T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM İLANI

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5. Dönem, 6. Olağan Meclis Toplantısını 07.06.2023 Çarşamba günü saat 17:30’da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Belediye Hizmet Binası meclis salonunda yapılacaktır.

Meclis Üyelerimize saygıyla duyurulur.

 

Gündem Maddeleri     /

1. Mücavir alan sınırları içerisinde hizmet vermekte olan 287 adet Halk Otobüsü için Belediyemiz tarafından verilen gelir desteği konusunun müzakeresi.

2. Kütahya-Eskişehir Karayolu Sera Alışveriş Merkezi önü ve Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu Tren Garı önünde bulunan Yaya Üst Geçitlerinin vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, tercih edilebilir bir hale getirmek amacıyla, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ve Belediyemizce protokol yapılması için Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

3. Brüksel/BELÇİKA'da düzenlenecek olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı'nın (UCLG) Brüksel Zirvesi'ne katılım sağlamak üzere Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK ve Etüd Proje Müdürü Mehmet ZENCİ'nin yurtdışı görevlendirilmesi konusunun müzakeresi.

4. Kanal Kütahya Rekreasyon Alanı Yapım İşi yatırım projesini finanse etmeye yönelik; İller Bankasından veya İller Bankasından alınacak teminat mektubuyla, gayrimenkul teminatı ya da açık kredi usulü ile Kamu/Özel Bankalardan kredi kullanılmasına yönelik ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

5. 2023 Mali Yılı Bütçesinin taşıt cetvelinde olmayıp 2023 yılı içerisinde alınması planlanan Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nde kullanılmak üzere 1 adet camlıvan aracın 2023 yılı taşıt cetveline ilave edilmesi konusunun müzakeresi.

6. Mülkiyetleri Belediyemize ait Gazi Kemal Mahallesi 94 ada 29 parsel ile Gaybi Efendi Mahallesi 4408 ada 7 parselde bulunan taşınmazların 5393 sayılı Kanunun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre takas, ihale yolu ile satış ve 5+5 yıl olmak üzere toplamda 10 yıllığına kiralama işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

7. İlimiz merkez Sekiören Mahallesi 104 ada 21,22 ve 23 numaralı parsellerde bulunan taşınmazlar ile Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz merkez Parmakören Mahallesi 4923 ada 3 parsel, 4928 ada 1 parsel, 4928 ada 3 parsel, 5008 ada 11 parsel, 5008 ada 12 parsel, 5008 ada 13 parsel, 5008 ada 14 parsel, 5008 ada 15 parsel numaralı taşınmazların takas talebi konusunun müzakeresi.

8. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından 2023 yılı içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanan Çocuk Eğlence Merkezi giriş ücreti tarifesinin belirlenmesi konusunun müzakeresi.

9. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardıma Dair Kanun, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, Türkiye Afet Müdahale Planı ve Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmelik hükümlerine göre, afet öncesi, afet esnası ve afet sonrası çalışmaların yapılması amacıyla hazırlanan, T.C. Kütahya Belediye Başkanlığı Afet İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

10. Belediye Meclisinin 03.05.2023 tarihli ve 152 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) bendi gereğince ilimizde isimsiz bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi.

11.Belediyemiz Müdürlükler arasında bütçe aktarımı yapılması konusunun müzakeresi.

12.Belediyemiz çalışanlarından emekliliğe hak kazanmış olan personellerin emeklilik tazminat ödemeleri için borçlanma yetkisi konusunun müzakeresi.

13.İlimiz Göynükören Köyü ve Porsuk Köyündeki su abonelerinden alınan atık su bedelinin kaldırılması konusunun müzakeresi.

14.İlimiz merkez Siner Mahallesi 12-A pafta 153 ada 7 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

15.İlimiz Merkez Bölcek Mahallesi 21.L.4 pafta 3954 ada 2 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

16.İlimiz Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.Ö.3 pafta 1359 ada 11 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

17.İlimiz Merkez Bölcek Mahallesi J23B10A4B pafta 3944 ada 20 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

18.İlimiz Merkez Gaybiefendi Mahallesi 225 ada 46 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

19.Maltepe Parkı Doğal Sit Alanı-Sürdürebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanına yönelik hazırlanan koruma amaçlı imar planı konusunun müzakeresi.

20.İlimiz Merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 620 ada, 32 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

21.Çamlıca bölgesi ilave imar planlarının batı kesiminde yer alan Kocahasan Deresine yönelik DSİ görüşünde belirtilen koruma bandının (yapı yasaklı alanlar) uygulanması konusunun müzakeresi.

22.İlimiz Merkez Alipaşa Mahallesi, 7 pafta, 67 ada bölgesinde ve Servi Mahallesi, 19 pafta, 666 no.lu adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

23.İlimiz Merkez Hamidiye Mahallesi, 2731 ada, 139 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

24.İlimiz Merkez İshakseydi Mahallesi 174 ada 1 parsel alanının bir bölümünde imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

25.İlimiz Merkez Perli Mahallesi 5674 ada 85 ve 87 parsel alanlarının kuzeyinde imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

26.İlimiz Merkez Geven Mahallesi 111 ada 1 parsel ve 112 ada 5 parsel alanlarının bir bölümünde imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

27.İlimiz Merkez Geven Mahallesi 112 ada 5 parsel alanının kuzeyinde imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

28.İlimiz Merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 1829 parsel alanının güney kesiminde yol alanı imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

29.Üniversite Karşısı Kavşak alanının kuzeyinde Kirazpınar, Andız mahallelerinde J23B03B2C-3B, J23B04A4A4B-4C4D-1C-1D paftalarda 3356 ve 3356-A işlem numaralı imar planına askı süresinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi.

30.İlimiz Merkez Enne Mahallesi, 249 ada 1,2,3,4,5 parsel alanlarına yönelik kamu yararı kararı alınması konusunun müzakeresi.

31.İlimiz Merkez Cedit Mahallesi, 4970 ada 1 parselin doğusunda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

32.İlimiz Merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 2256 ada, 22 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

33.İlimiz Merkez Zığra Mahallesi 112 ada 3 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

34.İlimiz Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 806 ada 15 parsel ve 1836 ada 161 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

35.İlimiz Merkez Siner Mahallesi 5960 ada 21 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

36.İlimiz Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2659 ada 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

37.İlimiz Merkez Perli Mahallesinde, Katı Atık Bertaraf Tesisleri Alanının kuzey kesiminde, J24A07A2B, J24A07B1A – 1B – 1C – 1D paftalarda, Küçük Sanayi Sitesi Alanları Bölgesinde, imar planı revizyonu ve ilave imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

38.İlimiz Merkez Siner Mahallesinde, 5960 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

39.İlimiz Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2998 ada alanının doğusundaki yol, otopark ve pasif yeşil alanlarla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

 

 

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

 

            Abdullah DAMCI

          Belediye Başkanı V.