T.C.
ZAFER KALKINMA AJANSI
Genel Sekreterliği
İhale İlanı 1 / 3
MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK İŞÇİLİĞİ VE MOTORLU ARAÇ
SÜRÜCÜLÜĞÜ HİZMETİ ALIMI
İHALE İLANI
Malzemesiz Genel Temizlik İşçiliği ve Motorlu Araç Sürücülüğü Hizmeti Alımı işi, Herkese Açık
İhale Usulü ile ihale edilecektir.
1 - Ajansın İrtibat Bilgileri:
a) Adresi:
Cumhuriyet Mah. Öncü Sokak No:39 Merkez / KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası: Tel : (274) 271 77 61 Faks : (274) 271 77 63
c) Elektronik posta adresi: info@zafer.org.tr
2 - İhale Konusu İşin:
a) Niteliği, türü ve miktarı:
Ajansın Kütahya Merkez Hizmet Binası ile Afyonkarahisar,
Manisa ve Uşak Yatırım Destek Ofislerinde toplam 7 (yedi) işçi ile yapılacak genel temizlik
işçiliği ve Ajans Genel Sekreterliğinde 1 (bir) işçi ile yapılacak motorlu araç sürücüsü
hizmeti alımı işi.
b) Yapılacağı yer: Kütahya Merkez Hizmet Binası ile Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa
illerinde birer adet ofis.
c) Süresi: 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arası.
3 – İhalenin:
a) Usulü:
Herkese Açık İhale Usulü
b) Yapılacağı yer: Cumhuriyet Mah. Öncü Sokak No:39 Merkez / KÜTAHYA
c) Tarihi ve saati: 06.12.2017 – 10:00
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde
Uygulanacak Kriterler:
4.1.
Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
4.2. Bu ihaleye konsorsiyumlar teklif veremez.
4.3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklif kapsamında sunmaları
gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili
meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,

T.C.
ZAFER KALKINMA AJANSI
Genel Sekreterliği
İhale İlanı 2 / 3
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile
tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik
posta adresi,
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter
onaylı vekâletnamesi ile noter onaylı imza beyannamesi,
e) İsteklinin ihale konusu işlerde, Ajansa verdiği teklif bedelinin
en az %50 (yüzde elli)`si
oranında gerçekleştirdiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler
(Standart
Form EK-6c)
, gerekirse ortaklık durum belgesi (Standart Form EK-6b),
f) Teklif bedelinin %3 (yüzde üç)’ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek
geçici teminat. Teminat mektuplarının standart forma uygun olması zorunludur.
(Standart
Form EK-5ş),
g) Standart forma uygun birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli (Standart
Form EK-5k)
,
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi
(Standart Form EK-6a),
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.4. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.3. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan
belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
5 - İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.
6 - İhale dokümanı, T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, Cumhuriyet Mah. Öncü Sokak
No:39 Merkez / KÜTAHYA adresinde ve Ajansın internet sitesinde
(www.zafer.org.tr) görülebilir.
İhaleye katılmak için ihale dokümanını satın almak zorunludur. Bunun için
200,00 ₺ (İki Yüz
Türk Lirası)
’lık ihale doküman bedelinin Ajansın T.C. Ziraat Bankası Menderes Şubesi
nezdindeki IBAN TR63 0001 0026 0952 8849 4750 94 hesabına yatırılması ve dekontun Ajansa
ulaştırılması gerekmektedir.

T.C.
ZAFER KALKINMA AJANSI
Genel Sekreterliği
İhale İlanı 3 / 3
7 - İstekliler teklifleriyle birlikte, teklif bedelinin %3 (yüzde üç)’ünden az olmamak üzere geçici
teminat mektubu sunacaklar veya Ajansın
T.C. Ziraat Bankası Menderes Şubesi nezdindeki
IBAN TR63 0001 0026 0952 8849 4750 94 hesabına nakit olarak yatırarak dekontu sunacaklardır.
8 - Teklifler, teklif açılış günü ve saati olan (ihale günü ve saati) 06.12.2017 tarihi saat 10.00’a
kadar T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, Cumhuriyet Mah. Öncü Sokak No:39 Merkez
/ KÜTAHYA (ihalenin yapılacağı yer) adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, işin tamamı için birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Kısmi teklif
verilemez. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü
olmalıdır.
11 - T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale
edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak
talebinde bulunulamaz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği