İLAN

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1.  

  • Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen İmar Planlarına göre -19- adet daire, -1- adet konak, -23- adet işyeri ve -8- adet arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü,

  • Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen (Arsalar listesinde 7 ve 9 sıra nolu) İmar Planlarına göre -2- adet arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü,

  • Ve yine Belediyemizce tahsisi yapılacak olan aşağıdaki listede yazılı -2- adet “T” taksi plakalarının satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhale Tarihi / Günü / Saati

:

Belediye Encümeninin toplandığı gün ve saatlerde (Salı ve Perşembe günleri)  14:00

 

İhale günü satılmayan taşınmazların, Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 15. maddesinin ‘d’ bendi “Konut ve işyerleri açık artırma usulüyle satılır. Konut ve işyerleri, Encümen tarafından önceden belirlenen fiyat üzerinden satışa sunulur ve ihale en yüksek teklifi veren istekli üzerinde bırakılır. Satışa sunulan konut ve işyerine alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın belirlenmiş olan fiyat üzerinden satış yapmaya Belediye Encümeni yetkilidir. Satışa sunulup da satılmayan konut ve işyerlerinin fiyatları, her yıl günün şartlarına göre yeniden belirlenir.” gereğince 31.12.2019 tarihine kadar Belediye Encümeninin toplandığı gün / saatlerde aynı bedel ve şartlarla satış ihalesi gerçekleştirilecektir.

İhalenin Yapılacağı Yer

:

Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

       2. ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI :

2.1.         Peşin Ödemelerde

:

İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.

2.2.         Vadeli Ödemelerde

:

Ø  İhalede belirlenen bedelin en az % 50’si peşin, geri kalan kısmı ise -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.

 

Ø  Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra; kalan taksitlerin tamamının veya bir kısmının ödenmesi (erken ödeme) durumunda, indirim uygulanacaktır.

 

         3. DİĞER VERGİ, HARÇLAR VS. HK. :

3.1.        

Ø Peşinatlar ile birlikte, diğer vergi, harçlar vs. birlikte yatırılacaktır.

Ø 3065 sayılı Kanunun 17/4-p maddesi gereği tüm taşınmaz satışları KDV’ den muaftır.

         4. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI) :

4.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4.2. Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,

4.3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)

4.4. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

4.5. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü,

4.6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

4.7. Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz).

Ayrıca “T” taksi plakaları için ihaleye iştirak etmek isteyenlerin;

4.8. Adli Makamlardan alınmış ihale ilan tarihinden sonra alınmış Sabıka Kaydı,

4.9. Son altı ay içinde çekilmiş iki (2) adet vesikalık fotoğraf,

4.10. SGK ve Vergi Dairesine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair alınmış belge aslı teslim etmeleri gerekmektedir.

  • Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacaklar yukarıdaki istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12:30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliği’ ne teslim etmek zorundadır. 

  • Kapalı Teklif Usulü İhale (Arsalar listesinde 7 ve 9 sıra nolu taşınmazlar);

    İstekliler 05.Şubat.2019 tarihinde saat 12:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  37. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini teslim edecektir. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi Encümen huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

D A İ R E L E R  V E  K O N A K

S.N

Niteliği

Durumu

Mahalle

Ada /

Parsel

Blok

Kat

Bağımsız

Bölüm

Alan (m²)

(Yaklaşık Net)

Muhammen

Bedel (TL)

Geçici Teminat

(TL)

İhale Saati

1

Mesken

2+1

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B09

Zemin

2

144,40

231.000,00

6.930,00

14:00

2

Mesken

2+1

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B10

Zemin

1

144,40

231.000,00

6.930,00

14:03

3

Mesken

3+1

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B10

1

3

175,30

291.500,00

8.745,00

14:06

4

Mesken

3+1

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B11

Zemin

1

175,30

253.000,00

7.590,00

14:09

5

Mesken

2+1

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B11

Zemin

2

144,40

231.000,00

6.930,00

14:12

6

Mesken

3+1

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B11

1

4

175,30

291.500,00

8.745,00

14:15

7

Dubleks Mesken

6+1

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B11

9+Çatı

19

308,50

429.000,00

12.870,00

14:18

8

Dubleks Mesken

6+1

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B13

9+Çatı

18

308,50

429.000,00

12.870,00

14:21

9

Mesken

3+1

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B14

1

3

175,30

291.500,00

8.745,00

14:24

10

Mesken

3+1

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B14

2

5

175,30

297.000,00

8.910,00

14:27

11

Mesken

2+1

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B15

Zemin

1

144,40

231.000,00

6.930,00

14:30

12

Mesken

3+1

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B15

1

3

175,30

291.500,00

8.745,00

14:33

13

Mesken

3+1

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B16

1

4

175,30

291.500,00

8.745,00

14:36

14

Mesken

3+1

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B16

8

18

175,30

297.000,00

8.910,00

14:39

15

Dubleks Mesken

6+1

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B16

9+Çatı

20

308,50

429.000,00

12.870,00

14:42

16

Mesken

4+1

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

C01

1

3

201,50

363.000,00

10.890,00

14:45

17

Mesken

4+1

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

C01

2

5

201,50

374.000,00

11.220,00

14:48

18

Mesken

4+1

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

C02

3

8

201,50

374.000,00

11.220,00

14:51

19

Mesken

4+1

3+1

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

C02

9+Çatı

19

308,50

627.000,00

18.810,00

14:54

20

Konak

Keler Konağı

Mecidiye

25 / 107

-

-

-

513,50

950.000,00

28.500,00

14:57

 

İ Ş Y E R L E R İ

S. No

Niteliği

Mahalle

Ada /

Parsel

Blok

Kat

Bağımsız

Bölüm

Alan (m²)

(Yaklaşık Net)

Muhammen

Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

İşyeri

Bosna-i Cedit

4349 / 1

-

Zemin

2

332,05

550.000,00

16.500,00

15:00

2

İşyeri

Bosna-i Cedit

4350 / 1

-

Zemin

1

438,52

720.000,00

21.600,00

15:03

3

İşyeri

Bosna-i Cedit

4350 / 1

-

Zemin

3

438,52

720.000,00

21.600,00

15:06

4

İşyeri

Bosna-i Cedit

4350 / 1

-

Zemin

4

438,52

720.000,00

21.600,00

15:09

5

İşyeri

Bosna-i Cedit

4350 / 1

-

Zemin

5

438,52

720.000,00

21.600,00

15:12

6

İşyeri

Bosna-i Cedit

4350 / 1

-

Zemin

6

438,52

720.000,00

21.600,00

15:15

7

İşyeri

Servi

670 / 51

-

5

7

225,98

1.020.000,00

30.600,00

15:18

8

İşyeri

Yıldırım Beyazıt

2595 / 4

-

Zemin

1

245,00

490.000,00

14.700,00

15:21

9

İşyeri

Yıldırım Beyazıt

2595 / 4

-

Zemin

2

245,00

490.000,00

14.700,00

15:24

10

İşyeri

Yıldırım Beyazıt

2595 / 4

-

Zemin

3

245,00

490.000,00

14.700,00

15:27

11

İşyeri

Yıldırım Beyazıt

2595 / 4

-

Zemin

4

245,00

490.000,00

14.700,00

15:30

12

İşyeri

Yıldırım Beyazıt

2596 / 3

-

Zemin

15

155,00

310.000,00

9.300,00

15:33

13

İşyeri

Yıldırım Beyazıt

2596 / 3

-

Zemin

17

375,00

750.000,00

22.500,00

15:36

14

İşyeri

Yıldırım Beyazıt

2583 / 8

-

Zemin

107

64,00

132.000,00

3.960,00

15:39

15

İşyeri

Yıldırım Beyazıt

2583 / 8

-

Zemin

130

25,00

110.000,00

3.300,00

15:42

16

İşyeri

Yıldırım Beyazıt

2583 / 12

-

Zemin

37

64,00

77.000,00

2.310,00

15:45

17

İşyeri

Yıldırım Beyazıt

2583 / 12

-

Zemin

39

64,00

77.000,00

2.310,00

15:48

18

İşyeri

Yıldırım Beyazıt

2583 / 12

-

Zemin

83

90,00

110.000,00

3.300,00

15:51

19

İşyeri

Yıldırım Beyazıt

2583 / 12

-

Zemin

121

110,00

181.500,00

5.445,00

15:54

20

İşyeri

Yıldırım Beyazıt

2583 / 12

-

Zemin

122

143,00

280.500,00

8.415,00

15:57

21

İşyeri

Yıldırım Beyazıt

2583 / 12

-

Zemin

125

110,00

275.000,00

8.250,00

16:00

22

İşyeri

Alipaşa

1646 / 203

-

1

9

435,00

950.000,00

28.500,00

16:03

23

İşyeri

Alipaşa

63 / 202

A

1

13

520,50

1.050,000,00

31.500,00

16:06

 

A R S A L A R

S.N

Niteliği

Mahalle

Ada /

Parsel

İmar Durumu

Tespit Edilen

Kullanım Fonksiyonu

Yüzölçümü

Muhammen Bedel

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

Özel Geçici Teminat

(TL)

İhale Saati

1

Arsa

Y.Beyazıt

2960 / 12

Ticaret – Bitişik Nizam – 2 Kat

Club, Disco, Pub, Kafeterya vb.

420,67

210.335,00

6.310,00

30.000,00

16:09

2

Arsa

Y.Beyazıt

2960 / 13

Ticaret – Bitişik Nizam – 2 Kat

Club, Disco, Pub, Kafeterya vb.

620,94

310.470,00

9.315,00

30.000,00

16:12

3

Arsa

Y.Beyazıt

2960 / 15

Ticaret – Bitişik Nizam – 2 Kat

Club, Disco, Pub, Kafeterya vb.

620,17

310.085,00

9.305,00

30.000,00

16:15

4

Arsa

E.Çelebi

628 / 637

Bitişik Nizam –

2 Kat

-

269,00

110.000,00

3.300,00

-

16:18

5

Arsa

Siner

237 / 1

Ayrık Nizam –

4 Kat

-

644,28

193.284,00

5.800,00

-

16:21

6

Arsa

Siner

237 / 3

Ayrık Nizam –

4 Kat

-

704,65

211.395,00

6.345,00

-

16:24

7

Arsa

Siner

139 / 12

Blok Nizam –

Konut + Ticaret –

4 Kat

-

3.830,00

2.106.500,00

63.200,00

-

16:27

8

Arsa

Siner

139 / 13

Blok Nizam –

Konut + Ticaret –

4 Kat

-

3.401,53

1.870.841,50

56.125,00

-

16:30

9

Arsa

Siner

139 / 14

Blok Nizam –

Konut + Ticaret –

4 Kat

-

5.102,00

2.806.100,00

84.185,00

-

16:33

10

Arsa

Bölcek

3927 / 1

Ticaret Alanı –

2 Kat

-

1.849,45

925.000,00

27.750,00

-

16:36

  

“T”   T A K S İ   P  L  A  K  A  L  A  R  I

S.N

Plaka

Mevkii

Muhammen Satış Bedeli

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

İhale Saati

1

43 T 0187

Evliya Çelebi Mh. Hasan Polatkan Cd. Devlet Hatun Hanımlar Lokali

100.000,00  +  KDV

3.000,00

16:39

2

43 T 0190

Evliya Çelebi Mh. Hasan Polatkan Cd. Devlet Hatun Hanımlar Lokali

100.000,00  +  KDV

3.000,00

16:42

 

          Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Yeni Belediye Hizmet Binası 2. Kat) müracaatları ilan olunur.

 

 

 

 

         EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ