T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM İLANI

 

 Belediye Meclisimiz; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5. Dönem, 3. Olağan meclis toplantısını 01.03.2023 Çarşamba günü, saat 17.30’da, Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası, Meclis Salonunda yapacaktır.

 Meclis Üyelerimize ve katılmak isteyen Hemşerilerimize saygıyla duyurulur.

 

 GÜNDEM MADDELERİ /                                                                               

1- Belediye Meclisinin 01.02.2023 tarihli ve 65 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Kütahya Minibüsçüler Servis Araçları ve Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanlığının, Denetimli Özel Halk Otobüslerinin fiyat tarifesinde değişiklik yapılması hakkındaki talebi konusunun müzakeresi.

2-Belediye Meclisinin 01.02.2023 tarihli ve 40 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2023 yılı için İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüze bağlı Misafirhane ve Çamlıca Konakları için gelir tarifesinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi.

3-Belediye meclisinin 01.02.2023 tarihli ve 41 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 27.04.2022 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Belediyemize kesin tahsisi yapılan Ilıca Taşevler tesislerinin 02.08.2022 tarihinde Bakanlık Kontrolörleri tarafından yapılan denetim sonucunda günübirlik tesis alanında konaklama yapılmaması ön görüldüğünden tesisimizin 09:00-24:00 saatleri arasında mangal evi olarak hizmete açılmasını, fiyat listesinin güncellenerek ve belediye gelir tarifesine eklenmesi konusunun müzakeresi.

4-Belediye Meclisinin 01.02.2023 tarihli ve 33 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Belediye Meclisinin 01/12/2021 tarihli ve 356 sayılı Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen Zabıta Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilerek yeniden hazırlanarak güncellenen Zabıta Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi.

5-Belediye Meclisinin 01.02.2023 tarih ve 34 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen İlimiz Okmeydanı ve Evliya Çelebi Mahallelerinde mahalle sınırlarının güncellenmesi talebi konusunun müzakeresi.

6-Belediye Meclisimizin 03.08.2022 tarih ve 259 no.lu kararında bahsi geçen yangın hidrandı bedelinin, günümüz şartlarına uygun olarak güncellenmesi konusunun müzakeresi.

7-Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi 655 ada 25 parsel numaralı, taşınmazın, 5393 sayılı Kanunun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış ve/veya kat karşılığı yapım modeli ihaleleri ile ilgili işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

8- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2669 ada 2 parsel numaralı 1.909,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın "Aile Sağlığı Merkezi" olarak kullanılmak/yapılmak üzere Sağlık Bakanlığı adına Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

9- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve ihtiyaç halinde sayısının artırılması planlanan Halk Ekmek Büfelerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işletilmek üzere 5+5 yıllığına toplamda 10 yıllığına ihale yoluyla kiraya verilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

10-İlimiz mücavir alan sınırlarında bulunan, köyden mahalle olan yerleşim alanlarında ikamet edip çiftçilik yapan vatandaşlarımıza, tarım ve hayvancılığa teşvik amaçlı, yem bitkisi tohumlarının dağıtılması konusunun müzakeresi.

11- 2023 yılı Belediye Gelir Tarifesine termal su ücreti bölümün ilave edilmesi konusunun müzakeresi.

12-Belediye Meclisimizin 07.12.2022 tarihli ve 424 sayılı kararında sehven “Gayrimenkul Takası” ibaresi yer almadığından dolayı söz konusu kararın iptal edilmesi konusunun müzakeresi.

13-Belediyemiz asfalt üretim ve serim faaliyetlerinin finansmanını sağlanması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinin “e” bendi gereğince İller Bankasından veya kamu /özel bankalardan kredi kullanılması için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

14- İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 3723 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

15- İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 773 ada, 1 parselin kuzeybatısında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

16- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi alanına yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

17-İlimiz merkez Kumarı Mahallesi 3004 ada 20 parsel ve 3001 ada 242 parsel alanında imar planı ön izin talebi konusunun müzakeresi.

18- İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 1999 ada 18 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

19- Enne Mahallesi, 253 ada 206 parsel alanında imar planı ön izin talebi konusunun müzakeresi.

20- İlimiz merkez Sofu Mahallesi, 3633 ada 2 parsel numaralı parselin 692 m²’lik kısmında imar planı ön izin talebi konusunun müzakeresi.

21- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 4364 ada 3 parselin kuzey batısından geçen alanda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

22- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2134 ada 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

23-İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesinin; 2018/266 Esas, 2018/1229 Karar no.lu, 2018/751 Esas, 2018/1228 Karar no.lu; kararları ve Danıştay 6. Dairesinin; 2019/1935 Esas, 2022/12193 Karar, 2019/1811 Esas, 2022/12192 Karar, no.lu kararlarına istinaden, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 480 no.lu parselin de bulunduğu, 577, 1873 adalar bölgesinde; Belediye Meclisimizin 05.04.2016 tarih, 147 sayılı kararıyla onaylanan, 2608 no.lu nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile bu değişikliklere itirazın reddine ilişkin Belediye Meclisimizin 02.06.2016 tarih, 214 sayılı kararının; iptali konusunun müzakeresi.

24-İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 2879 - 2880 - 2882 - 2884 - 2885 - 2886 parsel numaralı taşınmazlarda imar planı yapımı için ön izin talebi konusunun müzakeresi.

25-İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3108 ada 205 - 216 - 217 - 221 - 222 parsel numaralı taşınmazlarda imar planı yapımı için ön izin talebi konusunun müzakeresi.

26-İlimiz merkez İkizüyük Mahallesi 5897 ada 52 parsel ve 5895 ada 1 parsel alanlarında 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine göre Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesi konusunun müzakeresi.

27-İlimiz merkez İshakseydi Mahallesi 160 ada 1 parsel alanında 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine göre Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi konusunun müzakeresi.

28-İlimiz merkez Çalca Mahallesi 6186 ada 26 parselde (eski parsel no 2417) İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi.

29-İlimiz merkez İnköy Mahallesi 4581 ada 382 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

30-İlimiz merkez İnköy, Akkent ve Parmakören Mahallelerinde ilave imar planı yapımı için Bakanlığa gönderilmek üzere Kamu Yararı Kararı alınması konusunun müzakeresi.

31-İlimiz merkez İnköy Mahallesi imar planı yapımı için Bakanlığa gönderilmek üzere Kamu Yararı Kararı alınması konusunun müzakeresi.

 

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

 

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı