İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimiz; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2. dönem, 7. olağan meclis toplantısını 07.10.2020 Çarşamba günü, saat 17.30’da, Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası, Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize ve katılmak isteyen Hemşehrilerimize saygıyla duyurulur.

GÜNDEM  /

1- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 29. maddesi gereğince meclis üyesi Seda SANCAKTAR'ın Meclis üyeliği konusunun müzakeresi,

2- Belediyemiz 2021 yılı asfalt üretiminde kullanılan Penetrasyon (bitüm) temini için İller Bankası A.Ş. den kredi kullanılması ile krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere Belediye Başkanımıza yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

3- Belediye Meclisinin 02.09.2020 tarih ve 261 sayılı kararı ile Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen, Nilüfer ÖRNEK ÖZKAN tarafından yazılan Kütahyalı Kadın Besteci isimli kitabın basılması konusunun müzakeresi.

4- Belediye Meclisinin 20.04.2020 tarih ve 262 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesinde yer alan Yeni Kurulacak Pazar Yeri İlk Tahsis ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi talebi konusunun müzakeresi.

5- Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı kararıyla kabul edilen Zabıta Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilerek yeniden hazırlanarak güncellenen Zabıta Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi.

6- Belediye Meclisi'nin 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği'nin iptal edilerek yeniden güncellenen  Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi.

7- Belediye Meclisinin 20.04.2020 tarih ve 152 sayılı kararıyla kabul edilen T.C. Kütahya Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilerek, yeniden hazırlanan T.C. Kütahya Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

8- İlimiz merkez Parmakören Mahallesindeki 1453 konutları yerleşim alanında mahalle kurulması talebi konusunun müzakeresi.

9- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 7 pafta, 67 ada, 70 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

10- İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi J23B04A4 pafta 148 ada, 2 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

11-  İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 641 ada, 18 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

12- İlimiz merkez Siner Mahallesi 16.Ö.2 pafta 108 ada, 14 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

13-  İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 7 pafta, 1640 ada, 43 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

14- Mülkiyetleri Belediyemize ait olan ilimiz merkez 30 Ağustos Mahallesinde bulunan, mer'i imar planında "Ayrık Nizam-2 Kat TAKS:0.25 KAKS:0.50" yapı adasında bulunan 9 (dokuz) adet taşınmazın tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi,

15- Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait Ilıca-Işıkkara Mevkii 930 ada, 671 parsel numaralı, taşınmazın Belediyemiz projelerinde değerlendirmek üzere, mülkiyeti Belediyemize ait olan ve mer'i ilimiz merkez Bölcek Mahallesi 3975 ada, 77 parsel numaralı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi  gereğince takas işleminin yapılması konusunun müzakeresi.

16- Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz merkez Ali Paşa Mahallesi 634 ada, 147 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan Kafeteryanın 5393 sayılı Kanun’un 18'inci maddesi (e) bendi gereğince; 15 yıla kadar kira karşılığı yapım veya yap-işlet-devret modeli ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale yapılması işlemleri için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

17- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz merkez Yoncalı Mahallesi 440 ada, 2 parsel numaralı mer'i imar planında "spor tesisleri alanı" olan taşınmazın; 5393 sayılı Kanun’un 18. maddesi (e) bendi  gereğince Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi ile ilgili olarak tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

18- Mülkiyetlerinin tamamı ya da bir kısmı Belediyemize ait olan ilimiz merkez Siner mahallesinde bulunan 9 adet taşınmazın  ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkez Yerleşke 1.Etap ve 2. Etap Uygulama Alanındaki toplam 9 (dokuz) adet taşınmazın 5393 sayılı Kanun’un 18. maddesi (e) bendi gereğince Kamu Kurum/Kuruluşları ve Resmi Kurumlar ile satış, takas, mahsuplaşma, doğmuş veya doğacak vergi borcumuza mahsuben devirlerinin yapılabilmesi vb. işlemleri için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

19- İlimiz merkez Okçu Mahallesi 3729 ada, 16 parselde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait olan bina ile arsa Mülkiyeti Simpaş AŞ’ye ait olan İnli Köyü 105 ada, 355 parsel numaralı taşınmazın Türkmensu-Kütahya İncik Kaynak Suyu markası ile birlikte Belediyemize kalacak şekilde, 5393 sayılı Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Markanın Devri Başlıklı 16'ncı maddesi 1 fıkrası gereğince taşınmazların ve Türkmensu markasının takas işleminin yapılması konusunun müzakeresi.

20- Mülkiyetleri Belediyemize ait olan ilimiz merkez Parmakören Mahallesinde bulunan arsa vasıflı taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış, kat karşılığı modeli ile ihale edilmesi veya takas işlemlerinde kullanılmak üzere sözleşme imzalanması vb. hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

21- Mülkiyeti Toplu Konut İdaresi'ne ait olan ilimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi 655 ada, 15 parsel numaralı taşınmazın Millet Bahçesi için ayrılması düşünülen, 29.000,00 m2lik kısmının dışında kalan 33.756,00 m2 yüzölçümlü alanın plan değişikliği ile Konut+Ticaret-Emsal=1,50 olması koşuluyla, mülkiyetleri Belediyemize ait olan ilimiz merkez Parmakören Mahallesinde bulunan toplam 174 adet taşınmazın 5393 sayılı Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi  gereğince (Belediye adına tescil edilecek taşınmazın tapu kaydının şerhsiz, beyansız ve takyidatsız olarak) takas işlemleri için gerektiğinde sözleşme imzalama vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

22- İlimiz merkez Kirazpınar ve Alayunt Mahallesinde bulunan Mülkiyetleri Belediyemize ait taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun18. Maddesi (e) bendi gereğince 22886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışa çıkarılması, sözleşme imzalanması vb işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

23- İlimiz merkez Fuat Paşa Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde bulunan Kent Parkı isminin “Şehit Yaşar Çakır Kent Parkı” olarak değiştirilmesi talebi konusunun müzakeresi.

24- İlimiz merkez Geven Mahallesi, 101 ada, 1 parsel ve 118 ada, 12 parselde imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

25- İlimiz merkez Geven Mahallesi ile İshak Seydi Mahallesi arasında yol alanı imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

26-İlimiz merkez İnköy Mahallesi 0 ada, 1985 parselde ilave imar planı yapımına dair ön izin verilmesi konusunun müzakeresi.

27- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 3975 ada, 77 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

28- İlimiz merkez Güveççi Mahallesi, 3760 ada, 41 ve 76 parsel; Güveççi Mahallesi, 3768 ada, 78 parsel ve Kirazpınar Mahallesi, 3882 ada, 132 parsel alanında imar planı yapımı talebi konusunun müzakeresi.

29- İmar Kanunu Ek madde 8'de belirtilen değer artış payı konusuyla ilgili 15.09.2020 tarih ve 31245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik gereği; Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 51 pafta, 2194 ada, 168 parsel ve Gaybi Efendi Mahallesi, 21M3 pafta, 2778 ada, 3 parselde yapılan imar planı değişikliklerine ilişkin Meclis kararlarında belirtilen değer artış payıyla ilgili işlemlerin iptal edilmesi konusunun müzakeresi.

30- Ağaçköy (Etrafışehir) Mahallesinde, 0 ada, 344 parselde ilave imar planı yapımına dair ön izin verilmesi konusunun müzakeresi.

31- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2634 adanın kuzeyi ile 1289 adanın doğusunda imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi.

32-Belediye Meclisimizin 26.06.2020 tarih, 215 sayılı kararıyla, Siner Mahallesi, 0 ada, 1152 parsel alanının kuzeyindeki kadastro harici alan bölgesinde onaylanan, ilave imar planının güney bölümünün iptal edilmesi konusunun müzakeresi.

33- Belediye Meclisimizin 05.08.2020 tarih, 255 sayılı kararıyla, Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 202 ile 225 parsel alanlarında onaylanan 3089 işlem no.lu imar planı değişikliğine, askı süresi dahilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi.

34- İlimiz merkez Siner Mahallesinde, 114 ada, 5 parsel, 123 ada, 1 parsel alanları ile Ağaçköy (Etrafışehir) Mahalle yerleşik alanının batısındaki ağaçlandırılacak alanda; imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi.

35- Belediye Meclisimizin 05.08.2020 tarih, 238 sayılı kararıyla, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1463 ada, 6 ve 7 parsel alanlarıyla ilgili onaylanan 3060_ISD işlem no.lu imar planı değişikliğine, askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi.

36- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 264 ada, 9 ve 11 parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

37- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 263 ada, 16 parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

38- İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 741 ada ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı