T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM İLANI

 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3. Dönem, 9. Olağan Meclis Toplantısını 06.10.2021 Çarşamba günü saat 19.30'da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Belediye Hizmet Binası meclis salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize saygıyla duyurulur.

G Ü N D E M                /

1-5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 19. maddesi gereğince Belediye Meclis Üyesi Salih ÖZDEN’in istifasıyla Boşalan Meclis Başkanlık Divanı seçimlerinin yapılması.

2-Kütahya İli, Merkez İlçeye bağlı Akkent Mahallesinde yapılacak olan 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 22'nci maddesi uyarınca güncelleme Kadastro çalışmaları için, bilirkişi üye seçimlerinin yapılması.

3- İlimizde bulunan Kütahya Şeker Fabrikasının fabrika içerisinde inşa edecekleri yapı ile ilgili olarak; İmar Kanunu’nun 23. maddesi gereğince, teknik alt yapı hizmet bedeli olarak tahakkuk ücretinin ödeme şekli ile ilgili talepleri konusunun müzakeresi.

4-Türkiye Belediyeler Birliği tarafından, Hayvan Dostu Şehirler Uygulamalarının desteklenerek hayata geçirilmesi amacıyla, düzenlenen “Hayvan Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması” ile ilgili olarak işlemlerin tamamlanabilmesi için Türkiye Belediyeler Birliği ile İşbirliği Protokolü yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

5-Belediye Meclisinin 05.08.2019 tarih ve 242 no.lu kararında bahsi geçen “Evliya Çelebi Mezarlığında daha önceden defin edilen kişilerin sadece 1. derecedeki yakınının (anne, baba, eş, çocuk) defin edilmesi” ifadesinin çıkarılarak bahsi geçen meclis kararının tashih edilmesi konusunun müzakeresi.

6-Mülkiyet kısmında Zığra Köyü İlkokulu olan ilimiz merkez Zığra Mahallesi, 12 parsel numaralı "okul ve bahçesi" vasıflı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince, Kütahya Tapu Müdürlüğü'nün 07.06.2021 tarih ve 1225155 sayılı yazısı ile talep edilen, İl Özel İdaresi adına devrine ilişkin Belediyemiz muvafakatının olup olmadığı hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

7-Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz merkez İnli Köyü 105 ada, 355 parsel numaralı "Menba Suyu Dolum Tesisleri ve Müştemilatı" (Türkmensu Tesisleri) vasıflı taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18' inci maddesi (e) bendi gereğince; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış veya yapılacak yatırım bedeli hesabına göre belirlenmek üzere 25 yıla kadar kira karşılığı yapım (yap-işlet-devret) modeli ile ihale edilmesi işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

8-Mülkiyetleri Belediyemize ait olan ilimiz merkez Parmakören Mahallesinde bulunan 23 adet arsa vasıflı taşınmazların  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendine  gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış, kat karşılığı modeli ile ihale edilmesi veya takas işlemlerinde kullanılmak üzere sözleşme imzalanması, Bakanlıklar, Kamu Kurum/Kuruluşları ve İller Bankası A.Ş. ile satış, takas, mahsuplaşma vb. hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

9-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2660 ada, 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi.

10-İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 675 ada, 48 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi.

11-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.4 pafta, 2678 ada, 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi.

12-İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 25 pafta, 1682 ada, 92 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi.

13-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 20.L.I pafta, 163 ada, 2 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

14-İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.P.1 pafta, 40 ada, 3 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

15-İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 656 ada, 22 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

16-İlimiz merkez Enne Mahallesi, 205 ada, 3-4 parsel alanında Belediye Meclisinin 04.08.2021 tarih ve 250 sayılı kararı ile onaylanan 3198 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi.

17-Belediye Meclisimizin 04.11.2020 tarih ve 348 sayılı kararı ile onaylanan 3111 ve 3111_A no.lu Bölcek Mahallesi Yerleşik Alanı Çevresi İlave Nazım ve Uygulama İmar Planı ve Değişikliğine askı süresi içinde gelen itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi.

18-İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 1797 ada, 41 parsele birleşik alanda ve Hacıazizler Mahallesi, 2618 adanın kuzey kesiminde imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi.

19-İlimiz merkez Hacıazizler ve Siner Mahallelerinde, ada ayırma çizgilerinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi.

20-İlimiz merkez Siner Mahallesi, 264 ada, 9, 10 ve 11 parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

21-İlimiz merkez Siner Mahallesi Yerleşik Alanının batısında, J24A12A1B – 2A – 2D paftalarda imar planlarındaki yol alanının iptal edilmesi konusunun müzakeresi.

22-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91, 129, 132, 133 pafta, 555, 758, 759, 1946, 1948, 760, 761, 762 ve 763 adaların olduğu bölgede, imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi.

23-Işıkkara (Ilıca) Köyü 101 ada, 6 parsel alanında imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi.

24-İlimiz merkez İkizüyük Mahallesi 684 ve 241 parsel alanlarında İlave İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi.

25-İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 4612 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

26-İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi, Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi, İnköy(Akkent) Mahallesi, Ağaçköy Mahallesi, Hacıazizler Mahallesi, Sultanbağı Mahallesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

27-İlimiz merkez İnköy Mahallesi 0 ada 1985 parselde ilave imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

28-İlimiz merkez İnköy Mahallesi J23B05B-J23B05C-J24A01A paftalarda 1/5000 Nazım İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi.

29-Çalca Mahallesi 2508, 2564 ve yaklaşık 25 hektarlık kadastro harici alanda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

 

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı