İLAN

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Konusu: Satış İhalesi

1. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen;

1.1. Listede 1 ve 2 numaralı taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü,

1.2. Listede 3 ile 15 arasındaki taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

2. İhale Tarihi  /  Günü  /  Saati:  23 Haziran 2020  /  Salı  /  Tabloda belirtilen saatlerde

 

3. İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

4. Pazarlık Süreci:

4.1. İhale günü satılmayan İŞYERİ VE DAİRELER; Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 15’inci maddesinin “d” bendi gereğince 31 Aralık 2020 tarihine kadar Belediye Encümeninin toplandığı gün / saatlerde aynı bedel ve şartlarla satış ihalesine devam edilecektir.

4.2. İhale günü satılmayan diğer taşınmazlar kanuni süre olan -15- gün pazarlığa bırakılır. Pazarlık süresinde de talipli çıkmazsa ihaleden kaldırılır.

 

5. ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI:

5.1. Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.

5.2. Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin en az %50’si peşin, geri kalan kısmı ise en fazla -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.

5.2.1. Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra; kalan taksitlerin tamamının veya bir kısmının ödenmesi (erken ödeme) durumunda, gün bazında indirim uygulanacaktır.

 

6. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI):

6.1. Gerçek kişiler için:

6.1.1. Nüfus cüzdan fotokopisi,

6.1.2. Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası,

6.1.3. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,

6.1.4. İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,

6.1.5. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,

6.1.6. Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri

6.2. Tüzel kişiler için:

6.2.1. Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü,

6.2.2. İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı ve ticaret sicil gazetesi,

6.2.3. İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,

6.2.4. Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

6.2.5. Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,

6.2.6. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,

6.2.7. İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,

6.2.8. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.

7. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini teslim edecektir. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi Encümen huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir.

8. Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıdaki istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim etmek zorundadır.

KAPALI TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR

S.N

Cinsi

Mahalle

Ada

Parsel

Durumu

KDV

Muhammen Bedel

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

İhale Saati

1

Arsa

30 Ağustos

564/52

İmar Durumu: Ayrık Nizam 4 Kat (Ticaret + Konut) (5.447,10 m2)

Var

8.170.650,00

245.120,00

14.00

2

Arsa

Siner

117/1

İmar Durumu: Ayrık Nizam 5 Kat (Ticaret + Konut) (9.231,00 m2)

Var

5.200.000,00

156.000,00

14.02

AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR

3

Arsa

Siner

173/1

İmar Durumu: Ayrık Nizam 4 Kat (Konut) (5.731,00 m2)

Var

2.235.000,00

67.050,00

14.04

4

Arsa

Siner

97/2

İmar Durumu: Ayrık Nizam 3 Kat (Ticaret + Konut) (4.971,00 m2)

Var

2.000.000,00

60.000,00

14.06

5

Arsa

Siner

177/1

İmar Durumu: Ayrık Nizam 3 Kat (Konut) (5.869,00 m2)

Var

1.750.000,00

52.500,00

14.08

6

Arsa

L. H. P.

914/3

İmar Durumu: Ticaret Alanı (1.724,21 m2)

Var

2.155.275,00

64.660,00

14.10

7

İşyeri

L. H. P.

2345/1

1.Kat 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Bağımsız Bölüm Numaralar

(Toplam: 885,87 m2) (Bir Bütün olarak)

Var

1.870.000,00

56.100,00

14.12

8

Daire

L. H. P.

2270/46

B09 Blok Zemin Kat 2 Bağ. Böl. 2+1 (Arsa Payı: 128,02 m2)

Var

220.000,00

6.600,00

14.14

9

Daire

L. H. P.

2270/46

B11 Blok Zemin Kat 2 Bağ. Böl. 2+1 (Arsa Payı: 128,02 m2)

Var

220.000,00

6.600,00

14.16

10

Daire

L. H. P.

2270/46

B13 Blok 9+Çatı Kat 18 Bağ. Böl. 6+1 (Arsa Payı: 234,61 m2)

Var

400.000,00

12.000,00

14.18

11

Daire

L. H. P.

2270/46

B15 Blok Zemin Kat 1 Bağ. Böl. 2+1 (Arsa Payı: 108,28 m2)

Var

220.000,00

6.600,00

14.20

12

Daire

L. H. P.

2270/46

C02 Blok 9+Çatı Kat 19 Bağ. Böl. 4+1/3+1 (Arsa Payı: 304,47 m2)

Var

590.000,00

17.700,00

14.22

13

Daire

Alipaşa

49/11

3.Kat 7 Bağ. Böl. (51,45 m2)

Var

185.000,00

5.550,00

14.24

14

Arsa

Hamidiye

1548/9

İmar Durumu: Bitişik Nizam 3 Kat (91,00 m2)

Var

63.700,00

1.911,00

14.26

15

Tarla

İshakseydi

114/60

İmar Durumu: Tarla (5.404,56 m2)

Var

180.000,00

5.400,00

14.28

 

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası Kat:2) müracaatları ilan olunur.

 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ