Mahallesi, 3729 ada, 1 parsel alanında imar planında bulunan Kütahya Çini Kooperatifi Tesisleri lejantlı alanın Rekreasyon Alanına dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 380

İlimiz merkez Güveççi Mahallesi yerleşik alanı dışında kalan plansız sahada imar planı yapılması talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı; Güveççi Mahallesi yerleşik alanı dışında kalan plansız sahada yol alanı imar planı yapılması ve söz konusu yolun doğu tarafında kalan sahada, Güveççi Mahallesi, 3768 ada, 16-17 parseller bölgesinde, imar planı yapılmasına yönelik talebin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 381

İlimiz merkez Siner Mahallesinde, 118 ada, 2 parsel ile 128 ada bölgesinde ve (Etrafışehir) Ağaçköy Mahalle yerleşik alanının batısındaki ağaçlandırılacak alanda; imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Siner Mahallesinde, 118 ada, 2 parselde, 5 metre ön, 3.5 metre yan bahçe mesafeleri, TAKS:0.35, KAKS:1.60, Ayrık Nizam- 5 kat - yençok: 16.50 m. lejandlarıyla, 8.239 m2 lik TİCK (ticaret+konut) alanının düzenlenmesi, 128 ada bölgesindeki park alanında trafik eğitim pisti yapılabilmesine ilişkin plan notunun belirlenmesi, artan nüfus yoğunluğu karşılığında kuşuçumu 1.950 metre mesafede, (Etrafışehir) Ağaçköy Mahalle yerleşik alanının batısında, ağaçlandırılacak alanda 4.400 m2 park alanı belirlenmesi; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışa çıkarılması, sözleşme imzalanması vb işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine;

İşaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 382

Belediye Meclisimizin 07.10.2020 tarih, 327 sayılı kararıyla onaylanan, 30 Ağustos Mahallesi, 741 ada ile ilgili imar planı değişikliğinin düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 07.10.2020 tarih, 327 sayılı kararıyla onaylanan imar planı değişikliğinde, yol ve otopark alanları tarafındaki 5'er metrelik yapı yaklaşma mesafelerinin sabit tutularak, 3 ve 5 metrelik yapı yaklaşma mesafelerinin iptal edilmesi, Sağlık Tesisi Alanının, Eğitim (Hizmetleri) Tesisleri (Blok Nizam, Yençok: 21 m. - 4 kat, TAKS:0.40, KAKS:1.60) Alanına dahil edilmesi; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 383

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 685 adada, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 685 adada, park, trafo ve yol alanlarında; 6306 Sayılı Yasa Kapsamında dere yatağına ilişkin riskli alana girmeyecek şekilde, 594 m2' lik Belediye Hizmet Alanı (Sosyal, Kültürel Tesisler: TAKS: Aranmayacaktır, KAKS: Aranmayacaktır, Yençok:12.50 m.) düzenlenmesi, Anaokulu tarafından 5 metre, batı ve güney kesimlerde 3 metre, yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesi, yol alanlarının, 784 m2 trafo alanının, 501 m2 park alanlarının, düzenlenmesi, azalan 297 m2’lik park alanının karşılanması amacıyla, güney kesimde kuşuçumu 150 metre mesafede, yol alanında park alanı belirlenerek yol ve park alanlarının düzenlenmesi; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 384

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91, 129, 132, 133 pafta, 555, 758, 759, 1946, 1948, 760, 761, 762 ve 763 adaların olduğu bölgede imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 385

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 128 pafta, 590 ada, 26 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

26 parselde söz konusu müracaatın gerçekleştirilmesi için “Eğitim tesislerinin yanında döner sermaye işletmesi olunması sebebiyle, ticaret tesisleri de yapılabilir.” şeklinde plan notunun düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 386

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2897 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 387

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 4610 ada, 1 parsel, 4610 ada, 2 parsel ve 4613 ada 3 parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Parmakören Mahallesi 4610 ada, 1 parsel, 4610 ada, 2 parsel ve 4613 ada, 3 parsel alanlarının Eğitim Tesisleri Alanı Taks:0,40, E:1.50, yencok:15.50 olarak düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 388

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında yer alan, dere yataklarına ilişkin Riskli Alanlarda uygulama konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında yer alan, dere yataklarına ilişkin Riskli Alanlarda yapı yasağı ve ilgili hususlar uygulanmaktadır. Söz konusu dere yataklarına ilişkin Riskli Alanlarda; ilgili mevzuat koşullarına uyulması kaydıyla, maksimum 1.5 metre çıkma yapılabilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 389

Belediye Gelir Tarifesinde yer alan Yıllık hat rotasyonu kullanım izin bedeli ücretinin pandemi süresince alınmaması talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Gelir tarifesinde yer alan Yıllık Hat Rotasyonu Kullanım İzin Bedeli ücretlerine 2021 yılında artış yapılmamasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 390

Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı kararıyla kabul edilen Fen İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’nin iptal edilerek yeniden düzenlenen Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 391

Meclis çalışmalarında kullanılmak üzere 2017-2019-2019-2020 yıllarına ait belediyemizin uhdesinde olup tapu satışı ile satılan arsa, daire, iş yeri vb. taşınmazların yıllar itibariyle dökümünün yapılarak verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 

Meclis çalışmalarında kullanılmak üzere 2017-2019-2019-2020 yıllarına ait belediyemizin uhdesinde olup tapu satışı ile satılan arsa, daire, iş yeri vb. taşınmazların yıllar itibariyle dökümünün yapılarak kamuoyuna bilgi verilmesi konusu Belediye Meclis Üyelerince müzakere edilmiş ve bir sonraki toplantıda bilgilendirme kısmında sunulmasına karar verilmiştir.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

Belediye Meclis Başkanı
Prof. Dr. Alim IŞIK

Katip 
Özgür MUSLU

Katip

Melih ASLAN