İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 1. Dönem, 8. Olağan Meclis Toplantısını 04.12.2019 Çarşamba günü saat 18.30'da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası, Meclis Salonunda yapacaktır. 

            Meclis Üyelerimize ve katılmak isteyen Hemşehrilerimize saygıyla duyurulur.

 

G Ü N D E M                / 

1-5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesinin ilk ve ikinci bendi uyarınca 2020 yılı Belediye Meclisinin toplantı gün ve saatleri ile tatil ayının belirlenmesi konusunun müzakeresi.

2- Belediye Meclisinin 06.11.2019 tarih ve 308 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2020 Mali Yılı Belediyemiz Gelir Tarifesi konusunun müzakeresi.

3-Kütahya Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih, 161 sayılı kararı ile kabul edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’nin iptal edilerek yeniden düzenlenen yönetmelik taslağı konusunun müzakeresi. 

4-Belediyemiz bünyesinde bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş muhtelif marka ve modeldeki 5 adet aracın İlçe Belediyelerine verilmesi konusunun müzakeresi. 

5-Yeni Belediye Hizmet Binamızın faaliyete geçmesi ile birlikte Belediye Kültür Sarayına kayıtlı demirbaş taşınır malzemelerin talepler doğrultusunda muhtarlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarına, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesine istinaden bedelsiz devri konusunun müzakeresi.

6-Belediye Meclisimizin 06.11.2019 tarih, 341 ve 342 no.lu kararları ile Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen İlimiz muhtelif mahallelerinde bulunan sokak isimlerinin değiştirilmesi ve isimsiz sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi.

7-İlimiz merkez Okmeydanı Mahallesi, 84 pafta, 628 ada, 707 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi. 

8-İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi, J23.B.04.A.3 pafta, 138 ada, 1 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi. 

9-Belediye Meclisimizin 06.01.2015 tarih ve 31 sayılı kararı ile onaylanan, Sofu Mahalle Yerleşik Alanlarına ait imar planlarının, Mülkiye Müfettişlerinin tenkidine istinaden tekrar değerlendirilmesi konusunun müzakeresi.

10-Belediye Meclisimizin 02.10.2019 tarih 294 sayılı kararıyla onaylanan; Yeni Bosna Mahallesi (Bosna-i Cedit) 570 ve 571 parsel alanlarının bir bölümünde yol alanı olarak düzenlenen İmar Planına askı süresinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi.

11-İlimiz merkez İnköy Mahallesi 155 ada, 2 numaralı parsel alanının olduğu sahada, Kütahya İdare Mahkemesinin 2019/536 E.-2019/553 sayılı kararıyla, Belediye Meclisimizin 04.09.2007 tarih 304 sayılı kararı ve 03.08.2010 tarih 354 sayılı kararının iptal edilmesi sonucunda Mahkeme kararı doğrultusunda düzenlenecek imar planı değişikliği konusunun müzakeresi. 

12-İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi, 232 ada, 6 numaralı parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

13-İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi, 229 ada, 54 numaralı parselin güneyinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

14-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1120 adaya birleşik çocuk bahçesi alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

15-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1936 ada, 137 parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

16-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2669 adanın güneyi ile 2670 adanın güneyinde imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi. 

17-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2674 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi. 

18-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 595 ada, 2 numaralı parsel alanının olduğu bölgede imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

19-İlimiz merkez Siner Mahallesi, 36 ada, 7, 8, 9 numaralı parsel alanlarının olduğu bölgede imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

20-İlimiz merkez Bölcek Höyük 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı konusunun müzakeresi.

21-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 137 ada, 12 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

22-İlimiz merkez Pirler Mahallesi, 28 pafta, 106 ada, 201 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

23-İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 225 ada, 46 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

24-İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 634 ada, 149 parsel ve 635 ada, 143 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

25-Belediye Meclisimizin 06.11.2019 tarih ve 336 sayılı kararı sehven hatalı yazıldığından kararın tashihi konusunun müzakeresi. 

  

 

-Dilek ve Temenniler 

-Kapanış

 

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı