İLAN

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Konusu: Satış İhalesi

1. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen;

1.1. -4- adet işyeri, -13- adet arsanın satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

2. İhale Tarihi  /  Günü  /  Saati:  24 Mart 2020  /  Salı  /  Tabloda belirtilen saatlerde

3. İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

 4. Pazarlık Süreci:

4.1. İhale günü satılmayan İŞYERLERİNİN; Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 15’inci maddesinin “d” bendi gereğince 31 Aralık 2020 tarihine kadar Belediye Encümeninin toplandığı gün / saatlerde aynı bedel ve şartlarla satış ihalesine devam edilecektir.

4.2. İhale günü satılmayan ARSANIN kanuni süre olan -15- gün pazarlığa bırakılır. Pazarlık süresinde de talipli çıkmazsa ihaleden kaldırılır.

5. ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI:

5.1. Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.

5.2. Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin en az %50’si peşin, geri kalan kısmı ise en fazla -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.

5.2.2. Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra; kalan taksitlerin tamamının veya bir kısmının ödenmesi (erken ödeme) durumunda, gün bazında indirim uygulanacaktır.

6. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI):

6.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

6.2. Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,

6.3. İstekli adına vekâleten iştirak ediyorsa geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli vekâletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)

6.4. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

6.5. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü,

6.6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

6.7. Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz).

7. Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıdaki istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim etmek zorundadır.

   

AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR

S.N

Cinsi

Mahalle

Ada

Parsel

Durumu

KDV

Muhammen Bedel

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

İhale Saati

1

İşyeri

Y. Beyazıt

4616/1

A Blok 4 Bağımsız Bölüm Brüt 468,58 m2 (Zemin + Asma Katlı)

Var

1.220.000,00

36.600,00

14.00

2

İşyeri

Y. Beyazıt

4616/1

A Blok 5 Bağımsız Bölüm Brüt 468,58 m2 (Zemin + Asma Katlı)

Var

1.220.000,00

36.600,00

14.02

3

İşyeri

Y. Beyazıt

4616/1

A Blok 6 Bağımsız Bölüm Brüt 601,55 m2 (Zemin + Asma Katlı)

Var

1.565.000,00

46.950,00

14.04

4

İşyeri

Y. Beyazıt

4329/8

14 Bağımsız Bölüm 52,00 m2 (Zemin Kat)

Var

80.000,00

2.400,00

14.06

5

Arsa

Y. Beyazıt

1028/24

İmar Durumu: Bitişik Nizam 3 Kat (261,00 m2)

Var

250.000,00

7.500,00

14.08

6

Arsa

Y. Beyazıt

1186/17

İmar Durumu: Bitişik Nizam 3 Kat (270,00 m2)

Var

270.000,00

8.100,00

14.10

7

Arsa

Y. Beyazıt

1512/15

İmar Durumu: Bitişik Nizam 3 Kat (231,00 m2)

Var

400.000,00

12.000,00

14.12

8

Arsa

Bölcek

20/3

İmar Durumu: Bitişik Nizam 3 Kat (159,00 m2)

Var

70.000,00

2.100,00

14.14

9

Arsa

E. Çelebi

2321/8

İmar Durumu: Bitişik Nizam 3 Kat (494,00 m2)

Var

180.000,00

5.400,00

14.16

10

Arsa

Ilıca/Avdan

114/4

İmar Durumu: Ayrık Nizam 2 Kat (361,00 m2)

Var

144.400,00

4.332,00

14.18

11

Arsa

İnköy

109/4

İmar Durumu: Ayrık Nizam 2 Kat (876,00 m2)

Var

148.920,00

4.467,60

14.20

12

Arsa

Maltepe

510/32

İmar Durumu: Bitişik Nizam 3 Kat (509,46 m2)

Var

400.000,00

12.000,00

14.22

13

Arsa

Y. Beyazıt

2960/11

İmar Durumu: Bitişik Nizam 2 Kat (622,64 m2)

(Club, Disco, Pub, Kafeterya vb. yapılmak üzere)

Var

685.000,00

20.550,00

14.24

14

Arsa

Y. Beyazıt

2960/12

İmar Durumu: Bitişik Nizam 2 Kat (420,67 m2)

(Club, Disco, Pub, Kafeterya vb. yapılmak üzere)

Var

420.000,00

12.600,00

14.26

15

Arsa

Y. Beyazıt

2960/13

İmar Durumu: Bitişik Nizam 2 Kat (620,94 m2)

(Club, Disco, Pub, Kafeterya vb. yapılmak üzere)

Var

620.000,00

18.600,00

14.28

16

Arsa

Y. Beyazıt

2960/15

İmar Durumu: Bitişik Nizam 2 Kat (620,17 m2)

(Club, Disco, Pub, Kafeterya vb. yapılmak üzere)

Var

683.000,00

20.490,00

14.30

17

Arsa

Y. Beyazıt

4332/6

İmar Durumu: Bitişik Nizam 2 Kat (400,80 m2)

(Meyhane, Gazino, Pavyon, Birahane vb. yapılmak üzere)

Var

440.000,00

13.200,00

14.32


Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası Kat:2) müracaatları ilan olunur.

 

 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ