T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM İLANI

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesi Ek Fıkrası gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3. Dönem, 1. Olağanüstü Meclis Toplantısını 07.07.2021 Çarşamba günü saat 17.30'da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası meclis salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize saygıyla duyurulur.

G Ü N D E M                /

1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetinde bulunan Kütahya Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2998 ada, 2 parsel numaralı, Okçu Mahallesi 3729 ada, 9 parsel numaralı, Okçu Mahallesi 3729 ada, 13 parsel numaralı taşınmazlar ile mülkiyetleri Belediyemize ait olan ilimiz merkez tapuda Parmakören Mahallesinde (Hilal Kent Mahallesinde) bulunan B-29, B-30, B-31, B-36, B-37, B-38 numaralı bloklarda toplam 72 adet daire vasıflı taşınmazın takası konusunun müzakeresi.

2-İlimiz Merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 85 ada 31 parselde  bulunan ve Klasik Osmanlı mimarisinin ender örneklerinden biri olan Dârül-Kurra'nın görünür hale getirilmesi amacıyla söz konusu eserin doğusunda arka bahçesine bitişik 85 ada 4 ve 40 parsel numaralı taşınmazların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 15. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 69. maddesi ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince  Belediyemizce kamulaştırılarak satın alınması hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

3- İlimiz merkez Siner Mahallesi 288 ada, 3 parsel numaralı taşınmazdaki hissemizin ve  ilimiz merkez Siner Mahallesi 189 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın tamamının Maliye Hazinesi adına olmak üzere 5393 sayılı Kanunun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince takas işlemleri için gerektiğinde protokol imzalama vb. tüm hususlar ve işlemler için ve ilimiz merkez Siner Mahallesi 3398 parsel numaralı taşınmazın tamamının Belediyemiz adına tesciline müteakip 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış, kat karşılığı yapım, 15 yıla kadar kira karşılığı yapım modeli (yap-işlet-devret) ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

4-Mülkiyetleri Belediyemize ait olan  muhtelif taşınmazların 5393 sayılı Kanunun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışı, takası, kat karşılığı yapımı, 15 yıla kadar kira karşılığı yapımı (yap-işlet-devret) ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

5-Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz merkez Bölcek Mahallesi 3975 ada 78 parsel numaralı imar planında Konut Alanında kalan taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18'inci maddesi (a) bendi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kat karşılığı yapım modeli veya satışı ile ilgili iş/işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

6-Belediyemizin hissedarı olduğu Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş.’nin sermaye artırımı konusunun müzakeresi.

7-Siner Mahallesinde bulunan mezarlığa Şehit Teğmen Ahmet TARIM adına, kendi imkanlarıyla hayrat çeşmesi yaptırmak isteyen vatandaşın 2021 yılı Belediyemiz Gelir Tarifesinde yer alan Hayrat Çeşmesinin 5 yılık abonelik ücreti olan 5.000,00 TL’nin alınmaması yönündeki talebi konusunun müzakeresi.

8-Covid-19 pandemi döneminde faaliyetleri devam eden konut dışı alanlar (Alışveriş Merkezleri ile Marketler, Depolar, Lojistik İstasyonlar, Kargo Dağıtım Yerleri, Sanayi Kuruluşları, Fabrikalar, İmalathaneler, Bankalar ve Akaryakıt İstasyonları) için mükelleflerimiz tarafından gelen talepler doğrultusunda, 2021 yılı Mayıs ve Kasım aylarında ödenmek üzere tahakkuk eden/edecek katı atık bedellerinin son ödeme tarihlerinin 31 Aralık 2021 olarak belirlenmesi konusunun müzakeresi.

9-Belediye Meclisimizin, 02 Aralık 2020 tarih ve 368 sayılı kararı ile kabul edilen, 2021 yılı Belediye Gelir Tarifesinde; Fen İşleri Müdürlüğünün bazı tarife konusu iş kalemlerinin, piyasa koşullarında oluşan değişikliler ile maliyetlerde oluşan artışlar sebebiyle yeniden değerleme yapılması konusunun müzakeresi.

10- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (n) bendi gereğince Şehrimizde bulunan Eskişehir Karayolu Bulvarı'na isim verilmesi konusunun müzakeresi.

11- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (n) bendi gereğince şehrimizin muhtelif mahallelerinde isimsiz bulunan sokaklara isim verilmesi  konusunun müzakeresi.

12- S.S. Merkez Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin Denetimli Özel Halk Otobüsleri ücret tarifelerinde değişiklik yapılması talebi konusunun müzakeresi.

13- Kütahya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının şehir içi ulaşımda hizmet veren taksi fiyat tarifesine (taksimetre ücretlerine) zam yapılması talepleri konusunun müzakeresi.

14-Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 165 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilen İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 536 ada, 109 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

15-Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 166 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilen İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.Ö.1 pafta, 2646 ada, 1 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

16-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 804 ada, 4 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi.

17-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 550 ada, 163 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi.

18-İlimiz merkez Servi Mahallesi 18 pafta, 102 ada, 20 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi.

19- İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 2256 ada, 22 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

20- İlimiz merkez İstiklal Mahallesi, 407 ada, 8 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

21- İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, J23b02b1c pafta, 335 ada, 18 parsel alanında yapılan imar planı değişikliğine ilişkin Belediye Meclisinin 05.08.2019 tarih ve 230 sayılı kararında geçen sürenin uzatılması talebi konusunun müzakeresi.

22- İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, J23b02b1c pafta, 308 ada, 6 parsel alanında yapılan imar planı değişikliğine ilişkin Belediye Meclisinin 05.08.2019 tarih ve 231 sayılı kararında geçen sürenin uzatılması talebi konusunun müzakeresi.

23- İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, Kütahya-Tavşanlı Karayolu bölgesinde karayolu kavşak alanının belirlenmesi konusunun müzakeresi.

24- İlimiz merkez Yoncalı Mahallesinde, 94 numaralı jeotermal işletme ruhsatı içerisindeki jeotermal kuyuların korunması amacıyla hazırlanan ve İl Özel İdaresi tarafından onaylanan Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporunda belirlenen koruma alan sınırlarının imar planına işlenmesi konusunun müzakeresi.

25- İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 3534 ada 22 ve 23 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

26- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2954 ada, 1 parsel, 2955 ada, 1 parsel ve 1946 ada, 64 parsel; alanlarıyla ilgili imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi.

27- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 264 ada, 9 ve 11 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

28- İlimiz merkez Siner (Zafertepe) Mahallesinde ada ayırma çizgilerinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi.

29- İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 103 parselle ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

30- İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 328, 329 ve 330 parsellerle ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

31- Belediye Meclisimizin 06.01.2021 tarih, 28 sayılı kararıyla, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1857 (554) ada ile ilgili onaylanan 3136 işlem numaralı uygulama imar planı değişikliğine, askı süresi dahilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi.

 

 

 

 

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı