İLAN

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1. 

  • Belediyemize tahditli aşağıdaki listede yazılı olan -10- adet ticari “S” otobüs plakasının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satılması işi,

  • Ve yine Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen -6- adet soğuk hava deposunun 5+5 yıllığına üretim ve depolama yapmak üzere kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhale Tarihi / Günü / Saati

:

20.Eylül.2018 / Perşembe  /  Tabloda belirtilen saatlerde

İhalenin Yapılacağı Yer

:

Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu K:5

        

          2. ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI :

2.1.         Peşin Ödemelerde (Plakalar İçin)

:

İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.

2.2.         Vadeli Ödemelerde (Plakalar İçin)

:

İhalede belirlenen bedelin % 50’si peşin, geri kalan kısmı ise -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.

 

         3. K.D.V. VE DİĞER VERGİ, HARÇLAR VS. HK. :

3.1.        

Peşinatlar ile birlikte, varsa KDV ve diğer vergi, harçlarla vs. birlikte yatırılacaktır.

        4. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI)

                             4.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4.2. Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,

4.3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış ve geçerlilik süresi devam ediyor olması gereklidir.)

4.4. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

4.5.Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü, Ticaret ve Sicil Gazetesi, Oda Kayıt Belgesi,

4.6. SGK ve Vergi Dairesine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair alınmış belge aslı,

4.7. Ortak girişim olması halinde geçerliliği devam eden noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

4.8. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

4.9. Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz).

Ayrıca “S” otobüs plakaları için;

  1. Adli makamlardan son 3 ay içerisinde alınmış Sabıka Kaydı,

  2. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

  • İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgeleri en geç 20.Eylül.2018 tarihinde saat 12:30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliği’ne teslim edecek ve ihale saatinde Encümen Salonu girişinde hazır bulunacaklardır.

     

      

“S”   O  T  O  B  Ü  S   P  L  A  K  A  L  A  R  I

 

Sıra

No

Plaka

Muhammen Satış Bedeli

Geçici Teminat

İhale Saati

1

43 S 0531

52.500,00 TL  +  KDV

1.575,00 TL

14:00

2

43 S 0534

52.500,00 TL  +  KDV

1.575,00 TL

14:03

3

43 S 0535

52.500,00 TL  +  KDV

1.575,00 TL

14:06

4

43 S 0536

52.500,00 TL  +  KDV

1.575,00 TL

14:09

5

43 S 0537

52.500,00 TL  +  KDV

1.575,00 TL

14:12

6

43 S 0538

52.500,00 TL  +  KDV

1.575,00 TL

14:15

7

43 S 0539

52.500,00 TL  +  KDV

1.575,00 TL

14:18

8

43 S 0540

52.500,00 TL  +  KDV

1.575,00 TL

14:21

9

43 S 0541

52.500,00 TL  +  KDV

1.575,00 TL

14:24

10

43 S 0542

52.500,00 TL  +  KDV

1.575,00 TL

14:27

 

S O Ğ U K  H A V A  D E P O L A R I   ( K İ R A L A M A )

SıraNo

Pafta / Ada / Parsel

İşyeri Adı / Mevkii

Aylık Muhammen Bedel

(KDV Hariç)

Geçici Teminat

İhale Saati

1

J24-A-01-B-3-C

/ 0 / 0

2 Nolu Soğutma Sistemli Yeraltı

Soğuk Hava Deposu

3.500,00 TL

(31.12.2019’ a Kadar)

6.300,00 TL

14:30

2

24.Ö.I.II / - /

2564

4 Nolu Doğal Yeraltı

Soğuk Hava Deposu

2.200,00 TL

(31.12.2019’ a Kadar)

4.000,00 TL

14:33

3

24.Ö.I.II / - /

2564

5 Nolu Doğal Yeraltı

Soğuk Hava Deposu

2.200,00 TL

(31.12.2019’ a Kadar)

4.000,00 TL

14:36

4

24.Ö.I.II / - /

2564

6 Nolu Doğal Yeraltı

Soğuk Hava Deposu

1.300,00 TL

(31.12.2019’ a Kadar)

2.400,00 TL

14:39

5

J24-A-01-B-3-C

/ 0 / 0

7 Nolu Doğal Yeraltı

Soğuk Hava Deposu

2.200,00 TL

(31.12.2019’ a Kadar)

4.000,00 TL

14:42

6

J24-A-01-B-3-C

/ 0 / 0

8 Nolu Doğal Yeraltı

Soğuk Hava Deposu

2.200,00 TL

(31.12.2019’ a Kadar)

4.000,00 TL

14:45

 

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale

 Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur.

 

  

         EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ