İ L A N KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 6.dönem 3. olağan toplantısını 04/03/2014 SALI günü Saat 19.00'da İlimiz, Yunus Emre Mahallesi, Afyon Karayolu üzeri, Can Cafe Karşısı, Kütahya Belediyesi Yeni Ticaret ve Kültür Merkezi toplantı Salonunda yapacaktır. Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur. G Ü N D E M / 1-Sözleşmeli Personel Net Ücretlerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi, 2-İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 1756 ada, 4 parsel numaralı (eski Alpaslan İlkokulu yeni Mesleki Eğitim Merkezi Atölyesi) taşınmazda bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 4.202,43 m2.lik hissenin eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na devri konusunun müzakeresi, 3-İlimiz, Hacı Azizler Mahallesi, 2618 ada, 203 parsel numaralı 3.497,56 m2.lik taşınmazın tahsis konusunun müzakeresi, 4-5393 Sayılı Kanun'un 75.maddesi hükümleri doğrultusunda, Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih ve 208 sayılı kararında, bahsi geçen taşınmazların tahsis süresinin 25 yıl olacak şekilde, karar tashihi yapılması konusunun müzakeresi, 5-İlimiz, Ilıca Kaplıcalarında bulunan jeotermal (sıcak su) kaynakların, işletme ruhsatı alınabilmesi için (2x24.489,00.-TL.) nın 2014 Haziran tarihine kadar nakit yatırılması, İller Bankasından teminat mektubu alınmasına müteakip nakit bedelin Kütahya Belediyesi hesabına aktarılması konusunun müzakeresi, 6-İsimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi, 7-Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nin E: 2013/192, K: 2014/137 sayılı Kararına istinaden; Pirler Mahallesi, 105 ada, 25, 51, 58 parsellerin bulunduğu bölgede 03/10/1988 tarih ve 166 sayılı Belediye Meclis kararıyla kabul edilerek 06/06/1990 tarih ve 109 sayılı Belediye Meclis kararıyla kısmen tadil edilen imar planının iptal edilmesi konusunun müzakeresi, 8-Enne, 50.K.1.B pafta, 183 ada, 10, 11, 12 nolu parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 9-Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 51 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 10-Yeni Bosna Mahallesi, 23.O.2 pafta, 724 parselde Belediye Meclisimizin 04.02.2014 tarih ve 43 sayılı kararı ile onaylanan 2391 nolu imar planı değişikliğinin düzenlenmesi konusunun müzakeresi, 11-Belediye Meclisimizin 03.01.2014 tarih ve 15 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 128 pafta, 815 ada, 10 parselde yapılan 2386 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, 12-Belediye Meclisinin 01.02.2013 tarih, 74 sayılı kararıyla, Alayunt Mahallesinde yapılan, Tarıma Dayalı Hayvancılık (manda) İhtisas O.S.B nazım imar planının iptal edilmesi konusunun müzakeresi, 13-Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih, 172 sayılı kararıyla, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Demiryolu Güneyi Askeri Güvenlik Bölgesinde, 96, 97, 98 ve 99 nolu paftalarda yapılan; uygulama imar planının düzenlenmesi ve askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, 14-Eskişehir 2. inci İdare Mahkemesinin 2013/1005 Karar Nolu, 2011/1484 Esas Nolu Kararı doğrultusunda, Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 1635(46) ada, 85 nolu parsel alanıyla ilgili, Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih, 454 sayılı Kararının iptal edilmesi konusunun müzakeresi, 15-Belediye Meclisimizin 03.08.2013 tarih 361 sayılı kararıyla onaylanan İnköy Mahalle Yerleşik alanında yapılan 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, 16-Belediye Meclisimizin 03.08.2013 tarih 359 sayılı kararı ile onaylanan Parmakören Mahallesi Yerleşik Alanı 1/5000 Nazım İmar Planı ve 360 sayılı kararıyla onaylanan Parmakören Mahalle Yerleşik alanında 1/1000 Uygulama İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi , 17-İnköy Mahallesi 39 pafta 5273 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi_ konusunun müzakeresi, 18-İnköy Mahallesi 22-N-III pafta 5052 ve 1970 parselde İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi, ./.. (2) 19-İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 15.01.2014 tarih, 517.99-338 sayılı yazısına istinaden; Belediye Alan Sınırları içerisinde yer alan Aloğlu Köyünün Mahalle olması ve ilgili hususları ihtiva eden, Belediye Meclisimizin 03.01.2014 tarih, 19 sayılı Kararının değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, 20-Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 1476 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 21-Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.4 pafta, 1120 ada, 40 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 22-Siner ve Alayunt Mahalleleri Yerleşik Alanlarında yapılan; Belediye Meclisinin 02.03.2012 tarih, 92 sayılı kararıyla onaylanan 1/5.000 Nazım ve Belediye Meclisinin 03.12.2013 tarih, 506 sayılı kararıyla onaylanan 1/1.000 Uygulama; İmar Planlarına askı süresi dahilinde yapılan itiraz ve müracaatlar konusunun müzakeresi, 23-Belediye Meclisimizin 03.01.2014 tarih ve 14 sayılı kararı ile onaylanan Evliya Çelebi Mahallesi, 79-80 pafta, 654-655 adalarda yapılan 2385 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi , 24-Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih ve 405 sayılı kararı ile onaylanan Bölcek, Kirazpınar ve Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Yerleşik alanlarında yapılan imar planlarına askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, 25-Evliya Çelebi Mahallesi, 83 pafta, 623 ada, 51 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 26-Yoncalı, 50.K.1.A pafta, 161 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 27-Bölcek Mahallesi, 9 pafta, 4104 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, Mustafa İÇA Belediye Başkanı