İLAN

 

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

      1.     

  • Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen ilimiz, Vefa Mahallesi, Eskişehir yolu üzeri, Çiniciler Çarşısında bulunan -49- adet işyerinin görüldükleri haliyle satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhale Tarihi / Günü / Saati

:

26.Ekim.2017 / Perşembe  /  Tabloda belirtilen saatlerde

       İhale günü satılmayan taşınmazların, “Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin” 15. maddesinin ‘d’ bendi “Konut ve işyerleri açık artırma usulüyle satılır. Konut ve işyerleri, Encümen tarafından önceden belirlenen fiyat üzerinden satışa sunulur ve ihale en yüksek teklifi veren istekli üzerinde bırakılır. Satışa sunulan konut ve işyerine alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın belirlenmiş olan fiyat üzerinden satış yapmaya Belediye Encümeni yetkilidir. Satışa sunulupta satılmayan konut ve işyerlerinin fiyatları, her yıl günün şartlarına göre yeniden belirlenir.” gereğince 31.12.2017 tarihine kadar Belediye Encümeninin toplandığı gün / saatlerde aynı bedel ve şartlarla satış ihalesi gerçekleştirilecektir.

İhalenin Yapılacağı Yer

:

Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu K:5

 

      2. ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI : 

 

2.1.         Peşin Ödemelerde

:

İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.

2.2.         Vadeli Ödemelerde

:

İhalede belirlenen bedelin % 50’si peşin, geri kalan kısmı ise -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.

.                Mevcut kiracısı bulunan işyerleri için; ihalenin, içerisinde bulunan müstecirde kalması durumunda peşinat ödeme tarihi itibarıyla kiracılık ilişkileri sona erdirilecektir. Ancak ihalenin müstecir dışında bir başka isteklide kalması durumunda; mevcut kiracıya en geç 31.12.2017 tarihine kadar taşınmazı tahliye etmesi 02.10.2017 tarih ve 1936 sayılı yazı ile tebliğ edilmiştir. İhale üzerinde kalan alıcı, peşinat ödeme işlemini ihale karar tebliği yazısında belirtilen süre (tebliğ tarihinden itibaren 15 gün) doğrultusunda gerçekleştirecektir. 

      3.  K.D.V. VE DİĞER VERGİ, HARÇLAR VS. HK. :

3.1. 

Peşinatlar ile birlikte, varsa KDV ve diğer vergi, harçlar vs. birlikte yatırılacaktır.

      4. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI) :

      1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

      2. Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,

      3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış ve geçerlilik süresi devam ediyor olması gereklidir.)

      4.İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

      5. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü,

      6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

      7. Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz).

 

  • İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgeleri en geç 26.Ekim.2017 tarihinde saat 12:30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliği’ne teslim edecek ve ihale saatinde Encümen Salonu girişinde hazır bulunacaklardır.

Ç İ N İ C İ L E R   Ç A R Ş I S I   İ Ş Y E R L E R İ

 

S. N.

Niteliği

KDV

Muafiyeti

Mahalle

Ada /

Parsel

Çarşı No

Bğmsz. Bölüm

Brüt Alan (m²)

Net Alan (m²)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/8

1. Çarşı

26

162,22

80,00

300.000,00

9.000,00

14:00

2

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/8

1. Çarşı

35

269,14

128,00

350.000,00

10.500,00

14:03

3

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/8

1. Çarşı

51

139,18

64,00

90.000,00

2.700,00

14:06

4

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/8

1. Çarşı

54

139,18

64,00

105.000,00

3.150,00

14:09

5

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/8

1. Çarşı

72

134,57

64,00

85.000,00

2.550,00

14:12

6

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/8

1. Çarşı

74

481,13

210,00

305.000,00

9.150,00

14:15

7

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/8

1. Çarşı

75

481,13

210,00

300.000,00

9.000,00

14:18

8

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/8

1. Çarşı

76

133,65

64,00

80.000,00

2.400,00

14:21

9

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/8

1. Çarşı

89

274,67

128,00

200.000,00

6.000,00

14:24

10

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/8

1. Çarşı

92

97,70

50,00

80.000,00

2.400,00

14:27

11

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/8

1. Çarşı

95

134,49

64,00

100.000,00

3.000,00

14:30

12

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/8

1. Çarşı

107

137,33

64,00

120.000,00

3.600,00

14:33

13

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/8

1. Çarşı

112

271,90

128,00

335.000,00

10.050,00

14:36

14

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/8

1. Çarşı

124

138,26

64,00

250.000,00

7.500,00

14:39

15

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/8

1. Çarşı

126

281,12

143,00

430.000,00

12.900,00

14:42

16

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/8

1. Çarşı

130

64,52

25,00

100.000,00

3.000,00

14:45

17

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/12

2. Çarşı

3

187,14

120,00

310.000,00

9.300,00

14:48

18

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/12

2. Çarşı

4

190,76

120,00

310.000,00

9.300,00

14:51

19

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/12

2. Çarşı

5

192,57

128,00

315.000,00

9.450,00

14:54

20

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/12

2. Çarşı

20

106,85

80,00

95.000,00

2.850,00

14:57

21

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/12

2. Çarşı

21

170,24

120,00

135.000,00

4.050,00

15:00

22

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/12

2. Çarşı

22

179,29

128,00

140.000,00

4.200,00

15:03

23

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/12

2. Çarşı

23

89,95

64,00

80.000,00

2.400,00

15:06

24

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/12

2. Çarşı

27

181,71

128,00

155.000,00

4.650,00

15:09

25

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/12

2. Çarşı

29

85,12

64,00

70.000,00

2.100,00

15:12

26

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/12

2. Çarşı

35

83,91

60,00

70.000,00

2.100,00

15:15

27

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/12

2. Çarşı

37

89,95

64,00

70.000,00

2.100,00

15:18

28

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/12

2. Çarşı

39

86,33

64,00

70.000,00

2.100,00

15:21

29

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/12

2. Çarşı

49

49,50

32,00

35.000,00

1.050,00

15:24

30

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/12

2. Çarşı

56

85,12

64,00

70.000,00

2.100,00

15:27

31

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/12

2. Çarşı

58

312,71

210,00

200.000,00

6.000,00

15:30

32

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/12

2. Çarşı

59

312,1

210,00

200.000,00

6.000,00

15:33

33

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/12

2. Çarşı

60

85,12

64,00

70.000,00

2.100,00

15:36

34

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/12

2. Çarşı

61

85,12

64,00

70.000,00

2.100,00

15:39

35

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/12

2. Çarşı

72

179,29

128,00

145.000,00

4.350,00

15:42

36

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/12

2. Çarşı

74

74,25

50,00

60.000,00

1.800,00

15:45

37

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/12

2. Çarşı

75

89,95

64,00

70.000,00

2.100,00

15:48

38

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/12

2. Çarşı

83

140,66

90,00

100.000,00

3.000,00

15:51

39

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/12

2. Çarşı

87

213,7

128,00

160.000,00

4.800,00

15:54

40

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/12

2. Çarşı

88

140,05

90,00

100.000,00

3.000,00

15:57

41

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/12

2. Çarşı

92

87,53

64,00

65.000,00

1.950,00

16:00

42

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/12

2. Çarşı

93

89,95

64,00

70.000,00

2.100,00

16:03

43

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/12

2. Çarşı

97

76,67

50,00

65.000,00

1.950,00

16:06

44

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/12

2. Çarşı

100

158,16

110,00

110.000,00

3.300,00

16:09

45

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/12

2. Çarşı

101

175,07

120,00

125.000,00

3.750,00

16:12

46

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/12

2. Çarşı

115

82,10

60,00

85.000,00

2.550,00

16:15

47

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/12

2. Çarşı

121

152,73

110,00

165.000,00

4.950,00

16:18

48

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/12

2. Çarşı

122

190,16

143,00

255.000,00

7.650,00

16:21

49

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2583/12

2. Çarşı

125

159,97

110,00

250.000,00

7.500,00

16:24

 Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine  (Belediye Hizmet Binası Kat:3) müracaatları ilan olunur. 

 


                                                                                                                                                                                                                  EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ